Nghị định số 01/2009/NĐ-CP

Chia sẻ: Sang Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:23

0
76
lượt xem
8
download

Nghị định số 01/2009/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 01/2009/NĐ-CP về việc quy định tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với người đang làm công tác cơ yếu do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 01/2009/NĐ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 01/2009/N -CP Hà N i, ngày 02 tháng 01 năm 2009 NGHN NNH QUY NNH TIÊU CHU N V T CH T H U C N I V I NGƯ I ANG LÀM CÔNG TÁC CƠ Y U CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Pháp l nh Cơ y u ngày 04 tháng 4 năm 2001; Xét ngh c a B trư ng B N i v , NGHN NNH: Chương 1. NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Ngh nh này quy nh tiêu chuNn cơ b n v v t ch t h u c n i v i ngư i ang làm công tác cơ y u, bao g m: tiêu chuNn ăn thư ng xuyên và m c ăn b i dư ng trong hu n luy n chi n u, ng tr c s n sàng chi n u, di n t p phòng ch ng l t bão và tìm ki m c u n n, các m c ăn i u tr b nh xá, b nh vi n; các m c ăn i u dư ng; tiêu chuNn trang ph c; tiêu chuNn thu c, bông băng, hóa ch t s d ng trong y t ; tiêu chuNn trang b d ng c y t ; nh m c s d ng nư c s ch trong sinh ho t; tiêu chuNn di n tích nhà t p th doanh tr i, nhà làm vi c, thuê nhà công v , sinh ho t công c ng; nh m c tiêu chuNn doanh c và nh m c s d ng i n năng. i u 2. i tư ng áp d ng 1. Ngư i ang làm công tác cơ y u hư ng lương theo b ng lương c p b c quân hàm sĩ quan quân i nhân dân và b ng lương quân nhân chuyên nghi p thu c quân i nhân dân t i Ban Cơ y u Chính ph và các B , ngành, a phương ư c th c hi n tiêu chuNn v t ch t h u c n theo quy nh t i Ngh nh này. 2. Ngư i ang làm công tác cơ y u là quân nhân ư c th c hi n tiêu chuNn v t ch t h u c n theo quy nh t i Ngh nh s 123/2003/N -CP ngày 22 tháng 10 năm 2003 c a Chính ph quy nh v tiêu chuNn v t ch t h u c n i v i quân nhân t i ngũ; ngư i ang làm công tác cơ y u là Công an nhân dân ư c th c hi n tiêu chuNn v t ch t h u c n theo quy nh t i Ngh nh s 25/2006/N -CP ngày 10 tháng 3 năm 2006 c a Chính ph quy nh tiêu chuNn v t ch t h u c n i v i sĩ quan, h sĩ quan,
 2. chi n sĩ ang ph c v trong l c lư ng Công an nhân dân; và ư c th c hi n tiêu chuNn v t ch t h u c n quy nh t i B ng 13, 14 và 15 Danh m c s 4 ban hành kèm theo Ngh nh này. i u 3. Nguyên t c b o m tiêu chu n v t ch t h u c n 1. B o m áp ng các nhu c u cho sinh ho t thư ng xuyên, h c t p, hu n luy n, ào t o, s n sàng chi n u và ph c v chi n u. 2. B o m phù h p v i yêu c u nhi m v c a Cơ y u Vi t Nam, v i i u ki n kinh t - xã h i và kh năng ngân sách nhà nư c trong t ng giai o n. 3. Phù h p v i s phát tri n chung và c trưng c a t ng vùng, mi n, t ng i tư ng c th . 4. Phương th c b o m tiêu chuNn v t ch t h u c n b ng ti n ho c b ng hi n v t, m t s lo i tiêu chuNn c th có th ư c tính trong lương, ph c p c a ngư i ang làm công tác cơ y u. Trư ng h p tiêu chuNn ã ư c ưa vào căn c tính lương, ph c p thì không ư c tính vào tiêu chuNn c p phát; n u c p phát thì ph i kh u tr vào lương, ph c p. 5. Khuy n khích vi c s d ng ti t ki m, h p lý trong vi c b o m tiêu chuNn v t ch t h u c n i v i ngư i ang làm công tác cơ y u; các ơn v có i u ki n c n ch ng t ch c s n xu t góp ph n c i thi n i s ng i v i ngư i ang làm công tác cơ y u. 6. Nghiêm c m các hành vi l i d ng công tác b o m tiêu chuNn v t ch t h u c n i v i ngư i ang làm công tác cơ y u tr c l i ho c gây thi t h i i v i tài s n c a Nhà nư c. Chương 2. TIÊU CHU N V T CH T H U C N I V I NGƯ I ANG LÀM CÔNG TÁC CƠ Y U i u 4. Tiêu chu n ăn c a ngư i ang làm công tác cơ y u 1. Tiêu chuNn ăn c a ngư i ang làm công tác cơ y u m nhi m công vi c c bi t n ng nh c, c h i, nguy hi m ho c n ng nh c, c h i, nguy hi m; khi tham gia hu n luy n, ng tr c chi n u, di n t p, phòng ch ng l t bão, tai n n, thương tích, tìm ki m c u n n và m t s nhi m v khác. a) Nhi t lư ng khNu ph n ăn, cơ c u nh lư ng, t l các ch t sinh nhi t ư c quy nh phù h p v i nhi m v c a t ng i tư ng; b) M c ti n ăn c a ngư i ang làm công tác cơ y u m nhi m công vi c c bi t n ng nh c, c h i, nguy hi m ho c n ng nh c, c h i, nguy hi m ư c tính cao hơn so v i tiêu chuNn ăn c a h s quan, chi n s b binh thu c Quân i nhân dân t 1,3 n 3,5 l n.
 3. 2. Ngư i ang làm công tác cơ y u b thương, m au i u tr t i b nh xá, b nh vi n c a quân i ăn theo tiêu chuNn b nh lý. i u 5. Tiêu chu n trang ph c c a ngư i ang làm công tác cơ y u 1. Tiêu chuNn trang ph c c a ngư i ang làm công tác cơ y u là nh ng lo i trang ph c c p cho cá nhân qu n lý, s d ng thư ng xuyên và trang ph c dùng chung, g m: trang ph c thư ng xuyên, trang ph c niên h n, trang ph c ch ng rét. 2. Tiêu chuNn trang ph c nghi p v ư c trang b cho ngư i ang làm công tác cơ y u tr c ti p th c hi n nhi m v hu n luy n, ph c v chi n u và làm công tác chuyên môn. i u 6. Tiêu chu n trang b nhà ăn, nhà b p và d ng c c p dư ng 1. Tiêu chuNn trang b nhà ăn, nhà b p và d ng c c p dư ng ư c trang b theo các lo i b p ăn t p trung; b p ăn trư ng h c, h c vi n, b nh xá; các ơn v phân tán, công tác c l p ư c trang b các b p ăn l . 2. Tiêu chuNn trang b nhà ăn, nhà b p và d ng c c p dư ng ư c trang b iv i các C c, các trung tâm b o m k thu t m t mã các vùng tùy theo quy mô biên ch c a ơn v . i u 7. Tiêu chu n thu c, bông băng, hóa ch t Tiêu chuNn thu c, bông băng, hóa ch t ư c trang b g m có thu c, bông băng dùng t i ơn v ; thu c, bông băng cho giư ng b nh; thu c khám b nh, thu c b tr cho ngư i ang làm công tác cơ y u có m c lương b ng m c lương c p b c quân hàm Thư ng tá tr lên và b nh mãn tính; thu c b tr cho ngư i ang làm công tác cơ y u làm công vi c c bi t n ng nh c, c h i, nguy hi m, ph c v công tác chi n u, khi i cơ s làm nhi m v ; thu c và hóa ch t phòng, ch ng d ch, hóa ch t, sinh v t phNm cho nghi p v chuyên ngành cơ y u. Tiêu chuNn thu c, bông băng, hóa ch t ư c c p cho t ng ơn v và cho t ng i tư ng ngư i ang làm công tác cơ y u. i u 8. Tiêu chu n trang b , d ng c y t 1. Tiêu chuNn trang b , d ng c y t ư c trang b l n u và trang b thay th hàng năm. 2. Tiêu chuNn trang b , d ng c y t ư c trang c p theo t ng lo i hình cơ s y t trong ngành cơ y u phù h p v i quy nh c a B Y t . 3. Trang ph c nghi p v y t ư c trang b theo quy nh c a B Y t . i u 9. Tiêu chu n t p chi v sinh Tiêu chuNn t p chi v sinh ư c phân lo i theo a bàn vùng, mi n khác nhau và ch áp d ng cho các cơ s y t .
 4. i u 10. nh m c s d ng nư c s ch trong sinh ho t 1. nh m c s d ng nư c s ch trong sinh ho t b o m tiêu chuNn là 130 – 150 lít nư c sinh ho t cho m i ngư i/ngày áp d ng cho a bàn có ngu n g c nư c s ch. 2. Nh ng ơn v công tác trên a bàn chưa có ngu n g c nư c s ch dùng chung ư c trang b máy móc, thi t b , hóa ch t khai thác x lý các ngu n nư c phương pháp c p ti n mua nư c, b o m 130 – 150 lít nư c s ch cho m i ngư i/ngày. i u 11. Tiêu chu n di n tích nhà t p th , nhà làm vi c, nhà công v , sinh ho t công c ng và m t s công trình ph tr khác trong doanh tr i 1. Tiêu chuNn di n tích nhà t p th doanh tr i ư c chia theo i tư ng c p b c lương trong ngành cơ y u b o m di n tích bình quân t i thi u là 6m2 và t i a là 18m2 cho m t ngư i. 2. Tiêu chuNn di n tích nhà làm vi c g m tiêu chuNn nhà làm vi c cho ngư i làm lãnh o ngành cơ y u các c p và tiêu chuNn nhà làm vi c cho ngư i ang làm chuyên môn nghi p v cơ y u. 3. Tiêu chuNn di n tích nhà công v cho ngư i làm lãnh o ngành cơ y u t c p C c, V tr lên do th c hi n chính sách i u ng và luân chuy n t nơi này n nơi khác chưa có nhà , t riêng và có nhu c u nhà thì ư c thuê 01 căn h nhà công v v i di n tích theo quy nh c a Lu t Nhà và các văn b n quy nh chi ti t thi hành Lu t. 4. Tiêu chuNn di n tích m t s công trình công c ng và ph tr khác trong doanh tr i ư c phân lo i theo các ơn v cơ y u c th . 5. Tiêu chuNn di n tích trong nhà ăn t p th c a doanh tr i, trư ng và b nh xá ư c chia theo i tư ng: có m c lương b ng m c lương c a c p b c quân hàm c p úy, c p tá, c p tư ng. 6. Thi t b v sinh nhà t p th và nhà làm vi c công c ng ư c trang c p theo quy mô quân s , i v i ơn v cơ y u có n thì ph i b trí cho nam, n riêng. i u 12. nh m c tiêu chu n doanh c 1. nh m c tiêu chuNn doanh c trong ngành cơ y u ư c phân chia theo tiêu chuNn s d ng doanh c trong nhà t p th doanh tr i, nhà làm vi c cho các i tư ng, phòng tr c ban, phòng h c, phòng giao ban, phòng khách, phòng văn thư, b o m t, phòng ăn, phòng h c. i v i m i tiêu chuNn c th ư c chia theo c p b c lương c a ngư i ang làm công tác cơ y u ho c chia theo c p ơn v trong ngành cơ y u. 2. B trư ng B N i v quy nh c th kích thư c, m u các lo i doanh c trang b trong các cơ quan, ơn v , trư ng ào t o thu c Ban Cơ y u Chính ph và cơ y u các B , ngành, t nh, thành ph . i u 13. nh m c s d ng i n năng
 5. 1. nh m c s d ng i n năng trong ngành cơ y u bao g m có nh m c s d ng i n năng cho sinh ho t làm vi c; nh m c s d ng i n năng cho ch huy s n sàng chi n u; nh m c s d ng i n năng cho công tác kho tàng; nh m c s d ng i n năng cho ào t o; nh m c s d ng i n năng cho phòng ch ng d ch, khám b nh, ch a b nh và nh m c s d ng i n năng cho nhi m v khác. Các ơn v công tác trên a bàn chưa có ngu n i n t lư i i n qu c gia, ư c trang b h th ng máy phát i n cho các ơn v . 2. B trư ng B N i v quy nh c th v : a) i n năng s d ng cho vi c xu t, nh p, b o qu n, b o dư ng, s a ch a niêm c t trang thi t b , tài li u k thu t nghi p v m t mã, phương ti n và ph tùng phương ti n giao thông t i các kho tàng, khu k thu t; b) nh m c s d ng i n năng cho t ng ơn v c th ư c nêu trong m c V Danh m c s 5 “ nh m c s d ng i n năng” ban hành kèm theo Ngh nh này; c) Trang b h th ng máy phát i n cho các ơn v công tác trên a bàn chưa có ngu n i n t lư i i n qu c gia. i u 14. Danh m c tiêu chu n 1. Ban hành kèm theo Ngh nh này các danh m c chi ti t v m t s tiêu chuNn v t ch t h u c n cơ b n i v i ngư i ang làm công tác cơ y u: a) Danh m c s 1: tiêu chuNn trang ph c c a ngư i ang làm công tác cơ y u; b) Danh m c s 2: tiêu chuNn thu c, bông băng, hóa ch t; tiêu chuNn trang b y t và trang ph c nghi p v y t ; tiêu chuNn t p chi v sinh; c) Danh m c s 3: tiêu chuNn di n tích nhà t p th , làm vi c, sinh ho t công c ng và m t s công trình ph tr khác trong doanh tr i; d) Danh m c s 4: nh m c tiêu chuNn doanh c ; ) Danh m c s 5: nh m c s d ng i n năng. 2. Ngoài nh ng tiêu chuNn v t ch t ã có Danh m c kèm theo Ngh nh này m t s tiêu chuNn v t ch t khác không th hi n b ng danh m c như: a) Các m c ăn, nh lư ng ăn b i dư ng trong hu n luy n, ng tr c s n sàng chi n u, di n t p và m t s nhi m v khác; b) Trang ph c nghi p v , trang ph c tăng thêm; c) M u doanh c trong nhà làm vi c, nhà doanh tr i, nhà công v ; d) i n năng s d ng cho ho t ng công tác kho, b o dư ng, s a ch a phương ti n k thu t nghi p v , công c h tr , phương ti n xư ng, kho, khu k thu t và cho các nhi m v khác;
 6. ) Tiêu chuNn trang b h th ng máy phát i n cho các ơn v công tác trên a bàn chưa có ngu n i n t lư i i n qu c gia. 3. Trong trư ng h p c n thi t, B trư ng B N i v trình Th tư ng Chính ph s a i, b sung các Danh m c chi ti t quy nh t i kho n 1 i u này. Chương 3. I U KHO N THI HÀNH i u 15. Hi u l c thi hành Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 45 ngày, k t ngày ký. Bãi b các quy nh v tiêu chuNn trang ph c t i M c 1 Chương II Ngh nh s 211/2004/N -CP ngày 22 tháng 12 năm 2004 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh Cơ y u v tiêu chuNn trang ph c; ch ngh và th c hi n nghĩa v lao ng công ích hàng năm i v i ngư i ang làm công tác cơ y u và quy nh v tiêu chuNn v t ch t y t i v i ngư i ang làm công tác cơ y u t i i u 7 Ngh nh s 153/2006/N -CP ngày 22 tháng 12 năm 2006 c a Chính ph v khám b nh, ch a b nh và tiêu chuNn v t ch t y t i v i ngư i ang làm công tác cơ y u; th c hi n B o hi m y t b t bu c i v i thân nhân ngư i ang làm công tác cơ y u. i u 16. Hư ng d n thi hành 1. H c sinh cơ y u hư ng ch ph c p sinh ho t phí không thu c Quân i nhân dân, Công an nhân dân ư c th c hi n tiêu chuNn v t ch t h u c n như i v i h sĩ quan, chi n sĩ b binh thu c Quân i nhân dân. 2. B N i v có trách nhi m: a) Ph i h p v i B Tài chính, B K ho ch và u tư, B Qu c phòng và các B , ngành có liên quan hư ng d n vi c áp d ng các tiêu chuNn v t ch t h u c n theo t ng m c c th và cho t ng i tư ng ang công tác và h c t p trong ngành cơ y u, theo các a bàn khác nhau cho phù h p v i c thù c a cơ y u; b) Hàng năm l p k ho ch và d toán kinh phí b o m trang b v tiêu chuNn v t ch t h u c n cho ngư i ang làm công tác cơ y u, s quân nhân ang công tác t i Ban Cơ y u Chính ph và h c sinh cơ y u ang h c t i H c vi n K thu t m t mã theo quy nh t i Ngh nh này. 3. Kinh phí b o m trang b v tiêu chuNn v t ch t h u c n trong ngành cơ y u ư c b trí trong d toán ngân sách hàng năm c a các B , ngành, a phương theo quy nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c và các văn b n hư ng d n thi hành. i u 17. Trách nhi m thi hành Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này.
 7. TM. CHÍNH PH TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; Nguy n T n Dũng - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - y ban Giám sát tài chính Qu c gia; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN; C ng TT T, các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu Văn thư, NC (5b). DANH M C S 1 TIÊU CHU N TRANG PH C C A NGƯ I ANG LÀM CÔNG TÁC CƠ Y U (Ban hành kèm theo Ngh nh s 01/2009/N -CP ngày 02 tháng 01 năm 2009 c a Chính ph ) STT Tên trang ph c ơn v S lư ng Niên h n tính A Trang ph c thư ng xuyên c p cho cá nhân 1 Trang ph c ông ho c Hè xu t 1 1 năm 2 Áo Xuân – Thu cái 1 1 năm 3 Áo lót cái 2 1 năm 4 Qu n lót cái 2 1 năm 5 Bít t t ôi 2 1 năm 6 Khăn m t cái 2 1 năm 7 Giày da ôi 1 1 năm 8 Dép nh a ôi 1 1 năm 9 Chi u cói cá nhân cái 1 1 năm B Trang ph c niên h n 1 Dây lưng nh cái 1 3 năm 2 Áo mưa cái 1 3 năm
 8. 3 Màn cá nhân cái 1 4 năm 4 Áo m cái 1 3 năm 5 V chăn cá nhân cái 1 4 năm 6 G i cá nhân cái 1 3 năm 7 Qu n áo Thu – ông b 1 4 năm 8 Ba lô + túi lót cái 1 3 năm C Trang ph c ch ng rét Vùng rét 1 1 Qu n áo v sinh b 1 3 năm 2 Ru t chăn bông 2,5 kg cái 1 3 năm 3 Mũ bông cái 1 3 năm 4 mn m cái 1 4 năm Vùng rét 2 1 Ru t chăn bông 1,5 kg cái 1 3 năm 2 Qu n áo v sinh b 1 3 năm D Trang ph c nghi p v 1 Áo blu cái 2 1 năm 2 C p nghi p v cái 1 3 năm 3 Qu n áo dã ngo i, hu n luy n b 1 1 năm 4 Gi y da cao c ôi 1 2 năm Ghi chú: m t xu t trang ph c ông g m: 01 b qu n áo ông + 01 áo sơ mi dài tay. M t xu t trang ph c Hè g m: 02 qu n dài + 01 áo sơ mi ng n tay ho c 01 qu n dài + 02 áo sơ mi ng n tay. DANH M C S 2 TIÊU CHU N THU C, BÔNG BĂNG, HÓA CH T; TIÊU CHU N TRANG BN Y T VÀ TRANG PH C NGHI P V Y T ; TIÊU CHU N T P CHÍ V SINH (Ban hành kèm theo Ngh nh s 01/2009/N -CP ngày 02 tháng 01 năm 2009 c a Chính ph ) Lo i tiêu chuNn và i tư ng b o m Tiêu chuNn Ghi chú nh m c 1. Thu c, bông băng dùng t i ơn v - i tư ng hư ng lương 80.000 ng/ngư i/năm
 9. - i tư ng hư ng ph c p 65.000 ng/ngư i/năm 2. Thu c, bông băng cho giư ng b nh - Giư ng b nh xá 3.000.000 ng/giư ng/năm 3. Thu c khám b nh - Khám b nh xá 20.000 ng/ngư i/l n khám 4. Thu c và hóa ch t phòng, ch ng d ch - Thu c và hóa ch t phòng, ch ng d ch 5.000 ng/ngư i/năm 5. Trang b l n u (Trong ó có c doanh c ) - B nh xá Ban Cơ y u Chính ph 2.500.000.000 ng/ ơn v /năm 6. D ng c tiêu hao - B nh xá Ban Cơ y u Chính ph 500.000 ng/giư ng/năm 7. S a ch a, b o trì, b o dư ng - B nh xá Ban Cơ y u Chính ph 500.000 ng/giư ng/năm 8. Lo i tiêu chuNn v i nghi p v - Nhân viên y t b nh xá Ban Cơ y u Chính ph 100.000 ng/ngư i/năm - B nh nhân 250.000 ng/giư ng/năm 9. Tiêu chuNn t p chi v sinh - B nh xá Ban Cơ y u Chính ph 300.000 ng/giư ng/năm - Ngư i ang làm công tác cơ y u t li n, o 30.000 ng/ngư i/năm g n. 100.000 ng/ngư i/năm - Ngư i ang làm công tác cơ y u o Trư ng Sa. 200.000 ng/giư ng/năm - An i u dư ng 10. X lý ch t th i, rác th i - B nh xá Ban Cơ y u Chính ph 200.000 ng/giư ng/năm - ơn v t i thành ph , th xã 20.000 ng/ngư i/năm - a bàn còn l i 10.000 ng/ngư i/năm DANH M C S 3 TIÊU CHU N DI N TÍCH NHÀ T P TH , LÀM VI C, SINH HO T CÔNG C NG VÀ M T S CÔNG TRÌNH PH TR KHÁC TRONG DOANH TR I
 10. (Ban hành kèm theo Ngh nh s 01/2009/N -CP ngày 02 tháng 01 năm 2009 c a Chính ph ) B ng 1. Tiêu chu n di n tích làm vi c STT i tư ng danh m c Tiêu chu n m2 di n tích làm vi c/ngư i A Ngư i làm công tác lãnh o 1 Lãnh o Ban ( i) cơ y u ơn v và tương ương. 6 Lãnh o c p Phòng Cơ y u t nh, thành và tương ương. Lãnh o c p Phòng Cơ y u thu c B , ngành và tương ương. 2 12 Lãnh o c p Phòng thu c Ban Cơ y u Chính ph và tương ương. 3 Lãnh o c p C c, V và tương ương. 15 - 18 4 Lãnh o Ban Cơ y u Chính ph . 25 – 30 B Ngư i ang làm chuyên môn nghi p v cơ y u Tr lý tham mưu nghi p v cơ y u t nh, thành và tương ương. 1 6 Tr lý tham mưu nghi p v thu c B , ngành và tương ương. Tr lý tham mưu nghi p v thu c Ban Cơ y u Chính ph và 2 12 tương ương Ghi chú: nh ng b ph n có máy móc, thi t b k thu t di n tích l p t máy móc thi t b k thu t ư c tính riêng, nơi làm vi c cho ngư i i u khi n, v n hành máy móc thi t b b trí phù h p v i yêu c u k thu t. B ng 2. Tiêu chu n di n tích t p th doanh tr i STT i tư ng danh m c Tiêu chu n m2 di n tích/ngư i 1 Ngư i ang làm công tác cơ y u có m c lương b ng m c 6 lương c p b c quân hàm c p úy và tương ương 2 Ngư i ang làm công tác cơ y u có m c lương b ng m c 8 lương c p b c quân hàm Thi u tá, Trung tá và tương ương 3 Ngư i ang làm công tác cơ y u có m c lương b ng m c 9 lương c p b c quân hàm Thư ng tá, i tá và tương ương 4 Ngư i ang làm công tác cơ y u có m c lương b ng m c 18 lương c p b c quân hàm c p Tư ng và tương ương
 11. B ng 3. Tiêu chu n di n tích m t s công trình công c ng và ph tr khác trong công s STT i tư ng danh m c Tiêu chu n Ghi chú m2 s d ng 1 Cơ y u c p huy n, cơ y u i s quán ho c cơ quan i di n Vi t Nam nư c ngoài Phòng mã d ch i n m t 12 Phòng i n báo 9 2 Cơ y u c p t nh, thành Phòng mã d ch i n m t 18 Phòng i n báo 18 Phòng hu n luy n k thu t m t mã 18 Kho tài li u, trang thi t b k thu t m t mã 18 3 Cơ y u các B , ngành và tương ương Phòng mã d ch i n m t 18 - 36 Phòng i n báo 18 Phòng hu n luy n k thu t m t mã 18 - 36 Kho tài li u, trang thi t b k thu t m t mã 18 Phòng giao ban + Phòng h p 18 4 Cơ quan c p C c, V và tương ương thu c Ban Cơ y u Chính ph Phòng Thư ng tr c 18 Ch áp d ng i v i các cơ quan, ơn v có tr s làm vi c c l p Phòng ti p dân 18 - 36 Ch áp d ng i v i các cơ quan, ơn v có ch c năng ti p dân Phòng giao ban + phòng h p 18 - 36 Phòng khách 18 Phòng Văn thư – b o m t 18 - 36 Phòng lưu tr h sơ, tài li u 18 - 36 Kho tài li u, trang thi t b k thu t m t mã 18 - 36 Ch áp d ng i v i các C c
 12. Phòng truy n th ng 36 - 54 Ch áp d ng i v i các cơ Phòng thông tin 18 quan, ơn v có tr s làm vi c c l p Phòng tr c ban 18 Ghi chú: các cơ quan, ơn v làm vi c 2 cơ s ư c v n d ng theo quy nh nhưng không ư c vư t quá tiêu chuNn nêu trên m i nơi. B ng 4. Tiêu chu n di n tích trong nhà ăn t p th doanh tr i STT i tư ng danh m c Tiêu chu n m2 s d ng/ngư i 1 Ngư i ang làm công tác cơ y u có m c lương b ng m c 2,0 lương c p b c quân hàm c p úy, c p tá và tương ương Khu v c ăn 1,2 Khu v c ch bi n 0,5 Khu v c ph c v 0,3 2 Ngư i ang làm công tác cơ y u có m c lương b ng m c 2,2 lương c p b c quân hàm t Thi u tư ng và tương ương tr lên Khu v c ăn 1,4 Khu v c ch bi n 0,5 Khu v c ph c v 0,3 B ng 5. Thi t b v sinh a) Thi t b v sinh nhà t p th Trang b Quy mô STT i tư ng danh m c Xí Ti u Ch u quân s T m b t treo r a s 1 Ngư i ang làm công tác cơ y u có m c 6 1 1 1 1 lương b ng m c lương c p b c quân hàm c p úy và tương ương 2 Ngư i ang làm công tác cơ y u có m c 4 1 1 1 1 lương b ng m c lương c p b c quân hàm c p tá và tương ương 3 Ngư i ang làm công tác cơ y u có m c 1 1 1 1 1 lương b ng m c lương c p b c quân hàm c p tư ng và tương ương
 13. Ghi chú: ơn v có n ph i b trí cho nam, n riêng b) Thi t b v sinh nhà làm vi c Thi t b v sinh S lư ng ngư i tính STT Quy mô quân s cho 1 b thi t b v Ch u Xí Ti u sinh r a b t treo s 1 ≤ 50 25 1 1 1 2 50 – 100 50 2 3 2 3 > 100 100 3 4 3 Ghi chú: ơn v có n ph i b trí cho nam, n riêng DANH M C S 4 NNH M C TIÊU CHU N DOANH C (Ban hành kèm theo Ngh nh s 01/2009/N -CP ngày 02 tháng 01 năm 2009 c a Chính ph ) B ng 1. Tiêu chu n doanh c trong nhà làm vi c STT i tư ng danh m c Tiêu chuNn/ngư i Bàn Gh T Bàn Bàn gh M c èn làm t a tài h p ti p áo bàn vi c li u khách treo Tr lý cơ y u các t nh, thành, B , ngành và cơ quan, ơn v thu c Ban 1 1 2 1 1 Cơ y u Chính ph (không gi ch c v lãnh o) Trư ng ban ( i) Cơ y u 2 1 2 1 1 ơn v và tương ương Lãnh o c p Phòng cơ y u các t nh, thành, B , 3 ngành; c p phòng và 1 5 1 1 1 1 1 tương ương thu c Ban Cơ y u Chính ph Lãnh o c p C c, V và 4 tương ương thu c Ban 1 7 1 1 1 1 1 Cơ y u Chính ph 5 Lãnh o Ban Cơ y u 1 10 1 1 1 1 1
 14. Chính ph Ghi chú: - Qu t tr n ư c b trí theo nh m c 18m2/1 chi c (ho c 9m2 s d ng/1 qu t treo tư ng). - Phòng làm vi c c a lãnh o C c, V và tương ương tr lên ư c l p máy i u hòa nhi t theo tiêu chuNn Vi t Nam hi n hành. - Trong i tư ng 3, bàn h p ch b trí cho c p trư ng. - Nh ng i tư ng s d ng ch và ch làm vi c trong cùng m t phòng, thì ư c hư ng c 2 lo i tiêu chuNn doanh c trong nhà và nhà làm vi c. Riêng tiêu chuNn v qu t i n, bàn u ng nư c ho c ti p khách, èn bàn ch ư c hư ng m t lo i tiêu chuNn. B ng 2. Tiêu chu n doanh c trong nhà t p th doanh tr i Tiêu chuNn/ngư i B bàn STT i tư ng danh m c Bàn Giư ng T cá Gh gh M c áo èn c cá nhân nhân t a u ng treo bàn sách nư c Ngư i ang làm công 1 1 1b /3 1 tác cơ y u có m c ngư i lương b ng m c 1 lương c p b c quân hàm c p úy và tương ương Ngư i ang làm công 1 1 1b /3 1 1b /3 1 tác cơ y u có m c ngư i ngư i lương b ng m c 2 lương c p b c quân hàm Thi u tá, Trung tá và tương ương Ngư i ang làm công 1 2 1b /2 1 1 tác cơ y u có m c ngư i lương b ng m c 3 lương c p b c quân hàm Thư ng tá, i tá và tương ương Ngư i ang làm công 1 2 1b / 1 1 tác cơ y u có m c ngư i 4 lương b ng m c lương c p b c quân hàm c p tư ng và
 15. tương ương Ghi chú: - Có th thay th t cá nhân b ng t áo 2 ho c 3 bu ng, b o m cho m i ngư i m t ngăn riêng bi t. - i v i lãnh o c p C c, V và tương ương tr lên n u b trí m i ngư i s d ng phòng riêng bi t thì m b o cho m i ngư i 1 bàn c sách, 1 gh t a, 1 èn bàn và b bàn gh u ng nư c. Riêng ngư i ang làm công tác cơ y u có m c b ng lương c p b c quân hàm Thi u tư ng và tương ương, b bàn gh u ng nư c ư c trang b theo ki u dáng salon. - M i phòng ho c di n tích tương ương 18m2 ư c l p 1 qu t tr n. Riêng ngư i làm công tác cơ y u có m c lương b ng m c lương c a c p b c quân hàm t c p Thư ng tá và tương ương tr lên ư c b o m m i ngư i 1 qu t cây thay th qu t tr n. - Phòng c a Lãnh o Ban Cơ y u Chính ph ư c l p máy i u hòa nhi t theo tiêu chuNn Vi t Nam hi n hành. - Ngư i ang làm công tác cơ y u có m c lương tương ương t Thi u úy tr lên i h c, ào t o trong các nhà trư ng c a Ngành cơ y u ư c hư ng tiêu chuNn doanh c trong phòng như sĩ quan c p úy. Lãnh o c p C c, V và tương ương tr lên i h c, ào t o ư c hư ng tiêu chuNn doanh c như sĩ quan c p Thi u tá, Trung tá. B ng 3. Tiêu chu n doanh c trong nhà Công v Tiêu chuNn/ngư i B bàn STT i tư ng danh m c Bàn Giư ng T tài Gh T gh èn làm cá nhân li u t a áo u ng bàn vi c nư c 1 Lãnh o c p C c, V 1 1 1 4 1 1 1 và tương ương 2 Lãnh o Ban Cơ y u 1 1 1 10 1 1 1 Chính ph Ghi chú: b bàn gh u ng nư c ư c trang b theo ki u dáng salon. B ng 4. nh m c tiêu chu n doanh c trong phòng tr c ban STT i tư ng Danh Bàn B T Gh Gh Giư ng Qu t M c m c làm bàn tài t a t a cá nhân tr n áo vi c nư c li u dài ng C p C c, v và 1 1 1 2 1 1 1 1
 16. tương ương B ng 5. nh m c tiêu chu n doanh c trong Phòng Thư ng tr c STT i tư ng danh m c Bàn T tài Gh Qu t M c áo Bàn làm li u t a tr n ng nư c vi c Các cơ quan, ơn v thu c 1 1 2 1 1 1 Ban Cơ y u Chính ph có tr s làm vi c c l p B ng 6. nh m c tiêu chu n doanh c trong phòng ti p dân STT i tư ng danh m c Bàn B bàn Gh Qu t M c áo làm nư c t a tr n ng vi c Các cơ quan, ơn v thu c Ban Cơ 1 1 6 1 1 y u Chính ph có ch c năng ti p dân B ng 7. Tiêu chu n doanh c trong Phòng giao ban STT i tư ng danh m c Bàn Gh Bàn Qu t Máy i u M c áo h p t a nư c tr n hòa ng 1 Phòng cơ y u các B , 8 15 - 20 1 2 2 ngành và tương ương 2 C p C c, V và tương 15 30 1 3 2 3 ương Ghi chú: - Phòng Cơ y u các B , ngành và tương ương: Phòng giao ban và phòng h p s d ng chung. - Có th thay th 1 qu t tr n b ng 2 qu t cây ho c 2 qu t treo tư ng. - C p Phòng trang b bàn h p kích thư c 1,2m x 0,6m x 0,75m. - C p C c, V và tương ương trang b bàn h p kích thư c 1,2m x 0,6m x 0,75m. Có th s d ng b bàn qu y (vuông, ch nh t, tròn) có t ng chi u dài tương ương v i s lư ng bàn theo tiêu chuNn. - Máy i u hòa không khí theo tiêu chuNn Vi t Nam. B ng 8. Tiêu chu n doanh c Phòng khách STT i tư ng Bàn Gh sa Bàn T Qu t i u M c áo
 17. danh m c sa lon nh ng cây hòa ng lon ( ôn) m chén C p C c, V 3 16 8 1 6 2 2 và tương ương Ghi chú: - Bàn gh trong phòng khách ư c trang b theo ki u dáng bàn gh salon b ng g ho c salon m mút. Bàn nh ( ôn) có kích thư c 0,4m x 0,4m x 0,45m ư c b o m bình quân m i ôn 2 gh ng i. - Có th thay th 3 gh salon b ng 1 i văng 3 ch ng i. i v i phòng khách có di n tích nh , có th thay th s lư ng gh salon b ng gh t a có m s d ng cho phù h p v i di n tích phòng khách. - Máy i u hòa không khí theo tiêu chuNn Vi t Nam. B ng 9. Tiêu chu n doanh c trong Phòng truy n th ng STT i tư ng danh m c Giá T bày hi n B c tư ng Qu t tr n sách báo v t Bác Cơ quan C c, V và 2 3 1 12-15m2/cái tương ương thu c Ban Cơ y u Chính ph Ghi chú: i v i các ơn v cơ y u còn l i, ư c trang b 1 t bày hi n v t và giá sách báo vào phòng h p. B ng 10. Tiêu chu n doanh c trong Phòng Văn thư – B o m t STT i tư ng danh Bàn Bàn Gh Giá T tài Bàn Qu t m c vi làm t a VPP li u máy tr n tính vi c photo Cơ quan C c, V 2 2 4 1 2 1 1 và tương ương thu c Ban Cơ y u Chính ph Ghi chú: - M i phòng làm vi c c a nhân viên văn thư – b o m t ư c trang b 1 bàn u ng nư c và 1 m c áo. - Có th thay th 1 qu t tr n b ng 2 qu t cây ho c 2 qu t treo tư ng. B ng 11. Tiêu chu n doanh c trong Phòng Lưu tr h sơ, tài li u
 18. STT i tư ng danh Bàn Bàn khai Gh T tài Giá tài i u Qu t m c vi thác t a li u li u hòa bàn tính t/li u C p C c, V và 1 1 4 2 3 1 1 tương ương thu c Ban Cơ y u Chính ph Ghi chú: - Bàn làm vi c dùng khai thác tài li u 1,2 x 2,4 x 0,75. - Giá tài li u ư c trang b theo kh i lư ng tài li u th c t . - Máy i u hòa không khí theo tiêu chuNn Vi t Nam. B ng 12. Tiêu chu n doanh c trong Phòng thông tin STT i tư ng danh m c Bàn làm Gh i u Qu t M c áo vi c t a hòa tr n Các cơ quan, ơn v thu c 1 2 1 1 1 Ban Cơ y u Chính ph có tr s làm vi c c l p Ghi chú: máy i u hòa không khí theo tiêu chuNn Vi t Nam. B ng 13. Tiêu chu n doanh c trong phòng mã d ch i n m t STT i tư ng danh m c Bàn làm Gh t a Giá T tài Qu t i u vi c VPP li u tr n hòa 1 Phòng mã d ch i n 1bàn/ngư i 1 gh / 1 1 1 1 m t c p huy n và ngư i tương ương 2 Phòng mã d ch i n 1bàn/ngư i 1 gh / 1 1 1 1 m t c p t nh, thành ngư i ph và tương ương 3 Phòng mã d ch i n 1bàn/ngư i 1 gh / 1 2 1 1 m t thu c B , ngành ngư i và tương ương Ghi chú: - Có th thay th 1 qu t tr n b ng 2 qu t bàn. - Máy i u hòa không khí theo tiêu chuNn Vi t Nam. B ng 14. Tiêu chu n doanh c trong Phòng i n báo
 19. STT i tư ng danh m c T b o Bàn làm Gh Qu t Giư ng i u m t vi c t a tr n cá nhân hòa 1 Cơ y u c p huy n và 1 1 1 1 1 1 tương ương 2 Cơ y u c p t nh thành 1 1 1 1 1 1 và tương ương 3 Cơ y u các B , ngành 1 1 1 1 1-2 1 và tương ương Ghi chú: - Có th thay th 1 qu t tr n b ng 2 qu t bàn. - Máy i u hòa không khí theo tiêu chuNn Vi t Nam. B ng 15. Tiêu chu n doanh c trong Phòng hu n luy n STT i tư ng danh m c Bàn làm Gh Qu t B ng T tài i u vi c t a tr n li u hòa 1 Phòng Cơ y u t nh, 1bàn/ngư i 1gh / 1 1 1 1 thành và tương ương ngư i 2 Phòng Cơ y u thu c 1 1gh / 2 1 2 1 B , ngành và tương ngư i ương Ghi chú: - 18m2 ư c trang b 1 qu t tr n ho c 1 qu t tr n b ng 2 qu t bàn. - Máy i u hòa không khí theo tiêu chuNn Vi t Nam. B ng 16. Tiêu chu n doanh c trong Kho tài li u và trang thi t b k thu t m t mã STT i tư ng danh m c Bàn làm Gh t a Giá tài Qu t i u vi c li u tr n hòa 1 Cơ y u C p t nh và tương 1 1 1 1 1 ương 2 Cơ y u tr c thu c các 1 1 2 1 1 B , ngành và tương ương Ghi chú: - Có th thay th 1 qu t tr n b ng 2 qu t bàn.
 20. - Máy i u hòa không khí theo tiêu chuNn Vi t Nam. B ng 17. Tiêu chu n doanh c trong Nhà ăn STT i tư ng danh Bàn Bàn Bàn Giá Hòm Gh Qu t i u m c ăn ch chia d ng (t ) ng i tr n hòa bi n c 1 H c sinh cơ y u Lo i 1 hư ng sinh ho t 1/6 gh / phí ngư i ngư i 2 Các i tư ng Lo i 1 khác 1/4 gh / ngư i ngư i 3 Nhà ăn các cơ 1-3 1-3 3-6 1-3 1 12 - quan, ơn v gh / 15 thu c Ban Cơ y u ngư i m2cái Chính ph B ng 18. Tiêu chu n doanh c trong phòng h c STT i tư ng B ng en B c gi ng Gh t a Bàn gh Qu t tr n danh m c (ho c (ho c bàn h c viên phoóc) gi ng viên) Phòng 1 1 1 1h c 12 - 15 h c viên/b m2/cái Ghi chú: các phòng h c chuyên dùng khác theo tiêu chuNn riêng. DANH M C S 5 NNH M C S D NG I N NĂNG (Ban hành kèm theo Ngh nh s 01/2009/N -CP ngày 02 tháng 01 năm 2009 c a Chính ph ) I. NNH M C S D NG I N NĂNG CHO SINH HO T, LÀM VI C 1. i n năng s d ng cho sinh ho t, làm vi c bao g m: - Chi u sáng, làm mát t i các phòng làm vi c, phòng và các công trình công c ng và m t s công trình ph tr khác trong nhà t p th doanh tr i, ph c v cho sinh ho t và làm vi c; - S d ng cho ho t ng c a các thi t b nghe nhìn ph c v sinh ho t chính tr , văn hóa, tinh th n c a ngư i ang làm công tác cơ y u;
Đồng bộ tài khoản