Nghị định số 04/1999/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
48
lượt xem
5
download

Nghị định số 04/1999/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 04/1999/NĐ-CP về phí, lệ phí thuộc Ngân sách Nhà nước do Chính Phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 04/1999/NĐ-CP

 1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 04/1999/NĐ-CP Hà N i, ngày 30 tháng 1 năm 1999 NGH Đ NH C A CHÍNH PH S 04/1999/NĐ-CP NGÀY 30 THÁNG 01 NĂM 1999 V PHÍ, L PHÍ THU C NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Lu t Ngân sách Nhà nư c ngày 20 tháng 3 năm 1996 và Lu t S a đ i b sung m t s đi u c a Lu t Ngân sách s 06/1998/QH10 ngày 20 tháng 5 năm 1998; Đ tăng cư ng và th ng nh t qu n lý các kho n phí, l phí cho ngân sách Nhà nư c; Theo đ ngh c a B trư ng B Tài chính, NGH Đ NH: Chương 1: NH NG QUY Đ NH CHUNG Đi u 1. Ngh đ nh này quy đ nh đ i v i phí, l phí thu c ngân sách Nhà nư c, bao g m: 1. Các kho n thu phí ph c v ho t đ ng s nghi p, ho t đ ng công c ng ho c l i ích công c ng không mang tính kinh doanh theo yêu c u c a t ch c, cá nhân; 2. Các kho n thu l phí ph c v công vi c qu n lý hành chính Nhà nư c theo quy đ nh c a pháp lu t ho c theo yêu c u c a t ch c, cá nhân. Đi u 2. Phí, l phí thu c ngân sách Nhà nư c (dư i đây g i chung là phí, l phí) quy đ nh t i Ngh đ nh này đư c hi u như sau: 1. Phí là kho n thu do Nhà nư c quy đ nh nh m bù đ p m t ph n chi phí c a ngân sách Nhà nư c đ u tư xây d ng, mua s m, b o dư ng và qu n lý tài s n, tài nguyên ho c ch quy n qu c gia đ ph c v các t ch c, cá nhân ho t đ ng s nghi p, ho t đ ng công c ng ho c l i ích công c ng theo yêu c u, không mang tính kinh doanh; 2. L phí là kho n thu do Nhà nư c quy đ nh thu đ i v i t ch c, cá nhân đ Nhà nư c ph c v công vi c qu n lý hành chính nhà nư c theo yêu c u ho c theo quy đ nh c a pháp lu t. Đi u 3. Ngh đ nh này không áp d ng đ i v i:
 2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 1. Phí, l phí thu c phúc l i xã h i, như: phí b o hi m xã h i, b o hi m y t , b o hi m lao đ ng và các lo i phí b o hi m khác tr c ti p ph c v nhu c u phúc l i xã h i c a ngư i n p và c ng đ ng, đư c qu n lý theo quy đ nh c a pháp lu t khác; 2. Phí (ho c nguy t li m, niên li m) thu theo đi u l c a t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i, t ch c xã h i, t ch c xã h i - ngh nghi p; 3. Phí cung c p hàng hoá, d ch v c a các t ch c, cá nhân ho t đ ng s n xu t, xây d ng, v n t i, thương nghi p, ăn u ng, d ch v và ho t đ ng kinh doanh khác (bao g m giá bán hàng hoá, d ch v và ph thu qua giá bán hàng hoá, d ch v ) đư c qu n lý theo chính sách giá c a Nhà nư c quy đ nh; 4. Các kho n huy đ ng các t ch c, cá nhân đóng góp vì m c đích xây d ng công trình h t ng, công trình công c ng và công ích khác theo quy đ nh c a pháp lu t; 5. Các kho n đóng góp t nguy n vì m c đích t thi n ho c tài tr cho các ho t đ ng văn hoá, th d c, th thao mang tính phong trào qu n chúng, không mang tính kinh doanh. Trư ng h p t ch c, cá nhân (bao g m c nh ng đơn v s n xu t, kinh doanh, d ch v ) th c hi n thu phí, l phí thu c ngân sách nhà nư c thì ph i qu n lý theo quy đ nh c a Ngh đ nh này. Vi c huy đ ng đóng góp trái pháp lu t s b x lý theo quy đ nh t i Ngh đ nh này. Đi u 4. T ch c, cá nhân đư c Nhà nư c ph c v ho t đ ng s nghi p, ho t đ ng công c ng, l i ích công c ng ho c công vi c qu n lý hành chính nhà nư c mà pháp lu t quy đ nh là đ i tư ng thu phí, l phí thì ph i n p phí, l phí theo quy đ nh t i Ngh đ nh này. Trư ng h p đi u ư c qu c t mà Vi t Nam ký k t ho c tham gia có quy đ nh v phí, l phí khác v i Ngh đ nh này thì áp d ng theo quy đ nh c a đi u ư c qu c t đó. Cơ quan có th m quy n ban hành ch đ thu, n p phí, l phí s quy đ nh c th đ i tư ng n p, đ i tư ng không ph i n p phí, l phí quy đ nh t i Đi u này. Đi u 5. Nh ng cơ quan, t ch c đư c pháp lu t quy đ nh nhi m v thu phí, l phí m i đư c thu phí, l phí, bao g m: 1. Cơ quan Thu nhà nư c; 2. Cơ quan, t ch c qu n lý và s d ng v t tư, tài s n, tài nguyên ho c ch quy n qu c gia đ ph c v cho ho t đ ng s nghi p, ho t đ ng công c ng ho c ph c v công vi c qu n lý hành chính nhà nư c đư c pháp lu t quy đ nh thu phí, l phí; Nghiêm c m m i t ch c, cá nhân t thu phí, l phí trái v i quy đ nh t i Ngh đ nh này. Chương 2:
 3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. QU N LÝ NHÀ NƯ C V PHÍ, L PHÍ Đi u 6. N i dung qu n lý nhà nư c v phí, l phí bao g m: 1. Ban hành các văn b n quy ph m pháp lu t v phí, l phí; 2. T ch c thi hành và hư ng d n vi c thi hành pháp lu t v phí, l phí; 3. Ki m tra, thanh tra vi c thi hành pháp lu t v phí, l phí; 4. Xét, gi i quy t các vi ph m pháp lu t, khi u n i, t cáo v phí, l phí; 5. Bãi b , đình ch thi hành các kho n phí, l phí không phù h p ho c ban hành trái pháp lu t. Đi u 7. Qu n lý nhà nư c v phí, l phí: 1. Chính ph th ng nh t qu n lý nhà nư c v phí, l phí; 2. B Tài chính th c hi n qu n lý nhà nư c v phí, l phí có trách nhi m trình Chính ph gi i quy t ho c gi i quy t theo th m quy n các n i dung qu n lý nhà nư c v phí, l phí quy đ nh t i Đi u 6, Ngh đ nh này; 3. y ban nhân dân t nh th c hi n qu n lý nhà nư c v phí, l phí trong ph m vi đ a phương mình, có trách nhi m tham mưu cho H i đ ng nhân dân t nh ra ngh quy t v ch trương thu phí, l phí t i đ a phương và th c hi n các n i dung qu n lý nhà nư c v phí, l phí thu c th m quy n ban hành c a đ a phương; 4. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , U ban nhân dân các c p có trách nhi m ph i h p v i B Tài chính và U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v phí, l phí trong ph m vi nhi m v và quy n h n c a mình. Đi u 8. Th m quy n ban hành văn b n quy ph m pháp lu t quy đ nh v phí, l phí: 1. Chính ph ban hành danh m c các lo i phí, l phí ngoài các lo i phí, l phí đã đư c Qu c h i, y ban Thư ng v Qu c h i quy đ nh t i các Lu t, Pháp l nh; Trong quá trình th c hi n, c n thi t ph i s a đ i, b sung thì các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph (dư i đây g i chung là B ), U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (dư i đây g i chung là t nh) đ xu t v i B Tài chính đ B Tài chính t ng h p, trình Chính ph xem xét quy t đ nh; Căn c vào các Lu t, Pháp l nh hi n hành có liên quan t i phí, l phí, Chính ph ban hành kèm theo Ngh đ nh này Bi u danh m c phí, l phí áp d ng th ng nh t trong c nư c. B Tài chính hư ng d n ph m vi áp d ng c a t ng lo i phí, l phí trong danh m c ban hành kèm theo Ngh đ nh này; Nghiêm c m m i t ch c, cá nhân quy đ nh ch đ thu và t ch c thu lo i phí, l phí không thu c danh m c quy đ nh t i kho n này;
 4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 2. Th m quy n ban hành văn b n quy đ nh ch đ thu, n p và s d ng phí, l phí đư c phân c p như sau: a) Chính ph quy đ nh ch đ thu, n p và s d ng đ i v i m t s lo i phí, l phí có ngu n thu l n, t p trung và th c hi n trong c nư c; b) B Tài chính ch trì ph i h p v i các B , ngành liên quan quy đ nh ch đ thu, n p và s d ng đ i v i các lo i phí, l phí áp d ng th ng nh t trong c nư c (không phân bi t cơ quan trung ương hay cơ quan đ a phương t ch c thu), lo i phí, l phí t ch c thu trong m t s t nh, thành ph ; c) y ban nhân dân t nh sau khi có ngh quy t v ch trương thu phí, l phí c a H i đ ng nhân dân t nh, quy đ nh ch đ thu, n p và s d ng các lo i phí, l phí thu c ph m vi đ a phương và do cơ quan thu c t nh (k c huy n, xã) t ch c thu (tr lo i phí, l phí đã đư c Chính ph ho c B Tài chính ban hành theo quy đ nh t i đi m a, b kho n 2 Đi u này); d) Cơ quan ban hành ch đ thu, n p và s d ng phí, l phí quy đ nh t i đi m b, c kho n 2 Đi u này, ph i g i quy t đ nh ban hành lên Chính ph và B Tài chính đ báo cáo. B Tài chính có trách nhi m theo dõi, t ng h p các phí, l phí do y ban nhân dân t nh ban hành; n u phát hi n có trư ng h p ban hành trái quy đ nh c a Ngh đ nh này và các văn b n có liên quan thì ph i trình Chính ph x lý ho c B Tài chính x lý theo th m quy n; đ) Các cơ quan có th m quy n ban hành ch đ thu, n p và s d ng t ng lo i phí, l phí quy đ nh t i kho n này không đư c u quy n cho cơ quan khác ho c cho c p dư i. Chương 3: CH Đ THU VÀ N P PHÍ, L PHÍ Đi u 9. M c thu phí, l phí quy đ nh b ng s ti n nh t đ nh ho c b ng t l ph n trăm (%) trên tr giá v n, tr giá tài s n, hàng hoá và căn c vào chi phí c n thi t, tính ch t, đ c đi m c a t ng lo i ho t đ ng s nghi p, ho t đ ng công c ng, t ng công vi c qu n lý hành chính nhà nư c và tình hình kinh t - xã h i trong t ng th i kỳ, có tính đ n đ c đi m các vùng và thông l qu c t . Đi u 10. T ch c, cá nhân n p phí, l phí t i Vi t Nam b ng đ ng Vi t Nam. Trư ng h p pháp lu t quy đ nh m c thu phí, l phí b ng ngo i t thì đư c thu b ng ngo i t ho c thu b ng đ ng Vi t Nam trên cơ s quy đ i ngo i t ra đ ng Vi t Nam theo t giá trên th trư ng ngo i t liên ngân hàng do Ngân hàng nhà nư c Vi t Nam công b t i th i đi m thu phí, l phí; t ch c, cá nhân n p phí, l phí nư c ngoài b ng ti n c a nư c s t i ho c b ng đô la M . Đi u 11. T ch c, cá nhân thu phí, l phí nh t thi t ph i c p ch ng t thu phí, l phí theo quy đ nh c a B Tài chính cho ngư i n p ti n phí, l phí. T ch c, cá nhân n p phí, l phí ph i yêu c u ngư i thu phí, l phí c p cho mình ch ng t thu phí, l phí theo quy đ nh c a B Tài chính.
 5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Nghiêm c m m i t ch c, cá nhân thu, n p phí, l phí không s d ng ho c s d ng ch ng t không đúng quy đ nh c a B Tài chính. Đi u 12. Ti n thu phí, l phí đư c qu n lý s d ng như sau: 1. Cơ quan thu phí, l phí khi thu đư c ti n phí, l phí ph i g i vào Kho b c Nhà nư c nơi cơ quan thu đóng tr s theo hư ng d n c a B Tài chính; 2. Toàn b ti n thu phí, l phí thu c ngân sách nhà nư c quy đ nh t i Ngh đ nh này ph i ph n ánh đ y đ vào ngân sách nhà nư c. Đ t o đi u ki n cho cơ quan thu phí, l phí ch đ ng th c hi n nhi m v c a Nhà nư c giao, ti n thu phí, l phí đư c qu n lý s d ng như sau: a) Đ i v i lo i phí, l phí mà cơ quan thu không ph i chi phí cho ho t đ ng thu lo i phí, l phí đó ho c các kho n chi này đã đư c ngân sách nhà nư c c p cho cơ quan thu theo d toán hàng năm thì cơ quan thu ph i n p h t s ti n phí, l phí đã thu đư c vào ngân sách nhà nư c. Trư ng h p, các cơ quan, t ch c đư c u nhi m vi c thu phí, l phí ngoài ch c năng, nhi m v thư ng xuyên c a mình thì cơ quan, t ch c tr c ti p thu phí, l phí đư c hư ng m t kho n thù lao trích theo t l (%) trên s ti n phí, l phí đã thu đư c đ chi cho vi c t ch c thu lo i phí, l phí đó theo ch đ chung c a Nhà nư c, nh t thi t không đư c tăng m c phí và l phí đ thu thêm. b) Đ i v i lo i phí, l phí mà cơ quan thu ph i chi phí cho ho t đ ng thu, nhưng các kho n chi này không đư c ngân sách nhà nư c c p theo d toán hàng năm thì cơ quan tr c ti p thu phí, l phí đư c trích s ti n phí, l phí đã thu đư c đ chi phí cho vi c t ch c thu lo i phí, l phí đó theo quy đ nh c a t ng ch đ thu, n p và s d ng phí, l phí c th (tr các kho n chi đ u tư xây d ng cơ b n và chi không thư ng xuyên đư c qu n lý theo ch đ riêng); s còn l i ph i n p h t vào ngân sách nhà nư c. B Tài chính hư ng d n ch đ trích và s d ng ti n thu phí, l phí quy đ nh t i kho n này. 3. Kho n thu phí, l phí thu c ngân sách nhà nư c quy đ nh t i Ngh đ nh này không ph i ch u thu . Đi u 13. Đăng ký, kê khai, n p, quy t toán phí, l phí: 1. Cơ quan, t ch c thu phí, l phí ph i đăng ký vi c thu, n p phí, l phí v i cơ quan Thu tr c ti p qu n lý theo hư ng d n c a cơ quan Thu . Đ i v i cơ quan, t ch c b t đ u th c hi n thu phí, l phí thì th i gian đăng ký thu, n p phí, l phí ch m nh t là mư i ngày, k t ngày b t đ u th c hi n thu phí, l phí; trong trư ng h p thay đ i, k t thúc ho c đình ch thu phí, l phí thì ph i khai báo v i cơ quan Thu ch m nh t là 5 ngày trư c khi thay đ i; 2. Cơ quan, t ch c thu phí, l phí ph i kê khai phí, l phí t ng tháng và ph i n p t khai cho cơ quan Thu trong năm ngày đ u c a tháng ti p theo. Cơ quan, t ch c thu phí, l phí ph i kê khai đ y đ , đúng m u t khai và ch u trách nhi m v tính chính xác c a vi c kê khai;
 6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 3. Cơ quan, t ch c thu phí, l phí ph i n p ti n phí, l phí đã thu đư c vào ngân sách nhà nư c đ y đ , đúng h n theo thông báo c a cơ quan Thu . Cơ quan thu quy đ nh th i h n cho t ng cơ quan, t ch c thu phí, l phí ph i n p vào ngân sách Nhà nư c s ti n phí, l phí đã thu đư c trong tháng trư c, ch m nh t không quá ngày 15 c a tháng ti p theo. Các cơ quan, t ch c n p s ti n phí, l phí đã thu đư c vào ngân sách nhà nư c b ng đ ng Vi t Nam; trư ng h p pháp lu t quy đ nh thu phí, l phí b ng ngo i t thì ph i n p phí, l phí b ng ngo i t vào ngân sách nhà nư c. Riêng cơ quan, t ch c thu phí, l phí nư c ngoài thì n p ti n phí, l phí đã thu đư c vào ngân sách nhà nư c theo hư ng d n c a B Tài chính; 4. Cơ quan, t ch c thu phí, l phí ph i th c hi n quy t toán phí, l phí hàng năm (tính theo năm dương l ch) v i cơ quan Thu , n p báo cáo quy t toán phí, l phí năm trư c cho cơ quan Thu trư c ngày k t thúc tháng 2 năm ti p sau và ph i n p đ s ti n phí, l phí còn thi u vào ngân sách nhà nư c trong th i h n mư i ngày k t ngày n p báo cáo quy t toán, n u n p th a thì đư c tr vào s phí, l phí ph i n p kỳ ti p theo. 5. S ti n phí, l phí n p vào ngân sách nhà nư c đư c phân chia cho các c p ngân sách theo quy đ nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c hi n hành. Chương 4: NHI M V , QUY N H N VÀ TRÁCH NHI M C A CƠ QUAN THU PHÍ, L PHÍ VÀ CƠ QUAN THU Đi u 14. Cơ quan, t ch c đư c phép thu phí, l phí có nhi m v , quy n h n và trách nhi m sau đây: 1. T ch c thu phí, l phí theo đúng quy đ nh c a pháp lu t và thông báo công khai các quy đ nh c a pháp lu t v phí, l phí t i nơi thu phí, l phí; 2. Thông báo cho đ i tư ng n p phí, l phí v s ti n phí, l phí ph i n p, th i h n n p theo đúng quy đ nh; n u đ i tư ng không n p ti n phí, l phí theo đúng quy đ nh c a pháp lu t thì có quy n không ph c v công vi c ho c đáp ng l i ích tương ng mà đ i tư ng đó yêu c u; đ i tư ng c tình tr n n p phí, l phí thì ngoài vi c ph i thu đ s ti n phí, l phí theo quy đ nh, còn b x ph t vi ph m hành chính ho c chuy n h sơ sang cơ quan có th m quy n đ x lý theo pháp lu t; 3. Đăng ký, kê khai phí, l phí cho cơ quan Thu theo đúng quy đ nh c a B Tài chính; 4. N p đ y đ , đúng h n ti n phí, l phí và các kho n ti n ph t vào ngân sách nhà nư c theo hư ng d n c a cơ quan Thu ; 5. Ch p hành nghiêm ch nh ch đ k toán, hoá đơn, ch ng t theo quy đ nh c a pháp lu t; cung c p các tài li u, s sách k toán, báo cáo k toán, hoá đơn, ch ng t có liên
 7. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. quan đ n vi c qu n lý phí, l phí theo yêu c u c a cơ quan Thu và cơ quan có th m quy n. Đi u 15. Cơ quan Thu ngoài nh ng nhi m v , quy n h n và trách nhi m theo quy đ nh t i Đi u 14 Ngh đ nh này đ i v i nh ng lo i phí, l phí giao cho cơ quan Thu tr c ti p t ch c thu, còn có nhi m v , quy n h n và trách nhi m sau đây: 1. Hư ng d n, đôn đ c các cơ quan thu phí, l phí th c hi n vi c kê khai, thu, n p, s sách, ch ng t k toán và quy t toán phí, l phí theo đúng quy đ nh c a Ngh đ nh này; 2. Thông báo cho cơ quan thu phí, l phí v s ti n ph i n p và th i h n n p ti n vào ngân sách nhà nư c theo đúng quy đ nh; n u quá th i h n n p ghi trên thông báo mà cơ quan thu phí, l phí chưa n p thì ti p t c ra thông báo v s ti n phí, l phí ph i n p và s ti n ph t ch m n p theo quy đ nh t i kho n 3, Đi u 19 c a Ngh đ nh này; n u cơ quan thu phí, l phí v n không n p đ s ti n phí, l phí và ti n ph t theo thông báo thì có quy n áp d ng các bi n pháp x lý quy đ nh t i kho n 4, Đi u 19 c a Ngh đ nh này đ b o đ m thu đ s ti n phí, l phí và ti n ph t; n u đã th c hi n các bi n pháp trên mà cơ quan thu phí, l phí v n không n p đ s ti n phí, l phí, ti n ph t thì chuy n h sơ sang cơ quan nhà nư c có th m quy n đ x lý theo quy đ nh c a pháp lu t; 3. Ki m tra, thanh tra vi c kê khai, thu, n p, s d ng và quy t toán phí, l phí c a cơ quan thu phí, l phí b o đ m th c hi n đúng quy đ nh c a pháp lu t; 4. X lý vi ph m hành chính v phí, l phí và gi i quy t khi u n i v phí, l phí theo th m quy n; 5. Yêu c u đ i tư ng n p phí, l phí và cơ quan thu phí, l phí cung c p s k toán, ch ng t và h sơ tài li u khác có liên quan t i vi c tính và n p phí, l phí; 6. Lưu gi và s d ng s li u, tài li u mà đ i tư ng n p phí, l phí và cơ quan thu phí, l phí cung c p theo ch đ quy đ nh. Chương 5: GI I QUY T KHI U N I, X LÝ VI PH M VÀ KHEN THƯ NG Đi u 16. Quy n và trách nhi m c a đ i tư ng n p phí, l phí trong vi c khi u n i, t cáo hành vi vi ph m pháp lu t v phí, l phí quy đ nh như sau: 1. T ch c, cá nhân n p phí, l phí có quy n khi u n i và t cáo cán b thu phí, l phí ho c cơ quan thu phí, l phí theo pháp lu t v khi u n i, t cáo đ i v i nh ng hành vi vi ph m các quy đ nh c a Ngh đ nh này. Trong khi ch gi i quy t, đ i tư ng n p phí, l phí v n ph i th c hi n theo thông báo c a cơ quan thu phí, l phí. 2. Trư ng h p ngư i khi u n i, t cáo không đ ng ý v i quy t đ nh c a cơ quan gi i quy t khi u n i, t cáo ho c quá th i h n quy đ nh t i Đi u 17 Ngh đ nh này mà chưa
 8. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. gi i quy t thì có quy n khi u n i lên cơ quan c p trên tr c ti p c a cơ quan thu phí, l phí theo quy đ nh c a pháp lu t khi u n i, t cáo c a công dân ho c kh i ki n đ n toà án theo quy đ nh c a pháp lu t. Đi u 17. Trách nhi m và quy n h n c a cơ quan thu phí, l phí trong vi c gi i quy t khi u n i: 1. Cơ quan thu phí, l phí khi nh n đư c đơn khi u n i v phí, l phí ph i xem xét, gi i quy t trong th i h n mư i lăm ngày k t ngày nh n đư c đơn khi u n i, đ i v i nh ng v vi c ph c t p thì th i h n đó có th kéo dài nhưng không đư c quá ba mươi ngày; n u v vi c không thu c th m quy n gi i quy t c a mình thì ph i chuy n h sơ ho c báo cáo cơ quan có th m quy n gi i quy t và thông báo cho ngư i khi u n i bi t trong th i h n mư i ngày k t ngày nh n đư c đơn khi u n i; 2. Cơ quan thu phí, l phí nh n đơn khi u n i có quy n yêu c u ngư i khi u n i cung c p các h sơ, tài li u liên quan đ n vi c khi u n i; n u ngư i khi u n i t ch i cung c p h sơ, tài li u mà không có lý do chính đáng thì cơ quan thu phí, l phí có quy n t ch i xem xét gi i quy t khi u n i; 3. Cơ quan thu phí, l phí ph i thoái tr s ti n phí, l phí, s ti n ph t thu không đúng cho đ i tư ng n p phí, l phí trong th i h n mư i lăm ngày k t ngày nh n đư c quy t đ nh c a cơ quan có th m quy n theo quy đ nh c a pháp lu t; 4. N u phát hi n và k t lu n có s khai man, tr n n p phí, l phí ho c nh m l n v phí, l phí, cơ quan thu có trách nhi m truy thu ti n phí, l phí, ti n ph t ho c hoàn tr ti n phí, l phí trong th i h n năm năm tr v trư c, k t ngày ki m tra phát hi n có s khai man, tr n n p phí, l phí ho c nh m l n v phí, l phí; riêng trư ng h p cơ quan thu phí, l phí có thu phí, l phí nhưng không kê khai, n p phí, l phí vào ngân sách Nhà nư c, th i h n truy thu ti n phí, l phí, ti n ph t đư c áp d ng k t khi cơ quan thu b t đ u thu phí, l phí; 5. Th trư ng cơ quan c p trên c a cơ quan thu phí, l phí có trách nhi m gi i quy t các khi u n i v phí, l phí đ i v i cơ quan thu phí, l phí c p dư i. Đi u 18. X lý vi ph m đ i v i đ i tư ng n p phí, l phí 1. T ch c, cá nhân không n p đ s ti n phí, l phí theo quy đ nh thì không đư c ph c v công vi c ho c đáp ng l i ích như quy đ nh c a pháp lu t đ i v i lo i d ch v đó; 2. T ch c, cá nhân c tình tr n n p phí, l phí thì ngoài vi c ph i n p đ s ti n phí, l phí theo quy đ nh c a pháp lu t, tuỳ theo tính ch t, m c đ vi ph m, còn b x ph t c nh cáo, ph t ti n t m t đ n ba l n s ti n phí, l phí tr n n p; tr n n p phí, l phí v i s lư ng l n ho c đã b x ph t vi ph m hành chính v phí, l phí mà còn vi ph m ho c có hành vi vi ph m nghiêm tr ng khác thì s b truy c u trách nhi m hình s theo quy đ nh c a pháp lu t. Cơ quan có th m quy n ban hành ch đ thu phí, l phí s quy đ nh m c ph t c th đ i v i t ng hành vi vi ph m quy đ nh t i Đi u này.
 9. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Đi u 19. X lý vi ph m đ i v i cơ quan thu phí, l phí Cơ quan thu phí, l phí vi ph m các quy đ nh c a Ngh đ nh này thì b x lý như sau: 1. Đình ch thi hành ngay khi b phát hi n văn b n quy đ nh thu phí, l phí trái th m quy n ho c t ch c thu lo i phí, l phí không đúng quy đ nh c a Ngh đ nh này và các văn b n liên quan. S ti n phí, l phí đã thu sai ph i hoàn tr cho đ i tư ng n p; trư ng h p không xác đ nh đư c đ i tư ng n p thì ph i n p h t vào ngân sách nhà nư c (đi u ti t 100% cho ngân sách trung ương); tuỳ theo tính ch t, m c đ vi ph m còn b x lý hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s theo quy đ nh c a pháp lu t; 2. Không th c hi n đúng nh ng quy đ nh v kê khai, n p ngân sách, quy t toán phí, l phí, ch đ k toán, s d ng và lưu gi ch ng t , hoá đơn theo quy đ nh t i Đi u 13, Đi u 14 c a Ngh đ nh này thì tuỳ theo tính ch t, m c đ vi ph m mà b x ph t theo quy đ nh v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c thu ; 3. N p ch m ti n thu phí, l phí, ti n ph t vào ngân sách nhà nư c so v i ngày quy đ nh ph i n p ho c theo quy t đ nh x lý v phí, l phí thì ngoài vi c ph i n p đ s ti n phí, l phí, s ti n ph t ph i n p, m i ngày n p ch m còn ph i n p ph t b ng 0,1% (m t ph n nghìn) s ti n ch m n p; ti n g i c a cơ quan thu phí, l phí t i Ngân hàng, Kho b c, t ch c tín d ng b trích ra đ n p phí, l phí, n p ph t. Ngân hàng, Kho b c và t ch c tín d ng có trách nhi m trích ti n t tài kho n ti n g i c a cơ quan thu phí, l phí đ n p ti n phí, l phí, ti n ph t vào ngân sách nhà nư c theo quy t đ nh c a cơ quan Thu ho c cơ quan có th m quy n trư c khi thu n . 4. Khai man và tr n n p ti n thu phí, l phí thì ngoài vi c ph i n p vào ngân sách Nhà nư c toàn b s ti n đã man khai, tr n n p; tuỳ theo tính ch t, m c đ vi ph m còn b ph t ti n t m t đ n ba l n s ti n phí, l phí gian l n; tr n n p phí, l phí v i s lư ng l n ho c có hành vi vi ph m nghiêm tr ng khác thì b truy c u trách nhi m hình s theo quy đ nh c a pháp lu t. Đi u 20. X lý đ i v i cán b thu phí, l phí và cá nhân khác vi ph m quy đ nh v qu n lý phí, l phí 1. Cán b thu phí, l phí thi u tinh th n trách nhi m ho c x lý sai gây thi t h i cho ngư i n p phí, l phí thì ph i b i thư ng thi t h i theo quy đ nh c a pháp lu t và tuỳ theo tính ch t, m c đ vi ph m mà b x lý k lu t ho c truy c u trách nhi m hình s theo quy đ nh c a pháp lu t; 2. Cán b thu phí, l phí và cá nhân khác l i d ng ch c v , quy n h n đ s d ng trái phép ti n phí, l phí, ti n ph t ho c c ý không x lý gây thi t h i cho nhà nư c thì ph i b i thư ng cho nhà nư c toàn b s ti n phí, l phí, ti n ph t đã s d ng trái phép, chi m đo t ho c làm thi t h i theo quy đ nh c a pháp lu t và tuỳ tính ch t, m c đ vi ph m mà b x lý k lu t ho c truy c u trách nhi m hình s theo quy đ nh c a pháp lu t; 3. Cán b thu phí, l phí và cá nhân khác l i d ng ch c v , quy n h n đ thông đ ng, bao che cho ngư i vi ph m pháp lu t v phí, l phí ho c có hành vi khác vi ph m quy
 10. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. đ nh c a Ngh đ nh này thì tuỳ theo tính ch t, m c đ vi ph m mà b x lý k lu t ho c truy c u trách nhi m hình s theo quy đ nh c a pháp lu t. Đi u 21. Th m quy n x lý các vi ph m v phí, l phí 1. Th m quy n x lý vi ph m hành chính v phí, l phí quy đ nh t i Đi u 18 Ngh đ nh này th c hi n theo quy đ nh c th c a ch đ thu t ng lo i phí, l phí do cơ quan có th m quy n ban hành; 2. Th m quy n x lý vi ph m hành chính v phí, l phí quy đ nh t i Đi u 19 Ngh đ nh này th c hi n theo Ngh đ nh x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c thu . Đi u 22. Cơ quan thu phí, l phí và cán b thu phí, l phí hoàn thành t t nhi m v đư c giao; t ch c, cá nhân có công phát hi n nh ng hành vi vi ph m Ngh đ nh này thì đư c khen thư ng theo quy đ nh c a Chính ph . Chương 6: T CH C TH C HI N Đi u 23. Ngh đ nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. Bãi b Quy t đ nh s 276/CT ngày 28 tháng 7 năm 1992 c a Ch t ch H i đ ng B trư ng (nay là Th tư ng Chính ph ) v vi c th ng nh t qu n lý các lo i phí và l phí và các quy đ nh khác v phí, l phí trái v i Ngh đ nh này. Đi u 24. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , y ban nhân dân các c p t ch c và ch đ o th c hi n ngay các vi c sau đây: 1. Ki m kê, soát xét toàn b các lo i phí, l phí thu c ngành, đ a phương mình đang thu đ phân lo i và x lý như sau: a) Đình ch thi hành ngay nh ng lo i phí, lê phí không do cơ quan có th m quy n quy đ nh t i Đi u 8 Ngh đ nh này ban hành. Cơ quan, t ch c thu các lo i phí, l phí này ph i quy t toán, kê khai s ti n đã thu đư c và n p toàn b vào ngân sách nhà nư c theo hư ng d n c a B Tài chính; b) Đ i v i nh ng lo i phí, l phí đã đư c ban hành theo đúng th m quy n quy đ nh t i Đi u 8 Ngh đ nh này thì ph i qu n lý thu, n p và s d ng phí, l phí theo quy đ nh t i Ngh đ nh này. 2. Đ xu t, ph i h p v i B Tài chính và y ban nhân dân t nh đ nghiên c u, so n th o các ch đ thu phí, l phí thu c ngành, đ a phương mình t ch c thu; 3. B Tài chính và y ban nhân dân t nh kh n trương nghiên c u, so n th o, trình cơ quan có th m quy n ban hành ho c ban hành theo th m quy n các ch đ thu phí, l phí theo đúng quy đ nh c a Ngh đ nh này trong năm 1999; Đi u 25. B trư ng B Tài chính hư ng d n thi hành Ngh đ nh này, quy đ nh vi c thông báo công khai ch đ thu phí, l phí và ph i h p v i các t ch c chính tr , xã
 11. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. h i trong vi c v n đ ng nhân dân th c hi n và giám sát các cơ quan, cán b làm công vi c thu phí, l phí. Đi u 26. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m t ch c vi c thi hành Ngh đ nh này. Nguy n T n Dũng (Đã ký) DANH M C PHÍ, L PHÍ ĐƯ C ÁP D NG (Ban hành kèm theo Ngh đ nh s 04/1999/NĐ-CP ngày 30 tháng 01 năm 1999 c a Chính ph ) TT Danh m c phí, l phí Cơ quan quy đ nh ch đ thu, n p và s d ng 1 2 3 I Các lo i phí 1 Phí giao thông Chính ph 2 Phí qua c u thu c nhà nư c qu n lý (tr c u do - B Tài chính quy đ nh đ i các t ch c, cá nhân t đ u tư xây d ng đ kinh v i c u do trung ương qu n doanh) lý; - UBND t nh quy đ nh đ i v i c u đ a phương qu n lý 3 Phí qua phà thu c nhà nư c qu n lý (tr phà - B Tài chính quy đ nh đ i ho t đ ng kinh doanh) v i phà trung ương qu n lý; - UBND t nh quy đ nh đ i v i phà đ a phương qu n lý 4 Phí s d ng đư ng b thu c nhà nư c qu n lý - B Tài chính quy đ nh đ i (tr đư ng t đ u tư xây d ng đ kinh doanh) v i đư ng trung ương qu n lý; - UBND t nh quy đ nh đ i v i đư ng đ a phương qu n lý 5 Phí s d ng đư ng sông, phí s d ng c u, b n - B Tài chính quy đ nh đ i c ng sông do Nhà nư c qu n lý. v i đư ng sông trung ương qu n lý; - UBND t nh quy đ nh đ i v i
 12. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. đư ng sông đ a phương qu n lý 6 Phí s d ng cơ s h t ng đư ng s t B Tài chính 7 Phí b o đ m hàng h i B Tài chính 8 Phí bay qua b u tr i và vùng thông báo bay B Tài chính 9 Phí s d ng đ t công, b n, bãi, m t nư c thu c UBND t nh nhà nư c qu n lý 10 Phí tr ng t i tàu, thuy n c p c ng bi n, c ng B Tài chính bi n sông, c ng sông 11 Phí s d ng và b o v t n s vô tuy n đi n B Tài chính 12 Phí giám đ nh y khoa, pháp y, giám đ nh c v t, B Tài chính tài li u và các giám đ nh khác theo yêu c u 13 Phí y t d phòng B Tài chính 14 Phí phòng d ch b nh cho ngư i, đ ng v t, th c B Tài chính v t 15 Phí b o v môi trư ng Chính ph 16 Phí đánh giá tác đ ng môi trư ng B Tài chính 17 Phí tham quan danh lam th ng c nh, di tích l ch - B Tài chính quy đ nh đ i s ho c công trình văn hoá thu c nhà nư c v i tài s n thu c trung ương qu n lý qu n lý; - UBND t nh quy đ nh đ i v i tài s n thu c đ a phương qu n lý 18 Phí khai thác, s d ng tài li u thu c nhà nư c B Tài chính qu n lý 19 H c phí trư ng công thu c nhà nư c qu n lý Chính ph 20 Vi n phí t i b nh vi n công thu c nhà nư c Chính ph qu n lý II Các lo i l phí 1 L phí trư c b Chính ph 2 L phí c p gi y phép hành ngh theo quy đ nh B Tài chính c a pháp lu t 3 L phí c p gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh B Tài chính theo quy đ nh c a pháp lu t 4 L phí b o h quy n s h u công nghi p B Tài chính 5 L phí đ a chính B Tài chính 6 L phí đăng ký và c p gi y ch ng nh n quy n B Tài chính s h u nhà, quy n s d ng đ t theo quy đ nh
 13. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. c a pháp lu t; chuy n đ i h p đ ng thuê nhà thu c nhà nư c qu n lý 7 L phí b o v và ki m d ch th c v t, đ ng v t, B Tài chính y t theo quy đ nh c a pháp lu t 8 L phí c ng v theo quy đ nh c a pháp lu t B Tài chính (bao g m c ng bi n, c ng sông, c ng hàng không) 9 L phí đăng ký và c p bi n s xe máy, ô tô, tàu B Tài chính (tàu thu , tàu ho , tàu bay), thuy n và các phương ti n ph i đăng ký khác theo quy đ nh c a pháp lu t 10 L phí c p gi y phép l p ráp, c i t o, hoán c i B Tài chính ôtô, tàu thu , tàu bay, tàu ho theo quy đ nh c a pháp lu t 11 L phí c p b ng, ch ng ch lái xe, lái tàu và các B Tài chính lo i b ng, ch ng ch khác theo quy đ nh c a pháp lu t 12 L phí đăng ký và c p gi y ch ng nh n đư c B Tài chính ho t đ ng trên tàu thu , tàu bay và các lo i phương ti n khác theo quy đ nh c a pháp lu t 13 L phí c p gi y phép ki m đ nh k thu t ôtô, B Tài chính tàu thu , tàu bay, và các phương ti n, máy móc, thi t b , v t tư khác theo quy đ nh c a pháp lu t 14 L phí ki m nghi m và qu n lý ch t lư ng s n B Tài chính ph m, hàng hoá, thi t b , v t tư, nguyên liêu, đi u ki n s n xu t, kinh doanh theo quy đ nh c a pháp lu t ho c theo yêu c u 15 L phí c p gi y phép đư c ho t đ ng trong m t B Tài chính s ngành, ngh nhà nư c qu n lý theo quy đ nh c a pháp lu t 16 L phí c p h n ng ch xu t kh u, nh p kh u B Tài chính theo quy đ nh c a pháp lu t 17 L phí c p b n quy n tác gi B Tài chính 18 L phí đ c quy n ho t đ ng trong m t s B Tài chính ngành, ngh theo quy đ nh c a pháp lu t 19 L phí qu n lý hành chính nhà nư c t i cơ quan B Tài chính đ i di n ngo i giao, lãnh s c a Vi t Nam nư c ngoài 20 L phí c p h chi u, gi y thông hành, gi y B Tài chính ch ng nh n cho công dân Vi t Nam và nư c ngoài nh p c nh, xu t c nh và cư trú 21 L phí qua l i biên gi i gi a Vi t Nam và các B Tài chính
 14. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. nư c láng gi ng 22 L phí c p gi y phép cho ngư i Vi t Nam B Tài chính nư c ngoài h i hương v Vi t Nam 23 L phí v gi i quy t các vi c v qu c t ch Vi t Chính ph Nam 24 L phí toà án Chính ph 25 L phí ch ng thư B Tài chính 26 L phí công ch ng nhà nư c B Tài chính 27 L phí c p gi y phép đ t và ho t đ ng c a văn B Tài chính phòng đ i di n các t ch c kinh t nư c ngoài t i Vi t Nam 28 L phí th m đ nh theo quy đ nh c a pháp lu t B Tài chính 29 L phí H i quan B Tài chính 30 L phí c p gi y phép l p đ t các công trình B Tài chính ng m theo yêu c u 31 L phí tham gia đ u th u, đ u giá theo yêu c u - B Tài chính quy đ nh đ i v i l phí do cơ quan trung ương t ch c thu; - UBND t nh quy đ nh đ i v i lo i l phí do cơ quan đ a phương t ch c thu 32 L phí c p gi y phép s d ng các ch t n , các B Tài chính phương ti n n , vũ khí, khí tài theo quy đ nh c a pháp lu t 33 L phí qu n lý hành chính v tr t t an toàn xã B Tài chính h i 34 Hoa h ng ch ký (d u khí...) B Tài chính 35 L phí thi B Tài chính Nguy n T n Dũng (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản