Nghị định số 04/2005/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
77
lượt xem
2
download

Nghị định số 04/2005/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 04/2005/NĐ-CP về việc định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về khiếu nại, tố cáo về lao động do Chính Phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 04/2005/NĐ-CP

  1. 04/2005/ND-CP,Ngh nh 04,Chính ph ,B Lu t Lao ng,Lu t Lao ng,Khi u n i T cáo,Ngư i lao ng,Ngư i s d ng lao ng,Gi i quy t khi u n i,Hư ng d n,Lao ng- Ti n lương,Th t c T t ng,Nghi dinh 04,Chinh phu,Bo Luat Lao dong,Luat Lao dong,Khieu nai To cao,Nguoi lao dong,Nguoi su dung lao dong,Giai quyet khieu nai,Huong dan,Lao dong- Tien luong,Thu tuc To tung Tư v n Hư ng Trang LawSoft D ch v V Liên pháp d n tra ch Pro Online LawSoft h lu t c u THÀNH VIÊN Chào sonaccp + Thông tin cá nhân + Chuy n i lo i thành viên + Văn b n c a Tôi + i m t khNu + Thoát TRA C U VĂN B N VĂN B N M I VĂN B N PHÁP LU T + Tình tr ng hi u l c + Th i i m áp d ng + Lĩnh v c, Ngành + Năm ban hành TRA C U CÔNG VĂN Tra c u v ăn b n TH I S PHÁP LU T Th i s Tham nhũng Nhà t Tranh ch p Tài chính Thu - K toán Chính sách m i Pháp lu t các nư c Thông báo
  2. B n Chưa ăng Nh p Thành Viên! Vì chưa ăng Nh p nên B n ch xem ư c Thu c tính c a văn b n. B n chưa xem ư c N i dung toàn văn, Hi u l c c a Văn b n, Văn b n liên quan, Văn b n thay th , Văn b n g c, Văn b n ti ng Anh,...
Đồng bộ tài khoản