Nghị định số 103/2006 của Chính phủ

Chia sẻ: Hai Chau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
82
lượt xem
11
download

Nghị định số 103/2006 của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định "Quy định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sỡ hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp" của Chính Phủ ban hành ngày 22 tháng 09 năm 2006

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 103/2006 của Chính phủ

 1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM S : 103/2006/Nð-CP ð c l p - T do - H nh phúc ----- o0o ----- Hà N i , Ngày 22 tháng 09 năm 2006 NGH ð NH Quy ñ nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s ñi u c a Lu t S h u trí tu v s h u công nghi p CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c B lu t Dân s ngày 14 tháng 06 năm 2005; Căn c Lu t S h u trí tu ngày 29 tháng 11 năm 2005; Xét ñ ngh c a B trư ng B Khoa h c và Công ngh , NGH ð NH: Chương I NH NG QUY ð NH CHUNG ði u 1. Ph m vi ñi u ch nh Ngh ñ nh này quy ñ nh chi ti t và hư ng d n thi hành các quy ñ nh c a Lu t S h u trí tu v vi c xác l p, ch th , n i dung, gi i h n quy n s h u công nghi p, chuy n giao quy n s h u công nghi p, ñ i di n s h u công nghi p và các bi n pháp thúc ñ y ho t ñ ng s h u công nghi p. ði u 2. ð i tư ng áp d ng 1. Cá nhân, pháp nhân và các ch th khác c a pháp lu t dân s (sau ñây g i chung là t ch c, cá nhân). 2. T ch c, cá nhân nư c ngoài ñáp ng các ñi u ki n hư ng s b o h quy n s h u công nghi p t i Vi t Nam theo các ñi u ư c qu c t mà Vi t Nam là thành viên. Các ñi u ư c qu c t quy ñ nh t i kho n này bao g m:
 2. a) Công ư c Paris v b o h s h u công nghi p năm 1883, s a ñ i năm 1967 (sau ñây g i t t là "Công ư c Paris"); b) Hi p ñ nh Thương m i Vi t Nam - Hoa Kỳ năm 2000; c) Hi p ñ nh v b o h quy n s h u trí tu và h p tác trong lĩnh v c s h u trí tu Vi t Nam - Th y Sĩ năm 1999; d) Hi p ñ nh v các khía c nh liên quan ñ n thương m i c a quy n s h u trí tu (Hi p ñ nh TRIPS) năm 1994, k t th i ñi m Vi t Nam tr thành thành viên c a T ch c Thương m i th gi i; ñ) Các ñi u ư c qu c t khác liên quan ñ n vi c b o h quy n s h u công nghi p mà Vi t Nam là thành viên. ði u 3. Trách nhi m qu n lý nhà nư c v s h u công nghi p 1. B Khoa h c và Công ngh có trách nhi m sau ñây trong qu n lý nhà nư c v s h u công nghi p: a) Xây d ng, t ch c th c hi n chi n lư c, chính sách b o h quy n s h u công nghi p; b) Ban hành, trình c p có th m quy n ban hành, t ch c th c hi n các văn b n pháp lu t v s h u công nghi p; c) T ch c h th ng cơ quan th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v s h u công nghi p; d) Hư ng d n nghi p v , t ch c ñào t o, b i dư ng chuyên môn, nghi p v v s h u công nghi p; ñ) T ch c th c hi n xác l p quy n s h u công nghi p, ñăng ký h p ñ ng chuy n giao quy n s h u công nghi p và th c hi n các th t c khác liên quan ñ n Văn b ng b o h quy n s h u công nghi p; e) Th c hi n quy n b t bu c chuy n giao quy n s d ng sáng ch theo quy ñ nh t i ði u 147 c a Lu t S h u trí tu ; g) Ch trì ho c ph i h p th c hi n các bi n pháp b o v quy n, l i ích h p pháp c a t ch c, cá nhân, Nhà nư c và xã h i v s h u công nghi p; h) Qu n lý ho t ñ ng giám ñ nh s h u công nghi p; c p Th giám ñ nh viên s h u công nghi p; i) Ki m tra, thanh tra vi c ch p hành pháp lu t v s h u công nghi p; gi i quy t khi u n i, t cáo và x lý vi ph m pháp lu t v s h u công nghi p; k) T ch c ho t ñ ng thông tin, th ng kê v s h u công nghi p;
 3. l) T ch c th c hi n giáo d c, tuyên truy n, ph bi n ki n th c, chính sách, pháp lu t v s h u công nghi p; m) Ch trì, ph i h p v i B Giáo d c và ðào t o, B Tư pháp xây d ng chương trình ñào t o, t ch c ñào t o, b i dư ng ki n th c, pháp lu t v s h u công nghi p; n) Qu n lý ho t ñ ng ñ i di n s h u công nghi p; c p Ch ng ch hành ngh d ch v ñ i di n s h u công nghi p; o) H p tác qu c t v s h u công nghi p; ñ xu t x lý các v n ñ tranh ch p gi a Vi t Nam và các qu c gia khác v s h u công nghi p. C c S h u trí tu là cơ quan thu c B Khoa h c và Công ngh , có trách nhi m giúp B trư ng B Khoa h c và Công ngh th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v s h u công nghi p. B trư ng B Khoa h c và Công ngh quy ñ nh c th ch c năng, nhi m v và quy n h n c a C c S h u trí tu . 2. y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m sau ñây trong qu n lý nhà nư c v s h u công nghi p t i ñ a phương: a) T ch c th c hi n chính sách, pháp lu t v s h u công nghi p; b) Xây d ng, ban hành và t ch c th c hi n quy ñ nh c a ñ a phương v s h u công nghi p; c) T ch c h th ng qu n lý ho t ñ ng s h u công nghi p t i ñ a phương và th c hi n các bi n pháp nh m tăng cư ng hi u qu c a h th ng ñó; d) T ch c tuyên truy n, ph bi n ki n th c, chính sách, pháp lu t v s h u công nghi p, th c hi n các bi n pháp ñ y m nh ho t ñ ng s h u công nghi p; ñ) Hư ng d n, h tr các t ch c, cá nhân ti n hành các th t c v s h u công nghi p; e) Ph i h p v i các cơ quan liên quan trong ho t ñ ng b o v quy n s h u công nghi p và x lý vi ph m pháp lu t v s h u công nghi p; g) Ki m tra, thanh tra vi c ch p hành pháp lu t v s h u công nghi p, gi i quy t khi u n i, t cáo v s h u công nghi p t i ñ a phương; h) Qu n lý ch d n ñ a lý thu c ñ a phương; i) H p tác qu c t v s h u công nghi p t i ñ a phương. S Khoa h c và Công ngh là cơ quan thu c y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m giúp y ban nhân dân th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v s h u công nghi p t i ñ a phương. y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy ñ nh c th ch c năng, nhi m v và quy n h n c a S Khoa h c và Công ngh .
 4. 3. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph có trách nhi m t ch c, ch ñ o vi c th c hi n pháp lu t v s h u công nghi p và qu n lý các ñ i tư ng s h u công nghi p do cơ quan mình qu n lý. ði u 4. Cách tính th i h n Cách tính th i h n trong ho t ñ ng s h u công nghi p ñư c th c hi n theo quy ñ nh v th i h n t i Chương VIII, Ph n th nh t c a B lu t Dân s . ði u 5. Phí, l phí s h u công nghi p B Tài chính ch trì, ph i h p v i B Khoa h c và Công ngh quy ñ nh và hư ng d n thi hành ch ñ thu, n p, qu n lý và s d ng phí, l phí v s h u công nghi p. Chương II XÁC L P QUY N S H U CÔNG NGHI P ði u 6. Căn c , th t c xác l p quy n s h u công nghi p 1. Quy n s h u công nghi p ñ i v i sáng ch , thi t k b trí, ki u dáng công nghi p, nhãn hi u và ch d n ñ a lý ñư c xác l p trên cơ s quy t ñ nh c a cơ quan qu n lý nhà nư c v s h u công nghi p c p Văn b ng b o h cho ngư i n p ñơn ñăng ký các ñ i tư ng ñó theo quy ñ nh t i Chương VII, Chương VIII và Chương IX c a Lu t S h u trí tu . Quy n s h u công nghi p ñ i v i nhãn hi u ñăng ký qu c t theo Th a ư c Madrid và Ngh ñ nh thư Madrid ñư c xác l p trên cơ s công nh n c a cơ quan qu n lý nhà nư c ñ i v i ñăng ký qu c t ñó. 2. Quy n s h u công nghi p ñ i v i nhãn hi u n i ti ng ñư c xác l p trên cơ s th c ti n s d ng r ng rãi nhãn hi u ñó theo quy ñ nh t i ði u 75 c a Lu t S h u trí tu mà không c n th c hi n th t c ñăng ký. 3. Quy n s h u công nghi p ñ i v i tên thương m i ñư c xác l p trên cơ s th c ti n s d ng h p pháp tên thương m i ñó tương ng v i khu v c (lãnh th ) và lĩnh v c kinh doanh mà không c n th c hi n th t c ñăng ký. 4. Quy n s h u công nghi p ñ i v i bí m t kinh doanh ñư c xác l p trên cơ s ñ u tư tài chính, trí tu hay b t kỳ cách th c h p pháp nào ñ tìm ra, t o ra ho c ñ t ñư c thông tin và b o m t thông tin t o thành bí m t kinh doanh ñó mà không c n th c hi n th t c ñăng ký. 5. B Khoa h c và Công ngh quy ñ nh chi ti t v hình th c, n i dung các lo i ñơn ñăng ký s h u công nghi p quy ñ nh t i các ði u 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 c a Lu t S h u trí tu , hư ng d n trình t , th t c x lý ñơn, ban hành m u Văn b ng b o h , S ñăng ký qu c gia v s h u công nghi p và quy ñ nh hình th c, n i dung Công báo S h u công nghi p. ði u 7. Quy n ñăng ký s h u công nghi p theo các ñi u ư c qu c t
 5. 1. T ch c, cá nhân nư c ngoài ñáp ng các ñi u ki n ñ ñư c b o h quy n s h u công nghi p t i Vi t Nam quy ñ nh t i ði u 2 Ngh ñ nh này có th n p ñơn ñăng ký s h u công nghi p t i Vi t Nam theo các ñi u ư c v ho c liên quan ñ n th t c n p ñơn qu c t . Các ñi u ư c qu c t quy ñ nh t i kho n này bao g m: a) Hi p ư c h p tác qu c t v B ng sáng ch năm 1970, ñư c s a ñ i năm 1984 (sau ñây g i t t là "Hi p ư c PCT"); b) Tho ư c Madrid v ñăng ký qu c t nhãn hi u năm 1891, ñư c s a ñ i năm 1979 (sau ñây g i t t là "Tho ư c Madrid") và Ngh ñ nh thư liên quan ñ n Tho ư c Madrid năm 1989 (sau ñây g i t t là "Ngh ñ nh thư Madrid"); c) Các ñi u ư c qu c t khác v ho c liên quan ñ n th t c n p ñơn qu c t mà Vi t Nam là thành viên, k t th i ñi m ñi u ư c qu c t b t ñ u có hi u l c ñ i v i Vi t Nam. 2. T ch c, cá nhân Vi t Nam có th n p ñơn ñăng ký qu c t s h u công nghi p ñ yêu c u b o h quy n c a mình t i Vi t Nam n u ñi u ư c qu c t có quy ñ nh. ði u 8. Quy n ñăng ký ch d n ñ a lý c a nư c ngoài Cá nhân, t ch c nư c ngoài là ch th quy n ñ i v i ch d n ñ a lý theo quy ñ nh pháp lu t c a nư c xu t x có quy n ñăng ký ch d n ñ a lý ñó t i Vi t Nam. ði u 9. Quy n ñăng ký sáng ch , ki u dáng công nghi p, thi t k b trí c a Nhà nư c 1. Trong trư ng h p sáng ch , ki u dáng công nghi p, thi t k b trí ñư c t o ra trên cơ s Nhà nư c ñ u tư toàn b kinh phí, phương ti n v t ch t - k thu t, quy n ñăng ký sáng ch , ki u dáng công nghi p, thi t k b trí thu c v Nhà nư c. T ch c, cơ quan nhà nư c ñư c giao quy n ch ñ u tư có trách nhi m ñ i di n Nhà nư c th c hi n quy n ñăng ký nói trên. 2. Trong trư ng h p sáng ch , ki u dáng công nghi p, thi t k b trí ñư c t o ra trên cơ s Nhà nư c góp v n (kinh phí, phương ti n v t ch t - k thu t), m t ph n quy n ñăng ký sáng ch , ki u dáng công nghi p, thi t k b trí tương ng v i t l góp v n thu c v Nhà nư c. T ch c, cơ quan nhà nư c là ch ph n v n ñ u tư c a Nhà nư c có trách nhi m ñ i di n Nhà nư c th c hi n ph n quy n ñăng ký nói trên. 3. Trong trư ng h p sáng ch , ki u dáng công nghi p, thi t k b trí ñư c t o ra trên cơ s h p tác nghiên c u - phát tri n gi a t ch c, cơ quan nhà nư c v i t ch c, cá nhân khác, n u trong tho thu n h p tác nghiên c u - phát tri n không có quy ñ nh khác thì m t ph n quy n ñăng ký sáng ch , ki u dáng công nghi p, thi t k b trí tương ng v i t l ñóng góp c a t ch c, cơ quan nhà nư c trong vi c h p tác ñó, thu c v Nhà nư c. T ch c, cơ quan nhà nư c tham gia h p tác nghiên c u - phát tri n có trách nhi m ñ i di n Nhà nư c th c hi n quy n ñăng ký nói trên. 4. T ch c, cơ quan nhà nư c th c hi n quy n ñăng ký sáng ch , ki u dáng công nghi p, thi t k b trí quy ñ nh t i kho n 1, kho n 2 và kho n 3 ði u này ñ i di n nhà nư c ñ ng
 6. tên ch Văn b ng b o h và th c hi n vi c qu n lý quy n s h u công nghi p ñ i v i các ñ i tư ng ñó, có quy n chuy n như ng ph n quy n ñăng ký sáng ch , ki u dáng công nghi p, thi t k b trí c a Nhà nư c cho t ch c, cá nhân khác v i ñi u ki n t ch c, cá nhân nh n chuy n như ng ph n quy n ñăng ký ph i tr cho Nhà nư c m t kho n ti n ho c các ñi u ki n thương m i h p lý khác so v i ti m năng thương m i c a sáng ch , ki u dáng công nghi p, thi t k b trí ñó. ði u 10. Quy n ưu tiên c a ñơn ñăng ký sáng ch , ki u dáng công nghi p, nhãn hi u Quy n ưu tiên ñ i v i ñơn ñăng ký sáng ch , ki u dáng công nghi p, nhãn hi u quy ñ nh t i ði u 91 c a Lu t S h u trí tu ñư c áp d ng như sau: 1. Trong trư ng h p ngư i n p ñơn ñăng ký sáng ch , ki u dáng công nghi p, nhãn hi u mu n hư ng quy n ưu tiên theo quy ñ nh c a Công ư c Paris, yêu c u hư ng quy n ưu tiên c a ngư i n p ñơn s ñư c ch p nh n n u ñáp ng các ñi u ki n sau ñây: a) Ngư i n p ñơn là công dân Vi t Nam ho c công dân c a nư c Thành viên c a Công ư c Paris ho c cư trú, có cơ s s n xu t, kinh doanh t i Vi t Nam ho c t i nư c Thành viên Công ư c ñó; b) ðơn ñ u tiên ñã ñư c n p t i Vi t Nam ho c t i nư c Thành viên c a Công ư c Paris và ñơn ñó có ch a ph n tương ng v i yêu c u hư ng quy n ưu tiên c a ñơn ñăng ký sáng ch , ki u dáng công nghi p, nhãn hi u; c) ðơn ñăng ký ñư c n p trong th i h n sau ñây k t ngày n p ñơn ñ u tiên: sáu tháng ñ i v i ñơn ñăng ký ki u dáng công nghi p ho c ñơn ñăng ký nhãn hi u, mư i hai tháng ñ i v i ñơn ñăng ký sáng ch ; d) Trong ñơn ñăng ký sáng ch , ki u dáng công nghi p, nhãn hi u, ngư i n p ñơn có nêu rõ yêu c u hư ng quy n ưu tiên và có n p b n sao ñơn ñ u tiên nêu t i ñi m b kho n này trong trư ng h p n p t i nư c ngoài, trong ñó có xác nh n c a Cơ quan nh n ñơn ñ u tiên; ñ) N p ñ l phí yêu c u hư ng quy n ưu tiên. 2. Trong trư ng h p ngư i n p ñơn ñăng ký sáng ch , ki u dáng công nghi p, nhãn hi u mu n hư ng quy n ưu tiên theo ñi u ư c qu c t khác, yêu c u hư ng quy n ưu tiên s ñư c ch p nh n n u ñáp ng các ñi u ki n v quy n ưu tiên quy ñ nh trong ñi u ư c ñó. ði u 11. ðơn qu c t v sáng ch 1. Trong ði u này, "ðơn PCT" ñư c hi u là ðơn ñăng ký sáng ch n p theo Hi p ư c PCT, bao g m: a) ðơn có yêu c u b o h t i Vi t Nam, ñư c n p t i b t kỳ nư c Thành viên nào c a Hi p ư c PCT, k c Vi t Nam (sau ñây g i là ðơn PCT có ch ñ nh ho c có ch n Vi t Nam); b) ðơn ñư c n p t i Vi t Nam, trong ñó có yêu c u b o h t i b t kỳ nư c thành viên nào c a Hi p ư c PCT, k c Vi t Nam (sau ñây g i là ðơn PCT có ngu n g c Vi t Nam).
 7. 2. Cơ quan qu n lý nhà nư c v s h u công nghi p xem xét ðơn PCT có ch n ho c có ch ñ nh Vi t Nam khi có ñ các ñi u ki n sau ñây: a) Ngư i n p ñơn ti n hành các th t c ñăng ký sáng ch t i cơ quan qu n lý nhà nư c v s h u công nghi p c a Vi t Nam (Giai ño n qu c gia) theo quy ñ nh c a Hi p ư c PCT trong th i h n ba mươi m t tháng k t ngày n p ñơn qu c t ho c k t ngày ưu tiên (n u ñơn có yêu c u hư ng quy n ưu tiên); b) N p phí, l phí v s h u công nghi p theo quy ñ nh c a pháp lu t. 3. ðơn PCT có ngu n g c Vi t Nam ph i ñư c làm b ng ti ng Anh ho c ti ng Nga và ph i ñáp ng các yêu c u v hình th c và n i dung quy ñ nh t i Hi p ư c PCT. Ngư i n p ñơn có th n p ñơn cho cơ quan qu n lý nhà nư c v s h u công nghi p ho c cho Văn phòng qu c t c a T ch c S h u trí tu th gi i (WIPO). 4. B Khoa h c và Công ngh quy ñ nh chi ti t hình th c, n i dung, trình t , th t c x lý ñơn PCT t các qu c gia khác có ch ñ nh ho c có ch n Vi t Nam, ðơn PCT có ngu n g c Vi t Nam. ði u 12. ðơn qu c t v nhãn hi u 1. Trong ði u này, "ðơn Madrid" ñư c hi u là ñơn ñăng ký qu c t nhãn hi u n p theo Tho ư c Madrid ho c theo Ngh ñ nh thư Madrid, bao g m: a) ðơn yêu c u b o h nhãn hi u t i Vi t Nam, có ngu n g c t các nư c Thành viên khác c a Tho ư c Madrid ho c Ngh ñ nh thư Madrid, sau ñây g i là ðơn Madrid có ch ñ nh Vi t Nam; b) ðơn yêu c u b o h nhãn hi u t i các nư c Thành viên khác c a Tho ư c Madrid ho c Ngh ñ nh thư Madrid, n p t i Vi t Nam, sau ñây g i là ðơn Madrid có ngu n g c Vi t Nam. 2. Sau khi ñư c Văn phòng qu c t c a T ch c S h u trí tu th gi i (WIPO) công b , ðơn Madrid có ch ñ nh Vi t Nam ñư c th m ñ nh n i dung như ñ i v i ñơn ñăng ký nhãn hi u n p theo th th c qu c gia. ð i v i nhãn hi u ñư c ch p nh n b o h , cơ quan qu n lý nhà nư c v s h u công nghi p ra Quy t ñ nh ch p nh n b o h nhãn hi u ñăng ký qu c t và công b trên Công báo s h u công nghi p. Trong trư ng h p có yêu c u c a ch s h u thì cơ quan qu n lý nhà nư c v s h u công nghi p c p Gi y ch ng nh n nhãn hi u ñăng ký qu c t ñư c b o h t i Vi t Nam. 3. T ch c, cá nhân Vi t Nam có th th c hi n quy n ñăng ký qu c t nhãn hi u theo Tho ư c Madrid ho c theo Ngh ñ nh thư Madrid theo quy ñ nh sau ñây: a) N p ñơn theo Tho ư c Madrid n u yêu c u b o h t i nư c thành viên c a Th a ư c Madrid, v i ñi u ki n ñã ñư c c p văn b ng b o h nhãn hi u t i Vi t Nam;
 8. b) N p ñơn theo Ngh ñ nh thư Madrid n u yêu c u b o h t i nư c thành viên c a Ngh ñ nh thư Madrid mà không ph i là thành viên c a Th a ư c Madrid, v i ñi u ki n ñã n p ñơn ñăng ký nhãn hi u t i Vi t Nam. 4. ð i v i ðơn Madrid có ngu n g c Vi t Nam, cơ quan qu n lý nhà nư c v s h u công nghi p là cơ quan nh n ñơn. 5. B Khoa h c và Công ngh quy ñ nh chi ti t hình th c, n i dung, trình t , th t c x lý ðơn Madrid. ði u 13. Xác l p quy n s h u công nghi p trên cơ s các ñi u ư c qu c t v vi c th a nh n b o h l n nhau 1. Trong trư ng h p ñi u ư c qu c t liên quan ñ n s h u công nghi p mà Vi t Nam là thành viên có quy ñ nh v th a nh n, b o h quy n s h u công nghi p c a t ch c, cá nhân c a các thành viên thì quy n s h u công nghi p c a t ch c, cá nhân c a các thành viên khác ñư c th a nh n, b o h t i Vi t Nam. Quy n s h u công nghi p ñư c b o h trong ph m vi, th i h n phù h p v i quy ñ nh c a ñi u ư c qu c t và không ph i th c hi n th t c ñăng ký theo quy ñ nh c a Lu t S h u trí tu . 2. B Khoa h c và Công ngh công b m i thông tin c n thi t liên quan ñ n quy n s h u công nghi p ñư c th a nh n, b o h t i Vi t Nam theo ñi u ư c qu c t . ði u 14. Khi u n i và gi i quy t khi u n i liên quan ñ n vi c ñăng ký quy n s h u công nghi p 1. Ngư i n p ñơn và m i t ch c, cá nhân có quy n, l i ích liên quan tr c ti p ñ n quy t ñ nh ho c thông báo liên quan ñ n vi c x lý ñơn ñăng ký s h u công nghi p do cơ quan qu n lý nhà nư c v s h u công nghi p ban hành có quy n khi u n i v i cơ quan qu n lý nhà nư c v s h u công nghi p ho c kh i ki n ra toà án theo quy ñ nh c a Lu t S h u trí tu và pháp lu t có liên quan. Th i h n gi i quy t khi u n i theo quy ñ nh t i kho n 5 ði u này. 2. N u h t th i h n gi i quy t khi u n i c a c p tr c ti p ra quy t ñ nh ho c thông báo liên quan ñ n s h u công nghi p (khi u n i l n th nh t) mà khi u n i không ñư c gi i quy t ho c n u không ñ ng ý v i quy t ñ nh gi i quy t khi u n i c a cơ quan này thì ngư i khi u n i, ngư i có quy n, l i ích liên quan tr c ti p ñ n quy t ñ nh ñó có quy n khi u n i v i B trư ng B Khoa h c và Công ngh (khi u n i l n th hai) ho c kh i ki n t i toà án. N u h t th i h n gi i quy t khi u n i l n th hai nêu t i kho n 5 ði u này ho c n u không ñ ng ý v i quy t ñ nh gi i quy t khi u n i c a B trư ng B Khoa h c và Công ngh thì ngư i khi u n i, ngư i có quy n, l i ích liên quan tr c ti p ñ n quy t ñ nh ñó có quy n kh i ki n t i toà án. 3. N i dung khi u n i ph i ñư c th hi n b ng ñơn khi u n i, trong ñó ph i nêu rõ h và tên, ñ a ch c a ngư i khi u n i; s , ngày ký, n i dung thông báo ho c quy t ñ nh b khi u n i; n i dung khi u n i, l p lu n, d n ch ng ch ng minh cho khi u n i; ñ ngh c th v vi c s a ch a ho c h y b thông báo ho c quy t ñ nh liên quan.
 9. 4. Quy n khi u n i ch ñư c th c hi n trong th i hi u sau ñây, không k th i gian có tr ng i khách quan khi n ngư i khi u n i không th th c hi n ñư c quy n khi u n i: a) Th i hi u khi u n i l n ñ u là chín mươi ngày, k t ngày ngư i có quy n khi u n i nh n ñư c ho c bi t ñư c quy t ñ nh ho c thông báo v vi c x lý ñơn ñăng ký s h u công nghi p; b) Th i hi u khi u n i l n th hai là ba mươi ngày, k t ngày h t th i h n gi i quy t khi u n i l n ñ u quy ñ nh t i kho n 5 ði u này mà khi u n i ñó không ñư c gi i quy t ho c tính t ngày ngư i có quy n khi u n i nh n ñư c ho c bi t ñư c quy t ñ nh gi i quy t khi u n i l n ñ u. 5. Trong th i h n mư i ngày, k t ngày nh n ñơn khi u n i liên quan ñ n vi c c p, s a ñ i, ch m d t, hu b , gia h n hi u l c c a Văn b ng b o h , ngư i có th m quy n gi i quy t khi u n i ph i ra thông báo th lý ho c t ch i th lý ñơn khi u n i, trong ñó nêu rõ lý do t ch i. Th i h n gi i quy t khi u n i theo quy ñ nh c a pháp lu t v khi u n i. Th i gian s a ñ i, b sung h sơ khi u n i không tính vào th i h n gi i quy t khi u n i. 6. Trình t , th t c gi i quy t khi u n i th c hi n theo quy ñ nh c a pháp lu t v khi u n i. Chương III CH TH , N I DUNG, GI I H N QUY N S H U CÔNG NGHI P ði u 15. Ch th quy n s h u công nghi p 1. Ch th quy n s h u công nghi p bao g m t ch c, cá nhân s h u các ñ i tư ng s h u công nghi p quy ñ nh t i ði u 121 c a Lu t S h u trí tu ho c t ch c, cá nhân ñư c ch s h u chuy n giao quy n s h u công nghi p, tác gi sáng ch , ki u dáng công nghi p, thi t k b trí quy ñ nh t i ði u 122 c a Lu t S h u trí tu . 2. Trong trư ng h p văn b ng b o h ñ i v i sáng ch , ki u dáng công nghi p, thi t k b trí, nhãn hi u ñư c c p chung cho nhi u t ch c, cá nhân theo quy ñ nh t i kho n 3 ði u 86, kho n 5 ði u 87 và kho n 2 ði u 90 c a Lu t S h u trí tu thì quy n s h u công nghi p thu c s h u chung c a các t ch c, cá nhân ñó. Các ch s h u chung th c hi n quy n s h u theo quy ñ nh c a pháp lu t dân s . ði u 16. Ph m vi quy n s h u công nghi p 1. Ph m vi quy n s h u công nghi p ñ i v i sáng ch , ki u dáng công nghi p, thi t k b trí, nhãn hi u, ch d n ñ a lý ñư c xác ñ nh theo ph m vi b o h ñư c ghi nh n trong Văn b ng b o h . 2. Ph m vi quy n ñ i v i tên thương m i ñư c xác ñ nh theo ph m vi b o h tên thương m i, g m tên thương m i, lĩnh v c kinh doanh và lãnh th kinh doanh trong ñó tên thương m i ñư c ch th mang tên thương m i s d ng m t cách h p pháp. Vi c ñăng ký
 10. tên g i c a t ch c, cá nhân kinh doanh trong th t c kinh doanh không ñư c coi là s d ng tên g i ñó mà ch là m t ñi u ki n ñ vi c s d ng tên g i ñó ñư c coi là h p pháp. 3. Ph m vi quy n ñ i v i bí m t kinh doanh ñư c xác ñ nh theo ph m vi b o h bí m t kinh doanh, g m t p h p các thông tin t o thành bí m t kinh doanh, ñư c s p x p theo m t tr t t chính xác và ñ y ñ ñ n m c có th khai thác ñư c. 4. Các ch th quy n s h u công nghi p ñư c hư ng các quy n và th c hi n các nghĩa v theo ph m vi b o h v i các ñi u ki n quy ñ nh t i các ði u 132, 133, 134, 135, 136, 137 c a Lu t S h u trí tu . ði u 17. Tôn tr ng quy n ñư c xác l p trư c 1. Quy n s h u công nghi p có th b hu b hi u l c ho c b c m s d ng n u xung ñ t v i quy n s h u trí tu c a t ch c, cá nhân khác ñư c xác l p trư c. 2. B K ho ch và ð u tư ch trì, ph i h p v i B Khoa h c và Công ngh hư ng d n vi c ñ t tên doanh nghi p trong th t c ñăng ký kinh doanh ñ b o ñ m không xâm ph m quy n ñ i v i nhãn hi u, tên thương m i, ch d n ñ a lý ñã ñư c b o h trư c. ði u 18. Quy n c a tác gi sáng ch , ki u dáng công nghi p, thi t k b trí 1. Quy n nhân thân c a tác gi quy ñ nh t i kho n 2 ði u 122 c a Lu t S h u trí tu ñư c b o h vô th i h n. 2. Quy n nh n thù lao c a tác gi quy ñ nh t i kho n 3 ði u 122 c a Lu t S h u trí tu ñư c b o h trong su t th i h n b o h sáng ch , ki u dáng công nghi p, thi t k b trí. 3. N u gi a ch s h u và tác gi không có tho thu n khác, vi c thanh toán ti n thù lao ph i ñư c th c hi n không mu n hơn ba mươi ngày, k t ngày ch s h u nh n ñư c ti n thanh toán do chuy n giao quy n s d ng ho c k t ngày ch s h u thu ñư c l i sau m i ñ t s d ng sáng ch , ki u dáng công nghi p, thi t k b trí; n u sáng ch , ki u dáng công nghi p, thi t k b trí ñư c s d ng liên t c thì m i ñ t thanh toán không ñư c quá sáu tháng, k t ngày k t thúc ñ t thanh toán trư c. 4. B Tài chính ph i h p v i B Khoa h c và Công ngh quy ñ nh chi ti t và hư ng d n cách xác ñ nh ti n làm l i do s d ng sáng ch , ki u dáng công nghi p, thi t k b trí. ði u 19. Th c hi n quy n s h u c a Nhà nư c ñ i v i ch d n ñ a lý 1. Cơ quan, t ch c có quy n qu n lý ch d n ñ a lý quy ñ nh t i kho n 4 ði u 121 c a Lu t S h u trí tu bao g m: a) y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương nơi có khu v c ñ a lý tương ng v i ch d n ñ a lý trong trư ng h p ch d n ñ a lý thu c m t ñ a phương; b) y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương là ñ i di n theo u quy n c a các y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương khác nơi có khu v c ñ a lý tương ng v i ch d n ñ a lý trong trư ng h p ch d n ñ a lý thu c nhi u ñ a phương;
 11. c) Cơ quan, t ch c ñư c y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương trao quy n qu n lý ch d n ñ a lý v i ñi u ki n cơ quan, t ch c ñó ñ i di n cho quy n l i c a t t c các t ch c, cá nhân ñư c trao quy n s d ng ch d n ñ a lý theo quy ñ nh t i kho n 4 ði u 121 c a Lu t S h u trí tu . 2. T ch c qu n lý ch d n ñ a lý ñư c phép th c hi n quy n c a ch s h u ñ i v i ch d n ñ a lý quy ñ nh t i kho n 2 ði u 123, ði u 198 c a Lu t S h u trí tu . 3. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, B Thu s n, B Công nghi p ch trì, ph i h p v i y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương xác ñ nh các lo i ñ c s n, các ñ c tính c a s n ph m, quy trình s n xu t c a các ñ c s n mang ch d n ñ a lý thu c ph m vi qu n lý c a b , ngành, ñ a phương. 4. y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ti n hành ñăng ký và t ch c qu n lý ch d n ñ a lý dùng cho các ñ c s n c a ñ a phương. ði u 20. B o m t d li u th nghi m B Y t , B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch trì, ph i h p v i B Khoa h c và Công ngh hư ng d n thi hành vi c b o m t d li u th nghi m trong th t c ñăng ký lưu hành các s n ph m quy ñ nh t i ði u 128 c a Lu t S h u trí tu . ði u 21. S d ng ñ i tư ng s h u công nghi p 1. Hành vi lưu thông s n ph m quy ñ nh t i ñi m d kho n 1, ñi m b kho n 2, ñi m b kho n 5 và ñi m b kho n 7 ði u 124 c a Lu t S h u trí tu bao g m c hành vi bán, trưng bày ñ bán, v n chuy n s n ph m. 2. S n ph m ñư c ñưa ra th trư ng, k c th trư ng nư c ngoài m t cách h p pháp quy ñ nh t i ñi m b kho n 2 ði u 125 c a Lu t S h u trí tu ñư c hi u là s n ph m do chính ch s h u, ngư i ñư c chuy n giao quy n s d ng, k c chuy n giao quy n s d ng theo quy t ñ nh b t bu c, ngư i có quy n s d ng trư c ñ i tư ng s h u công nghi p ñã ñưa ra th trư ng trong nư c ho c nư c ngoài. ði u 22. S d ng sáng ch nhân danh Nhà nư c 1. Vi c s d ng sáng ch nhân danh Nhà nư c nh m ph c v l i ích công c ng, phi thương m i, ph c v qu c phòng, an ninh, phòng b nh, ch a b nh, dinh dư ng cho nhân dân ho c ñáp ng các nhu c u c p thi t khác c a xã h i theo quy ñ nh t i kho n 1 ði u 133 c a Lu t S h u trí tu do các B , cơ quan ngang B th c hi n ho c ch ñ nh t ch c, cá nhân khác th c hi n trên cơ s ban hành quy t ñ nh b t bu c chuy n giao quy n s d ng sáng ch quy ñ nh t i ñi m a kho n 1 ði u 145 và ño n hai kho n 1 ði u 147 c a Lu t S h u trí tu . 2. Th t c ban hành quy t ñ nh b t bu c chuy n giao quy n s d ng sáng ch trong trư ng h p s d ng sáng ch nhân danh Nhà nư c th c hi n theo quy ñ nh c a các b qu n lý ngành. ði u 23. Nghĩa v s d ng sáng ch
 12. 1. Khi có các nhu c u qu c phòng, an ninh, phòng b nh, ch a b nh, dinh dư ng cho nhân dân ho c các nhu c u c p thi t khác c a xã h i mà ngư i n m ñ c quy n s d ng sáng ch không th c hi n nghĩa v s n xu t s n ph m ñư c b o h ho c áp d ng quy trình ñư c b o h t i Vi t Nam ñ ñáp ng các nhu c u ñó theo quy ñ nh t i kho n 1 ði u 136 và kho n 5 ði u 142 c a Lu t S h u trí tu thì B Khoa h c và Công ngh có th cho phép các t ch c, cá nhân khác s d ng sáng ch trên cơ s ban hành quy t ñ nh b t bu c chuy n giao quy n s d ng sáng ch theo quy ñ nh t i ñi m b kho n 1 ði u 145 và ño n th nh t kho n 1 ði u 147 c a Lu t S h u trí tu . 2. Trong trư ng h p các nhu c u qu c phòng, an ninh, phòng b nh, ch a b nh, dinh dư ng cho nhân dân ho c các nhu c u c p thi t khác c a xã h i ñư c ñáp ng b i s n ph m nh p kh u, s n ph m do bên nh n chuy n quy n s d ng sáng ch theo h p ñ ng s n xu t thì ngư i n m ñ c quy n s d ng sáng ch không ph i th c hi n nghĩa v s n xu t s n ph m ñư c b o h ho c áp d ng quy trình ñư c b o h quy ñ nh t i kho n 1 ði u này. Chương IV CHUY N GIAO QUY N S H U CÔNG NGHI P ði u 24. Giá ñ n bù ñ i v i quy n s d ng sáng ch b chuy n giao theo quy t ñ nh b t bu c 1. Giá ñ n bù ñ i v i quy n s d ng sáng ch b chuy n giao theo quy t ñ nh b t bu c quy ñ nh t i ñi m d kho n 1 ði u 146 c a Lu t S h u trí tu ñư c xác ñ nh theo giá tr kinh t c a quy n s d ng ñư c chuy n giao, trên cơ s xem xét các y u t sau ñây: a) Giá chuy n giao quy n s d ng sáng ch theo h p ñ ng; b) Kinh phí ñ u tư ñ t o ra sáng ch , trong ñó ph i xem xét ñ n ph n kinh phí ñư c h tr t ngân sách nhà nư c (n u có); c) L i nhu n thu ñư c do s d ng sáng ch ; d) Th i gian hi u l c còn l i c a văn b ng b o h ; ñ) M c ñ c n thi t c a vi c chuy n giao quy n s d ng sáng ch ; e) Các y u t khác tr c ti p quy t ñ nh giá tr kinh t c a quy n s d ng ñư c chuy n giao. 2. Giá ñ n bù không vư t quá 5% giá bán t nh c a s n ph m ñư c s n xu t theo sáng ch , v i ñi u ki n b o ñ m nguyên t c quy ñ nh t i kho n 1 ði u này. 3. Cơ quan có th m quy n ra quy t ñ nh b t bu c chuy n giao quy n s d ng sáng ch có th thành l p h i ñ ng ñ nh giá ho c trưng c u giám ñ nh ñ xác ñ nh giá ñ n bù quy ñ nh t i kho n 1 ði u này. ði u 25. H sơ và th t c chuy n giao quy n s d ng sáng ch theo quy t ñ nh b t bu c
 13. 1. B Khoa h c và Công ngh quy ñ nh chi ti t v hình th c, n i dung h sơ yêu c u ñư c chuy n giao quy n s d ng sáng ch quy ñ nh t i kho n 1 ði u 147 c a Lu t S h u trí tu , tr quy ñ nh t i kho n 2 ði u này; quy ñ nh và t ch c th c hi n th t c ti p nh n và x lý yêu c u ñư c chuy n giao quy n s d ng sáng ch . 2. B Y t , B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch trì, ph i h p v i B Khoa h c và Công ngh hư ng d n thi hành, t ch c th c hi n th t c b t bu c chuy n giao quy n s d ng sáng ch và s d ng sáng ch nhân danh Nhà nư c nh m ñ m b o nhu c u chăm sóc s c kho và dinh dư ng cho nhân dân. ði u 26. H sơ và th t c ñăng ký h p ñ ng chuy n giao quy n s h u công nghi p 1. B Khoa h c và Công ngh quy ñ nh chi ti t v hình th c, n i dung các lo i h sơ ñăng ký h p ñ ng chuy n giao quy n s h u công nghi p quy ñ nh t i ði u 149 c a Lu t S h u trí tu . 2. B Khoa h c và Công ngh quy ñ nh th t c ti p nh n và x lý h sơ ñăng ký h p ñ ng chuy n giao quy n s h u công nghi p. Chương V ð I DI N S H U CÔNG NGHI P ði u 27. Chương trình ñào t o pháp lu t v s h u công nghi p 1. B Khoa h c và Công ngh ch trì, ph i h p v i B Giáo d c và ðào t o, B Tư pháp quy ñ nh c th v Chương trình ñào t o pháp lu t v s h u công nghi p quy ñ nh t i kho n 3 ði u 155 c a Lu t S h u trí tu . 2. Cá nhân ñư c coi là ñã t t nghi p khoá ñào t o pháp lu t v s h u công nghi p quy ñ nh t i ñi m d kho n 2 ði u 155 c a Lu t S h u trí tu trong các trư ng h p sau ñây: a) Tác gi lu n văn t t nghi p ñ i h c, sau ñ i h c v ñ tài s h u công nghi p; b) T t nghi p khoá ñào t o v s h u công nghi p ñư c B Khoa h c và Công ngh công nh n. ði u 28. Ki m tra nghi p v ñ i di n s h u công nghi p 1. Vi c ki m tra nghi p v ñ i di n s h u công nghi p ñư c ti n hành nh m ñánh giá kh năng v n d ng pháp lu t s h u công nghi p ñ gi i quy t các v n ñ c th liên quan ñ n xác l p quy n và b o v quy n s h u công nghi p. 2. N i dung ki m tra nghi p v ñ i di n s h u công nghi p bao g m k năng v n d ng pháp lu t s h u công nghi p ñ x lý các tình hu ng liên quan ñ n vi c b o h các ñ i tư ng s h u công nghi p. 3. B Khoa h c và Công ngh hư ng d n và t ch c ki m tra nghi p v ñ i di n s h u công nghi p.
 14. ði u 29. C p và thu h i Ch ng ch hành ngh d ch v ñ i di n s h u công nghi p 1. Ch ng ch hành ngh d ch v ñ i di n s h u công nghi p ñư c c p cho cá nhân ñáp ng các ñi u ki n quy ñ nh t i kho n 2 ði u 155 c a Lu t S h u trí tu theo yêu c u c a cá nhân ñó sau khi ñã n p phí, l phí theo quy ñ nh c a pháp lu t. 2. Ch ng ch hành ngh d ch v ñ i di n s h u công nghi p b thu h i trong các trư ng h p sau ñây: a) Ngư i ñư c c p Ch ng ch hành ngh d ch v ñ i di n s h u công nghi p t b ho t ñ ng ñ i di n s h u công nghi p; b) Ngư i ñư c c p Ch ng ch hành ngh d ch v ñ i di n s h u công nghi p không còn ñáp ng các ñi u ki n quy ñ nh t i kho n 2 ði u 155 c a Lu t S h u trí tu ; c) Ngư i ñư c c p Ch ng ch hành ngh d ch v ñ i di n s h u công nghi p vi ph m nghiêm tr ng các quy ñ nh t i kho n 3 ði u 152 và ði u 153 c a Lu t S h u trí tu ; d) Ngư i ñư c c p Ch ng ch hành ngh d ch v ñ i di n s h u công nghi p có sai ph m nghiêm tr ng trong khi hành ngh ñ i di n s h u công nghi p, gây thi t h i cho l i ích c a Nhà nư c, xã h i. ñ) Ngư i ñư c c p Ch ng ch hành ngh d ch v ñ i di n s h u công nghi p l i d ng danh nghĩa ñ i di n s h u công nghi p ñ th c hi n các ho t ñ ng ngoài ph m vi d ch v ñ i di n s h u công nghi p quy ñ nh t i kho n 1 ði u 151 c a Lu t S h u trí tu . 3. B Khoa h c và Công ngh c p, thu h i Ch ng ch hành ngh d ch v ñ i di n s h u công nghi p. 4. T ch c có ñ các ñi u ki n theo quy ñ nh t i ði u 154 c a Lu t S h u trí tu ñư c ghi nh n là t ch c kinh doanh d ch v ñ i di n s h u công nghi p trong S ñăng ký qu c gia v ñ i di n s h u công nghi p và công b trên Công báo S h u công nghi p theo yêu c u c a t ch c ñó và sau khi n p phí, l phí theo quy ñ nh. 5. T ch c d ch v ñ i di n s h u công nghi p b xoá tên trong S ñăng ký qu c gia v ñ i di n s h u công nghi p và công b trên Công báo S h u công nghi p v vi c b xoá tên trong các trư ng h p sau ñây: a) T ch c d ch v ñ i di n s h u công nghi p t b kinh doanh d ch v ñ i di n s h u công nghi p; b) T ch c d ch v ñ i di n s h u công nghi p không còn ñáp ng ñ y ñ các ñi u ki n quy ñ nh t i ði u 154 c a Lu t S h u trí tu ; c) T ch c d ch v ñ i di n s h u công nghi p vi ph m nghiêm tr ng các quy ñ nh t i kho n 3 ði u 152 và ði u 153 c a Lu t S h u trí tu ; d) T ch c d ch v ñ i di n s h u công nghi p có sai ph m nghiêm tr ng trong khi ti n hành d ch v ñ i di n s h u công nghi p gây thi t h i cho l i ích c a Nhà nư c, xã h i;
 15. ñ) T ch c d ch v ñ i di n s h u công nghi p l i d ng danh nghĩa ñ i di n s h u công nghi p ñ th c hi n các ho t ñ ng ngoài ph m vi d ch v ñ i di n s h u công nghi p quy ñ nh t i kho n 1 ði u 151 c a Lu t S h u trí tu . 6. Vi c xem xét yêu c u c p l i Ch ng ch hành ngh d ch v ñ i di n s h u công nghi p ho c ghi nh n l i t ch c d ch v ñ i di n s h u công nghi p trong S ñăng ký qu c gia v ñ i di n s h u công nghi p trong trư ng h p ñã b thu h i ho c xoá tên theo quy ñ nh t i ñi m c, ñi m d và ñi m ñ kho n 2 ho c ñi m c, ñi m d và ñi m ñ kho n 5 ði u này ch ñư c ti n hành sau th i h n ba năm, k t ngày b thu h i ho c xoá tên. Chương VI CÁC BI N PHÁP THÚC ð Y HO T ð NG S H U CÔNG NGHI P ði u 30. ðào t o, b i dư ng nhân l c cho ho t ñ ng s h u công nghi p 1. B Khoa h c và Công ngh ch trì, ph i h p v i B Giáo d c và ðào t o, B Tư pháp quy ñ nh chi ti t v n i dung, chương trình ñào t o, b i dư ng v s h u công nghi p. 2. B Tư pháp ch trì, ph i h p v i B Khoa h c và Công ngh t ch c xây d ng n i dung, chương trình b i dư ng ki n th c s h u công nghi p cho các ch c danh tư pháp. 3. B Khoa h c và Công ngh ch trì, ph i h p v i các b , ngành liên quan t ch c vi c b i dư ng v s h u công nghi p cho nh ng ngư i làm công tác qu n lý nhà nư c, th m ñ nh, giám ñ nh, x lý vi ph m, xâm ph m v s h u công nghi p. 4. B Giáo d c và ðào t o ch trì, ph i h p v i B Tư pháp, B Khoa h c và Công ngh xây d ng chương trình và t ch c vi c ñào t o v s h u công nghi p trong các cơ s ñào t o. ði u 31. B o ñ m thông tin s h u công nghi p 1. H th ng thông tin s h u công nghi p bao g m t p h p các thông tin liên quan ñ n t t c các ñ i tư ng s h u công nghi p ñư c b o h t i Vi t Nam, các thông tin ch n l c theo m c ñích ho c theo ch ñ v các ñ i tư ng s h u công nghi p c a nư c ngoài, ñư c phân lo i, s p x p phù h p và thu n ti n cho vi c tìm ki m (tra c u), phân ph i và s d ng. 2. B Khoa h c và Công ngh có trách nhi m t ch c xây d ng, qu n lý các kho thông tin s h u công nghi p, xây d ng các công c phân lo i, tra c u, hư ng d n cách tra c u và s d ng thông tin s h u công nghi p trong và ngoài nư c; t ch c vi c cung ng thông tin ñ y ñ , k p th i, chính xác, b o ñ m kh năng ti p c n các kho thông tin cho các ñ i tư ng có nhu c u dùng tin ph c v các ho t ñ ng xác l p và b o v quy n s h u công nghi p, nghiên c u, phát tri n và kinh doanh. 3. Các ñ tài, d án nghiên c u tri n khai không ñư c c p kinh phí t ngân sách nhà nư c n u vi c tra c u thông tin sáng ch không ñư c th c hi n ngay t khi xây d ng ñ cương ñ tài, d án ho c n u các ñ tài, d án trùng l p v i các thông tin sáng ch ñã có, tr các
 16. ñ tài, d án nh m áp d ng th ho c nh m tìm ra các bí quy t k thu t ñ khai thác các sáng ch ñã có. B Khoa h c và Công ngh có trách nhi m t ch c vi c cung c p d ch v tra c u sáng ch theo yêu c u c a các cơ quan, t ch c, cá nhân xây d ng, phê duy t, nghi m thu các ñ tài, d án nghiên c u tri n khai có s d ng kinh phí c a Nhà nư c, v i ñi u ki n ngư i yêu c u tra c u n p phí tra c u theo quy ñ nh c a B Tài chính. ði u 32. H ch toán các chi phí và giá liên quan ñ n s h u công nghi p 1. Các chi phí nh m các m c ñích sau ñây ñư c coi là chi phí h p lý c a doanh nghi p: a) Chi cho vi c t o ra sáng ch , ki u dáng công nghi p, thi t k b trí; chi cho vi c thi t k m u nhãn hi u, m u bi u tư ng (logo) doanh nghi p; b) Chi cho vi c th c hi n các th t c ñăng ký, duy trì, gia h n quy n ñ i v i sáng ch , ki u dáng công nghi p, thi t k b trí, nhãn hi u, ch d n ñ a lý, bao g m c vi c th c hi n các th t c ñó nư c ngoài; c) Chi cho vi c th c hi n các bi n pháp b o m t bí m t kinh doanh, b o v quy n ñ i v i sáng ch , ki u dáng công nghi p, thi t k b trí, nhãn hi u, ch d n ñ a lý; d) Chi cho vi c tr thù lao cho tác gi ; ñ) Chi cho vi c mua quy n s h u ho c quy n s d ng sáng ch , ki u dáng công nghi p, thi t k b trí, nhãn hi u, bí m t kinh doanh. 2. Các sáng ch , ki u dáng công nghi p, thi t k b trí, nhãn hi u, tên thương m i, bí m t kinh doanh và các quy n s h u công nghi p liên quan ñang có hi u l c do doanh nghi p t o ra, ho c ñư c chuy n như ng, chuy n giao là các tài s n trí tu c a doanh nghi p, ñư c tính vào t ng s tài s n c a doanh nghi p. 3. B Tài chính ch trì, ph i h p v i B Khoa h c và Công ngh hư ng d n cách h ch toán chi phí liên quan ñ n s h u công nghi p và cách ñ nh giá tài s n trí tu quy ñ nh t i kho n 1 và kho n 2 ði u này. ði u 33. M r ng ph m vi s d ng sáng ch , ki u dáng công nghi p, thi t k b trí c a Nhà nư c 1. ð i v i nh ng sáng ch , ki u dáng công nghi p, thi t k b trí do Nhà nư c s h u và trong trư ng h p kh năng s d ng c a ch Văn b ng b o h không ñáp ng ñư c nhu c u c a xã h i thì các t ch c khác c a Nhà nư c có quy n yêu c u ch Văn b ng b o h chuy n giao quy n s d ng sáng ch , ki u dáng công nghi p, thi t k b trí ñó v i các ñi u ki n sau ñây: a) Quy n s d ng sáng ch , ki u dáng công nghi p, thi t k b trí ñư c chuy n giao thu c d ng không ñ c quy n và không ñư c chuy n giao quy n ñó cho ngư i khác;
 17. b) Ph m vi s d ng sáng ch , ki u dáng công nghi p, thi t k b trí c a bên nh n chuy n giao không nh hư ng ñ n vi c s d ng sáng ch , ki u dáng công nghi p, thi t k b trí cho ñ n h t kh năng c a ch Văn b ng b o h ; c) Trong trư ng h p sáng ch , ki u dáng công nghi p, thi t k b trí s d ng không nh m m c ñích thương m i, giá chuy n giao quy n s d ng mà bên nh n quy n s d ng sáng ch , ki u dáng công nghi p, thi t k b trí ph i tr cho ch Văn b ng b o h b ng 50% m c mà bên nh n không ph i là t ch c nhà nư c ph i tr ñ nh n quy n s d ng sáng ch , ki u dáng công nghi p, thi t k b trí ñó v i ñi u ki n khác tương ñương. 2. Vi c chuy n giao quy n s d ng sáng ch , ki u dáng công nghi p, thi t k b trí c a Nhà nư c cho các t ch c nhà nư c quy ñ nh t i kho n 1 ði u này không nh hư ng ñ n quy n c a ch Văn b ng b o h trong vi c chuy n giao quy n s d ng các ñ i tư ng ñó cho các t ch c khác không ph i c a Nhà nư c. ði u 34. Khuy n khích t ch c xã h i, t ch c xã h i - ngh nghi p ho t ñ ng s h u công nghi p Các t ch c xã h i, t ch c xã h i - ngh nghi p ho t ñ ng trong lĩnh v c s h u công nghi p ñư c t o ñi u ki n ñ th c hi n ch c năng tư v n, ph n bi n xã h i v s h u trí tu và thúc ñ y các ho t ñ ng d ch v xã h i ngoài công l p nh m phát huy ñ y ñ vai trò b tr cho ho t ñ ng c a các cơ quan nhà nư c và h tr cho các ch th quy n s h u công nghi p. ði u 35. Các bi n pháp khác khuy n khích ho t ñ ng sáng t o Nhà nư c khuy n khích và b o tr các ho t ñ ng sáng t o công ngh b ng các bi n pháp sau ñây: 1. B o tr các cu c thi sáng t o k thu t. 2. Khen thư ng, ph bi n kinh nghi m, phương pháp sáng t o, ñi n hình tiên ti n v lao ñ ng sáng t o. 3. H tr ho t ñ ng xác l p và b o v quy n s h u công nghi p ñ i v i các thành qu sáng t o. Chương VII ðI U KHO N THI HÀNH ði u 36. ði u kho n chuy n ti p 1. Các ñơn ñăng ký s h u công nghi p n p cho C c S h u trí tu trư c ngày 01 tháng 01 năm 2006 ñư c ti p t c x lý theo quy ñ nh c a B lu t Dân s 1995 và các văn b n hư ng d n thi hành B lu t Dân s 1995. 2. Các ñơn ñăng ký s h u công nghi p n p cho C c S h u trí tu t ngày 01 tháng 01 năm 2006 ñ n trư c ngày 01 tháng 07 năm 2006 cũng ñư c x lý theo quy ñ nh c a B lu t Dân s 1995 và các văn b n hư ng d n thi hành B lu t Dân s 1995, trong ñó:
 18. a) ðơn ñăng ký sáng ch có th yêu c u c p B ng ñ c quy n gi i pháp h u ích và trong trư ng h p ñó ñư c x lý như ñơn ñăng ký gi i pháp h u ích; b) ðơn ñăng ký ch d n ñ a lý ñư c x lý như ñơn ñăng ký tên g i xu t x hàng hoá. 3. T ngày 01 tháng 01 năm 2006 ñ n ngày 30 tháng 06 năm 2006, quy n và nghĩa v theo Văn b ng b o h ñã ñư c c p theo B lu t Dân s 1995 và B lu t Dân s 2005 có hi u l c theo B lu t Dân s 2005 và quy ñ nh trong các văn b n hư ng d n thi hành B lu t Dân s 1995 không trái v i quy ñ nh c a B lu t Dân s 2005. 4. Trong th i h n m t năm, k t ngày Ngh ñ nh này b t ñ u có hi u l c, t ch c và cá nhân ho t ñ ng d ch v ñ i di n s h u công nghi p h p pháp theo quy ñ nh B lu t Dân s 1995 và các văn b n hư ng d n thi hành B lu t Dân s 1995 ñư c ti p t c ho t ñ ng như các t ch c, cá nhân ñáp ng ñi u ki n kinh doanh và ñi u ki n hành ngh quy ñ nh t i ði u 154 và ði u 155 c a Lu t S h u trí tu . ði u 37. Hi u l c c a Ngh ñ nh Ngh ñ nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ñăng Công báo. Các quy ñ nh trư c ñây trái v i Ngh ñ nh này ñ u b bãi b . ði u 38. Trách nhi m hư ng d n thi hành 1. B trư ng B Khoa h c và Công ngh hư ng d n thi hành Ngh ñ nh này. 2. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh ñ nh này./. TM. CHÍNH PH TH TƯ NG (ðã ký) Nguy n T n Dũng
Đồng bộ tài khoản