Nghị định số 107/2008/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
56
lượt xem
5
download

Nghị định số 107/2008/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 107/2008/NĐ-CP về việc quy định xử phạt hành chính các hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá quá mức, đưa tin thất thiệt, buôn lậu và gian lận thương mại do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 107/2008/NĐ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ----- NAM c l p – T do – H nh phúc ------- S : 107/2008/N -CP Hà N i, ngày 22 tháng 09 năm 2008 NGHN NNH QUY NNH X PH T HÀNH CHÍNH CÁC HÀNH VI U CƠ, GĂM HÀNG, TĂNG GIÁ QUÁ M C, ƯA TIN TH T THI T, BUÔN L U VÀ GIAN L N THƯƠNG M I CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Thương m i ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn c Pháp l nh Giá ngày 26 tháng 4 năm 2002; Căn c Pháp l nh X lý vi ph m hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002 và Pháp l nh s a i, b sung m t s i u c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính ngày 02 tháng 4 năm 2008; Xét ngh c a B trư ng B Công Thương, NGHN NNH: Chương I. QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh 1. Ngh nh này quy nh v x ph t hành chính i v i: a) Hành vi u cơ hàng hóa; găm hàng; tăng giá quá m c; ưa tin th t thi t v th trư ng, giá c hàng hóa, d ch v ; b) Hành vi vi ph m v kê khai giá, ăng ký giá, niêm y t giá hàng hóa, d ch v ; c) Hành vi xu t l u ho c v n chuy n trái phép thóc, g o, xăng, d u, lâm s n, khoáng s n qua biên gi i; d) Hành vi gian l n v o lư ng, óng gói hàng hóa và ch t lư ng hàng hoá, d ch v . 2. Vi c x ph t hành chính i v i các hành vi vi ph m quy nh t i i u 4, i u 5, i u 6 và i u 7 Ngh nh này ch ư c áp d ng: a) i v i hàng hóa, d ch v thu c danh m c bình n giá theo quy nh c a Chính ph , quy t nh c a Th tư ng Chính ph ư c công b áp d ng trong ph m vi c
 2. nư c và các hàng hoá, d ch v khác theo quy t nh c a Ch t ch y ban nhân dân c p t nh ư c công b áp d ng trong ph m vi a phương; b) Trong trư ng h p th trư ng có bi n ng b t thư ng v cung c u, giá c hàng hóa, d ch v do thiên tai, ho ho n, d ch b nh, chi n tranh ho c di n bi n b t thư ng khác khi ư c Th tư ng Chính ph ho c B trư ng B Tài chính quy t nh công b áp d ng các bi n pháp bình n giá trong ph m vi c nư c, t ng khu v c ho c ư c Ch t ch y ban nhân dân c p t nh quy t nh công b áp d ng các bi n pháp bình n giá trong ph m vi a phương. 3. Các v vi ph m v u cơ hàng hóa, xu t l u ho c v n chuy n trái phép xăng, d u, thóc g o, lâm s n, khoáng s n qua biên gi i quy nh t i i u 4, i u 10 và i u 11 Ngh nh này n u hàng hóa vi ph m có giá tr t 100.000.000 ng tr lên có d u hi u t i ph m thì ph i chuy n h sơ cho cơ quan t t ng hình s có thNm quy n truy c u trách nhi m hình s . Trư ng h p cơ quan t t ng hình s có quy t nh không truy c u trách nhi m hình s thì vi c x ph t hành chính ư c th c hi n theo quy nh t i i u 4, i u 10 và i u 11 Ngh nh này. i u 2. i tư ng áp d ng 1. Cá nhân, t ch c Vi t Nam có hành vi vi ph m hành chính quy nh t i Ngh nh này. 2. Cá nhân, t ch c nư c ngoài có hành vi vi ph m hành chính quy nh t i Ngh nh này trên lãnh th Vi t Nam, tr trư ng h p i u ư c qu c t mà Vi t Nam là thành viên có quy nh khác. 3. Ngư i chưa thành niên có hành vi vi ph m hành chính quy nh t i Ngh nh này thì x ph t theo quy nh t i i m a kho n 1 i u 6 và kho n 1 i u 7 Pháp l nh X lý vi ph m hành chính năm 2002. i u 3. Áp d ng các quy nh x ph t vi ph m hành chính Nguyên t c x ph t; các tình ti t gi m nh ho c tăng n ng; th i hi u và th i h n x ph t; th i h n ư c coi là chưa b x ph t; cách tính th i h n, th i hi u; áp d ng các hình th c x ph t vi ph m hành chính và bi n pháp kh c ph c h u qu ; trách nhi m c a ngư i có thNm quy n trong vi c x ph t vi ph m hành chính ư c th c hi n theo quy nh c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính năm 2002 và Pháp l nh s a i, b sung m t s i u c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính năm 2008. Chương II. CÁC HÀNH VI VI PH M HÀNH CHÍNH, HÌNH TH C VÀ M C X PH T i u 4. X ph t i v i hành vi u cơ hàng hóa 1. i v i hành vi l i d ng tình hình khan hi m hàng hóa ho c t o ra s khan hi m hàng hóa gi t o trên th trư ng mua vét, mua gom hàng hóa thu c danh m c bình n giá theo quy nh c a pháp lu t ngoài hàng hóa quy nh t i kho n 2 i u này nh m bán l i thu l i b t chính b x ph t như sau:
 3. a) Ph t ti n t 3.000.000 ng n 5.000.000 ng n u hàng hóa mua vét, mua gom có giá tr 20.000.000 ng; b) Ph t ti n t 5.000.000 ng n 10.000.000 ng n u hàng hóa mua vét, mua gom có giá tr t trên 20.000.000 ng n 50.000.000 ng; c) Ph t ti n t 10.000.000 ng n 20.000.000 ng n u hàng hóá mua vét, mua gom có giá tr t trên 50.000.000 ng n 80.000.000 ng; d) Ph t ti n t 20.000.000 ng n 30.000.000 ng n u hàng hóa mua vét, mua gom có giá tr t trên 80.000.000 ng n dư i 100.000.000 ng; ) Ph t ti n 35.000.000 ng n u hàng hóa mua vét, mua gom có giá tr t 100.000.000 ng tr lên mà không ph i truy c u trách nhi m hình s . 2. i v i hành vi l i d ng tình hình khan hi m hàng hóa ho c t o ra s khan hi m hàng hóa gi t o trên th trư ng mua vét, mua gom hàng hóa là xăng, d u, xi măng, thép xây d ng, khí hóa l ng, phân bón hoá h c nh m bán l i thu l i b t chính b x ph t như sau: a) Ph t ti n t 5.000.000 ng n 10.000.000 ng n u hàng hoá mua vét, mua gom có giá tr 50.000.000 ng; b) Ph t ti n t 10.000.000 ng n 20.000.000 ng n u hàng hoá mua vét, mua gom có giá tr t trên 50.000.000 ng n 80.000.000 ng; c) Ph t ti n t 20.000.000 ng n 30.000.000 ng n u hàng hoá mua vét, mua gom có giá tr t trên 80.000.000 ng n dư i 100.000.000 ng; d) Ph t ti n 35.000.000 ng n u hàng hóa mua vét, mua gom có giá tr t 100.000.000 ng tr lên mà không ph i truy c u trách nhi m hình s . 3. Ph t ti n g p hai l n m c ti n ph t quy nh t i kho n 1 và kho n 2 i u này i v i các trư ng h p sau ây: a) Hành vi vi ph m là c a doanh nghi p, chi nhánh kinh doanh t i Vi t Nam; b) Hành vi vi ph m là c a cá nhân, doanh nghi p, chi nhánh không ăng ký kinh doanh ho c ư c phép kinh doanh lo i hàng hóa mua vét, mua gom. 4. Hình th c x ph t b sung và bi n pháp kh c ph c h u qu : a) T ch thu hàng hóa i v i vi ph m quy nh t i i u này; b) T ch thu s ti n thu l i do vi ph m hành chính i v i vi ph m quy nh t i i u này; c) Tư c quy n s d ng n mư i hai tháng gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh, các lo i gi y phép kinh doanh ư c c p ho c tư c quy n s d ng không có th i h n
 4. trên mư i hai tháng tr lên trong trư ng h p vi ph m nhi u l n ho c tái ph m iv i vi ph m quy nh t i i u này. i u 5. X ph t i v i hành vi găm hàng 1. Ph t ti n t 5.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i h kinh doanh có m t trong các hành vi găm hàng sau ây mà không có lý do chính áng: a) C t gi m a i m bán hàng; b) C t gi m phương th c bán hàng (t bán buôn sang bán l ) khác v i th i gian trư c ó; c) Quy nh, niêm y t, bán hàng theo nh lư ng, i tư ng mua hàng khác v i th i gian trư c ó; d) C t gi m th i gian bán hàng, th i gian cung ng hàng hoá khác v i th i gian trư c ó. 2. Ph t ti n t 10.000.000 ng n 15.000.000 ng i v i h kinh doanh có m t trong các hành vi găm hàng sau ây mà không có lý do chính áng: a) C t gi m lư ng hàng hóa bán ra th trư ng; b) Ng ng bán hàng hóa ra th trư ng. 3. Ph t ti n t 15.000.000 ng n 20.000.000 ng i v i h kinh doanh có m t trong các hành vi găm hàng sau ây mà không có lý do chính áng: a) Không m c a hàng, a i m giao d ch kinh doanh bán hàng; b) Có m c a hàng, a i m giao d ch kinh doanh nhưng không bán hàng. 4. Ph t ti n t 20.000.000 ng n 30.000.000 ng i v i h kinh doanh có hành vi găm hàng trong kho vư t quá 150% so v i lư ng hàng hóa t n kho trung bình c a ba tháng li n k trư c ó. 5. Ph t ti n g p hai l n m c ti n ph t quy nh t kho n 1 n kho n 4 i u này i v i các trư ng h p sau ây: a) Hành vi vi ph m là c a ngư i s n xu t, ch bi n, óng gói, l p ráp, sang chi t, n p, nh p khNu hàng hóa; b) Hành vi vi ph m là c a doanh nghi p, chi nhánh kinh doanh t i Vi t Nam; c) Hành vi vi ph m là c a siêu th , trung tâm thương m i ho c cơ s phân ph i hàng hóa hi n i khác. 6. Hình th c x ph t b sung:
 5. a) T ch thu hàng hoá i v i vi ph m quy nh t i kho n 4 i u này; b) Tư c quy n s d ng n mư i hai tháng gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh, các lo i gi y phép kinh doanh ư c c p ho c tư c quy n s d ng không có th i h n trên mư i hai tháng tr lên trong trư ng h p vi ph m nhi u l n ho c tái ph m i v i vi ph m quy nh t i i u này. i u 6. X ph t i v i hành vi tăng giá quá m c 1. Ph t c nh cáo ho c ph t ti n t 500.000 ng n 1.000.000 ng i v i hành vi tăng giá bán hàng, phí d ch v t 20% tr lên so v i m c giá ã kê khai ho c ăng ký v i cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n nh m thu l i b t chính n u hàng hoá, d ch v có giá tr n 5.000.000 ng. 2. Ph t ti n t 1.000.000 ng n 3.000.000 ng i v i hành vi vi ph m quy nh t i kho n 1 i u này n u hàng hóa, d ch v có giá tr t trên 5.000.000 ng n 10.000.000 ng. 3. Ph t ti n t 3.000.000 ng n 5.000.000 ng i v i hành vi vi ph m quy nh t i kho n 1 i u này n u hàng hóa, d ch v có giá tr t trên 10.000.000 ng n 20.000.000 ng. 4. Ph t ti n t 5.000.000 ng n 7.000.000 ng i v i hành vi vi ph m quy nh t i kho n 1 i u này n u hàng hóa, d ch v có giá tr t trên 20.000.000 ng n 50.000.000 ng. 5. Ph t ti n t 7.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i hành vi vi ph m quy nh t i kho n 1 i u này n u hàng hóa, d ch v có giá tr t trên 50.000.000 ng n 80.000.000 ng. 6. Ph t ti n t 10.000.000 ng n 15.000.000 ng i v i hành vi vi ph m quy nh t i kho n 1 i u này n u hàng hóa, d ch v có giá tr t trên 80.000.000 ng n 100.000.000 ng 7. Ph t ti n t 15.000.000 ng n 20.000.000 ng i v i hành vi vi ph m quy nh t i kho n 1 i u này n u hàng hóa d ch v có giá tr trên 100.000.000 ng. 8. Ph t ti n g p hai l n m c ti n ph t quy nh t kho n 1 n kho n 7 i u này i v i các trư ng h p sau ây: a) Hành vi vi ph m là c a ngư i s n xu t, ch bi n, l p ráp, sang chi t, n p, óng gói, nh p khNu hàng hóa; b) hành vi vi ph m là c a doanh nghi p, chi nhánh kinh doanh t i Vi t Nam; c) Hành vi vi ph m là c a siêu th , trung tâm thương m i ho c cơ s phân ph i hàng hóa hi n i khác. 9. Hình th c x ph t b sung:
 6. a) T ch thu s ti n thu l i do vi ph m hành chính i v i vi ph m quy nh t i i u này; b) Tư c quy n s d ng trên mư i hai tháng gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh, các lo i gi y phép kinh doanh ư c c p ho c tư c quy n s d ng không có th i h n trên mư i hai tháng tr lên trong trư ng h p vi ph m nhi u l n ho c tái ph m i v i vi ph m quy nh t i i u này. i u 7. X ph t i v i hành vi ưa tin th t thi t v th trư ng, giá c hàng hóa, d ch v 1. Ph t c nh cáo ho c ph t ti n t 500.000 ng n 1.000.000 ng i v i cá nhân có hành vi b a t, loan tin, ưa tin không úng s th t v tình hình th trư ng, giá c hàng hóa, d ch v gây tâm lý hoang mang trong xã h i và b t n th trư ng. 2. Ph t ti n t 1.000.000 ng n 5.000.000 ng i v i h kinh doanh có hành vi b a t, loan tin, ưa tin không úng s th t v tình hình th trư ng, giá c hàng hóa, d ch v gây tâm lý hoang mang trong xã h i và b t n th trư ng. 3. Ph t ti n t 5.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i doanh nghi p có hành vi b a t, loan tin, ưa tin không úng s th t v tình hình th trư ng, giá c hàng hóa, d ch v gây tâm ký hoang mang trong xã h i và b t n th trư ng. 4. Ph t ti n t 10.000.000 ng n 20.000.000 ng i v i cơ quan thông tin i chúng, các t ch c có liên quan có hành vi b a t, loan tin, ưa tin không úng s th t v tình hình th trư ng, giá c hàng hóa, d ch v trên các phương ti n thông tin i chúng như báo in, báo nói, báo hình, báo i n t ho c các n phNm thông tin khác gây tâm lý hoang mang trong xã h i và b t n th trư ng. 5. Ph t ti n g p hai l n m c ti n ph t quy nh t kho n 1 n kho n 4 i u này i v i trư ng h p c ý b a t, loan tin, ưa tin không úng s th t v l i. 6. Hình th c x ph t b sung và bi n pháp kh c ph c h u qu : a) Bu c c i chính thông tin i v i vi ph m quy nh t i kho n 2, kho n 3, kho n 4 i u này; b) Bu c tiêu h y ho c t ch thu tiêu h y các n phNm có n i dung thông tin sai ph m i v i vi ph m quy nh t i kho n 4 i u này; c) Tư c quy n s d ng n mư i hai tháng gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh, các lo i gi y phép kinh doanh ư c c p ho c tư c quy n s d ng không có th i h n trên mư i hai tháng tr lên trong trư ng h p vi ph m nhi u l n ho c tái ph m i v i vi ph m quy nh t i kho n 2 và kho n 3 i u này. i u 8. X ph t i v i hành vi vi ph m v kê khai giá, ăng ký giá hàng hóa, d ch v 1. Ph t ti n t 3.000.000 ng n 5.000.000 ng i v i hành vi không kê khai giá hàng hoá, d ch v v i cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n theo quy nh.
 7. 2. Ph t ti n t 5.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i hành vi không ăng ký giá hàng hoá, d ch v v i cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n theo quy nh. 3. Bi n pháp kh c ph c h u qu : Bu c th c hi n kê khai giá, ăng ký giá theo quy nh i v i vi ph m quy nh t i i u này. i u 9. X ph t i v i hành vi vi ph m v niêm y t giá hàng hóa, d ch v 1. Ph t c nh cáo ho c ph t ti n t 500.000 ng n 1.000.000 ng iv im t trong các hành vi sau ây: a) Không niêm y t giá hàng hoá, d ch v t i c a hàng, qu y hàng, i m giao d ch mua bán hàng hoá, cung ng d ch v ; b) Niêm y t giá không úng quy nh, không rõ ràng gây nh m l n cho khách hàng. 2. Ph t ti n t 1.000.000 ng n 5.000.000 ng i v i hành vi bán hàng, thu ti n phí d ch v cao hơn giá niêm y t. 3. Ph t ti n t 5.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i hành vi vi ph m quy nh t i kho n 1 và kho n 2 i u này trong các trư ng h p sau ây: a) Hàng hoá, d ch v thu c danh m c nhà nư c nh giá ho c quy nh khung giá, giá gi i h n; b) Hàng hóa, d ch v thu c danh m c bình n giá theo quy nh c a pháp lu t; c) Hàng hóa, d ch v thu c danh m c h n ch kinh doanh ho c kinh doanh có i u ki n; d) Hành vi vi ph m là c a siêu th , trung tâm thương m i ho c cơ s phân ph i hàng hóa hi n i khác. 4. Ph t ti n t 10.000.000 ng n 20.000.000 ng i v i các cơ s giao d ch ngo i t ho c kinh doanh vàng có m t trong các hành vi sau ây: a) Không niêm y t t giá mua, bán ngo i t ho c giá mua, bán vàng t i a i m giao d ch kinh doanh; b) Có niêm y t t giá mua, bán ngo i t ho c giá mua, bán vàng nhưng hình th c, n i dung niêm y t giá không rõ ràng gây nh m l n cho khách hàng; c) Mua, bán ngo i t ho c vàng không úng v i giá niêm y t. 5. Ph t ti n t 20.000.000 ng n 30.000.000 ng i v i hành vi niêm y t giá hàng hoá, d ch v b ng ngo i t ho c thu ti n bán hàng, phí d ch v b ng ngo i t mà không ư c phép.
 8. 6. Hình th c x ph t b sung và bi n pháp kh c ph c h u qu : a) Bu c th c hi n niêm y t giá úng quy nh i v i vi ph m quy nh t i kho n 1, kho n 3, kho n 4 và kho n 5 i u này; b) Bu c tr l i khách hàng s ti n ã thu cao hơn giá niêm y t i v i vi ph m quy nh t i kho n 2, kho n 3, i m c kho n 4 i u này, trư ng h p không xác nh ư c khách hàng tr l i thì t ch thu n p ngân sách nhà nư c; c) T ch thu s ngo i t thu ư c do vi ph m hành chính quy nh t i kho n 5 i u này; d) Tư c quy n s d ng n mư i hai tháng gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh, các lo i gi y phép kinh doanh ư c c p ho c tư c quy n s d ng không có th i h n trên mư i hai tháng tr lên trong trư ng h p vi ph m nhi u l n ho c tái ph m i v i vi ph m quy nh t i i u này. i u 10. X ph t i v i hành vi xu t l u xăng, d u qua biên gi i 1. Ph t ti n t 5.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i c a hàng bán l xăng, d u khu v c biên gi i có hành vi vi ph m quy nh qu n lý kinh doanh xăng u t i khu v c biên gi i do B trư ng B Công Thương ban hành. 2. Ph t ti n t 5.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây n u giá tr xăng, d u n 10.000.000 ng: a) V n chuy n xăng, d u trái phép vào khu v c biên gi i; b) V n chuy n, buôn bán, trao i trái phép xăng, d u qua biên gi i; c) Buôn bán, trao i xăng, d u trên bi n v i t u thuy n, phương ti n ánh b t thu s n c a nư c ngoài. 3. Ph t ti n t 10.000.000 ng n 20.000.000 ng i v i hành vi vi ph m quy nh t i kho n 2 i u này n u giá tr xăng, d u t trên 10.000.000 ng n 30.000.000 ng. 4. Ph t ti n t 20.000.000 ng n 30.000.000 ng i v i hành vi vi ph m quy nh t i kho n 2 i u này n u giá tr xăng, d u t trên 30.000.000 ng n 50.000.000 ng. 5. Ph t ti n t 30.000.000 ng n 50.000.000 ng i v i hành vi vi ph m quy nh t i kho n 2 i u này n u giá tr xăng, d u t trên 50.000.000 ng n 70.000.000 ng. 6. Ph t ti n t 50.000.000 ng n 70.000.000 ng i v i hành vi vi ph m quy nh t i kho n 2 i u này n u giá tr xăng, d u t trên 70.000.000 ng n dư i 100.000.000 ng.
 9. 7. Ph t ti n 70.000.000 ng i v i hành vi vi ph m quy nh t i kho n 2 i u này n u giá tr xăng, d u t 100.000.000 ng tr lên i v i trư ng h p cơ quan t t ng hình s có quy t nh không truy c u trách nhi m hình s . 8. Hình th c x ph t b sung và bi n pháp kh c ph c h u qu : a) Bu c th c hi n úng quy nh qu n lý kinh doanh xăng d u t i khu v c biên gi i c a B Công Thương, b) T ch thu hàng hoá vi ph m quy nh t kho n 2 n kho n 7 i u này; c) T ch thu s ti n thu ư c do vi ph m hành chính quy nh t kho n 2 n kho n 7 i u này; d) T ch thu phương ti n v n chuy n i v i vi ph m quy nh t kho n 2 n kho n 7 i u này n u thu c m t trong các trư ng h p vi ph m nhi u l n ho c tái ph m, s d ng bi n ki m soát không ph i c a phương ti n ó do c p có thNm quy n c p, có hành vi tr n tránh ho c c n tr ngư i thi hành công v , tr trư ng h p quy nh t i kho n 2 i u 17 Pháp l nh X lý vi ph m hành vi ph m chính năm 2002; ) Tư c quy n s d ng n mư i hai tháng gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh, các lo i gi y phép kinh doanh ư c c p ho c tư c quy n s d ng không có th i h n t trên mư i hai tháng tr lên trong trư ng h p vi ph m nhi u l n ho c tái ph m i v i vi ph m quy nh t i i u này. i u 11. X ph t i v i hành vi xu t l u thóc, g o, lâm s n, khoáng s n qua biên gi i 1. Ph t ti n t 500.000 ng n 1.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây n u hàng hoá có giá tr n 5.000.000 ng: a) V n chuy n, buôn bán, trao i trái phép thóc, g o, lâm s n, khoáng s n qua biên gi i; b) Buôn bán, trao i trái phép thóc, g o, lâm s n, khoáng s n trên sông, trên bi n v i các phương ti n v n t i nư c ngoài. 2. Ph t ti n t 1.000.000 ng n 2.000.000 ng i v i hành vi vi ph m quy nh t i kho n 1 i u này n u hàng hoá có giá tr t trên 5.000.000 ng n 10.000.000 ng. 3. Ph t ti n t 2.000.000 ng n 5.000.000 ng i v i hành vi vi ph m quy nh t i kho n 1 iêu này n u hàng hoá có giá tr t trên 10.000.000 ng n 20.000.000 ng. 4. Ph t ti n t 5.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i hành vi vi ph m quy nh t i kho n 1 i u này n u hàng hoá có giá tr t trên 20.000.000 ng n 50.000.000 ng.
 10. 5. Ph t ti n t 10.000.000 ng n 20.000.000 ng i v i hành vi vi ph m quy nh t i kho n 1 i u này n u hàng hoá có giá tr t trên 50.000.000 ng n 80.000.000 ng. 6. Ph t ti n t 20.000.000 ng n 30.000.000 ng i v i hành vi vi ph m quy nh t i kho n 1 i u này n u hàng hoá có giá tr t trên 80.000.000 ng n dư i 100.000.000 ng. 7. Ph t ti n 35.000.000 ng i v i hành vi vi ph m quy nh t i kho n 1 i u này n u hàng hoá có giá tr t 100.000.000 ng tr lên mà không ph i truy c u trách nhi m hình s . 8. Ph t ti n g p hai l n m c ti n ph t quy nh t kho n 1 n kho n 7 i u này i v i các trư ng h p sau ây: a) Lâm s n là g tròn, g x t nhiên, ng v t, th c v t hoang dã quý hi m, gi ng cây tr ng, v t nuôi quý hi m thu c danh m c c m kinh doanh ho c c m xu t khNu; b) Khoáng s n c bi t và c h i. 9. Các quy nh x ph t hành chính t i i u này không áp d ng i v i ho t ng trao i thóc, g o c a cư dân khu v c biên gi i nh m m c ích tiêu dùng theo quy nh hi n hành. 10. Hình th c x ph t b sung và bi n pháp kh c ph c h u qu : a) T ch thu hàng hoá vi ph m quy nh t i i u này; b) T ch thu s ti n thu ư c do vi ph m hành chính quy nh t i i u này; c) T ch thu phương ti n v n chuy n i v i vi ph m quy nh t i i u này n u thu c m t trong các trư ng h p: vi ph m nhi u l n ho c tái ph m, s d ng bi n ki m soát không ph i c a phương ti n ó do c p có thNm quy n c p, có hành vi tr n tránh ho c c n tr ngư i thi hành công v , tr trư ng h p quy nh t i kho n 2 i u 17 Pháp l nh X lý vi ph m hành chính năm 2002; d) Tư c quy n s d ng n mư i hai tháng gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh, các lo i gi y phép kinh doanh ư c c p ho c tư c quy n s d ng không có th i h n trên mư i hai tháng tr lên trong trư ng h p vi ph m nhi u l n ho c tái ph m i v i vi ph m quy nh t i i u này. i u 12. X ph t i v i các hành vi vi ph m v hàng hoá c m kinh doanh, hàng hoá nh p l u có giá tr t 100.000.000 ng tr lên, hàng gi có giá tr t 30.000.000 ng tr lên và vi ph m v nhãn hàng hóa 1. i v i các hành vi vi ph m v hàng hoá c m kinh doanh, hàng hoá nh p l u có giá tr t 100.000.000 ng tr lên và hàng gi có giá tr t 30.000.000 ng tr lên n u xét th y có d u hi u t i ph m thì phái chuy n h sơ cho cơ quan t t ng hình s có thNm quy n truy c u trách nhi m hình s . Trư ng h p cơ quan t t ng hình s có quy t nh không truy c u trách nhi m hình s thì vi c x ph t hành chính ư c th c
 11. hi n v i m c ti n ph t t i a c a khung ph t ti n cao nh t quy nh i v i hành vi vi ph m hành chính, kèm theo các hình th c ph t b sung và bi n pháp kh c ph c h u qu quy nh t i i u 18, i u 22 và i u 24 Ngh nh s 06/2008/N -CP ngày 16 tháng 01 năm 2008 c a Chính ph quy nh v x ph t vi ph m hành chính trong ho t ng thương m i. 2. i v i các hành vi vi ph m v nhãn hàng hóa có giá tr t trên 1.00.000.000 ng tr lên thì vi c x ph t hành chính ư c th c hi n v i m c ti n ph t t i a c a khung ph t ti n cao nh t quy nh i v i hành vi vi ph m hành chính, kèm theo các hình th c x ph t b sung và bi n pháp kh c ph c h u qu quy nh t i i u 23 Ngh nh s 06/2008/N -CP ngày 16 tháng 01 năm 2008 c a chính ph quy nh v x ph t vi ph m hành chính trong ho t ng thương m i. 3. Các khung ph t ti n quy nh t i i m a, i m b, i m c, i m d, i m , i m e, i m g, kho n 4 i u 23 Ngh nh s 06/2008/N -CP ngày 16 tháng 01 năm 2008 c a Chính ph quy nh v x ph t vi ph m hành chính trong ho t ng thương m i ư c áp d ng x ph t hành chính i v i hành vi kinh doanh hàng hóa theo quy nh ph i có nhãn hàng hóa mà không có nhãn hàng hóa. i u 13. X ph t i v i hành vi gian l n v o lư ng, óng gói hàng hóa và ch t lư ng hàng hoá, d ch v 1. Ph t c nh cáo ho c ph t ti n t 20.000 ng n 50.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây gây thi t h i cho khách hàng n u hàng hoá có giá tr n 1.00.000 ng: a) Gian l n trong cân, ong, o, m, óng gói hàng hóa; b) Gian l n ch t lư ng hàng hoá so v i công b ch t lư ng ho c ghi trên nhãn hàng hoá. 2. Ph t c nh cáo ho c ph t ti n t 50.000 ng n 100.000 ng i v i hành vi vi ph m quy nh t i kho n 1 i u này n u hàng hoá có giá tr t trên 100.000 ng n 300.000 ng. 3. Ph t ti n t 100.000 ng n 200.000 ng i v i hành vi vi ph m quy nh t i kho n 1 i u này n u hàng hoá có giá tr t trên 300.000 ng n 500.000 ng. 4. Ph t ti n t 200.000 ng n 300.000 ng i v i hành vi vi ph m quy nh t i kho n 1 i u này n u hàng hoá có giá tr t trên 500.000 ng n 1.000.000 ng. 5. Ph t ti n t 300.000 ng n 500.000 ng i v i hành vi vi ph m quy nh t i kho n 1 i u này n u hàng hoá có giá tr t trên 1.000.000 ng n 2.000.000 ng. 6. Ph t ti n t 500.000 ng n 700.000 ng i v i hành vi vi ph m quy nh t i kho n 1 i u này n u hàng hoá có giá tr t trên 2.000.000 ng n 5.000.000 ng. 7. Ph t ti n t 700.000 ng n 1.000.000 ng i v i hành vi vi ph m quy nh t i kho n 1 i u này n u hàng hoá có giá tr t trên 5.000.000 ng n 10.000.000 ng.
 12. 8. Ph t ti n t 1.000.000 ng n 1.500.000 ng i v i hành vi vi ph m quy nh t i kho n 1 i u này n u hàng hoá có giá tr t trên 10.000.000 ng n 15.000.000 ng. 9. Ph t ti n t 1.500.000 ng n 2.000.000 ng i v i hành vi vi ph m quy nh t i kho n 1 i u này n u hàng hoá có giá tr t trên 15.000.000 ng n 20.000.000 ng. 10. Ph t ti n t 2.000.000 ng n 3.000.000 ng i v i hành vi vi ph m quy nh t i kho n 1 i u này n u hàng hoá có giá tr t trên 20.000.000 ng n 30.000.000 ng. 11. Ph t ti n t 3.000.000 ng n 5.000.000 ng i v i hành vi vi ph m quy nh t i kho n 1 i u này n u hàng hoá có giá tr t trên 30.000.000 ng n 50.000.000 ng. 12. Ph t ti n t 5.000.000 ng n 7.000.000 ng i v i hành vi vi ph m quy nh t i kho n 1 i u này n u hàng hoá có giá tr t trên 50.000.000 ng n 70.000.000 ng. 13. Ph t ti n t 7.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i hành vi vi ph m quy nh t i kho n 1 i u này n u hàng hoá có giá tr t trên 70.000.000 ng n 100.000.000 ng. 14. Ph t ti n t 10.000.000 ng n 15.000.000 ng i v i hành vi vi ph m quy nh t i kho n 1 i u này n u hàng hoá có giá tr trên 100.000.000 ng. 15. Ph t ti n g p hai l n m c ti n ph t quy nh t kho n 1 n kho n 14 i u này i v i các trư ng h p sau ây: a) Hành vi gian l n là c a ngư i s n xu t, ch bi n, l p ráp, sang chi t, n p, óng gói hàng hoá; b) Hàng hóa, d ch v thu c danh m c bình n giá theo quy nh c a pháp lu t. 16. Hình th c x ph t b sung và bi n pháp kh c ph c h u qu : a) Bu c n bù thi t h i cho khách hàng i v i vi ph m quy nh t i i u này, trư ng h p không xác nh ư c khách hàng n bù thì t ch thu s ti n thu ư c do gian l n vào ngân sách nhà nư c; b) Tư c quy n s d ng n mư i hai tháng gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh, các lo i gi y phép ư c c p ho c tư c quy n s d ng không có th i h n trên mư i hai tháng tr lên trong trư ng h p vi ph m nhi u l n ho c tái ph m i v i vi ph m quy nh t i i u này. Chương III. TH M QUY N VÀ TH T C X PH T
 13. i u 14. Th m quy n x ph t 1. ThNm quy n x ph t c a y ban nhân dân các c p a) Ch t ch y ban nhân dân c p xã có quy n x ph t hành chính các hành vi vi ph m quy nh t i Ngh nh này a phương theo quy nh t i i u 28 Pháp l nh X lý vi ph m hành chính năm 2002 và Pháp l nh s a i, b sung m t s i u c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính năm 2008. b) Ch t ch y ban nhân dân c p huy n có quy n x ph t hành chính các hành vi vi ph m quy nh t i Ngh nh này a phương theo quy nh t i i u 29 Pháp l nh X lý vi ph m hành chính năm 2002 và Pháp l nh s a i, b sung m t s i u c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính năm 2008. c) Ch t ch y ban nhân dân c p t nh có quy n x ph t hành chính các hành vi vi ph m quy nh t i Ngh nh này a phương theo quy nh t i i u 30 Pháp l nh X lý vi ph m hành chính năm 2002. 2. ThNm quy n x ph t c a cơ quan Qu n lý th trư ng Ngư i có thNm quy n c a cơ quan Qu n lý th trư ng quy nh t i i u 37 Pháp l nh X lý vi ph m hành chính năm 2002 có quy n x ph t hành chính các hành vi vi ph m quy nh t i Ngh nh này thu c a bàn qu n lý c a mình và các hành vi vi ph m hành chính v giá hàng hóa, d ch v trên th trư ng theo Ngh nh c a Chính ph quy nh x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c giá. 3. ThNm quy n x ph t hành chính c a cơ quan Công an, H i quan, B i Biên phòng, C nh sát bi n và Thanh tra chuyên ngành a) Trư ng Công an c p huy n, Trư ng phòng C nh sát i u tra t i ph m v tr t t qu n lý kinh t và ch c v Công an c p t nh, Giám c Công an c p t nh và C c trư ng C c C nh sát i u tra t i ph m v tr t t qu n lý kinh t và ch c v có quy n x ph t hành chính i v i các hành vi vi ph m quy nh t i Ngh nh này thu c a bàn và lĩnh v c qu n lý c a ngành theo quy nh t i kho n 4, kho n 5, kho n 6 và kho n 7 i u 31 Pháp l nh X lý vi ph m hành chính năm 2002 và Pháp l nh s a i, b sung m t s i u c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính năm 2008. b) Ngư i có thNm quy n c a cơ quan Thanh tra chuyên ngành có quy n x ph t hành chính các hành vi quy nh t i Ngh nh này thu c a bàn và lĩnh v c qu n lý c a ngành theo quy nh t i i u 38 Pháp l nh X lý vi ph m hành chính năm 2002 và Pháp l nh s a i, b sung m t s i u c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính năm 2008. c) Ngư i có thNm quy n c a B i Biên phòng, C nh sát bi n, H i quan có quy n x ph t hành chính các hành vi buôn l u ho c v n chuy n trái phép hàng hóa qua biên gi i quy nh t i Ngh nh này thu c a bàn và lĩnh v c qu n lý c a mình theo quy nh t i i u 32, i u 33 và i u 34 Pháp l nh X lý vi ph m hành chính năm 2002 và Pháp l nh s a i, b sung m t s i u c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính năm 2008.
 14. i u 15. Nguyên t c xác nh th m quy n x ph t và y quy n x ph t 1. Nguyên t c xác nh thNm quy n x ph t vi ph m hành chính ư c th c hi n theo quy nh t i i u 42 Pháp l nh X lý vi ph m hành chính năm 2002 và Pháp l nh s a i, b sung m t s i u c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính năm 2008. 2. Vi c y quy n x ph t vi ph m hành chính ư c th c hi n theo quy nh t i i u 41 Pháp l nh X lý vi ph m hành chính năm 2002 và Pháp l nh s a i, b sung m t s i u c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính năm 2008. i u 16. Th t c x ph t, x lý tang v t, phương ti n vi ph m hành chính và thi hành quy t nh x ph t 1. Th t c x ph t vi ph m hành chính, x lý tang v t, phương ti n vi ph m hành chính và thi hành quy t nh x ph t vi ph m hành chính ư c th c hi n theo quy nh c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính năm 2002 và Pháp l nh s a i, b sung m t s i u c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính năm 2008. 2. Vi c nh giá hàng hóa, tang v t, phương ti n vi ph m hành chính làm căn c cho vi c xác nh m c ph t ti n và thNm quy n x ph t i v i vi ph m hành chính ư c th c hi n theo quy nh t i i u 63 Ngh nh s 06/2008/N -CP ngày 16 tháng 01 năm 2008 c a Chính ph quy nh v x ph t v ph m hành chính trong ho t ng thương m i. i u 17. Áp d ng các bi n pháp ngăn ch n vi ph m hành chính và m b o vi c x ph t vi ph m hành chính Vi c áp d ng các bi n pháp ngăn ch n hành chính và m b o vi c x ph t vi ph m hành chính ư c th c hi n theo quy nh c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính năm 2002, Pháp l nh s a i, b sung m t s i u c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính năm 2008. Chương IV. KHI U N I, T CÁO VÀ X LÝ VI PH M i u 18. Khi u n i, t cáo và gi i quy t khi u n i, t cáo 1. Cá nhân có quy n t cáo v i cơ quan nhà nư c có thNm quy n v nh ng hành vi vi ph m hành chính c a t ch c, cá nhân quy nh t i Ngh nh này ho c t cáo hành vi vi ph m pháp lu t c a ngư i có thNm quy n x ph t vi ph m hành chính. 2. Cá nhân, t ch c b x ph t vi ph m hành chính, b áp d ng các bi n pháp ngăn ch n hành chính ho c ngư i i di n h p pháp c a h có quy n khi u n i quy t nh x ph t vi ph m hành chính ho c quy t nh áp d ng bi n pháp ngăn ch n vi ph m hành chính theo quy nh c a pháp lu t khi u n i, t cáo ho c kh i ki n t i toà án có thNm quy n theo quy nh c a pháp lu t v th t c gi i quy t các v ki n hành chính.
 15. 3. Trình t , th t c, th i h n, thNm quy n khi u n i, t cáo và gi i quy t khi u n i, t cáo v x ph t vi ph m hành chính th c hi n theo quy nh c a pháp lu t v khi u n i, t cáo và gi i quy t khi u n i, t cáo. i u 19. X lý vi ph m i v i ngư i có th m quy n x ph t hành chính Ngư i có thNm quy n x ph t hành chính theo quy nh t i Ngh nh này có hành vi sách nhi u, dung túng, bao che vi ph m, không x lý ho c x lý không k p th i; x ph t không úng thNm quy n, không úng i tư ng b x ph t, không úng hành vi vi ph m b x ph t; áp d ng không úng hình th c, m c x ph t và bi n pháp khác; chi m o t, s d ng trái phép ti n b c, hàng hoá, tang v t, phương ti n vi ph m; làm c n tr lưu thông hàng hoá h p pháp, gây thi t h i cho ngư i kinh doanh thì tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m s b x lý k lu t ho c truy c u trách nhi m hình s và b i thư ng thi t h i theo quy nh c a pháp lu t. Chương V. I U KHO N THI HÀNH i u 20. Hi u l c thi hành 1. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. 2. Bãi b các quy nh có liên quan ban hành trư c ây trái v i Ngh nh này. i u 21. Trách nhi m thi hành 1. B trư ng B Công Thương có trách nhi m hư ng d n t ch c th c hi n Ngh nh này. 2. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph và Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này./. TM. CHÍNH PH TH TƯ NG Nguy n T n Dũng
Đồng bộ tài khoản