Nghị định số 108/2008/NĐ-CP về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất do Chính phủ ban hành

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:25

0
398
lượt xem
53
download

Nghị định số 108/2008/NĐ-CP về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất do Chính phủ ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 108/2008/NĐ-CP về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 108/2008/NĐ-CP về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất do Chính phủ ban hành

 1. CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- Đ c l p – T do – H nh phúc ------------ S : 108/2008/NĐ-CP Hà N i, ngày 07 tháng 10 năm 2008 NGH Đ NH QUY Đ NH CHI TI T VÀ HƯ NG D N THI HÀNH M T S ĐI U C A LU T HÓA CH T CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Hóa ch t ngày 21 tháng 11 năm 2007; Xét đ ngh c a B trư ng B Công Thương, NGH Đ NH: Chương 1. NH NG QUY Đ NH CHUNG Đi u 1. Ph m vi đi u ch nh Ngh đ nh này quy đ nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s đi u c a Lu t Hóa ch t v : 1. Đi u ki n s n xu t, kinh doanh và Danh m c hóa ch t s n xu t, kinh doanh có đi u ki n; Danh m c hóa ch t h n ch s n xu t, kinh doanh; Danh m c hóa ch t c m. 2. Danh m c hóa ch t ph i xây d ng k ho ch phòng ng a, ng phó s c hóa ch t; kho ng cách an toàn đ i v i cơ s s n xu t, kinh doanh hóa ch t nguy hi m. 3. Danh m c hóa ch t ph i th c hi n khai báo. 4. Ngư ng hàm lư ng hóa ch t nguy hi m ph i xây d ng phi u an toàn hóa ch t. 5. Thông tin v hóa ch t. 6. Cơ s d li u hóa ch t và Danh m c hóa ch t qu c gia. 7. Trách nhi m các B , ngành và y ban nhân dân các c p trong qu n lý ho t đ ng hóa ch t. Đi u 2. Đ i tư ng áp d ng Ngh đ nh này áp d ng đ i v i t ch c, cá nhân tham gia ho t đ ng hóa ch t; t ch c, cá nhân liên quan đ n ho t đ ng hóa ch t trên lãnh th nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam. Đi u 3. Gi i thích t ng Trong Ngh đ nh này, các t ng sau đây đư c hi u như sau: 1. GHS là tên vi t t t c a H th ng hài hòa toàn c u v phân lo i và ghi nhãn hóa ch t (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals). 2. Danh m c hóa ch t qu c gia là danh m c các hóa ch t đang s d ng t i Vi t Nam do Chính ph ban hành. 3. Cơ s d li u hóa ch t qu c gia là cơ s d li u thông tin v các lo i hóa ch t đư c s n xu t và nh p kh u vào Vi t Nam do B Công Thương lưu tr , c p nh t. 4. HACCP là tên vi t t t c a H th ng ki m soát các đi m t i h n nh m qu n lý v sinh an toàn th c ph m trong các cơ s ch bi n th c ph m (Hazard Analysis and Critial Control Points). Chương 2. DANH M C HÓA CH T
 2. Đi u 4. Danh m c hóa ch t s n xu t, kinh doanh có đi u ki n, hóa ch t h n ch s n xu t, kinh doanh và hóa ch t c m 1. Ban hành kèm theo Ngh đ nh này các danh m c hóa ch t theo quy đ nh t i Đi u 14, Đi u 15 và Đi u 19 c a Lu t Hóa ch t, bao g m: a) Danh m c hóa ch t s n xu t, kinh doanh có đi u ki n (Ph l c I); b) Danh m c hóa ch t h n ch s n xu t, kinh doanh (Ph l c II); c) Danh m c hóa ch t c m (Ph l c III). 2. Theo yêu c u qu n lý trong t ng th i kỳ, B Công Thương ch trì, ph i h p các B qu n lý ngành, lĩnh v c xem xét, trình Chính ph s a đ i, b sung Danh m c hóa ch t quy đ nh t i kho n 1 Đi u này. 3. B trư ng các B qu n lý ngành, lĩnh v c có trách nhi m hư ng d n vi c l p, th m đ nh h sơ trình Th tư ng Chính ph cho phép s n xu t, nh p kh u, s d ng hóa ch t c m cho các m c đích đ c bi t ph c v an ninh, qu c phòng, phòng, ch ng d ch b nh và các trư ng h p đ c bi t khác. Đi u 5. Danh m c hóa ch t nguy hi m ph i xây d ng k ho ch phòng ng a, ng phó s c hóa ch t 1. Ban hành kèm theo Ngh đ nh này danh m c hóa ch t nguy hi m mà t ch c, cá nhân ho t đ ng hóa ch t ph i xây d ng k ho ch phòng ng a, ng phó s c hóa ch t theo quy đ nh t i Đi u 38 c a Lu t Hóa ch t (Ph l c IV). 2. Theo yêu c u qu n lý trong t ng th i kỳ, B Công Thương ch trì, ph i h p các B qu n lý ngành, lĩnh v c xem xét, trình Chính ph s a đ i, b sung Danh m c hóa ch t quy đ nh t i kho n 1 Đi u này. Đi u 6. Danh m c hóa ch t ph i khai báo 1. Ban hành kèm theo Ngh đ nh này Danh m c hóa ch t ph i khai báo (Ph l c V). 2. Theo yêu c u qu n lý trong t ng th i kỳ, B Công Thương ch trì, ph i h p các B qu n lý ngành, lĩnh v c xem xét, trình Chính ph s a đ i, b sung Danh m c hóa ch t quy đ nh t i kho n 1 Đi u này. Chương 2. ĐI U KI N S N XU T, KINH DOANH HÓA CH T H N CH S N XU T, KINH DOANH VÀ S N XU T KINH DOANH CÓ ĐI U KI N Đi u 7. Đi u ki n s n xu t, kinh doanh hóa ch t s n xu t, kinh doanh có đi u ki n trong ngành công nghi p 1. Giám đ c ho c Phó Giám đ c k thu t c a cơ s s n xu t, kinh doanh hóa ch t s n xu t kinh doanh có đi u ki n trong công nghi p ph i có b ng đ i h c các ngành hóa ch t. 2. Có cán b chuyên trách qu n lý an toàn hóa ch t, l c lư ng ng phó t i ch và các trang thi t b phòng ng a, ng phó s c hóa ch t phù h p v i quy mô và đ c tính hóa ch t; có Gi y ch ng nh n đăng ký s d ng hóa ch t đ c h i có yêu c u đ c thù chuyên ngành công nghi p theo quy đ nh t i Quy t đ nh s 136/2004/QĐ-BCN ngày 19 tháng 11 năm 2004 c a B Công nghi p (nay là B Công Thương). 3. Có đ trang thi t b ki m tra ch t lư ng ho c h p đ ng liên k t v i đơn v có đ năng l c ki m tra ch t lư ng đư c cơ quan có th m quy n th a nh n đ ki m tra ch t lư ng hóa ch t, s n ph m hóa ch t công nghi p đ m b o tiêu chu n đư c cơ quan có th m quy n qu n lý ngành công nghi p ch p nh n. 4. Có bi n pháp qu n lý, trang thi t b an toàn, phòng, ch ng cháy n , phòng, ch ng rò r phát tán hóa ch t và các s c hóa ch t khác theo quy đ nh c a Lu t Phòng cháy ch a cháy, Lu t Hóa ch t và các quy chu n k thu t c th khác đ i v i t ng lo i hóa ch t, thi t b s d ng trong cơ
 3. s s n xu t, kinh doanh. Có trang thi t b ki m soát, thu gom và x lý ch t th i nguy h i theo quy đ nh c a pháp lu t v b o v môi trư ng và áp d ng h th ng qu n lý môi trư ng theo tiêu chu n ISO 14000 trư c ngày 31 tháng 12 năm 2010. 5. B Công Thương hư ng d n th c hi n các quy đ nh t i Đi u này. Đi u 8. Đi u ki n s n xu t, kinh doanh hóa ch t s n xu t, kinh doanh có đi u ki n trong ngành y t 1. Giám đ c ho c Phó giám đ c k thu t c a cơ s s n xu t, kinh doanh hóa ch t s n xu t, kinh doanh có đi u ki n trong ngành y t ph i có trình đ chuyên môn và đư c c p ch ng ch hành ngh phù h p v i hình th c kinh doanh. 2. Cơ s v t ch t, k thu t và nhân s c a cơ s s n xu t ph i đáp ng các yêu c u đ t tiêu chu n v Th c hành t t s n xu t, kinh doanh thu c theo l trình tri n khai áp d ng các tiêu chu n th c hành t t nêu t i Ngh đ nh s 79/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành m t s đi u c a Lu t Dư c. 3. Cơ s s n xu t hóa ch t s n xu t, kinh doanh có đi u ki n trong ngành y t ph i có đ trang thi t b ki m tra ch t lư ng ho c h p đ ng liên k t v i đơn v có đ năng l c ki m tra ch t lư ng đ ki m tra ch t lư ng hóa ch t, s n ph m hóa ch t ngành y t đ m b o tiêu chu n dư c đi n và các tiêu chu n khác đư c cơ quan có th m quy n ngành y t ch p nh n. 4. Có bi n pháp qu n lý, trang thi t b an toàn, phòng, ch ng cháy n , phòng, ch ng rò r phát tán hóa ch t và các s c hóa ch t khác theo quy đ nh c a Lu t Phòng cháy ch a cháy, Lu t Hóa ch t và các quy chu n k thu t c th khác đ i v i t ng lo i hóa ch t, thi t b s d ng trong cơ s s n xu t, kinh doanh. 5. Cơ s mua bán hóa ch t và s n ph m hóa ch t hóa ch t s n xu t, kinh doanh có đi u ki n ngành y t ph i có đ cơ s v t ch t và năng l c con ngư i đáp ng các quy đ nh c a pháp lu t v dư c. 6. B Y t hư ng d n th c hi n các quy đ nh t i Đi u này. Đi u 9. Đi u ki n s n xu t, kinh doanh hóa ch t s n xu t, kinh doanh có đi u ki n trong ngành th c ph m 1. Giám đ c ho c Phó Giám đ c k thu t c a cơ s s n xu t, kinh doanh hóa ch t s n xu t kinh doanh có đi u ki n trong ngành th c ph m ph i có b ng đ i h c các ngành hóa th c ph m, dư c, y t . 2. Cơ s v t ch t, k thu t và nhân s c a cơ s s n xu t, kinh doanh hóa ch t, s n ph m hóa ch t trong ngành th c ph m ph i đ t tiêu chu n HACCP. 3. Có đ trang thi t b ki m tra ch t lư ng ho c h p đ ng liên k t v i đơn v có đ năng l c ki m tra ch t lư ng đư c cơ quan có th m quy n th a nh n đ ki m tra ch t lư ng hóa ch t, s n ph m hóa ch t ngành th c ph m đ m b o tiêu chu n đư c cơ quan có th m quy n ngành y t ch p nh n đ i v i t ng lô s n ph m xu t xư ng. 4. Có bi n pháp qu n lý, trang thi t b an toàn, phòng, ch ng cháy n , phòng, ch ng rò r phát tán hóa ch t và các s c hóa ch t khác theo quy đ nh c a Lu t Phòng cháy ch a cháy, Lu t Hóa ch t và các quy chu n k thu t an toàn c th khác đ i v i t ng lo i hóa ch t nguy hi m, thi t b s d ng trong cơ s s n xu t, kinh doanh. 5. B Y t hư ng d n th c hi n các quy đ nh t i Đi u này. Đi u 10. Đi u ki n s n xu t, kinh doanh hóa ch t s n xu t, kinh doanh có đi u ki n trong ngành hóa ch t b o v th c v t 1. Giám đ c ho c Phó Giám đ c k thu t c a cơ s s n xu t (bao g m c sang chai, đóng gói) hóa ch t s n xu t kinh doanh có đi u ki n trong ngành b o v th c v t ph i có b ng đ i h c các ngành hóa ch t, nông nghi p và đư c c p ch ng ch hành ngh theo quy đ nh t i Đi u l qu n lý thu c b o v th c v t ban hành kèm theo Ngh đ nh s 58/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 c a Chính ph .
 4. 2. Cơ s v t ch t, k thu t và nhân s c a cơ s s n xu t hóa ch t, s n ph m hóa ch t s n xu t, kinh doanh có đi u ki n trong ngành b o v th c v t ph i đáp ng các quy đ nh t i Chương II Đi u l qu n lý thu c b o v th c v t ban hành kèm theo Ngh đ nh s 58/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 c a Chính ph . 3. Có đ trang thi t b ki m tra ch t lư ng ho c h p đ ng liên k t v i đơn v có đ năng l c ki m tra ch t lư ng đư c cơ quan có th m quy n th a nh n đ ki m tra ch t lư ng hóa ch t, s n ph m hóa ch t ngành th c ph m đ m b o tiêu chu n đư c cơ quan có th m quy n ngành nông nghi p ch p nh n đ i v i m i lô s n ph m xu t xư ng. 4. Có bi n pháp qu n lý, trang thi t b an toàn, phòng, ch ng cháy n , phòng, ch ng rò r phát tán hóa ch t và các s c hóa ch t khác theo quy đ nh c a Lu t Phòng cháy ch a cháy, Lu t Hóa ch t và các quy chu n k thu t an toàn c th khác đ i v i t ng lo i hóa ch t nguy hi m, thi t b s d ng trong cơ s s n xu t, kinh doanh. Có trang thi t b ki m soát, thu gom và x lý ch t th i nguy h i theo quy đ nh c a pháp lu t v b o v môi trư ng và áp d ng h th ng qu n lý môi trư ng theo tiêu chu n ISO 14000 trư c ngày 31 tháng 12 năm 2010. 5. T ch c, cá nhân mua bán hóa ch t s n xu t, kinh doanh có đi u ki n trong ngành b o v th c v t ph i có Ch ng ch hành ngh và các đi u ki n cơ s v t ch t k thu t theo quy đ nh t i Ngh đ nh s 58/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 c a Chính ph . 6. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn hư ng d n th c hi n các quy đ nh t i Đi u này. Đi u 11. Đi u ki n s n xu t, kinh doanh hóa ch t s n xu t, kinh doanh có đi u ki n ngành hóa ch t thú y. 1. Giám đ c ho c Phó Giám đ c k thu t c a cơ s s n xu t hóa ch t s n xu t kinh doanh có đi u ki n trong ngành thú y ph i có b ng đ i h c các ngành hóa ch t, nông nghi p, dư c ph m. 2. Có đăng ký kinh doanh thu c thú y, ch ph m sinh h c, vi sinh v t, hóa ch t dùng trong thú y. 3. Có đ a đi m, cơ s v t ch t, k thu t đ s n xu t, b o qu n đ t tiêu chu n v sinh thú y theo quy đ nh t i Ngh đ nh s 33/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2005 quy đ nh chi ti t m t s đi u c a Pháp l nh Thú y. 4. Có đ trang thi t b ki m tra ch t lư ng ho c h p đ ng liên k t v i đơn v có đ năng l c ki m tra ch t lư ng đư c cơ quan có th m quy n th a nh n đ ki m tra ch t lư ng hóa ch t, s n ph m hóa ch t ngành thú y đ m b o tiêu chu n đư c cơ quan có th m quy n ngành nông nghi p ch p nh n đ i v i m i lô s n ph m xu t xư ng. 5. Có bi n pháp qu n lý, trang thi t b an toàn, phòng, ch ng cháy n , phòng, ch ng rò r phát tán hóa ch t và các s c hóa ch t khác theo quy đ nh c a Lu t Phòng cháy ch a cháy, Lu t Hóa ch t và các quy chu n k thu t c th khác đ i v i t ng lo i hóa ch t, thi t b s d ng trong cơ s s n xu t, kinh doanh. 6. T ch c, cá nhân mua bán hóa ch t s n xu t, kinh doanh có đi u ki n trong ngành thú y ph i có cơ s v t ch t k thu t, đ m b o tiêu chu n v sinh thú y theo quy đ nh t i Pháp l nh Thú y và Ngh đ nh s 33/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2005 quy đ nh chi ti t m t s đi u c a Pháp l nh Thú y. 7. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn hư ng d n th c hi n các quy đ nh t i Đi u này. Đi u 12. Đi u ki n s n xu t, kinh doanh hóa ch t h n ch s n xu t, kinh doanh T ch c, cá nhân s n xu t, kinh doanh hóa ch t, s n ph m hóa ch t h n ch kinh doanh theo các ngành ngh tương ng ngoài vi c đ m b o các đi u ki n đã nêu t Đi u 7 đ n Đi u 11 Chương này còn ph i đ m b o các đi u ki n v quy ho ch; đi u ki n h n ch kinh doanh; các đi u ki n v an ninh, qu c phòng hay an toàn, tr t t xã h i khác quy đ nh t i Lu t Dư c, Lu t Phòng, ch ng ma túy và các văn b n quy ph m pháp lu t liên quan. Chương 4. KHO NG CÁCH AN TOÀN
 5. Đi u 13. Trách nhi m th c hi n thi t l p kho ng cách an toàn 1. Các d án đ u tư s n xu t, kinh doanh hóa ch t thu c Danh m c quy đ nh t i Ph l c IV Ngh đ nh này ph i thi t l p kho ng cách an toàn t khu v c s n xu t, c t gi t i các đi m dân cư, công trình công c ng, di tích l ch s , văn hóa, danh lam th ng c nh, khu d tr thiên nhiên, vư n qu c gia, khu d tr sinh quy n, khu b o t n loài – sinh c nh, khu b o t n bi n, ngu n nư c sinh ho t. 2. B Công Thương ch trì, ph i h p v i các B qu n lý ngành, y ban nhân dân đ a phương x lý các cơ s s n xu t hóa ch t đang t n t i có các đi u ki n v kho ng cách an toàn chưa đ m b o theo quy đ nh c a Ngh đ nh này ho c kho ng cách an toàn b vi ph m ph i th c hi n thi t l p kho ng cách an toàn trư c ngày 31 tháng 12 năm 2010. Đi u 14. Xác đ nh kho ng cách an toàn 1. T ch c, cá nhân có cơ s s n xu t, c t gi các lo i hóa ch t nguy hi m quy đ nh t i Ph l c IV Ngh đ nh này ph i xác đ nh kho ng cách an toàn sao cho t i đ a đi m, v trí c n b o v theo quy đ nh c a pháp lu t các y u t nguy hi m n m dư i ngư ng đ nh lư ng. a) Trư ng h p hóa ch t nguy hi m thoát ra t các s c d ng hơi, khí đ c ho c t o thành hơi, 3 khí đ c, ngư ng đ nh lư ng là n ng đ ch t đ c trong không khí (miligam/m ) mà t i đó ngư i ti p xúc trong vòng 60 phút không b nh hư ng khó h i ph c ho c t n thương đ n m c ph i s d ng các phương ti n ho c hành đ ng b o v tương ng; b) Trư ng h p hóa ch t nguy hi m thoát ra t các s c d ng hơi, khí d cháy, n ho c t o thành hơi, khí d cháy; n ; ngư ng đ nh lư ng là kh i lư ng ch t d cháy, n trong không khí quy ra ph n trăm (%) th tích ho c mg/l có giá tr th p hơn gi i h n dư i c a n ng đ cháy ho c th p hơn gi i h n n dư i; c) Trư ng h p sóng n lan truy n t s c hóa ch t nguy hi m, ngư ng đ nh lư ng là m c tăng áp su t không khí do lan truy n sóng n gây ra b ng 6,9 kPa. 2. Vi c xác đ nh kho ng cách an toàn ph i căn c vào đi u ki n c th v khí tư ng th y văn, đ a hình đ a v t c a nơi đ t cơ s s n xu t, c t gi hóa ch t nguy hi m và các đi u ki n công ngh c a quá trình s n xu t, c t gi hóa ch t nguy hi m. 3. Đ i v i hóa ch t v a có tính nguy hi m cháy, n , v a có tính đ c, kho ng cách an toàn trong trư ng h p s c đư c xác đ nh riêng cho t ng tính ch t nguy hi m và đư c l y giá tr l n nh t đ áp d ng. 4. Trong cơ s có nhi u lo i hóa ch t nguy hi m, kho ng cách an toàn đư c xác đ nh riêng cho t ng lo i hóa ch t và l y kho ng cách an toàn l n nh t đ áp d ng. 5. Trong cơ s có nhi u thi t b s n xu t, ch a đ ng hóa ch t nguy hi m đ t t i các v trí khác nhau, kho ng cách an toàn đư c xác đ nh riêng cho t ng thi t b s n xu t, ch a đ ng; kho ng cách an toàn áp d ng chung cho toàn b c m thi t b ph i bao g m kho ng cách an toàn riêng c a t ng thi t b s n xu t, ch a đ ng hóa ch t nguy hi m. 6. B Công Thương có trách nhi m xây d ng và ban hành quy chu n k thu t v kho ng cách an toàn đ i v i cơ s s n xu t kinh doanh hóa ch t nguy hi m quy đ nh t i Ph l c IV Ngh đ nh này. Đi u 15. Thay đ i kho ng cách an toàn Kho ng cách an toàn ph i đư c thay đ i phù h p trong trư ng h p sau: 1. Cơ s s n xu t, c t gi hóa ch t nguy hi m có s thay đ i v công ngh , kh i lư ng s n xu t, c t gi ho c có s thay đ i b t kỳ d n đ n thay đ i v kho ng cách an toàn. 2. S li u th ng kê v s c hóa ch t nguy hi m trong vòng 5 năm tr l i đây cho th y kho ng cách an toàn d đoán có s khác bi t l n so v i th c t . 3. Trư ng h p kho ng cách an toàn t nơi đ t thi t b đ n v trí, đ a đi m c n b o v không đ t yêu c u v ngư ng đ nh lư ng cho phép, cơ s s n xu t, c t gi hóa ch t nguy hi m ph i áp d ng các bi n pháp đ b o đ m kho ng cách an toàn theo quy đ nh, c th :
 6. a) Gi m kh i lư ng s n xu t, c t gi hóa ch t nguy hi m; b) B sung các bi n pháp che ch n ho c s d ng các phương ti n gi m nh s thoát ra c a hóa ch t nguy hi m; c) Thay đ i đi u ki n công ngh s n xu t, c t gi hóa ch t nguy hi m đ có k t qu theo hư ng gi m kh i lư ng, áp su t, nhi t đ s n xu t, c t gi hóa ch t. Chương 5. NGƯ NG HÀM LƯ NG CH T NGUY HI M TRONG H N H P PH I XÂY D NG PHI U AN TOÀN HÓA CH T Đi u 16. Phân lo i chi ti t hóa ch t nguy hi m theo H th ng hài hòa toàn c u v phân lo i và ghi nhãn hóa ch t Hóa ch t nguy hi m theo đ nh nghĩa t i kho n 4 Đi u 4 c a Lu t Hóa ch t là các nhóm hóa ch t nguy hi m bao g m các hóa ch t v i đ c tính chi ti t như sau: 1. Các ch t n : a) Các ch t n không b n; b) Ch t n lo i 1; c) Ch t n lo i 2; d) Ch t n lo i 3; đ) Ch t n lo i 4; e) Ch t n lo i 5; g) Ch t n lo i 6; 2. Các khí d cháy: a) Khí d cháy lo i 1; b) Khí d cháy lo i 2; 3. Các sol khí d cháy: a) Sol khí d cháy lo i 1; b) Sol khí d cháy lo i 2; 4. Khí ôxy hóa: khí ôxy hóa lo i 1. 5. Các khí nén dư i áp su t: a) Khí b nén; b) Khí hóa l ng; c) Khí hóa l ng làm l nh; d) Khí hòa tan. 6. Các ch t l ng d cháy: a) Ch t l ng d cháy lo i 1; b) Ch t l ng d cháy lo i 2; c) Ch t l ng d cháy lo i 3; d) Ch t l ng d cháy lo i 4; 7. Các ch t r n d cháy:
 7. a) Ch t r n d cháy lo i 1; b) Ch t r n d cháy lo i 2; 8. Các h n h p và các ch t t ph n ng: a) Các ch t t ph n ng lo i 1; b) Các ch t t ph n ng lo i 2; c) Các ch t t ph n ng lo i 3 và 4; d) Các ch t t ph n ng lo i 5 và 6; đ) Các ch t t ph n ng lo i 7; 9. Ch t l ng t cháy: ch t l ng t cháy lo i 1. 10. Ch t r n t cháy: ch t r n t cháy lo i 1. 11. Ch t và h n h p t t a nhi t: a) Ch t và h n h p t t a nhi t lo i 1; b) Ch t và h n h p t t a nhi t lo i 2. 12. Ch t và h n h p khi ti p xúc v i nư c t o ra khí d cháy: a) Ch t và h n h p khi ti p xúc v i nư c t o ra khí d cháy lo i 1; b) Ch t và h n h p khi ti p xúc v i nư c t o ra khí d cháy lo i 2; c) Ch t và h n h p khi ti p xúc v i nư c t o ra khí d cháy lo i 3; 13. Các ch t l ng ôxy hóa: a) Các ch t l ng ôxy hóa lo i 1; b) Các ch t l ng ôxy hóa lo i 2; c) Các ch t l ng ôxy hóa lo i 3. 14. Các ch t r n ôxy hóa a) Các ch t r n ôxy hóa lo i 1; b) Các ch t r n ôxy hóa lo i 2; c) Các ch t r n ôxy hóa lo i 3. 15. Các peroxit h u cơ: a) Các peroxit h u cơ lo i 1; b) Các peroxit h u cơ lo i 2; c) Các peroxit h u cơ lo i 3 và 4; d) Các peroxit h u cơ lo i 5 và 6; đ) Các peroxit h u cơ lo i 7. 16. Các ch t ăn mòn kim lo i: các ch t ăn mòn kim lo i lo i 1. 17. Đ c tính c p tính: a) Đ c tính c p tính lo i 1; b) Đ c tính c p tính lo i 2; c) Đ c tính c p tính lo i 3; d) Đ c tính c p tính lo i 4;
 8. đ) Đ c tính c p tính lo i 5. 18. Ăn mòn da/kích ng da: a) Ăn mòn da/kích ng da lo i 1; b) Ăn mòn da/kích ng da lo i 2; c) Ăn mòn da/kích ng da lo i 3. 19. T n thương nghiêm tr ng t i m t/ kích thích m t: a) T n thương nghiêm tr ng t i m t/ kích thích m t lo i 1; b) T n thương nghiêm tr ng t i m t/ kích thích m t lo i 2A; c) T n thương nghiêm tr ng t i m t/ kích thích m t lo i 2B. 20. Nh y c m hô h p: nh y c m hô h p lo i 1. 21. Nh y c m da: nh y c m da lo i 1. 22. Bi n đ i t bào g c: a) Bi n đ i t bào g c lo i 1; b) Bi n đ i t bào g c lo i 2. 23. Tính gây ung thư: a) Tính gây ưng thư lo i 1 A và B; b) Tính gây ung thư lo i 2. 24. Đ c tính t i kh năng sinh s n: a) Đ c tính t i kh năng sinh s n lo i 1; b) Đ c tính t i kh năng sinh s n lo i 2. 25. Các nh hư ng theo đư ng ti t s a: các nh hư ng theo đư ng ti t s a lo i 1. 26. Đ c tính t i các cơ quan đ c bi t c a cơ th ti p xúc m t l n: a) Đ c tính t i các cơ quan đ c bi t c a cơ th ti p xúc m t l n lo i 1; b) Đ c tính t i các cơ quan đ c bi t c a cơ th ti p xúc m t l n lo i 2; c) Đ c tính t i các cơ quan đ c bi t c a cơ th ti p xúc m t l n lo i 3; 27. Đ c tính t i các cơ quan đ c bi t c a cơ th ti p xúc l p l i: a) Đ c tính t i các cơ quan đ c bi t c a cơ th ti p xúc l p l i lo i 1; b) Đ c tính t i các cơ quan đ c bi t c a cơ th ti p xúc l p l i lo i 2. 28. Đ c tính hô h p: a) Đ c tính hô h p lo i 1; b) Đ c tính hô h p lo i 2. 29. Đ c tính c p tính đ i v i môi trư ng th y sinh: a) Đ c tính c p tính đ i v i môi trư ng th y sinh lo i 1; b) Đ c tính c p tính đ i v i môi trư ng th y sinh lo i 2; c) Đ c tính c p tính đ i v i môi trư ng th y sinh lo i 3. 30. Đ c tính mãn tính đ i v i môi trư ng th y sinh: a) Đ c tính mãn tính đ i v i môi trư ng th y sinh lo i 1;
 9. b) Đ c tính mãn tính đ i v i môi trư ng th y sinh lo i 2; c) Đ c tính mãn tính đ i v i môi trư ng th y sinh lo i 3; d) Đ c tính mãn tính đ i v i môi trư ng th y sinh lo i 4. Đi u 17. Ngư ng hàm lư ng ch t nguy hi m trong h n h p ch t ph i xây d ng phi u an toàn hóa ch t 1. Các h n h p ch t có ch a các ch t nguy hi m v i hàm lư ng theo kh i lư ng sau đây ph i xây d ng phi u an toàn hóa ch t: STT Đ c tính đ c h i Hàm lư ng 1 Đ c c p tính ≥ 1.0% 2 B ng ho c ăn mòn da ≥ 1.0% 3 Có th gây t n thương nghiêm tr ng đ n niêm m c ≥ 1.0% 4 Gây bi n đ i ghen c p I ≥ 0.1% 5 Gây ung thư ≥ 0.1% 6 Đ c tính sinh s n ≥ 0.1% 7 Đ c tính đ i v i b ph n ch c năng xác đ nh (m t l n phơi nhi m) ≥ 1.0% 8 Đ c tính đ i v i môi trư ng th y sinh ≥ 1.0% 2. B Công Thương ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan hư ng d n c th vi c th c hi n xây d ng phi u an toàn hóa ch t đ i v i h n h p ch t. Chương 6. THÔNG TIN HÓA CH T Đi u 18. Th t c khai báo hóa ch t 1. Cơ quan ti p nh n khai báo S Công Thương các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ti p nh n h sơ khai báo đ i v i các t ch c, cá nhân s n xu t hóa ch t thu c Danh m c hóa ch t ph i khai báo thu c đ a bàn qu n lý. B Công Thương ti p nh n h sơ khai báo c a các t ch c, cá nhân nh p kh u các hóa ch t thu c Danh m c hóa ch t ph i khai báo. 2. H sơ khai báo T ch c, cá nhân khai báo l p (02) b h sơ g m các tài li u sau: a) B n khai báo hóa ch t theo m u do B Công Thương quy đ nh; b) Đ i v i hóa ch t là hóa ch t nguy hi m, h sơ khai báo ph i kèm theo Phi u an toàn hóa ch t Ti ng Vi t và b n ti ng nguyên g c ho c ti ng Anh. Trư ng h p hóa ch t đã đư c khai báo trư c đó, t ch c, cá nhân ho t đ ng hóa ch t nguy hi m không ph i n p l i Phi u an toàn hóa ch t. 3. Th i gian khai báo a) Đ i v i các t ch c, cá nhân s n xu t hóa ch t thu c Danh m c hóa ch t ph i khai báo có trách nhi m khai báo b ng văn b n đ n S Công thương trư c ngày 31 tháng 01 hàng năm; b) T ch c, cá nhân nh p kh u hóa ch t có trách nhi m khai báo b ng văn b n đ n B Công Thương trong th i gian 15 ngày làm vi c, k t ngày thông quan hóa ch t. Xác nh n đã khai báo hóa ch t c a B Công Thương là m t đi u ki n đ t ch c, cá nhân đư c nh p kh u hóa ch t l n ti p theo. B Công Thương quy đ nh m u phi u xác nh n khai báo hóa ch t nh p kh u;
 10. c) S Công thương l p s qu n lý khai báo và t ng h p tình hình, k t qu khai báo v hóa ch t c a đ a phương, đ nh kỳ tháng 3 hàng năm báo cáo B Công Thương. 4. Các trư ng h p mi n tr khai báo a) Hóa ch t đư c s n xu t, nh p kh u m t l n ph c v an ninh, qu c phòng, ng phó các s c thiên tai, d ch b nh kh n c p; b) Hóa ch t s n xu t, nh p kh u dư i 100kg m t năm không thu c Danh m c hóa ch t h n ch s n xu t, kinh doanh và các Danh m c hóa ch t đư c ki m soát theo công ư c qu c t . 5. B Công Thương ch trì, ph i h p v i các B qu n lý ngành xây d ng h th ng qu n lý ti p nh n thông tin khai báo, báo cáo hóa ch t qua m ng đi n t trư c ngày 31 tháng 12 năm 2010. Đi u 19. Quy đ nh v b o m t thông tin 1. T ch c, cá nhân ho t đ ng hóa ch t n u có yêu c u b o m t các thông tin không quy đ nh t i kho n 2 Đi u 50 c a Lu t Hóa ch t ph i có đ ngh b ng văn b n đ n cơ quan ti p nh n khai báo hóa ch t và báo cáo ho t đ ng hóa ch t. 2. Nh ng thông tin quan tr ng nh m b o v s c kh e c ng đ ng và môi trư ng s không đư c coi là các thông tin b o m t, bao g m: a) Tên thương m i c a hóa ch t ho c h n h p hóa ch t; b) Tên c a t ch c, cá nhân s n xu t, nh p kh u hóa ch t; t ch c, cá nhân báo cáo ho t đ ng hóa ch t theo Đi u 43, Đi u 52 c a Lu t Hóa ch t; c) Thông tin trong Phi u an toàn hóa ch t; d) Các thông tin ph c v phòng ng a và ng phó s c hóa ch t; ngăn ch n và h n ch các nh hư ng x u do đ c tính c a hóa ch t; các thông tin c nh báo khi s d ng, ti p xúc v i hóa ch t và cách x lý sơ b trong trư ng h p x y ra s c ; đ) Phương pháp phân tích đ xác đ nh kh năng phơi nhi m đ i v i con ngư i và môi trư ng; tóm t t k t qu th nghi m đ c tính c a hóa ch t; e) Đ tinh khi t c a h n h p ch t và m c đ nguy h i các ph gia, t p ch t. 3. B Công Thương xây d ng hư ng d n chi ti t v quy ch b o m t thông tin khai báo hóa ch t. Cơ quan ti p nh n khai báo hóa ch t, báo cáo ho t đ ng hóa ch t có trách nhi m b o m t thông tin. Đi u 20. Xây d ng Danh m c hóa ch t qu c gia và Cơ s d li u hóa ch t qu c gia 1. Danh m c hóa ch t qu c gia và Cơ s d li u hóa ch t qu c gia nh m m c đích qu n lý an toàn hóa ch t và cung c p thông tin cho h th ng gi i đáp, cung c p thông tin hóa ch t nguy hi m trong tình hu ng kh n c p. 2. B Công Thương ch trì, ph i h p các B qu n lý ngành, đ a phương xây d ng Đ án Đi u tra, kh o sát xây d ng Cơ s d li u hóa ch t qu c gia, Danh m c hóa ch t qu c gia trình Th tư ng Chính ph phê duy t trư c ngày 01 tháng 7 năm 2009. Chương 7. T CH C TH C HI N VÀ ĐI U KHO N THI HÀNH Đi u 21. Nhi m v tri n khai Lu t Hóa ch t c a các B , ngành 1. Các B , ngành tri n khai qu n lý ho t đ ng hóa ch t theo phân công t i Lu t Hóa ch t. 2. B Công Thương ch trì, ph i h p v i các B qu n lý ngành, các y ban nhân dân t nh, thành ph xây d ng trình Th tư ng Chính ph Đ án Cơ s d li u hóa ch t qu c gia, Danh m c hóa ch t qu c gia; Đ án Tri n khai hoàn ch nh h th ng hài hòa toàn c u v ghi nhãn hóa ch t t i Vi t Nam; xây d ng h th ng phòng thí nghi m đánh giá hóa ch t m i t i Vi t Nam.
 11. 3. B Tài nguyên và Môi trư ng ch trì, ph i h p v i B Qu c phòng, B qu n lý ngành, các y ban nhân dân t nh, thành ph xây d ng trình Th tư ng Chính ph Đ án Đi u tra, thu gom và x lý hóa ch t t n dư do chi n tranh; Đ án Xây d ng phương án thu gom, x lý các hóa ch t đ c t n dư, hóa ch t đ c t ch thu hay hóa ch t đ c không rõ ngu n g c. 4. B Y t , B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn rà soát, ban hành theo quy đ nh các Danh m c hóa ch t không đư c s d ng, h n ch s d ng và đư c s d ng trong các lĩnh v c y t , hóa ch t s d ng trong ch t di t khu n, di t côn trùng trong gia d ng và y t , dư c ph m và ph gia th c ph m, b o v th c v t, thú y và nuôi tr ng th y s n theo quy đ nh c a Lu t Hóa ch t. 5. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn xây d ng trình Th tư ng Chính ph Đ án Xây d ng phi u an toàn hóa ch t đ i v i toàn b thu c b o v th c v t t i Vi t Nam. 6. B Công an, B Qu c phòng xây d ng, ban hành các văn b n qu n lý, ban hành danh m c hóa ch t không đư c s d ng, hóa ch t đư c s d ng trong lĩnh v c đ m b o an ninh, qu c phòng; phòng, ch ng b o lo n và phòng cháy, ch a cháy. 7. B Công an ch trì, ph i h p v i B qu n lý ngành xây d ng trình Th tư ng Chính ph Đ án Đi u tra, kh o sát và tăng cư ng năng l c l c lư ng phòng cháy, ch a cháy t i các vùng nh m th c hi n nhi m v phòng ng a và ng phó s c hóa ch t trong các khu v c công nghi p hóa ch t t p trung. 8. B Giao thông v n t i rà soát, b sung các văn b n qu n lý liên quan đ n v n chuy n hóa ch t nguy hi m b ng đư ng b , đư ng s t, đư ng th y và đư ng hàng không. Đi u 22. Hi u l c thi hành 1. Ngh đ nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo. 2. Ngh đ nh này thay th các quy đ nh t i Chương I, Chương II, Đi u 12, Đi u 13, Đi u 20 Chương III và Chương IV Ngh đ nh s 68/2005/NĐ-CP ngày 20 tháng 5 năm 2005 c a Chính ph v an toàn hóa ch t. Bãi b các quy đ nh trư c đây trái v i Ngh đ nh này. Đi u 23. Trách nhi m thi hành Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và t ch c, cá nhân liên quan ch u trách nhi m thi hành Ngh đ nh này. TM. CHÍNH PH Nơi nh n: TH TƯ NG - Ban Bí thư Trung ương Đ ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - VP BCĐ TW v phòng, ch ng tham nhũng; - HĐND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Văn phòng TW và các Ban c a Đ ng; Nguy n T n Dũng - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i đ ng Dân t c và các UB c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - UB Giám sát tài chính QG; - BQL KKTCKQT B Y; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - y ban TW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các đoàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN; các V , C c, đơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu Văn thư, KTN (5b).
 12. PH L C I DANH M C HÓA CH T S N XU T, KINH DOANH CÓ ĐI U KI N (Ban hành kèm theo Ngh đ nh s 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 c a Chính ph ) STT Tên hóa ch t S CAS B qu n lý chuyên ngành 1 2 3 4 1 Xăng, d u và các ch ph m d u khí B Công Thương 2 Khí hóa l ng, và các s n ph m khí t nhiên B Công Thương 3 Hóa ch t công nghi p nguy hi m B Công Thương 4 Hóa ch t, s n ph m hóa ch t s d ng trong ngành y t B Yt 5 Hóa ch t, s n ph m hóa ch t s d ng trong ngành B Yt th c ph m 6 Hóa ch t, s n ph m hóa ch t s d ng trong thú y B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn 7 Hóa ch t, s n ph m hóa ch t b o v th c v t B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn 8 Hóa ch t, s n ph m hóa ch t s d ng trong ngành B Nông nghi p và th y s n Phát tri n nông thôn PH L C II DANH M C HÓA CH T H N CH KINH DOANH (Ban hành kèm theo Ngh đ nh s 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 c a Chính ph ) STT Tên hóa ch t S CAS B qu n lý chuyên ngành 1 2 3 4 1 Amiton: O,O-Dietyl S-[2-(dietylamino) 78-53-5 B Công etyl]phosphorothiolat và các mu i alkyl hóa ho c proton Thương hóa tương ng 2 PFIB: 1,1,3,3,3-Pentafloro-2-(triflorometyl)-1-propen 382-21-8 3 BZ: 3-Quinuclidinyl benzilat (*) 6581-06-2 4 Các hóa ch t, tr các ch t đã đư c li t kê t i B ng 1, ch a 1 nguyên t phospho liên k t v i m t nhóm metyl, etyl ho c propyl (m ch th ng ho c nhánh) nhưng không liên k t thêm v i các nguyên t các bon khác Ví d . Metylphosphonyl diclorit Dimetyl metylphosphonat 676-97-1 756-79-6 Ngo i tr Fonofos: O-Etyl S-phenyl 944-22-9 etylphosphonothiolothionate 5 Các h p ch t N,N-Dialkyl (Me, Et, n-Pr ho c i-Pr) phosphoramidic dihalit 6 Các h p ch t Dialkyl (Me, Et, n-Pr ho c i-Pr) N,N-dialkyl (Me, Et, n-Pr ho c i-Pr)-phosphoramidat
 13. 7 Arsenic triclorit 7784-34-1 8 2,2-Diphenyl-2-hydroxyacetic acid 76-93-7 9 Quinuclidin-3-ol 1619-34-7 10 Các h p ch t N,N-Dialkyl (Me, Et, n-Pr ho c i-Pr) aminoetyl-2-clorit và các mu i proton hóa tương ng 11 Các h p ch t N,N-Dialkyl (Me, Et, n-Pr ho c i-Pr) aminoetan-2-ol và các mu i proton hóa tương ng ngo i tr : N,N-Dimetylaminoetanol và các mu i proton hóa ch t 108-01-0 tương ng N,N-Dietylaminoetanol và các mu i proton hóa ch t 100-37-8 tương ng 12 Các h p ch t N,N-Dialkyl (Me, Et, n-Pr ho c i-Pr) aminoetan-2-thiol và các mu i proton hóa tương ng 13 Thiodiglycol: Bis(2-hydroxyetyl) sulfit 111-48-8 14 Pinacolyl alcohol: 3,3-Dimetylbutan-2-ol 464-07-3 15 Phosgene: Carbonyl diclorit 75-44-5 B Công Thương 16 Cyanogen cloride 506-77-4 17 Hydrogen cyanide 74-90-8 18 Chloropicrin: Trichloronitrometan 76-06-2 19 Phosphorus oxyclorit 10025-87-3 20 Phosphorus triclorit 7719-12-2 21 Phosphorus pentaclorit 10026-13-8 22 Trimetyl phosphit 121-45-9 23 Trietyl phosphit 122-52-1 24 Dimetyl phosphit 868-85-9 25 Dietyl phosphit 762-04-9 26 Sulfur monoclorit 10025-67-9 27 Sulfur dicloride 10545-99-0 28 Thionyl clorit 7719-09-7 29 Etyldiethanolamin 139-87-7 30 Metyldiethanolamin 105-59-9 31 Trietanolamin 102-71-6 32 Amônium Nitrat (hàm lư ng >99,5%) 6484-52-2 33 Nhóm các v t li u n công nghi p 34 Aldrin 309-00-2 B Nông nghi p và Phát 35 Clordran 57-74-9 tri n nông thôn 36 Dieldrin 60-57-1
 14. 37 Endrin 72-20-8 38 Heptachlor 76-44-8 39 Hexaclorobenzen 118-74-1 40 Mirex 2385-85-5 41 Toxaphen 8001-35-2 42 Polychlorinated Biphenyls 11097-69-1 B Tài nguyên và Môi trư ng PH L C III DANH M C HÓA CH T C M (Ban hành kèm theo Ngh đ nh s 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 c a Chính ph ) STT Tên hóa ch t S CAS Mã s HS A Các hóa ch t đ c 1 Các h p ch t O-Alkyl (
 15. 1,4-Bis (2-cloroetylthio) –n-butan 142868-93-7 2930.90 1,5-Bis (2-cloroetylthio) –n-pentan 142868-94-8 2930.90 Bis (2-cloroetylthiometyl) ete 63918-90-1 2930.90 Khí gây b ng ch a Lưu Huỳnh và Oxy: Bis (2- 63918-89-8 2930.90 cloroetylthioetyl) ete 5 Các h p ch t Lewisite (ch a Arsen): Lewisite 1: 2- 541-25-3 2931.00 Clorovinyldicloroarsin Lewisite 2: Bis (2-chlorovinyl) cloroarsin 40334-69-8 2931.00 Lewisite 3: Tris (2-chlorovinyl) arsine 40334-70-1 2931.00 6 Hơi cay Nitơ (Nitrogen mustards): HN1: Bis (2- 538-07-8 2921.19 chloroethyl) etylamin HN2: Bis(2-chloroetyl)metylamin 51-75-2 2921.19 HN3: Tris(2-cloroetyl)amin 555-77-1 2921.19 7 Saxitoxin 35523-89-8 3002.90 8 Ricin 9009-86-3 3002.90 B Các ti n ch t 9 Các h p ch t Alkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr) phosphonyldiflorit Ví d : DF: Metylphosphonyldiflorit 676-99-3 2931.00 10 Các h p ch t O-Alkyl (H or
 16. 5 Brôm 20,0 6 Clo 10,0 7 Các h p ch t c a Nikel d ng b t có th phát tán r ng trong 1,0 không khí (nikel monoxit, nikel dioxit, nikel sulphit, trinikel disulphit, dinikel trioxit) 8 Etylenimine 10,0 9 Flo 10,0 10 Foocmaldehit (N ng đ ≥ 90%) 5,0 11 Hydrogen 5,0 12 Hydro clorit (khí l ng) 25,0 13 Ankyl chì 5,0 14 Các khí hóa l ng đ c bi t d cháy (bao g m c LPG và khí t 50,0 nhiên hóa l ng ho c không hóa l ng) 15 Axetylene 5,0 16 Etylen ôxyt 5,0 17 Propylen ôxyt 5,0 18 Metanol 500,0 19 4, 4-Metylenebis (2-cloraniline) và/ho c mu i c a nó d ng 0,01 b t 20 Metylisoxyanat 0,15 21 Ôxy 200,0 22 Toluen diisoxyanat 10,0 23 Cacbonyl diclorit (phosgene) 0,3 24 Asenic trihydrit (arsine) 0,2 25 Phospho trihydrit (phosphin) 0,2 26 Sulphur diclorit 1,0 27 Sulphur trioxit 15,0 28 Polyclorodibenzofurans and polyclorodibenzodioxins 0,001 29 Các ch t có kh năng gây ung thư có n ng đ trên 5% v 0,5 kh i lư ng: 4-Aminobiphenyl và/ho c mu i c a nó, Benzotrichloride, Benzidine và/ho c các mu i, Bis (clorometyl) ete, Clometyl metyl ete, 1,2-Dibrometan, Dietyl sulphat, Dimetyl sulphat, Dimetylcarbamoyl clorit, 1,2-Dibrom-3-cloropropan, 1,2- Dimetylhydrazin, Dimetylnitrosamin, Hexametylphosphoric triamit, Hydrazin, 2-Naphtylamin và/ho c mu i c a, 4- Nitrodiphenyl and 1,3-Propanesultone
 17. 30 S n ph m d u m : 2500,0 (a) Xăng và xăng naphta (b) D u kerosen (bao g m c nhiên li u đ ng cơ) (c) D u đ t (bao g m c diesel nhiên li u, d u đ t lò và các h n h p d u nhiên li u) 31 Acrylonitril 20,0 32 Hidro selenit 1,0 33 Nickel tetracacbonyl 1,0 34 Ôxy diflorit 1,0 35 Pentaboran 1,0 36 Selenium hexaflorit 1,0 37 Stibin (antimony hydril) 1,0 38 Sulphua dioxit 20,0 39 Tellurium hexaflorit 1,0 40 2.2-Bis(tert-butylperoxy) butan (>70%) 5,0 41 1.1-Bis(tert-butylperoxy) xyclohexan (>80%) 5,0 42 tert-butyl peroxy acetat (>70%) 5,0 43 tert-butyl peroxy isobutyrate (>80%) 5,0 44 tert-butylperoxy isopropylcarbonat (>80%) 5,0 45 tert-butylperoxy maleat (>80%) 5,0 46 tert-butylperoxy pivalat (>77%) 5,0 47 Dibenzyl peroxydicarbonat (>90%) 5,0 48 Dietyl peroxydicarbonat (>30%) 5,0 49 2.2 Dihydroperoxypropan (>30%) 5,0 50 Di-isobutyryl peroxit (>50%) 5,0 51 Di-n-propyl peroxydicarbonat (>80%) 5,0 52 Di-sec-butyl peroxydicarbonat (>80%) 5,0 53 3.3.6.6.9.9-Hexametyl-1.2.4.5-tetroxacyclononat (>75%) 5,0 54 Metyl ethyl ketone peroxit (>60%) 5,0 55 Metyl isobutyl keton peroxit (>60%) 5,0 56 Peraxetic axit (>60%) 5,0 57 Natri clorat 25 PH L CV DANH M C HÓA CH T PH I KHAI BÁO (Ban hành kèm theo Ngh đ nh s 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 c a Chính ph )
 18. Tên hóa ch t Mã s H i quan C n etylic và rư u m nh khác, đã bi n tính, m i n ng đ 2207 20 Lưu huỳnh các lo i, tr lưu huỳnh thăng hoa, lưu huỳnh k t t a và lưu 2503 huỳnh d ng keo Amiăng (Asbestos) 2524 - B t mi ca 2525 20 -Talk đã nghi n, ho c làm thành b t 2526 20 D u và các s n ph m khác t chưng c t h c ín than đá nhi t đ cao; 2707 các s n ph m tương t , có kh i lư ng c u t thơm l n hơn c u t không thơm - Benzen 2707 10 - Toluen 2707 20 - Xylen 2707 30 - Naphthalen 2707 40 - Phenol 2707 60 Nh a chưng (h c ín) và than c c nh a chưng, thu đư c t h c ín than 2708 đá ho c h c ín khoáng ch t khác - Ch a biphenyl đã polyclo hóa (PCBs), terphenyl đã polyclo hóa (PCTs) 2710 91 ho c biphenyl đã polybrom hóa (PBBs) - Lo i khác 2710 90 Khí d u m và các lo i khí hydrocarbon khác 2711 - Khí thiên nhiên 2711 11 - Propan 2711 12 - Butan 2711 13 - Etylen, propylen, butylen và butadien: 2711 14 - Khí thiên nhiên 2711 21 Flo, clo, brom và iot 2801 - Clo 2801 10 - Iot 2801 20 - Flo, brom 2801 30 Lưu huỳnh thăng hoa ho c k t t a; lưu huỳnh d ng keo 2802 Hydro, khí hi m và các phi kim lo i khác 2804 - Hydro 2804 10 - Argon 2804 21 - Lo i khác 2804 29 - Nitơ 2804 30 - Oxy 2804 40
 19. - Boron; tellurium 2804 50 - Phospho 2804 70 - Arsenic 2804 80 - Selennium 2804 90 Kim lo i ki m ho c ki m th ; kim lo i đ t hi m, scandium và yttrium, đã 2805 ho c chưa pha tr n ho c t o h p kim v i nhau; th y ngân - Natri 2805 11 - Kim lo i đ t hi m, scandium và yttrium, đã ho c chưa pha tr n ho c t o 2805 30 h p kim v i nhau - Th y ngân 2805 40 Hydro clorua (hydrocloric acid); axit closulfuric 2806 - Hydro clorua (hydrochloric acid) 2806 10 - Axit closulfuric 2806 20 Axit sunfuric; axit sulfuric b c khói (oleum) 2807 Axit nitric; axit sulfonitric 2808 Diphosphorous pentaoxide; axit phosphoric; axit polyphosphoric đã 2809 ho c chưa xác đ nh v m t hóa h c - Diphosphorous pentaoxide 2809 10 - Axit phosphoric và axit polyphosphoric: 2809 20 Oxit Boron; axit boric 2810 Axit vô cơ khác và các h p ch t vô cơ ch a oxy khác c a các phi kim 2811 lo i - Hydro florua (hydroflouric acids) 2811 11 - Lưu huỳnh dioxit 2811 23 Halogenua và Oxit halogenua c a phi kim lo i 2812 - Clorua và oxit clorua 2812 10 - Lo i khác 2812 90 Sulfua c a phi kim lo i; Phopho trisulfua thương ph m 2813 - Carbon disulfua 2813 10 - Lo i khác 2813 90 Amoniac, d ng khan ho c d ng dung d ch nư c 2814 Natri hydroxit (xút ăn da); kali hydroxit (potash ăn da); natri peroxit 2815 ho c kali peroxit Magie hydroxit và magie peroxit; oxit, hydroxit và peroxit c a stronti 2816 ho c bari Hydrazine và hydroxylamine và các mu i vô cơ c a chúng; các lo i 2825 bazơ vô cơ; các oxit, hydroxit và peroxit kim lo i khác Florua; florosilicat, floroaluminat và các lo i mu i flo ph c khác 2826
 20. Clorua, clorua oxit và clorua hydroxit; bromua và oxit bromua; iot và iot 2827 oxit Hypoclorit; canxi hypoclorit thương ph m; clorit; hypobromit 2828 Clorat và peclorat; bromat và pebromat; iotdat và peiodat 2829 Sunfua; polysunfua, đã ho c chưa xác đ nh v m t hóa h c 2830 Dithionit và sulfosilat 2831 Sulfit; thiosulfat 2832 Nitrit; nitrat 2834 Phosphinat (hypophosphit), phosphonat (phosphit) và phosphat; 2935 polyphosphat, đã ho c chưa xác đ nh v m t hóa h c - Phosphinat (hypophosphit) và phosphonat (phosphit) 2835 10 - Phosphat: - C a mono ho c 2835 22 - C a trinatri 2835 23 - C a kali 2835 24 - Canxi hydrogenorthophosphate (dicalcium phosphate) 2835 25 - Canxi phosphat khác 2835 26 - Lo i khác 2835 29 - Poly phosphat: - Natri triphosphat (natri tripolyphosphat) 2835 31 - Lo i khác: 2835 39 Xyanua, xyanua oxit và xyanua ph c 2837 Fulminat, xyanat và thioxyanat 2838 Borat; peroxoborat (perborat) 2840 Mu i c a axit oxometalic ho c axit perxometalic 2841 - Aluminat 2841 10 - K m ho c chì cromat 2841 20 - Natri dicromat 2841 30 - Cromat và dicromat khác; peroxocromat 2841 50 - Manganit, manganat và permanganat: - Kali permanganat 2841 61 - Lo i khác 2841 69 - Molipdat 2841 70 - Vonframat 2841 80 - H p ch t vàng 2843 30 - H p ch t khác; h n h ng 2843 90

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản