Nghị định số 11/2005/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
72
lượt xem
1
download

Nghị định số 11/2005/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 11/2005/NĐ-CP về việc quy định chi tiết về chuyển giao công nghệ (sửa đổi) do Chính Phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 11/2005/NĐ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 11/2005/N -CP Hà N i, ngày 02 tháng 2 năm 2005 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 11/2005/N -CP NGÀY 02 THÁNG 02 NĂM 2005 QUY NNH CHI TI T V CHUY N GIAO CÔNG NGH (S A I) CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c B lu t Dân s ngày 28 tháng 10 năm 1995; Nh m thúc y ho t ng chuy n giao công ngh ; Theo ngh c a B trư ng B Khoa h c và Công ngh , NGHN NNH: Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. i tư ng và ph m vi áp d ng 1. Ngh nh này quy nh chi ti t v chuy n giao công ngh nh m hư ng d n thi hành các quy nh t i Chương III, Ph n th sáu c a B lu t Dân s ư c Qu c h i nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam thông qua ngày 28 tháng 10 năm 1995. 2. Ngh nh này ư c áp d ng i v i các t ch c và cá nhân trong nư c và nư c ngoài th c hi n các ho t ng sau ây: a) Chuy n giao công ngh t nư c ngoài vào Vi t Nam; b) Chuy n giao công ngh trong nư c; c) Chuy n giao công ngh t Vi t Nam ra nư c ngoài. 3. Ph n chuy n giao công ngh trong H p ng nh p thi t b ho c H p ng chuy n giao công ngh kèm theo H p ng nh p thi t b ph i tuân theo Ngh nh này. 4. Vi c chuy n giao công ngh trong khuôn kh các i u ư c qu c t mà Vi t Nam ký k t ho c tham gia có quy nh khác v i Ngh nh này thì áp d ng theo các i u ư c qu c t ó.
 2. i u 2. Gi i thích thu t ng Trong Ngh nh này các thu t ng ư c hi u như sau: 1. "Chuy n giao công ngh " là hình th c mua và bán công ngh trên cơ s H p ng chuy n giao công ngh ã ư c tho thu n phù h p v i các quy nh c a pháp lu t. Bên bán có nghĩa v chuy n giao các ki n th c t ng h p c a công ngh ho c cung c p các máy móc, thi t b , d ch v , ào t o... kèm theo các ki n th c công ngh cho bên mua và bên mua có nghĩa v thanh toán cho bên bán ti p thu, s d ng các ki n th c công ngh ó theo các i u ki n ã tho thu n và ghi nh n trong H p ng chuy n giao công ngh . 2. "Bên giao" dùng ch "Bên chuy n giao công ngh " nêu t i B lu t Dân s . 3. "Bên nh n" dùng ch : "Bên ư c chuy n giao công ngh " nêu t i B lu t Dân s . 4. Giá thanh toán cho vi c chuy n giao công ngh là t ng s ti n Bên nh n ph i tr cho Bên giao trong su t th i gian hi u l c c a H p ng. 5. "Bí quy t" là nh ng kinh nghi m, ki n th c, thông tin k thu t quan tr ng, mang tính ch t bí m t ư c tích lũy, khám phá trong quá trình nghiên c u, s n xu t, kinh doanh, có kh năng t o ra nh ng d ch v , s n phNm có ch t lư ng cao, em l i hi u qu kinh t l n, có kh năng t o ra l i th c nh tranh trên th trư ng. 6. Chuy n giao công ngh trong nư c là chuy n giao công ngh trong lãnh th Vi t Nam tr vi c chuy n giao qua ranh gi i Khu ch xu t c a Vi t Nam. 7. Chuy n giao công ngh t nư c ngoài vào Vi t Nam là chuy n giao công ngh t ngoài biên gi i qu c gia ho c t Khu ch xu t c a Vi t Nam vào lãnh th Vi t Nam. 8. Chuy n giao công ngh t Vi t Nam ra nư c ngoài là chuy n giao công ngh t trong biên gi i ra ngoài biên gi i qu c gia Vi t Nam ho c chuy n giao vào Khu ch xu t c a Vi t Nam. 9. "Giá bán t nh" là giá bán s n phNm, d ch v ư c t o ra b ng công ngh ư c chuy n giao, tính theo hoá ơn bán hàng tr i các kho n sau ây: a) Thu giá tr gia tăng, thu tiêu th c bi t, thu xu t khNu n u có trong hoá ơn bán hàng; b) Giá mua, ti n v n t i, b o hi m, thu nh p khNu các bán thành phNm, b ph n, chi ti t, linh ki n ư c nh p khNu ho c mua trong nư c; Các bán thành phNm, b ph n, chi ti t, linh ki n nói trên ư c xác nh trong H p ng tuỳ thu c công ngh và lo i s n phNm do công ngh chuy n giao s n xu t ra. c) Chi phí mua bao bì, chi phí óng gói, chi phí v n t i s n phNm n nơi tiêu th , chi phí qu ng cáo.
 3. 10. Doanh thu thu n là doanh thu bán s n phNm, d ch v ư c t o ra b ng công ngh ư c chuy n giao, tính theo hoá ơn bán hàng tr i thu giá tr gia tăng, thu tiêu th c bi t, thu xu t khNu (n u có trong hoá ơn bán hàng). 11. L i nhu n trư c thu c a doanh nghi p ư c tính b ng doanh thu thu n tr t ng chi phí s n xu t. 12. ánh giá công ngh là ho t ng phân tích hi n tr ng công ngh t ó xác nh trình , giá tr và tác ng c a công ngh i v i s phát tri n kinh t - xã h i và môi trư ng. 13. ThNm nh công ngh là ho t ng xem xét, ánh giá tính kh thi và s phù h p c a công ngh ư c l a ch n so v i chính sách phát tri n công ngh c a Nhà nư c và m c tiêu, n i dung H p ng chuy n giao công ngh , D án u tư. 14. Giám nh công ngh là ho t ng ki m tra, ánh giá m c phù h p c a công ngh trong th c t so v i các n i dung H p ng chuy n giao công ngh , D án u tư. 15. T ch c ánh giá, giám nh công ngh là t ch c d ch v khoa h c và công ngh ư c công nh n có i u ki n th c hi n vi c ánh giá, giám nh công ngh và ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t v k t qu ánh giá, giám nh c a mình. i u 3. i u ki n chuy n giao công ngh Các cá nhân, pháp nhân ho c ch th khác có quy n chuy n giao công ngh khi có các i u ki n sau ây: 1. Bên giao là ch s h u h p pháp c a công ngh ho c có quy n chuy n giao quy n s d ng công ngh . 2. Công ngh không vi ph m quy nh t i i u 5 c a Ngh nh này. i u 4. N i dung chuy n giao công ngh Chuy n giao công ngh bao g m chuy n giao m t ho c m t s n i dung ho c toàn b các n i dung sau: 1. N i dung công ngh thu c ho c g n v i các i tư ng s h u công nghi p ư c phép chuy n giao và ang trong th i h n ư c pháp lu t Vi t Nam b o h . Vi c chuy n giao thu n tuý quy n s h u, quy n s d ng các i tư ng s h u công nghi p ư c i u ch nh theo pháp lu t v s h u công nghi p. 2. Các bí quy t v công ngh , ki n th c dư i d ng phương án công ngh , các gi i pháp k thu t, quy trình công ngh , tài li u thi t k sơ b và thi t k k thu t, công th c, thông s k thu t, b n v , sơ k thu t, ph n m m máy tính ( ư c chuy n giao theo H p ng chuy n giao công ngh ), thông tin d li u v công ngh chuy n giao (sau ây g i t t là các thông tin k thu t) có kèm ho c không kèm theo máy móc, thi t b .
 4. 3. Các gi i pháp h p lý hóa s n xu t, i m i công ngh . 4. Th c hi n các hình th c d ch v h tr chuy n giao công ngh Bên nh n có ư c năng l c công ngh nh m t o ra s n phNm, d ch v v i ch t lư ng ư c xác nh trong H p ng bao g m: a) L a ch n công ngh , hư ng d n l p t thi t b , v n hành th các dây chuy n thi t b nh m áp d ng công ngh ư c chuy n giao; b) Tư v n qu n lý công ngh , tư v n qu n lý kinh doanh, hư ng d n th c hi n các quy trình công ngh ư c chuy n giao; c) ào t o, hu n luy n, nâng cao trình chuyên môn và qu n lý c a công nhân, cán b k thu t và cán b qu n lý n m v ng và v n hành công ngh ư c chuy n giao. 5. Máy móc, thi t b , phương ti n k thu t kèm theo m t ho c m t s n i dung nêu t i các kho n 1, 2, 3 và 4 i u này. 6. C p phép c quy n kinh doanh, theo ó Bên nh n s d ng tên thương m i, nhãn hi u hàng hoá và bí quy t c a Bên giao ti n hành ho t ng kinh doanh trong lĩnh v c d ch v thương m i. Th i h n H p ng c p phép c quy n kinh doanh do hai Bên tho thu n theo quy nh c a pháp lu t. i u 5. Nh ng công ngh không ư c chuy n giao Nh ng công ngh không ư c chuy n giao theo quy nh bao g m: 1. Công ngh không áp ng các yêu c u trong các quy nh c a pháp lu t Vi t Nam v an toàn lao ng, v sinh lao ng, s c kho con ngư i, b o v môi trư ng. 2. Công ngh có tác ng và gây h u qu x u n văn hóa, qu c phòng, an ninh qu c gia, tr t t và an toàn xã h i c a Vi t Nam. 3. Công ngh không em l i hi u qu k thu t, kinh t ho c xã h i. 4. Công ngh ph c v lĩnh v c an ninh, qu c phòng khi chưa ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n cho phép. i u 6. B o m quy n s d ng các i tư ng s h u công nghi p ư c chuy n giao không b Bên th ba xâm ph m. Quy n s d ng các i tư ng s h u công nghi p ư c chuy n giao b Bên th ba xâm ph m ư c x lý theo pháp lu t v s h u công nghi p. i u 7. Quy n phát tri n công ngh ư c chuy n giao 1. Bên nh n có quy n c i ti n, phát tri n công ngh ư c chuy n giao mà không ph i thông báo cho Bên giao bi t, tr trư ng h p trong H p ng chuy n giao công ngh các Bên có tho thu n khác.
 5. 2. Vi c chuy n giao nh ng c i ti n, phát tri n i v i công ngh ã ư c chuy n giao theo tho thu n trong H p ng ã ư c ký k t ho c thông qua m t H p ng m i ho c H p ng b sung ư c các Bên giao k t H p ng chuy n giao cho nhau trên nguyên t c bình ng và cùng có l i. i u 8. Quy n trưng c u ánh giá, giám nh công ngh Các t ch c, cá nhân có quy n trưng c u t ch c ánh giá, giám nh công ngh ti n hành vi c ánh giá, giám nh công ngh làm cơ s cho vi c chuy n giao công ngh ho c ánh giá k t qu chuy n giao công ngh . Ch ng thư ánh giá, giám nh c a các t ch c nói trên i v i công ngh chuy n giao ư c ưu tiên s d ng như nh ng văn b n có tính pháp lý cơ quan có thNm quy n quy t nh u tư ho c ăng ký h p ng chuy n giao công ngh xem xét, quy t nh u tư ho c ăng ký h p ng chuy n giao công ngh . Chương 2: H P NG CHUY N GIAO CÔNG NGH i u 9. Nguyên t c l p H p ng 1. M i ho t ng chuy n giao công ngh ph i ư c th c hi n trên cơ s H p ng b ng văn b n v chuy n giao công ngh (sau ây g i t t là H p ng) và tuân theo quy nh c a Ngh nh này. H p ng là cơ s cho các Bên th c hi n các cam k t, b o m tính pháp lý cho vi c chuy n giao công ngh , thanh toán và gi i quy t tranh ch p. 2. H p ng có th ư c l p cho vi c chuy n giao m t ho c nhi u n i dung công ngh quy nh t i i u 4 c a Ngh nh này. Trong trư ng h p Bên giao chuy n giao cho Bên nh n nhi u n i dung công ngh thì vi c chuy n giao các n i dung ó ph i ư c l p chung trong m t H p ng. Trong trư ng h p Bên giao chuy n giao công ngh kèm theo máy móc, thi t b , phương ti n k thu t thì trong H p ng ph i có Danh m c các máy móc, thi t b , phương ti n k thu t. 3. Trong H p ng chuy n giao dây chuy n thi t b s n xu t ho c chuy n giao thi t b toàn b ho c thi t b c a m t d án u tư n u có n i dung chuy n giao công ngh thì ph n chuy n giao công ngh ph i l p thành m t ph n riêng c a H p ng nh p thi t b và tuân theo quy nh c a Ngh nh này. Chi phí chuy n giao công ngh ph i ư c tính riêng (không n m trong giá thi t b ) . 4. Trong trư ng h p ã có H p ng mà Bên giao và Bên nh n mu n chuy n giao b sung ho c thay i các n i dung H p ng thì các Bên ph i l p H p ng b sung theo các quy nh c a Ngh nh này. i u 10. Các i tư ng s h u công nghi p trong chuy n giao công ngh
 6. Trong trư ng h p Bên giao chuy n giao cho Bên nh n quy n s h u, quy n s d ng các i tư ng s h u công nghi p và các n i dung khác nêu t i i u 4 c a Ngh nh này thì ph n chuy n giao quy n s h u, quy n s d ng các i tư ng s h u công nghi p ó ư c l p thành m t ph n riêng trong H p ng chuy n giao công ngh . Ph n chuy n giao quy n s h u, quy n s d ng các i tư ng s h u công nghi p trong H p ng chuy n giao công ngh ch u s i u ch nh c a pháp lu t v s h u công nghi p. i u 11. H p ng chuy n giao k t qu nghiên c u, tri n khai công ngh m i 1. Nhà nư c khuy n khích chuy n giao các k t qu nghiên c u và tri n khai công ngh m i, phù h p v i quy nh c a Ngh nh này, trên cơ s b o v thông tin m t, bí m t thương m i theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam và i u ư c qu c t mà Vi t Nam ký k t ho c gia nh p. 2. i v i vi c chuy n giao các k t qu nghiên c u và tri n khai công ngh m i có s d ng ngu n v n nhà nư c thì ngoài vi c ph i th c hi n theo các quy nh t i Ngh nh này còn ph i tuân theo các quy nh v s d ng v n c a Nhà nư c trong ho t ng khoa h c và công ngh . 3. Bên giao và Bên nh n k t qu nghiên c u và tri n khai công ngh m i tho thu n v quy n n p ơn xin b o h i tư ng s h u công nghi p, phương th c và m c tr thù lao cho tác gi t o ra k t qu nghiên c u, tri n khai công ngh ó phù h p v i quy nh c a pháp lu t v s h u công nghi p và chuy n giao công ngh . i u 12. N i dung c a H p ng chuy n giao công ngh H p ng bao g m các n i dung chính sau ây: 1. Tên và hình th c công ngh ư c chuy n giao. 2. Tên, a ch Bên giao và Bên nh n. Tên, ch c v ngư i i di n c a các Bên. 3. Các khái ni m, thu t ng s d ng trong H p ng. 4. M c tiêu, n i dung, ph m vi, c i m, ch t lư ng và k t qu c a chuy n giao công ngh . Trong trư ng h p công ngh ư c chuy n giao có n i dung ư c cơ quan qu n lý có thNm quy n c a Vi t Nam c p Văn b ng b o h s h u công nghi p thì H p ng ph i có i u riêng ho c ph n riêng v chuy n giao quy n s h u công nghi p. 5. Quy n h n và trách nhi m c a các Bên trong vi c th c hi n chuy n giao công ngh , b o m, b o hành và b o v môi trư ng. 6. K ho ch, ti n , th i h n, a i m và phương th c chuy n giao công ngh . 7. Giá c và phương th c thanh toán.
 7. 8. Th i h n hi u l c c a H p ng. 9. Lu t áp d ng ( i v i h p ng chuy n giao công ngh t nư c ngoài vào Vi t Nam). Ngoài các n i dung chính quy nh t i i u này, các Bên có th tho thu n ưa vào H p ng nh ng n i dung khác nhưng không ư c trái v i quy nh c a lu t pháp Vi t Nam. i u 13. Ngôn ng c a H p ng chuy n giao công ngh H p ng chuy n giao công ngh và các văn b n kèm theo ph i ư c l p b ng ti ng Vi t. Trong trư ng h p Bên tham gia H p ng là cá nhân, pháp nhân, t ch c nư c ngoài, văn b n H p ng có th ư c l p thêm b ng m t th ti ng nư c ngoài thông d ng do các Bên tho thu n. Văn b n H p ng b ng ti ng Vi t và ti ng nư c ngoài có giá tr pháp lý như nhau. i u 14. Th i i m có hi u l c c a H p ng chuy n giao công ngh 1. Th i i m có hi u l c c a H p ng: a) H p ng không thu c di n quy nh ph i ăng ký thì th i i m có hi u l c c a H p ng do các Bên tho thu n; b) H p ng thu c di n quy nh ph i ăng ký thì th i i m có hi u l c c a H p ng ư c tính t ngày H p ng ư c cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n xác nh n ăng ký; c) Trong th i h n 15 ngày làm vi c, k t khi nh n ư c h sơ H p ng h p l , n u cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n không có văn b n yêu c u s a i, b sung thì th i i m có hi u l c c a H p ng ư c tính t ngày làm vi c th 16 k t ngày cơ quan có thNm quy n nh n h sơ h p l . 2. N u trong H p ng có ph n n i dung v chuy n giao quy n s h u, quy n s d ng i tư ng s h u công nghi p thì ph n ó có hi u l c theo quy nh pháp lu t v s h u công nghi p. 3. Th i i m b t u tính giá thanh toán và k t thúc tính giá thanh toán cho chuy n giao công ngh do các Bên tho thu n. Th i i m tính giá thanh toán và k t thúc tính giá thanh toán cho chuy n giao công ngh có th trùng ho c không trùng v i th i gian hi u l c c a H p ng. Vi c thanh toán ch ư c th c hi n sau khi H p ng có hi u l c. 4. i v i các D án ã ư c cơ quan nhà nư c c p Gi y phép u tư ho c Gi y ch ng nh n ưu ãi u tư ho c quy t nh u tư, Bên giao có th ti n hành ngay vi c chuy n giao công ngh nhưng H p ng ph i ư c ăng ký ch m nh t là 18 tháng, k t th i i m b t u chuy n giao công ngh . Trư ng h p H p ng ư c ăng ký ch m so v i quy nh t i kho n này, Bên nh n ch ư c thanh toán cho các n i dung
 8. chuy n giao công ngh ã ư c th c hi n trong vòng t i a là 18 tháng trư c th i i m H p ng ư c xác nh n ăng ký. i u 15. Th i h n c a H p ng chuy n giao công ngh 1. Th i h n c a H p ng là kho ng th i gian mà H p ng có hi u l c. Th i h n H p ng do các Bên tho thu n theo yêu c u và n i dung công ngh ư c chuy n giao, nhưng không quá 07 năm, k t ngày H p ng có hi u l c. 2. Trư ng h p các Bên tho thu n th i h n c a H p ng dài hơn 07 năm, cơ quan nhà nư c có thNm quy n có th cho phép th i h n dài hơn i v i m t trong các trư ng h p sau ây nhưng không quá 10 năm: a) Công ngh thu c lo i tiên ti n c a th gi i và Bên giao cam k t ti p t c chuy n giao các c i ti n trong su t th i h n H p ng; b) Công ngh ư c chuy n giao có ý nghĩa l n i v i s phát tri n kinh t - xã h i; c) Công ngh ư c chuy n giao t o ra s n phNm hàng hóa thu c th h m i c a th gi i. 3. Th i h n chuy n giao quy n s h u, quy n s d ng các i tư ng s h u công nghi p ư c tho thu n theo quy nh c a pháp lu t v s h u công nghi p. i u 16. Nghĩa v th c hi n H p ng chuy n giao công ngh Bên nh n và Bên giao công ngh có nghĩa v th c hi n tho thu n v quy n và nghĩa v c a m i Bên quy nh trong H p ng, n u vi ph m các quy nh ã tho thu n thì Bên vi ph m ph i ch u trách nhi m theo quy nh trong H p ng. i u 17. Phương th c và nguyên t c gi i quy t tranh ch p 1. Trong quá trình th c hi n H p ng, các tranh ch p gi a các Bên trư c h t gi i quy t thông qua thương lư ng và hoà gi i. 2. Trư ng h p các Bên không tho thu n gi i quy t tranh ch p t i cơ quan Tr ng tài, các tranh ch p s ư c gi i quy t t i Toà án có thNm quy n theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam. 3. Chuy n giao công ngh t nư c ngoài vào Vi t Nam ph i tuân theo pháp lu t Vi t Nam và các i u ư c qu c t mà Chính ph nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam ký k t ho c tham gia. 4. Trư ng h p tranh ch p có ít nh t m t Bên tham gia là cá nhân, pháp nhân, t ch c nư c ngoài, thì tranh ch p ư c gi i quy t t i Tr ng tài ho c Toà án mà các Bên ã tho thu n trong H p ng. Trư ng h p các Bên không có tho thu n ho c tho thu n b vô hi u thì tranh ch p ư c gi i quy t t i Toà án có thNm quy n theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam.
 9. 5. Trư ng h p có tranh ch p v i Bên th ba v quy n s h u, quy n s d ng công ngh thì Bên giao công ngh có trách nhi m cùng v i Bên nh n công ngh dàn x p gi i quy t tranh ch p, trong trư ng h p vi c chuy n giao công ngh gây ra tranh ch p v quy n s h u công nghi p v i Bên th ba thì Bên giao công ngh ph i ch u trách nhi m gi i quy t tranh ch p ó. i u 18. H p ng chuy n giao công ngh b vô hi u 1. Nh ng H p ng chuy n giao công ngh b coi là vô hi u khi: a) Bên giao ký k t H p ng không i u ki n theo quy nh t i i u 3 c a Ngh nh này; b) H p ng thu c di n quy nh ph i ăng ký nhưng không ư c xác nh n ăng ký ho c xác nh n ăng ký b thu h i theo quy nh c a Ngh nh này. 2. H p ng b coi là vô hi u t ng ph n khi có m t trong các n i dung vi ph m quy nh c a pháp lu t, nhưng không nh hư ng n n i dung các ph n còn l i c a H p ng. i u 19. H u qu pháp lý khi H p ng chuy n giao công ngh b vô hi u 1. Khi H p ng b vô hi u toàn b : a) Các Bên không ư c th c hi n H p ng n u H p ng chưa ư c th c hi n; b) Trư ng h p H p ng ang ư c th c hi n thì các Bên ph i ch m d t vi c th c hi n H p ng; c) H p ng b vô hi u toàn b không làm phát sinh quy n, nghĩa v c a các Bên t th i i m xác l p. Bên có l i gây thi t h i ph i b i thư ng. 2. H p ng b vô hi u t ng ph n: a) Các Bên ph i tho thu n s a i H p ng theo quy nh c a B lu t Dân s và Ngh nh này ho c hu b ph n b coi là vô hi u c a H p ng; b) Trư ng h p khi th c hi n H p ng b vô hi u t ng ph n mà phát sinh nh ng h u qu pháp lý như H p ng b vô hi u toàn b thì áp d ng theo quy nh t i kho n 1 i u này. i u 20. B sung, s a i ho c hu b t ng ph n H p ng chuy n giao công ngh H p ng chuy n giao công ngh có th ư c b sung, s a i ho c hu b t ng ph n khi ư c c các Bên tho thu n nh t trí. i v i H p ng ph i ư c ăng ký theo quy nh t i i u 31 c a Ngh nh này, vi c b sung, s a i, thay th ho c hu b t ng ph n c a H p ng chuy n giao công ngh ch có hi u l c sau khi ã ư c cơ quan xác nh n ăng ký H p ng ch p thu n b ng văn b n xác nh n ăng ký b sung.
 10. i u 21. Ch m d t H p ng chuy n giao công ngh 1. H p ng ch m d t trong các trư ng h p sau: a) H p ng h t th i h n theo quy nh trong H p ng; b) H p ng ch m d t trư c th i h n theo s tho thu n b ng văn b n gi a các Bên; c) X y ra nh ng trư ng h p b t kh kháng và các Bên tho thu n ch m d t H p ng; d) H p ng b cơ quan nhà nư c có thNm quy n v qu n lý chuy n giao công ngh h y b , ình ch do vi ph m pháp lu t; ) H p ng ã có hi u l c có th b hu b theo s tho thu n b ng văn b n gi a các Bên; các Bên ph i ch u trách nhi m v thi t h i x y ra i v i Bên th ba liên quan do vi c h y b H p ng. Khi hu b H p ng, các Bên có trách nhi m thông báo b ng văn b n cho cơ quan ã xác nh n ăng ký H p ng. e) Khi m t Bên th a nh n vi ph m H p ng ho c có k t lu n c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n là vi ph m H p ng thì Bên b vi ph m có quy n ơn phương ình ch vi c th c hi n H p ng ó. 2. Trong trư ng h p H p ng b ch m d t theo các quy nh t i i m a, b, c kho n 1 i u này, các i u kho n v gi i quy t tranh ch p, v khi u n i quy nh trong H p ng ti p t c có giá tr trong th i hi u t t ng do pháp lu t quy nh. 3. Trong trư ng h p H p ng b ch m d t theo các quy nh t i i m d, , e kho n 1 i u này, Bên vi ph m ph i b i thư ng thi t h i do vi c vi ph m H p ng gây ra, tr trư ng h p H p ng có quy nh khác. i u 22. Nghi m thu, ánh giá H p ng chuy n giao công ngh i v i chuy n giao công ngh t nư c ngoài vào Vi t Nam và chuy n giao công ngh trong nư c: 1. Trong th i h n H p ng có hi u l c, hàng năm Bên nh n g i báo cáo k t qu chuy n giao công ngh trong năm (theo n i dung H p ng) cho cơ quan ã xác nh n ăng ký H p ng. 2. Khi H p ng h t hi u l c Bên giao và Bên nh n ph i l p biên b n ánh giá k t qu th c hi n H p ng chuy n giao công ngh . Bên nh n ph i g i biên b n ánh giá k t qu th c hi n H p ng chuy n giao công ngh cho cơ quan xác nh n ăng ký H p ng trong vòng 30 ngày, k t ngày hai Bên ký k t biên b n. Chương 3:
 11. CÁC QUY NNH V TÀI CHÍNH LIÊN QUAN N CHUY N GIAO CÔNG NGH i u 23. Giá c a công ngh ư c chuy n giao 1. i v i các H p ng chuy n giao công ngh mà Bên nh n không s d ng v n ngân sách nhà nư c, v n tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c, v n tín d ng do nhà nư c b o lãnh các Bên tham gia H p ng tho thu n giá và phương th c thanh toán cho vi c chuy n giao công ngh . 2. i v i các H p ng chuy n giao công ngh mà Bên nh n có s d ng v n ngân sách nhà nư c, v n tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c, v n tín d ng do nhà nư c b o lãnh thì trên cơ s xem xét, so sánh hi u qu kinh t - k thu t c a các phương án công ngh l a ch n, Ch u tư ph i l p H p ng chuy n giao công ngh trình cơ quan có thNm quy n quy t nh u tư xem xét, quy t nh. Ch u tư và cơ quan có thNm quy n quy t nh u tư ch u trách nhi m trư c pháp lu t v n i dung công ngh , v giá thanh toán cho vi c chuy n giao công ngh (cơ quan có thNm quy n quy t nh u tư và vi c quy t nh u tư th c hi n theo quy nh t i Quy ch qu n lý u tư và xây d ng do Chính ph ban hành). 3. i v i H p ng chuy n giao công ngh mà Bên nh n s d ng nhi u ngu n v n mà không th tách riêng các h ng m c ho c ph n vi c c a D án thì H p ng chuy n giao công ngh c a doanh nghi p ho c D án ó ư c qu n lý theo quy nh i v i ngu n v n có t l ph n trăm (%) l n nh t trong t ng m c u tư c a D án. Trong trư ng h p Bên nh n công ngh có t ng t l s d ng v n ngân sách nhà nư c, v n tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c, v n tín d ng do nhà nư c b o lãnh b ng ho c l n hơn t ng t l các ngu n v n khác thì giá và phương th c thanh toán trong H p ng chuy n giao công ngh c a doanh nghi p ho c D án ó ư c th c hi n theo quy nh v ngu n v n ngân sách nhà nư c, v n tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c, v n tín d ng do nhà nư c b o lãnh quy nh t i Quy ch qu n lý u tư và xây d ng do Chính ph ban hành. 4. i v i các H p ng chuy n giao công ngh mà Bên nh n có nhi u ngu n v n, trong ó có s d ng v n ngân sách nhà nư c, v n tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c, v n tín d ng do nhà nư c b o lãnh mà i u l ho t ng c a Bên nh n òi h i vi c quy t toán thu, chi tài chính hàng năm, k ho ch tài chính hàng năm ph i ư c H i ng Qu n tr nh t trí thông qua thì giá và phương th c thanh toán trong H p ng chuy n giao công ngh ph i ư c H i ng Qu n tr nh t trí thông qua trư c khi ăng ký. 5. Giá và phương th c thanh toán cho vi c chuy n giao n i dung công ngh thu c ho c g n v i các i tư ng s h u công nghi p ư c phép chuy n giao ang trong th i h n ư c pháp lu t Vi t Nam b o h ph i tuân theo các quy nh c a pháp lu t chuy n giao công ngh . i u 24. Phương th c thanh toán cho chuy n giao công ngh Vi c thanh toán cho chuy n giao công ngh do các Bên tho thu n theo các phương th c sau ây:
 12. 1. ưa giá tr công ngh ư c chuy n giao vào v n góp trong các D án u tư. 2. Tr kỳ v theo t l ph n trăm giá bán t nh ho c b ng cách xác nh m t kho n ti n ph i tr cho m t ơn v s n phNm ( ư c t o ra do áp d ng công ngh ư c chuy n giao) ã bán. 3. Tr kỳ v theo t l ph n trăm doanh thu thu n ho c ph n trăm l i nhu n trư c thu . 4. Tr g n m t l n ho c nhi u l n b ng ti n ho c hàng hoá phù h p v i ti n chuy n giao công ngh và quy nh c a pháp lu t Vi t Nam. 5. Tho thu n theo phương th c thanh toán khác ho c k t h p các phương th c thanh toán nêu t các kho n 1, 2, 3, 4 i u này. i u 25. H ch toán các chi phí chuy n giao công ngh i v i các H p ng chuy n giao công ngh t nư c ngoài vào Vi t Nam và chuy n giao công ngh trong nư c thu c di n ph i ư c xác nh n ăng ký theo quy nh t i Ngh nh này thì H p ng ó chưa có giá tr pháp lý n u H p ng chưa ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n xác nh n ăng ký và Bên nh n chưa ư c h ch toán chi phí cho các n i dung chuy n giao công ngh vào giá thành s n phNm. i u 26. Thu chuy n giao công ngh 1. Bên giao có nghĩa v n p thu trên kho n ti n thu ư c t ho t ng chuy n giao công ngh . M c thu chuy n giao công ngh ư c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t v thu c a Vi t Nam. 2. Ưu ãi v thu i v i chuy n giao công ngh th c hi n theo quy nh c a pháp lu t v thu c a Vi t Nam. i u 27. Phí thNm nh H p ng chuy n giao công ngh Khi n p h sơ yêu c u ăng ký H p ng chuy n giao công ngh , ngư i n p h sơ ph i n p m t kho n phí thNm nh H p ng theo quy nh c a pháp lu t. Chương 4: QU N LÝ NHÀ NƯ C V CHUY N GIAO CÔNG NGH i u 28. N i dung qu n lý nhà nư c v chuy n giao công ngh N i dung qu n lý nhà nư c v chuy n giao công ngh bao g m: 1. Ban hành các văn b n pháp lu t v chuy n giao công ngh , xây d ng chính sách, chi n lư c v chuy n giao công ngh , t ch c hư ng d n và ki m tra vi c th c hi n các văn b n ó.
 13. 2. Xác nh n ăng ký H p ng chuy n giao công ngh , ình ch , hu b xác nh n ăng ký H p ng chuy n giao công ngh . 3. Qu n lý các ho t ng chuy n giao công ngh . 4. Qu n lý các các ho t ng ánh giá, thNm nh và giám nh công ngh , ho t ng cung ng và s d ng d ch v tư v n v chuy n giao công ngh . 5. Xây d ng chính sách xu t, nh p khNu công ngh . 6. Tuyên truy n và ph bi n ki n th c v chuy n giao công ngh ; cung c p thông tin v công ngh . 7. Ki m tra, thanh tra i v i các ho t ng chuy n giao công ngh , ánh giá, thNm nh và giám nh công ngh , ho t ng cung ng và s d ng d ch v tư v n v chuy n giao công ngh . 8. Gi i quy t khi u n i, t cáo và x lý các vi ph m pháp lu t v chuy n giao công ngh , ánh giá, thNm nh và giám nh công ngh , ho t ng cung ng và s d ng d ch v tư v n v chuy n giao công ngh . 9. ào t o chuyên môn, nghi p v v chuy n giao công ngh . 10. T ch c ho t ng h p tác qu c t trong lĩnh v c nêu trên. i u 29. Nguyên t c phân nh thNm quy n qu n lý nhà nư c v ho t ng chuy n giao công ngh Chính ph th ng nh t qu n lý nhà nư c các ho t ng chuy n giao công ngh trong ph m vi c nư c. Chính ph giao trách nhi m cho các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương giúp Chính ph th c hi n các ch c năng qu n lý Nhà nư c quy nh t i i u 28 c a Ngh nh này. Vi c phân công th c hi n nhi m v , quy n h n qu n lý nhà nư c v các ho t ng chuy n giao công ngh cho các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương trên cơ s các nguyên t c sau ây: 1. Nâng cao vai trò trách nhi m qu n lý ho t ng chuy n giao công ngh c a các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương trong vi c ki m tra, ki m soát ho t ng và quá trình chuy n giao công ngh b o m công ngh chuy n giao và máy móc, thi t b nh p khNu c a các d án u tư là tiên ti n, hi n i, mang l i hi u qu kinh t trong s n xu t, kinh doanh; k p th i u n n n các sai sót và ngăn ch n h u qu gây thi t h i tài s n nhà nư c, nhân dân; b o v s c kho và môi trư ng s ng cho nhân dân. 2. B o m vi c qu n lý t p trung, th ng nh t trong c nư c ng th i phân công trách nhi m m t cách h p lý, phù h p v i kh năng, nghi p v k thu t chuyên sâu c a t ng B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph và a phương. Các B , cơ
 14. quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m tr c ti p trư c Chính ph trong ph m vi ư c phân công qu n lý. i u 30. Trách nhi m c a các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương 1. Trách nhi m c a B Khoa h c và Công ngh : a) Giúp Chính ph ch o th ng nh t qu n lý nhà nư c ho t ng chuy n giao công ngh , ánh giá, thNm nh và giám nh công ngh trong ph m vi c nư c theo n i dung quy nh t i i u 28 c a Ngh nh này; b) Qu n lý th ng nh t v m t nghi p v và hư ng d n th c hi n các chính sách, các quy nh pháp lu t v ho t ng chuy n giao công ngh , ánh giá, thNm nh và giám nh công ngh . Ch trì, ph i h p v i các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph trình Th tư ng Chính ph ban hành Danh m c các lĩnh v c công ngh s n xu t các s n phNm có liên quan n an toàn, s c kho , v sinh, môi trư ng và an ninh qu c gia b t bu c ph i có ch ng thư ánh giá giám nh; c) Qu n lý các ho t ng cung ng và s d ng d ch v tư v n v chuy n giao công ngh . Quy nh i u ki n thành l p, ho t ng c a các t ch c tư v n v chuy n giao công ngh ; trình Th tư ng Chính ph ban hành Quy ch quy nh i u ki n thành l p và ho t ng c a t ch c ánh giá, giám nh công ngh ; d) Xây d ng chính sách, chi n lư c, hoàn thi n t ch c b máy qu n lý và ào t o chuyên môn, nghi p v v chuy n giao công ngh ; ) Ch trì, ph i h p v i các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương trong vi c ki m tra, ki m soát, ánh giá, báo cáo các ho t ng chuy n giao công ngh , ánh giá, thNm nh và giám nh công ngh . Cơ quan qu n lý công ngh thu c B Khoa h c và Công ngh là cơ quan giúp B trư ng B Khoa h c và Công ngh th c hi n qu n lý nhà nư c v chuy n giao công ngh . 2. Trách nhi m c a các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương: a) Qu n lý ho t ng chuy n giao công ngh , ho t ng ánh giá, thNm nh và giám nh công ngh , ho t ng cung ng và s d ng d ch v tư v n v chuy n giao công ngh thu c thNm quy n ư c phân c p trong lĩnh v c mình ph trách; Xem xét, quy t nh i v i H p ng chuy n giao công ngh thu c các D án u tư, D án u th u thu c thNm quy n quy t nh u tư, các D án ư c c p trên y quy n phê duy t u tư theo quy nh t i Quy ch qu n lý u tư và xây d ng do Chính ph ban hành.
 15. b) Ki m tra ho c ph i h p v i các cơ quan ch c năng có liên quan trong vi c ki m tra ho t ng chuy n giao công ngh , ho t ng ánh giá, thNm nh và giám nh công ngh , ho t ng cung ng và s d ng d ch v tư v n v chuy n giao công ngh thu c thNm quy n ư c phân c p trong lĩnh v c mình ph trách; c) B Tài chính có trách nhi m ch trì, ph i h p v i B Khoa h c và Công ngh trong vi c ban hành Quy nh v phí thNm nh H p ng chuy n giao công ngh ; d) Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương hàng năm vào tháng 01 g i báo cáo tình hình c a năm trư c v ho t ng chuy n giao công ngh , ho t ng ánh giá, thNm nh và giám nh công ngh , ho t ng cung ng và s d ng d ch v tư v n v chuy n giao công ngh thu c ph m vi mình ph trách n B Khoa h c và Công ngh t ng h p trình Th tư ng Chính ph . i u 31. ăng ký H p ng chuy n giao công ngh 1. Các H p ng chuy n giao công ngh sau ây ph i ăng ký: a) H p ng chuy n giao công ngh t nư c ngoài vào Vi t Nam; b) H p ng chuy n giao công ngh t Vi t Nam ra nư c ngoài; c) H p ng chuy n giao công ngh trong nư c có giá tr t 500.000.000 ng Vi t Nam tr lên. i v i các h p ng chuy n giao công ngh có giá tr nh hơn 500.000.000 ng, bên giao và bên nh n có th t nguy n ăng ký hư ng các chính sách ưu ãi c a Nhà nư c v chuy n giao công ngh . 2. Cơ quan xác nh n ăng ký H p ng chuy n giao công ngh có quy n thu h i xác nh n ăng ký H p ng chuy n giao công ngh , n u phát hi n có s vi ph m pháp lu t. i u 32. Phân c p xác nh n ăng ký H p ng chuy n giao công ngh 1. B Khoa h c và Công ngh xác nh n ăng ký: a) H p ng chuy n giao công ngh t nư c ngoài vào Vi t Nam có giá tr thanh toán trên 1.000.000.000 ng Vi t Nam; b) H p ng chuy n giao công ngh t Vi t Nam ra nư c ngoài. 2. S Khoa h c và Công ngh t nh, thành ph tr c thu c Trung ương nơi Bên nh n công ngh ăng ký ho t ng kinh doanh, xác nh n ăng ký: a) H p ng chuy n giao công ngh t nư c ngoài vào Vi t Nam có t ng giá tr thanh toán t 1.000.000.000 ng Vi t Nam tr xu ng; b) H p ng chuy n giao công ngh trong nư c có giá tr t 500.000.000 ng Vi t Nam tr lên.
 16. 3. Cơ quan xác nh n ăng ký H p ng chuy n giao công ngh có trách nhi m theo dõi chung tình hình th c hi n H p ng chuy n giao công ngh ã ăng ký, n u phát hi n có vi ph m pháp lu t có trách nhi m ki n ngh cơ quan nhà nư c có thNm quy n x lý theo quy nh c a pháp lu t. i u 33. H sơ ăng ký H p ng chuy n giao công ngh H sơ ăng ký H p ng bao g m: 1. ơn ngh ăng ký H p ng theo m u do B Khoa h c và Công ngh quy nh. 2. H p ng ã ư c các Bên ký k t và óng d u (n u i tư ng tham gia là pháp nhân) và các Ph l c (n u có) có ký t t c a các Bên (ho c óng d u giáp lai n u i tư ng tham gia là pháp nhân) vào t t c các trang c a H p ng và Ph l c. 3. B n tóm t t v n i dung công ngh ư c chuy n giao (ho c Báo cáo nghiên c u kh thi c a D án). 4. Các văn b n xác nh n: a) Tư cách pháp lý c a các Bên tham gia H p ng (Gi y phép ho t ng); b) Tư cách pháp lý c a ngư i i di n c a các Bên tham gia H p ng; c) Văn b ng b o h quy n s h u công nghi p t i Vi t Nam trong trư ng h p có chuy n giao quy n s h u, quy n s d ng các i tư ng s h u công nghi p ã ư c c p văn b ng b o h ; d) Văn b n c a cơ quan có thNm quy n quy t nh u tư (quy nh t i Quy ch qu n lý u tư và xây d ng do Chính ph ban hành) quy t nh ch p thu n i v i H p ng chuy n giao công ngh (trong trư ng h p D án s d ng v n ngân sách nhà nư c, v n tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c, v n tín d ng do nhà nư c b o lãnh); ) Biên b n c a H i ng Qu n tr Bên nh n nh t trí ch p thu n H p ng chuy n giao công ngh trong trư ng h p Bên nh n có v n nhà nư c và i u l c a Bên nh n quy nh H i ng Qu n tr ph i nh t trí thông qua i v i k ho ch thu, chi ngân sách hàng năm c a Bên nh n; e) Ch ng thư ánh giá, giám nh công ngh thu c Danh m c các lĩnh v c công ngh b t bu c ph i có ch ng thư ánh giá, giám nh do Th tư ng Chính ph ký quy t nh ban hành. i u 34. Th t c ăng ký H p ng chuy n giao công ngh 1. Th t c ăng ký H p ng: a) H sơ ngh ăng ký H p ng g i n cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n, không ch m quá 90 ngày, k t ngày hai Bên ký H p ng;
 17. b) Trong th i h n 15 ngày làm vi c, k t khi nh n h sơ h p l , n u cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n không có văn b n yêu c u s a i, b sung thì cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n xác nh n ăng ký H p ng chuy n giao công ngh ; c) Trong th i h n 15 ngày làm vi c, k t khi nh n h sơ h p l , n u cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n có văn b n yêu c u s a i, b sung h sơ thì các Bên tham gia H p ng ph i s a i, b sung theo yêu c u. Trong th i h n 10 ngày làm vi c, k t khi nh n h sơ s a i, b sung h p l n u cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n không có yêu c u s a i, b sung ti p thì cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n xác nh n ăng ký H p ng chuy n giao công ngh ; d) Trong th i h n 60 ngày, k t ngày nh n ư c văn b n yêu c u s a i, b sung c a cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n v vi c ăng ký H p ng, n u các Bên tham gia H p ng không áp ng các yêu c u s a i, b sung thì ơn ngh ăng ký không có giá tr . 2. Th t c ăng ký H p ng b sung cũng áp d ng quy nh t i kho n 2 i u này. 3. Th t c ăng ký H p ng chuy n giao quy n s h u, quy n s d ng các i tư ng s h u công nghi p ư c th c hi n theo các quy nh pháp lu t v s h u công nghi p. 4. Văn b n xác nh n ăng ký H p ng th hi n tính h p pháp c a H p ng, là căn c cho vi c ưu ãi v thu i v i thu nh p t các H p ng, là căn c cho vi c chuy n ngo i t thanh toán cho vi c mua công ngh t nư c ngoài. Văn b n xác nh n ăng ký H p ng ư c l p theo m u th ng nh t do B Khoa h c và Công ngh hư ng d n. i u 35. Quy n trưng c u ý ki n v chuyên môn Trong quá trình quy t nh ho c ăng ký H p ng chuy n giao công ngh , các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có th trưng c u ý ki n các t ch c ánh giá, giám nh, cơ quan chuyên môn, các chuyên gia thu c các lĩnh v c chuyên môn liên quan. Các t ch c ánh giá, giám nh, các cơ quan, các chuyên gia ư c trưng c u ý ki n có trách nhi m góp ý ki n trung th c, khách quan và b o m bí m t các thông tin liên quan. i u 36. Khi u n i, t cáo T ch c, cá nhân có quy n khi u n i v xác nh n ăng ký, t ch i xác nh n ăng ký ho c thu h i ăng ký H p ng chuy n giao công ngh ; cá nhân có quy n t cáo các hành vi vi ph m pháp lu t v chuy n giao công ngh theo quy nh c a Lu t Khi u n i, t cáo. i u 37. X lý vi ph m hành chính trong lĩnh v c chuy n giao công ngh Vi c x lý vi ph m hành chính trong lĩnh v c chuy n giao công ngh ư c th c hi n theo quy nh hi n hành c a pháp lu t Vi t Nam.
 18. Chương 5: I U KHO N THI HÀNH i u 38. i u kho n chuy n ti p 1. Các H p ng chuy n giao công ngh ã ư c cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n xác nh n ăng ký ho c phê duy t trư c khi Ngh nh này có hi u l c v n ti p t c có hi u l c n h t th i h n H p ng. 2. H sơ ngh ăng ký ho c phê duy t H p ng chuy n giao công ngh ã n p cho các cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n trư c ngày Ngh nh này có hi u l c mà chưa ư c gi i quy t thì áp d ng theo Ngh nh này. i u 39. Hi u l c thi hành 1. Ngh nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Ngh nh này thay th Ngh nh s 45/1998/N -CP ngày 01 tháng 7 năm 1998 c a Chính ph quy nh chi ti t v chuy n giao công ngh . 2. B trư ng B Khoa h c và Công ngh có trách nhi m hư ng d n thi hành Ngh nh này. 3. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản