Nghị định số 11/2009/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
47
lượt xem
4
download

Nghị định số 11/2009/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 11/2009/NĐ-CP về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản do Chính phủ ban hành để sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 111/2005/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 11/2009/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 11/2009/N -CP Hà N i, ngày 10 tháng 02 năm 2009 NGHN NNH S A I, B SUNG NGHN NNH S 111/2005/N -CP NGÀY 26 THÁNG 8 NĂM 2005 C A CHÍNH PH QUY NNH CHI TI T VÀ HƯ NG D N THI HÀNH M T S I U C A LU T XU T B N CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Xu t b n ngày 03 tháng 12 năm 2004 ã ư c s a i, b sung m t s i u ngày 03 tháng 6 năm 2008; Xét ngh c a B trư ng B Thông tin và Truy n thông, NGHN NNH: i u 1. S a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 111/2005/N -CP ngày 26 tháng 8 năm 2005 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Xu t b n 1. i m d kho n 1, i m c kho n 2 i u 5 ư c s a i, b sung như sau: “ i u 5. Nhi m v , quy n h n c a B Thông tin và Truy n thông trong vi c th c hi n qu n lý nhà nư c v ho t ng xu t b n 1. B Thông tin và Truy n thông giúp Chính ph th c hi n th ng nh t qu n lý nhà nư c v ho t ng xu t b n trên ph m vi c nư c có nhi m v , quy n h n: d) C p, thu h i gi y phép thành l p nhà xu t b n, gi y phép t văn phòng i di n c a nhà xu t b n nư c ngoài t i Vi t Nam, gi y phép t văn phòng i di n c a t ch c nư c ngoài t i Vi t Nam trong lĩnh v c phát hành xu t b n phNm, gi y phép nh p khNu xu t b n phNm không kinh doanh quy nh t i các i u 16, 24, 40 và 43 c a Lu t Xu t b n; 2. C c Xu t b n là cơ quan ch c năng c a B Thông tin và Truy n thông có nhi m v , quy n h n: c) Ch u trách nhi m trư c B trư ng B Thông tin và Truy n thông c p, thu h i gi y phép xu t b n tài li u không kinh doanh; gi y phép ho t ng in xu t b n phNm; gi y phép in gia công xu t b n phNm cho nư c ngoài; gi y phép ho t ng kinh doanh nh p khNu xu t b n phNm; gi y phép nh p khNu xu t b n phNm không kinh doanh; gi y phép tri n lãm, h i ch xu t b n phNm quy nh t i các i u 22, 23, 31, 34, 40 và 42 c a Lu t Xu t b n; 2. i m b kho n 2 i u 6 ư c s a i, b sung như sau: “ i u 6. Nhi m v quy n h n c a y ban nhân dân c p t nh trong vi c th c hi n qu n lý nhà nư c v ho t ng xu t b n t i a phương 2. S Thông tin và Truy n thông là cơ quan chuyên môn c a y ban nhân dân c p t nh có nhi m v , quy n h n:
  2. b) Ch u trách nhi m trư c Ch t ch y ban nhân dân c p t nh c p, thu h i gi y phép xu t b n tài li u không kinh doanh; gi y phép tri n lãm, h i ch xu t b n phNm cho cơ quan, t ch c, cá nhân thu c a phương, chi nhánh, văn phòng i di n, ơn v tr c thu c cơ quan, t ch c trung ương t i a phương; gi y phép ho t ng in xu t b n phNm và gi y phép in gia công xu t b n phNm cho nư c ngoài i v i cơ s in xu t b n phNm thu c a phương; gi y phép nh p khNu xu t b n phNm không kinh doanh quy nh t i các i u 22, 31, 34, 40 và 42 c a Lu t Xu t b n; 3. Bãi b i u 10 quy nh v ăng ký k ho ch xu t b n. Vi c ăng ký k ho ch xu t b n c a nhà xu t b n th c hi n theo quy nh t i i u 18 c a Lu t Xu t b n ngày 03 tháng 12 năm 2004 ã ư c s a i, b sung m t s i u ngày 03 tháng 6 năm 2008. 4. i u 18 ư c s a i, b sung như sau: “ i u 18. ăng ký nh p kh u xu t b n ph m kinh doanh 1. Vi c ăng ký nh p khNu xu t b n phNm kinh doanh th c hi n theo quy nh t i i u 39 c a Lu t Xu t b n. 2. Danh m c xu t b n phNm nh p khNu ã ư c B Thông tin và Truy n thông xác nh n ăng ký là căn c cơ s kinh doanh nh p khNu xu t b n phNm làm th t c nh p khNu v i cơ quan h i quan. 3. Danh m c xu t b n phNm nh p khNu c a cơ s kinh doanh nh p khNu xu t b n phNm ư c B Thông tin và Truy n thông xác nh n ăng ký có giá tr th c hi n n h t ngày 31 tháng 12 c a năm ăng ký; trư ng h p quá th i h n trên mà cơ s nh p khNu chưa th c hi n thì ph i ăng ký l i trư c khi nh p khNu.” 5. i u 20 ư c s a i, b sung như sau: “ i u 20. H sơ xin c p gi y phép ho t ng c a văn phòng i di n t ch c nư c ngoài trong lĩnh v c phát hành xu t b n ph m 1. H sơ xin c p gi y phép ho t ng c a văn phòng i di n t ch c nư c ngoài trong lĩnh v c phát hành xu t b n phNm quy nh t i i u 43 c a Lu t Xu t b n ư c l p thành hai b n có n i dung như sau, m t b n b ng ti ng Vi t và m t b n b ng ti ng Anh. 2. Gi y phép ho t ng c a văn phòng i di n t ch c nư c ngoài trong lĩnh v c phát hành xu t b n phNm có th i h n năm năm, k t ngày c p và ư c gia h n m i l n không quá năm năm.” 6. i u 21 ư c s a i, b sung như sau: “ i u 21. C p l i gi y phép trong ho t ng xu t b n Cơ s kinh doanh nh p khNu xu t b n phNm, văn phòng i di n nhà xu t b n, t ch c phát hành xu t b n phNm c a nư c ngoài t i Vi t Nam ư c c p gi y phép ho t ng trư c ngày 01 tháng 01 năm 2009 ph i làm th t c xin c p l i gi y phép. Trong th i gian ch c p l i gi y phép, cơ s kinh doanh nh p khNu xu t b n phNm, văn phòng i di n nhà xu t b n, t ch c phát hành xu t b n phNm c a nư c ngoài t i Vi t Nam ư c ti p t c ho t ng.” 7. Thay th c m t “B Văn hóa – Thông tin” b ng c m t “B Thông tin và Truy n thông” t i các i u 4, 11, 15, 17, 19, 23 và c m t “S Văn hóa – Thông tin” b ng c m t “S Thông tin và Truy n thông” t i các i u 11, 12, 13, 15, 17 và 19; thay th c m t “chuyên ngành văn hóa – thông tin” b ng c m t “chuyên ngành thông tin và truy n thông” t i i u 14 Ngh nh s 111/2005/N -CP ngày 26 tháng 8 năm 2005 c a Chính ph . i u 2. B sung m t s i u m i vào Ngh nh s 111/2005/N -CP ngày 26 tháng 8 năm 2005 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Xu t b n.
  3. 1. B sung i u 11a như sau: “ i u 11a. Thông tin ghi trên xu t b n ph m 1. Vi c ghi thông tin trên xu t b n phNm th c hi n theo quy nh t i i u 26 và không trái v i i u 10 c a Lu t Xu t b n. 2. Trên bìa m t c a sách và tài li u dư i d ng sách (sau ây g i chung là sách) không ghi tên tác gi , tên ngư i d ch, tên ngư i phiên âm, tên t ch c, cá nhân liên k t xu t b n trong các trư ng h p sau: a) Sách in nguyên văn t ng văn b n Lu t, Ngh quy t c a Qu c h i; Pháp l nh, Ngh quy t c a y ban Thư ng v Qu c h i và các văn ki n c a ng; b) Sách in nguyên văn t ng văn b n kinh, giáo lu t c a các tôn giáo ang ho t ng h p pháp t i Vi t Nam. 3. i v i bìa m t c a sách có hình nh Qu c kỳ, Qu c huy, ng kỳ, b n Vi t Nam, chân dung lãnh t , ngư i ng u ng và Nhà nư c thì không ghi tên tác gi , tên ngư i d ch, tên ngư i phiên âm, tên t ch c, cá nhân liên k t xu t b n trên n n hình nh, chân dung ó. 4. Trang cu i sách ghi các thông tin sau: a) Tên ngư i ch u trách nhi m xu t b n, tên ngư i biên t p n i dung, tên ngư i trình bày, minh h a, tên ngư i biên t p k thu t, tên ngư i s a b n in; b) S ăng ký k ho ch xu t b n, s quy t nh xu t b n c a Giám c nhà xu t b n ho c s gi y phép xu t b n c a cơ quan qu n lý nhà nư c v ho t ng xu t b n, khuôn kh sách, s lư ng in, tên cơ s in, th i gian n p lưu chi u. Trư ng h p vì lý do k thu t in mà không th ghi các thông tin quy nh t i i m a và i m b kho n này trang cu i sách thì ghi trang li n sau trang tên sách.” 2. B sung i u 11b như sau: “ i u 11b. Xu t b n và phát hành xu t b n ph m trên m ng thông tin máy tính (m ng internet) 1. Xu t b n trên m ng Internet là vi c nhà xu t b n công b l n u tiên toàn b tác phNm, tài li u tr c ti p trên m ng internet. Vi c xu t b n và phát hành xu t b n phNm trên m ng internet ph i tuân th các quy nh t i Ngh nh s 97/2008/N -CP ngày 28 tháng 8 năm 2008 c a Chính ph v qu n lý, cung c p, s d ng d ch v internet và thông tin i n t trên internet. 2. Vi c xu t b n trên m ng internet ph i do nhà xu t b n th c hi n theo quy nh sau: a) Trư c khi xu t b n trên m ng internet, nhà xu t b n ph i ăng ký k ho ch xu t b n v i C c Xu t b n, trong ó ghi rõ th i gian và a ch website ăng t i xu t b n phNm và ph i ư c C c Xu t b n xác nh n b ng văn b n trong th i h n mư i ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c ăng ký k ho ch xu t b n c a nhà xu t b n; b) Ít nh t mư i ngày trư c khi tr c ti p xu t b n trên m ng Internet, nhà xu t b n ph i n p lưu chuy u 01 b n xu t b n phNm ư c ghi trong thi t b lưu tr d li u (CD-ROM, DVD, VCD, USB, riêng thư i n t có dung lư ng không quá 3MB) cho cơ quan nh n lưu chi u quy nh t i i u 12 Ngh nh này;
  4. c) a ch website ăng t i xu t b n phNm ph i ư c cơ quan có thNm quy n c a Vi t Nam c p (tên mi n “.vn”); d) Trư ng h p tái b n, tái b n có s a ch a, b sung xu t b n phNm thì th c hi n theo quy nh t i kho n 3 i u này. 3. Vi c phát hành tác phNm, tài li u ã ư c xu t b n và ăng lưu hành h p pháp t i Vi t Nam trên m ng internet ph i do nhà xu t b n, cơ s phát hành xu t b n phNm th c hi n theo quy nh sau: a) Ph i ư c s ng ý b ng văn b n c a tác gi , ch s h u quy n tác gi theo quy nh c a pháp lu t v s h u trí tu ; b) Trư c khi phát hành xu t b n phNm trên m ng internet, nhà xu t b n, cơ s phát hành xu t b n phNm ph i báo cáo b ng văn b n v i C c Xu t b n v tên xu t b n phNm, tác gi , a ch website và ngày ăng t i. Trư ng h p phát hi n xu t b n phNm phát hành trên m ng internet vi ph m các quy nh c a Lu t Xu t b n thì C c Xu t b n có văn b n yêu c u nhà xu t b n, cơ s phát hành ình ch phát hành xu t b n phNm ó. 4. Trư ng h p phát hành xu t b n phNm trên m ng internet c a nhà xu t b n, cơ quan, t ch c ư c phép xu t b n ã gi i th , sáp nh p ho c chia tách ph i ư c s ng ý b ng văn b n c a tác gi , cơ quan, t ch c ư c chuy n giao quy n và nghĩa v dân s c a nhà xu t b n, cơ quan, t ch c ư c phép xu t b n b gi i th , sáp nh p, chia tách (n u có). 3. B sung i u 18a như sau: “ i u 18a. Nh p kh u xu t b n ph m không kinh doanh 1. Vi c nh p khNu xu t b n phNm không kinh doanh c a cơ quan, t ch c, cá nhân Vi t Nam, t ch c, cá nhân nư c ngoài, t ch c qu c t và ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài ang ho t ng t i Vi t Nam (sau ây g i chung là cá nhân, t ch c) ph i ư c phép c a cơ quan có thNm quy n c a Vi t Nam. 2. i v i các trư ng h p sau ây cơ quan, t ch c, cá nhân không ph i xin phép khi nh p khNu xu t b n phNm vào Vi t Nam mà ch làm th t c h i quan theo quy nh c a pháp lu t v h i quan: a) Tài li u ph c v h i th o, h i ngh qu c t ã ư c cơ quan có thNm quy n c a Vi t Nam cho phép t ch c t i Vi t Nam; b) Xu t b n phNm là tài s n di chuy n c a t ch c, gia ình, cá nhân s d ng riêng; c) Xu t b n phNm thu c tiêu chuNn hành lý mang theo ngư i c a ngư i nh p c nh s d ng cho nhu c u cá nhân; d) Xu t b n phNm t ng cho t ch c, cá nhân g i qua bưu i n có giá tr không l n hơn tiêu chuNn mi n thu theo quy nh c a pháp lu t. 3. Xu t b n phNm quy nh t i i m a, i m b kho n 2 i u này sau khi s d ng ph i tái xu t; trư ng h p chuy n giao cho cơ quan, t ch c, cá nhân khác c a Vi t Nam thì cơ quan, t ch c, cá nhân ti p nh n ph i làm th t c nh p khNu quy nh t i i u 18b Ngh nh này. Xu t b n phNm quy nh t i i m d kho n 2 i u này có giá tr vư t quá tiêu chuNn mi n thu thì ph i làm th t c xin phép nh p khNu.
  5. 4. Vi c nh p khNu xu t b n phNm c a t ch c, cá nhân ư c hư ng quy n ưu ãi mi n tr th c hi n theo quy nh c a pháp lu t h i quan và i u ư c qu c t mà Vi t Nam là thành viên. 5. Nghiêm c m nh p khNu xu t b n phNm có n i dung vi ph m i u 10 c a Lu t Xu t b n.” 4. B sung i u 18b như sau: “ i u 18b. C p gi y phép nh p kh u xu t b n ph m không kinh doanh 1. C c Xu t b n ch u trách nhi m trư c B trư ng B Thông tin và Truy n thông c p gi y phép nh p khNu xu t b n phNm không kinh doanh cho các cơ quan, t ch c sau ây có tr s t i thành ph Hà N i: a) Cơ quan, t ch c trung ương; b) Cơ quan, t ch c nư c ngoài; c) T ch c qu c t . 2. S Thông tin và Truy n thông ch u trách nhi m trư c Ch t ch y ban nhân dân c p t nh c p gi y phép nh p khNu xu t b n phNm không kinh doanh cho các ch th sau ây: a) Cơ quan, t ch c, cá nhân c a a phương; b) Chi nhánh, văn phòng i di n, ơn v tr c thu c c a cơ quan, t ch c trung ương óng t i a phương; c) Cơ quan, t ch c nư c ngoài, t ch c qu c t có tr s t i a phương ho c ang ho t ng t i a phương; d) Cá nhân nư c ngoài n a phương ho c ang sinh s ng t i a phương. 3. Trư c khi nh p khNu xu t b n phNm không kinh doanh, cá nhân, t ch c ph i có ơn xin c p gi y phép nh p khNu g i cơ quan có thNm quy n c p gi y phép quy nh t i kho n 1, kho n 2 i u này, trong ó ghi rõ lo i hình xu t b n phNm, n i dung, s lư ng, xu t x , m c ích và ph m vi s d ng xu t b n phNm nh p khNu. Trư ng h p xin phép nh p khNu xu t b n phNm ph c v cho công tác nghiên c u chuyên môn nghi p v chuyên ngành thì ph i có thêm văn b n ngh c a B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , ngư i ng u cơ quan, t ch c trung ương ho c c p t nh ph trách lĩnh v c thu c chuyên ngành ó. 4. Trong th i h n mư i ngày làm vi c, k t ngày nh n h sơ h p l , cơ quan có thNm quy n quy nh t i kho n 1, kho n 2 i u này ph i c p gi y phép; trư ng h p không c p gi y phép ph i có văn b n tr l i nêu rõ lý do. 5. Khi cơ quan c p gi y phép c n thNm nh n i dung xu t b n phNm nh p khNu không kinh doanh quy t nh vi c c p phép, thì t ch c, cá nhân xin phép có trách nhi m th c hi n các yêu c u c a cơ quan c p phép. 6. B Thông tin và Truy n thông quy nh m u ơn xin phép, m u gi y phép và th t c thNm nh xu t b n phNm nh p khNu không kinh doanh”. 5. B sung i u 18c như sau: “ i u 18c. i u ki n c p gi y phép ho t ng kinh doanh nh p kh u xu t b n ph m
  6. 1. i u ki n ư c c p gi y phép ho t ng kinh doanh nh p khNu xu t b n phNm quy nh t i kho n 2 i u 38 c a Lu t Xu t b n bao g m: a) Có gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh ho c gi y ch ng nh n u tư; b) Ngư i ng u cơ s kinh doanh ph i thư ng trú t i Vi t Nam; có văn b ng t t nghi p i h c chuyên ngành phát hành xu t b n phNm; n u t t nghi p i h c các ngành khác thì ph i có ch ng ch b i dư ng nghi p v phát hành xu t b n phNm do cơ quan có thNm quy n c a Vi t Nam c p; có năng l c hành vi dân s y , không thu c di n b pháp lu t c m kinh doanh. 2. Trư ng h p kinh doanh nh p khNu sách, ngoài các i u ki n quy nh t i kho n 1 i u này, còn ph i có thêm các i u ki n sau ây: a) Có ít nh t năm nhân viên thNm nh n i dung sách làm vi c theo h p ng dài h n và ư c óng b o hi m xã h i; Nhân viên thNm nh n i dung sách ph i có b ng i h c tr lên chuyên ngành ngo i ng phù h p v i ngôn ng th hi n c a ph n l n s sách nh p khNu, có thâm niên công tác trong lĩnh v c xu t b n ho c xu t nh p khNu xu t b n phNm t năm năm tr lên và không thu c di n b pháp lu t c m kinh doanh; b) Có ít nh t b y c ng tác viên thNm nh n i dung sách làm vi c theo h p ng lao ng theo v vi c; C ng tác viên thNm nh n i dung sách ph i có b ng i h c tr lên chuyên ngành ngo i ng , có ki n th c chuyên môn nghi p v phù h p thNm nh n i dung sách nh p khNu; c) Có tr s làm vi c và m t b ng kinh doanh xu t b n phNm v i di n tích t m t trăm mét vuông tr lên; d) Có v n ch s h u t năm t ng tr lên”. 6. B sung i u 18d như sau: “ i u 18d. H sơ xin c p gi y phép ho t ng kinh doanh nh p kh u xu t b n ph m 1. H sơ xin c p gi y phép ho t ng kinh doanh nh p khNu xu t b n phNm quy nh t i kho n 3 i u 38 c a Lu t Xu t b n g m có: a) ơn xin phép ho t ng kinh doanh nh p khNu xu t b n phNm g i C c Xu t b n; trư ng h p có cơ quan ch qu n thì ph i có thêm văn b n ngh c a cơ quan ch qu n; b) B n sao có ch ng th c h p l gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh ho c gi y ch ng nh n u tư; c) B n sao có ch ng th c h p l văn b ng, ch ng ch , lý l ch tư pháp c a ngư i ng u cơ s kinh doanh nh p khNu xu t b n phNm. 2. Trư ng h p kinh doanh nh p khNu sách, ngoài các gi y t quy nh t i kho n 1 i u này, còn ph i có thêm các gi y t sau ây: a) Danh sách nhân viên, c ng tác viên thNm nh n i dung sách nh p khNu kèm theo b n sao h p ng lao ng; b) B n sao có ch ng th c h p l văn b ng t t nghi p i h c chuyên ngành ngo i ng c a nhân viên, c ng tác viên thNm nh n i dung sách nh p khNu; c) B n sao có ch ng th c h p l h p ng lao ng, s b o hi m xã h i, lý l ch tư pháp c a nhân viên thNm nh n i dung sách;
  7. d) Gi y xác nh n thâm niên công tác c a nhân viên thNm nh n i dung sách do cơ quan, t ch c nơi nhân viên ó ã làm vi c c p; ) Gi y xác nh n v n ch s h u và di n tích m t b ng kinh doanh do cơ quan nhà nư c có thNm quy n c p. 3. B Thông tin và Truy n thông ban hành m u ơn; m u kê khai danh sách nhân viên và c ng tác viên thNm nh n i dung sách nh p khNu; m u gi y phép ho t ng kinh doanh nh p khNu xu t b n phNm”. i u 3. Bãi b “M u s 1”, “M u s 2” và “M u s 3” Ph l c ban hành kèm theo Ngh nh s 111/2005/N -CP ngày 26 tháng 8 năm 2005 c a Chính ph . i u 4. i u kho n thi hành 1. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 45 ngày, k t ngày ký ban hành. 2. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. TM. CHÍNH PH TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; Nguy n T n Dũng - Văn phòng TW và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các UB c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - UB Giám sát tài chính Qu c gia; - Ki m toán Nhà nư c; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - y ban TW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN; C ng TT T, các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu Văn thư, KGVX (5b).
Đồng bộ tài khoản