Nghị định số 111/2003/NĐ-CP về việc thành lập phường, xã thuộc thành phố Hạ Long và thị xã Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh do Chính phủ ban hành

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
42
lượt xem
2
download

Nghị định số 111/2003/NĐ-CP về việc thành lập phường, xã thuộc thành phố Hạ Long và thị xã Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh do Chính phủ ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 111/2003/NĐ-CP về việc thành lập phường, xã thuộc thành phố Hạ Long và thị xã Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 111/2003/NĐ-CP về việc thành lập phường, xã thuộc thành phố Hạ Long và thị xã Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh do Chính phủ ban hành

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 111/2003/N -CP Hà N i, ngày 01 tháng 10 năm 2003 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 111/2003/N -CP NGÀY 01 THÁNG 10 NĂM 2003 V VI C THÀNH L P PHƯ NG, XÃ THU C THÀNH PH H LONG VÀ THN XÃ MÓNG CÁI, T NH QU NG NINH CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a B trư ng B N i v và Ch t ch U ban nhân dân t nh Qu ng Ninh, NGHN NNH: i u 1. Nay i u ch nh a gi i hành chính thành l p các phư ng Tu n Châu, Hùng Th ng thu c thành ph H Long và xã B c Sơn thu c th xã Móng Cái, t nh Qu ng Ninh như sau: 1. Thành l p phư ng Tu n Châu thu c thành ph H Long trên cơ s toàn b di n tích t nhiên và dân s c a xã Tu n Châu. Phư ng Tu n Châu có 405,4 ha di n tích t nhiên và 4.002 nhân khNu. a gi i hành chính phư ng Tu n Châu: ông giáp phư ng Bãi Cháy; Tây và Nam giáp huy n Yên Hưng; B c giáp phư ng Hùng Th ng và xã Vi t Hưng. 2. Thành l p phư ng Hùng Th ng thu c thành ph H Long trên cơ s toàn b di n tích t nhiên và dân s c a xã Hùng Th ng. Phư ng Hùng Th ng có 389 ha di n tích t nhiên và 4.877 nhân khNu. a gi i hành chính phư ng Hùng Th ng: ông giáp phư ng Bãi Cháy; Tây giáp xã Vi t Hưng; Nam giáp phư ng Tu n Châu; B c giáp các phư ng Hà KhNu, Gi ng áy. 3. Thành l p xã B c Sơn thu c th xã Móng Cái trên cơ s 5.043,67 ha di n tích t nhiên và 1.216 nhân khNu c a xã H i Sơn. a gi i hành chính xã B c Sơn: ông giáp nư c C ng hoà Nhân dân Trung Hoa; Tây giáp xã H i Sơn; Nam giáp các xã H i Ti n, H i ông, H i Yên; B c giáp nư c C ng hoà Nhân dân Trung Hoa.
  2. Sau khi thành l p xã B c Sơn, xã H i Sơn còn l i 9.881,33 ha di n tích t nhiên và 842 nhân khNu. i u 2. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. M i quy nh trư c ây trái v i Ngh nh này u bãi b . i u 3. Ch t ch U ban nhân dân t nh Qu ng Ninh, B trư ng B N i v và Th trư ng các cơ quan có liên quan ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản