Nghị định số 114/2003/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
81
lượt xem
11
download

Nghị định số 114/2003/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 114/2003/NĐ-CP về cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 114/2003/NĐ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 114/2003/N -CP Hà N i, ngày 10 tháng 10 năm 2003 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 114/2003/N -CP NGÀY 10 THÁNG 10 NĂM 2003 V CÁN B , CÔNG CH C XÃ, PHƯ NG, THN TR N CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Pháp l nh Cán b , công ch c ngày 26 tháng 02 năm 1998 và Pháp l nh Cán b , công ch c s a i, b sung m t s i u c a Pháp l nh Cán b , công ch c ngày 29 tháng 4 năm 2003; Theo ngh c a B trư ng B N i v , NGHN NNH: Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi áp d ng Ngh nh này quy nh v ch c danh, tiêu chuNn, nghĩa v , quy n l i, nh ng vi c không ư c làm, ch chính sách và qu n lý cán b , công ch c xã, phư ng, th tr n (sau ây g i chung là cán b , công ch c c p xã). i u 2. i tư ng i u ch nh i tư ng i u ch nh c a Ngh nh này là cán b , công ch c quy nh t i i m g và i m h kho n 1 i u 1 c a Pháp l nh Cán b , công ch c, làm vi c t i H i ng nhân dân, U ban nhân dân, t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i c a c p xã, bao g m: 1. Nh ng ngư i do b u c m nhi m ch c v theo nhi m kỳ (sau ây g i chung là cán b chuyên trách c p xã), g m có các ch c v sau ây: a) Bí thư, Phó Bí thư ng y, Thư ng tr c ng y (nơi không có Phó Bí thư chuyên trách công tác ng), Bí thư, Phó Bí thư chi b (nơi chưa thành l p ng y c p xã); b) Ch t ch, Phó Ch t ch H i ng nhân dân;
 2. c) Ch t ch, Phó Ch t ch U ban nhân dân; d) Ch t ch U ban M t tr n T qu c, Bí thư oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh, Ch t ch H i Liên hi p Ph n , Ch t ch H i Nông dân và Ch t ch H i C u chi n binh. 2. Nh ng ngư i ư c tuy n d ng, giao gi m t ch c danh chuyên môn, nghi p v thu c U ban nhân dân c p xã (g i chung là công ch c c p xã), g m có các ch c danh sau ây: a) Trư ng công an (nơi chưa b trí l c lư ng công an chính quy); b) Ch huy trư ng quân s ; c) Văn phòng - Th ng kê; d) a chính - Xây d ng; ) Tài chính - K toán; e) Tư pháp - H t ch; g) Văn hoá - Xã h i. i u 3. Yêu c u i v i cán b , công ch c c p xã Cán b , công ch c c p xã là công b c c a nhân dân, ch u s giám sát c a nhân dân, ph i không ng ng rèn luy n phNm ch t o c, h c t p nâng cao trình và năng l c công tác th c hi n t t nhi m v , công v ư c giao. i u 4. Nguyên t c qu n lý cán b , công ch c c p xã Công tác cán b , công ch c c p xã t dư i s lãnh o th ng nh t c a c p y ng, b o m nguyên t c t p th , dân ch i ôi v i phát huy trách nhi m c a ngư i ng u cơ quan, t ch c, ơn v . i u 5. Trách nhi m c a cán b , công ch c c p xã Cán b , công ch c c p xã có trách nhi m th c hi n các quy nh t i Ngh nh này; các quy nh c th v ch , chính sách, tiêu chuNn cán b , công ch c c p xã; các quy nh c a Pháp l nh Ch ng tham nhũng, Pháp l nh Th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí và các văn b n quy ph m pháp lu t khác có liên quan n cán b , công ch c c p xã. Chương 2: TIÊU CHU N CÁN B , CÔNG CH C C P XÃ i u 6. Tiêu chuNn chung
 3. Cán b , công ch c c p xã ph i áp ng nh ng tiêu chuNn sau ây: 1. Có tinh th n yêu nư c sâu s c, kiên nh m c tiêu c l p dân t c và ch nghĩa xã h i; có năng l c và t ch c v n ng nhân dân th c hi n có k t qu ư ng l i c a ng, chính sách và pháp lu t c a Nhà nư c; 2. C n ki m liêm chính, chí công vô tư, công tâm, th o vi c, t n tu v i dân. Không tham nhũng và kiên quy t u tranh ch ng tham nhũng. Có ý th c t ch c k lu t trong công tác. Trung th c, không cơ h i, g n bó m t thi t v i nhân dân, ư c nhân dân tín nhi m; 3. Có trình hi u bi t v lý lu n chính tr , quan i m, ư ng l i c a ng, chính sách và pháp lu t c a Nhà nư c; có trình văn hoá, chuyên môn, năng l c và s c kho làm vi c có hi u qu áp ng yêu c u nhi m v ư c giao. i u 7. Tiêu chuNn c th Cán b , công ch c c p xã ph i b o m tiêu chuNn c th do cơ quan, t ch c có thNm quy n quy nh: 1. Tiêu chuNn c th c a cán b chuyên trách c p xã làm vi c trong các t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i do các t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i c p Trung ương quy nh. 2. Tiêu chuNn c th c a cán b chuyên trách c p xã làm vi c trong H i ng nhân dân, U ban nhân dân và tiêu chuNn c a công ch c c p xã do B trư ng B N i v quy nh. Chương 3: NGHĨA V , QUY N L I VÀ NH NG VI C KHÔNG Ư C LÀM C A CÁN B , CÔNG CH C C P XÃ i u 8. Nghĩa v c a cán b , công ch c c p xã Cán b , công ch c c p xã có nh ng nghĩa v sau ây: 1. Trung thành v i T qu c Vi t Nam xã h i ch nghĩa, ph n u th c hi n công cu c i m i xây d ng a phương phát tri n v m i m t; 2. Ch p hành nghiêm ch nh ư ng l i, ch trương c a ng và chính sách, pháp lu t c a Nhà nư c; thi hành nhi m v công v theo úng quy nh c a pháp lu t; 3. Có n p s ng lành m nh, tôn tr ng nhân dân, không ư c quan liêu, hách d ch, c a quy n; 4. Th c hi n nghiêm ch nh n i quy, quy ch , i u l c a cơ quan, t ch c; gi gìn và b o v c a công; b o v bí m t nhà nư c theo quy nh c a pháp lu t;
 4. 5. Thư ng xuyên h c t p nâng cao trình ; ch ng sáng t o, ph i h p trong công tác hoàn thành t t nhi m v , công v ư c giao; t tiêu chuNn theo th i h n quy nh c a cơ quan, t ch c có thNm quy n qu n lý, s d ng cán b , công ch c; 6. Gương m u th c hi n Quy ch dân ch cơ s xã, phư ng, th tr n; liên h ch t ch v i nhân dân, tham gia sinh ho t v i c ng ng dân cư nơi cư trú, l ng nghe ý ki n c a nhân dân và ch u s giám sát c a nhân dân; 7. Ch p hành s i u ng, quy t nh phân công công tác c a cơ quan, t ch c có thNm quy n; khi có căn c cho là quy t nh ó trái pháp lu t thì ph i báo cáo ngay v i ngư i ra quy t nh; trong trư ng h p v n ph i ch p hành quy t nh thì ph i báo cáo lên c p trên tr c ti p c a ngư i ra quy t nh và không ph i ch u trách nhi m v h u qu vi c thi hành quy t nh ó; 8. Cán b , công ch c c p xã ch u trách nhi m trư c pháp lu t v vi c thi hành nhi m v , công v c a mình; cán b , công ch c c p xã gi ch c v lãnh o còn ph i ch u trách nhi m v vi c thi hành nhi m v , công v c a cán b , công ch c thu c quy n theo quy nh c a pháp lu t. i u 9. Th c hi n Quy ch làm vi c Cán b , công ch c c p xã có trách nhi m th c hi n Quy ch làm vi c gi a ng y, H i ng nhân dân, U ban nhân dân và U ban M t tr n T qu c trong vi c gi i quy t nh ng v n quan tr ng và b c xúc c a a phương. i u 10. Quy n l i c a cán b , công ch c c p xã Cán b , công ch c c p xã có các quy n l i sau ây: 1. ư c ngh l , ngh hàng năm và ngh vi c riêng theo quy nh c a B lu t Lao ng. Trong trư ng h p có lý do chính áng ư c ngh không hư ng lương, sau khi có s ng ý c a ngư i ng u cơ quan, t ch c qu n lý và s d ng cán b , công ch c c p xã; 2. ư c hư ng lương và các ch v b o hi m xã h i, b o hi m y t , công tác phí, ch ào t o, b i dư ng, thôi vi c và các quy nh khác; 3. ư c ưu tiên trong vi c xét tuy n, thi tuy n vào làm vi c các t ch c, cơ quan nhà nư c t c p huy n tr lên khi có i u ki n và tiêu chuNn; 4. Cán b , công ch c là n còn ư c hư ng các quy n l i quy nh t i kho n 2 i u 109, các i u 111, 113, 114, 115, 116, và 117 c a B lu t Lao ng; 5. Có quy n tham gia ho t ng chính tr , xã h i theo quy nh c a pháp lu t; ư c t o i u ki n h c t p nâng cao trình , ư c quy n nghiên c u khoa h c, sáng tác; ư c khen thư ng khi hoàn thành xu t s c nhi m v , công v ư c giao; 6. Có quy n khi u n i, t cáo, kh i ki n v vi c làm c a cơ quan, t ch c, cá nhân mà mình cho là trái pháp lu t n cơ quan, t ch c có thNm quy n theo quy nh c a pháp
 5. lu t và ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t v nh ng khi u n i, t cáo và kh i ki n ó; 7. Khi thi hành nhi m v , công v ư c pháp lu t và nhân dân b o v ; 8. Cán b , công ch c hy sinh trong khi thi hành nhi m v , công v ư c xem xét công nh n là li t sĩ theo quy nh c a pháp lu t; b thương trong khi thi hành nhi m v , công v ư c xem xét áp d ng chính sách ch tương t như i v i thương binh. i u 11. Nh ng vi c cán b , công ch c c p xã không ư c làm Cán b , công ch c c p xã không ư c làm nh ng vi c sau ây: 1. Chây lư i trong công tác, tr n tránh trách nhi m ho c thoái thác nhi m v , công v ; gây bè phái, m t oàn k t, c c b ho c t ý b vi c; 2. C a quy n, hách d ch, sách nhi u, gây khó khăn, phi n hà i v i cơ quan, t ch c, cá nhân trong khi gi i quy t công vi c; 3. Thành l p, tham gia thành l p ho c tham gia qu n lý i u hành các doanh nghi p tư nhân, công ty trách nhi m h u h n, công ty c ph n, công ty h p danh, b nh vi n tư, trư ng h c tư; 4. Bí thư ng y, Ch t ch, Phó Ch t ch H i ng nhân dân, Ch t ch, Phó Ch t ch U ban nhân dân không ư c b trí v ho c ch ng, b , m , con, anh, ch , em ru t c a mình vào làm công vi c: Tài chính - K toán, a chính - Xây d ng. chương 4: B U C , TUY N D NG, S D NG CÁN B , CÔNG CH C C P XÃ i u 12. B u c cán b chuyên trách c p xã 1. Vi c b u c cán b chuyên trách c p xã c a H i ng nhân dân, U ban nhân dân th c hi n theo Lu t B u c i bi u H i ng nhân dân, Lu t T ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân. 2. Vi c b u c cán b chuyên trách c p xã trong t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i th c hi n theo i u l c a t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i. i u 13. Tuy n d ng công ch c c p xã 1. Vi c tuy n d ng công ch c c p xã ph i căn c vào nhu c u công vi c, v trí công tác, tiêu chuNn và s lư ng c a ch c danh c n tuy n d ng. 2. Ngư i ư c tuy n d ng làm công ch c ph i có phNm ch t o c, tiêu chuNn và thông qua thi tuy n. Vi c tuy n d ng công ch c vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên gi i, h i o ho c áp ng yêu c u xây d ng i ngũ cán b , công ch c vùng dân t c thi u s thì có th th c hi n thông qua xét tuy n.
 6. 3. Ch t ch U ban nhân dân c p huy n ch o, t ch c vi c tuy n d ng công ch c c p xã theo Quy ch tuy n d ng công ch c c a U ban nhân dân c p t nh. 4. Ngư i ư c tuy n d ng ph i th c hi n ch t ps th i gian 06 tháng. Khi h t th i gian t p s , Ch t ch U ban nhân dân c p xã căn c vào tiêu chuNn và k t qu công vi c c a ngư i t p s , n u tiêu chuNn thì ngh Ch t ch y ban nhân dân c p huy n xem xét, quy t nh tuy n d ng; n u không tiêu chuNn tuy n d ng thì cho thôi vi c. i u 14. ào t o, b i dư ng cán b , công ch c c p xã 1. Cơ quan, t ch c có thNm quy n qu n lý, s d ng cán b , công ch c c p xã có trách nhi m xây d ng quy ho ch, k ho ch ào t o, b i dư ng, t o ngu n và nâng cao trình , năng l c cho cán b , công ch c c p xã. 2. Vi c ào t o cán b , công ch c c p xã căn c vào quy ho ch, k ho ch, tiêu chuNn i v i t ng ch c v và tiêu chuNn nghi p v c a t ng ch c danh . 3. Kinh phí ào t o, b i dư ng cán b , công ch c c p xã do ngân sách nhà nư c c p. Ch ào t o, b i dư ng cán b , công ch c c p xã do các cơ quan, t ch c có thNm quy n quy nh. i u 15. Thôi vi c, b vi c 1. Cán b , công ch c c p xã ư c thôi vi c và hư ng ch thôi vi c trong các trư ng h p: do th c hi n vi c tiêu chuNn hoá cán b , công ch c; do ngh công tác chưa i u ki n hư ng ch hưu trí; có nguy n v ng xin thôi vi c và ư c cơ quan, t ch c c p huy n ng ý. 2. Cán b , công ch c c p xã t ý b vi c thì b x lý k lu t, không ư c hư ng ch thôi vi c và quy n l i khác, ph i b i thư ng chi phí ào t o theo quy nh c a pháp lu t. 3. Trong th i gian ang b xem xét k lu t ho c b truy c u trách nhi m hình s , cán b , công ch c c p xã không ư c thôi vi c trư c khi có quy t nh x lý. Chương 5: KHEN THƯ NG VÀ X LÝ VI PH M i u 16. Khen thư ng 1. Cán b , công ch c c p xã có thành tích trong vi c th c hi n nhi m v , công v thì ư c xét khen thư ng theo các hình th c sau ây: a) Gi y khen; b) B ng khen; c) Danh hi u vinh d nhà nư c;
 7. d) Huy chương; ) Huân chương. 2. Vi c khen thư ng cán b , công ch c c p xã ư c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t và i u l c a t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i. i u 17. K lu t và x lý vi ph m 1. Vi c k lu t, bãi nhi m i v i cán b chuyên trách c p xã th c hi n theo quy nh c a pháp lu t và i u l c a t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i. 2. Cán b , công ch c c p xã vi ph m các quy nh c a pháp lu t, n u chưa n m c ph i truy c u trách nhi m hình s thì tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m xem xét k lu t theo m t trong nh ng hình th c sau ây: a) Khi n trách; b) C nh cáo; c) H b c lương; d) Cách ch c; ) Bu c thôi vi c. 3. Công ch c c p xã b k lu t b ng hình th c khi n trách, c nh cáo, cách ch c thì b kéo dài th i gian nâng b c lương thêm m t năm. 4. Cán b , công ch c c p xã b k lu t t khi n trách tr lên thì không ư c b nhi m vào ch c v cao hơn trong th i h n ít nh t m t năm, k t khi có quy t nh k lu t. 5. Cán b , công ch c c p xã làm m t mát, hư h ng trang b , thi t b ho c có hành vi khác gây thi t h i tài s n nhà nư c thì ph i b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t. 6. Cán b , công ch c c p xã có hành vi vi ph m pháp lu t trong khi thi hành nhi m v , công v gây thi t h i cho ngư i khác thì ph i hoàn tr cho cơ quan, t ch c kho n ti n mà cơ quan, t ch c ã b i thư ng cho ngư i b thi t h i theo quy nh c a pháp lu t. 7. Cán b , công ch c c p xã vi ph m pháp lu t mà có d u hi u c a t i ph m thì b truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t. 8. Cán b , công ch c c p xã ph m t i b toà án nhân dân ph t tù mà không ư c hư ng án treo thì ph i bu c thôi vi c k t ngày b n án, quy t nh có hi u l c pháp lu t. i u 18. T m ình ch công tác
 8. Trong th i gian ang b xem xét k lu t, cán b , công ch c c p xã có th b cơ quan, t ch c có thNm quy n qu n lý ra quy t nh t m ình ch công tác n u xét th y cán b , công ch c ó ti p t c làm vi c có th gây khó khăn cho vi c xác minh ho c ti p t c có hành vi vi ph m. Th i h n t m ình ch không quá 15 ngày, trư ng h p c bi t có th kéo dài nhưng không quá 03 tháng; h t th i h n t m ình ch công tác, n u không b x lý thì cán b , công ch c c p xã ư c ti p t c làm vi c. Cán b , công ch c c p xã trong th i gian b ình ch công tác ư c hư ng lương theo quy nh c a Chính ph . Cán b , công ch c c p xã không có l i thì sau khi t m ình ch công tác, ư c b trí tr l i v trí công tác cũ; trư ng h p cán b , công ch c c p xã b x lý k lu t b ng các hình th c: khi n trách, c nh cáo, h b c lương thì tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m có th ư c b trí v v trí công tác cũ. i u 19. ThNm quy n x lý k lu t 1. Vi c x lý k lu t cán b , công ch c c p xã do cơ quan, t ch c qu n lý cán b , công ch c quy t nh theo quy trình: H i ng k lu t c a cơ quan, t ch c c p xã xem xét và ngh cơ quan, t ch c có thNm quy n c p huy n quy t nh. 2. Thành ph n và quy ch ho t ng c th c a H i ng k lu t do cơ quan, t ch c có thNm quy n c p t nh quy nh. i u 20. Khi u n i và gi i quy t khi u n i Cán b , công ch c c p xã khi b k lu t có quy n khi u n i v quy t nh k lu t i v i mình n cơ quan, t ch c có thNm quy n; cơ quan, t ch c có thNm quy n có trách nhi m gi i quy t khi u n i theo quy nh c a pháp lu t. i u 21. Ph c h i danh d , quy n l i khi b oan sai Cán b , công ch c c p xã b x lý k lu t ho c truy c u trách nhi m hình s mà ư c cơ quan, t ch c có thNm quy n k t lu n là oan, sai thì ư c ph c h i danh d , quy n l i và ư c b i thư ng thi t h i theo quy nh c a pháp lu t. i u 22. Qu n lý h sơ khen thư ng và k lu t Cơ quan, t ch c qu n lý cán b , công ch c c p xã có trách nhi m qu n lý h sơ khen thư ng, k lu t c a cán b , công ch c. Các quy t nh v khen thư ng và k lu t ư c lưu vào h sơ cán b , công ch c c p xã. Chương 6: QU N LÝ CÁN B , CÔNG CH C C P XÃ i u 23. N i dung qu n lý cán b , công ch c c p xã N i dung qu n lý cán b , công ch c c p xã bao g m:
 9. 1. Ban hành và t ch c th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t, i u l , quy ch v cán b , công ch c; 2. L p quy ho ch, k ho ch xây d ng i ngũ cán b , công ch c; 3. Quy nh ch c danh và tiêu chuNn cán b , công ch c; 4. Quy nh s lư ng cán b , công ch c c p xã và hư ng d n th c hi n; 5. T ch c th c hi n vi c qu n lý, s d ng và phân c p qu n lý cán b , công ch c; 6. Ban hành quy ch tuy n d ng, ch t ps i v i công ch c; 7. ào t o, b i dư ng, ánh giá cán b , công ch c; 8. Ch o, t ch c th c hi n ch ti n lương và các ch , chính sách ãi ng , khen thư ng, k lu t i v i cán b , công ch c; 9. Th c hi n công tác th ng kê cán b , công ch c; 10. Thanh tra, ki m tra vi c thi hành quy nh v cán b , công ch c; 11. Ch o, t ch c gi i quy t khi u n i, t cáo v i cán b , công ch c. i u 24. N i dung qu n lý cán b , công ch c c p xã c a B N i v B N i v có nhi m v và quy n h n giúp Chính ph qu n lý cán b , công ch c c p xã theo các n i dung sau ây: 1. Trình Chính ph các văn b n quy ph m pháp lu t v cán b , công ch c; 2. Trình Chính ph ban hành và hư ng d n th c hi n ch ti n lương và các ch ãi ng , khen thư ng, k lu t i v i cán b , công ch c; 3. Quy nh tiêu chuNn cán b , công ch c c p xã; 4. Hư ng d n vi c quy nh s lư ng cán b , công ch c; 5. Hư ng d n vi c qu n lý và phân c p qu n lý cán b , công ch c; 6. Hư ng d n vi c xây d ng quy ch tuy n d ng, s d ng công ch c; 7. Qu n lý v n i dung, chương trình, giáo trình ào t o, b i dư ng cán b , công ch c; 8. Thanh tra, ki m tra vi c th c hi n các quy nh i v i cán b , công ch c; 9. Th ng kê, t ng h p s lư ng cán b , công ch c. i u 25. N i dung qu n lý cán b , công ch c c p xã c a U ban nhân dân c p t nh
 10. U ban nhân dân c p t nh qu n lý cán b , công ch c c p xã theo các n i dung sau ây: 1. Quy t nh c th s lư ng cán b , công ch c c p xã theo hư ng d n c a B N i v ; 2. Xây d ng quy ch tuy n d ng, i u ng, mi n nhi m, cho thôi vi c và ch t p s cán b , công ch c; 3. Xây d ng n i dung, chương trình, b i dư ng, c p nh t nâng cao trình ; t ch c ào t o, b i dư ng cán b công ch c; 4. Hư ng d n vi c t ch c th c hi n ch , chính sách ãi ng , khen thư ng, k lu t i v i cán b , công ch c; 5. Thanh tra, ki m tra th c hi n các quy nh i v i cán b , công ch c; 6. Ch o vi c gi i quy t khi u n i, t cáo i v i cán b , công ch c; 7. Quy nh thành ph n và quy ch ho t ng c a H i ng k lu t cán b , công ch c; 8. Th ng kê s lư ng, ch t lư ng cán b , công ch c trong ph m vi các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. i u 26. N i dung qu n lý cán b , công ch c c p xã c a U ban nhân dân c p huy n U ban nhân dân c p huy n qu n lý cán b , công ch c c p xã theo các n i dung sau ây: 1. L p quy ho ch, k ho ch xây d ng i ngũ cán b , công ch c và t ng bư c th c hi n tiêu chuNn hoá cán b , công ch c; 2. T ch c vi c thi tuy n ho c xét tuy n, quy t nh tuy n d ng, i u ng, mi n nhi m, cho thôi vi c công ch c c p xã và qu n lý công ch c, h sơ công ch c c p xã theo hư ng d n c a y ban nhân dân c p t nh; 3. T ch c vi c th c hi n ch ti n lương và các ch , chính sách ãi ng iv i cán b , công ch c; 4. T ch c vi c b i dư ng cán b , công ch c; 5. Quy t nh khen thư ng, k lu t i v i cán b , công ch c; 6. Thanh tra, ki m tra vi c th c hi n các quy nh v cán b , công ch c; 7. Gi i quy t khi u n i, t cáo i v i cán b , công ch c theo quy nh c a pháp lu t; 8. Th ng kê, ánh giá s lư ng, ch t lư ng cán b , công ch c trong ph m vi huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh.
 11. i u 27. N i dung qu n lý cán b , công ch c c p xã c a U ban nhân dân c p xã U ban nhân dân c p xã qu n lý cán b , công ch c c p xã theo các n i dung sau ây: 1. Tr c ti p qu n lý i ngũ công ch c; 2. Th c hi n các quy nh v ch , chính sách ôí v i cán b , công ch c; 3. Th c h ên k ho ch ào t o, b i dư ng cán b , công ch c; 4. ngh cơ quan, t ch c c p có thNm quy n khen thư ng cán b , công ch c c p xã theo thNm quy n; 5. Xem xét và ngh cơ quan, t ch c có thNm quy n c p huy n v k lu t và x lý vi ph m i v i công ch c; 6. Gi i quy t vi c khi u n i, t cáo i v i cán b , công ch c theo quy nh c a pháp lu t; 7. Th ng kê s lư ng, ánh giá ch t lư ng và vi c b trí, s d ng i ngũ công ch c; 8. Ch t ch U ban nhân dân c p xã c p gi y khen cho công ch c có thành tích. Chương 7: I U KHO N THI HÀNH i u 28. Hi u l c thi hành Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo và bãi b các quy nh trư c ây trái v i Ngh nh này. i u 29. Trách nhi m thi hành B trư ng B N i v hư ng d n thi hành Ngh nh này. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản