Nghị định số 115/2008/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
52
lượt xem
4
download

Nghị định số 115/2008/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 115/2008/NĐ-CP về việc chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình thuỷ lợi do Chính phủ ban hành để sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình thuỷ lợi

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 115/2008/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 115/2008/N -CP Hà N i, ngày 14 tháng 11 năm 2008 NGHN NNH S A I, B SUNG M T S I U C A NGHN NNH S 143/2003/N -CP NGÀY 28 THÁNG 11 NĂM 2003 C A CHÍNH PH QUY NNH CHI TI T THI HÀNH M T S I U C A PHÁP L NH KHAI THÁC VÀ B O V CÔNG TRÌNH TH Y L I CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Tài nguyên nư c ngày 20 tháng 5 năm 1998; Căn c Pháp l nh Khai thác và B o v công trình th y l i ngày 04 tháng 4 năm 2001; Căn c Pháp l nh Phí và L phí ngày 28 tháng 8 năm 2001; Xét ngh c a B trư ng B Tài chính, NGHN NNH i u 1. S a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 143/2003/N -CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh Khai thác và B o v công trình thu l i như sau: 1. i u 19 ư c s a i, b sung như sau: “ i u 19. M c thu th y l i phí và mi n th y l i phí. 1. M c th y l i phí, ti n nư c quy nh t i kho n 4 i u 14 Pháp l nh Khai thác và B o v công trình th y l i i v i công trình u tư b ng ngu n v n ngân sách nhà nư c ư c quy nh c th như sau: a. Bi u m c thu th y l i phí iv i t tr ng lúa: TT Vùng và bi n pháp công trình M c thu (1.000 ng/ha/v ) 1 Mi n núi c a c nư c - Tư i tiêu b ng ng l c 670 - Tư i tiêu b ng tr ng l c 566 - Tư i tiêu b ng tr ng l c và k t h p ng l c 635 h tr
  2. 2 ng b ng sông H ng - Tư i tiêu b ng ng l c 1.097 - Tư i tiêu b ng tr ng l c 982 - Tư i tiêu b ng tr ng l c và k t h p ng l c 1.040 h tr 3 Trung du B c B và B c khu IV - Tư i tiêu b ng ng l c 955 - Tư i tiêu b ng tr ng l c 886 - Tư i tiêu b ng tr ng l c và k t h p ng l c 920 h tr 4 Nam khu IV và duyên h i mi n Trung - Tư i tiêu b ng ng l c 939 - Tư i tiêu b ng tr ng l c 824 - Tư i tiêu b ng tr ng l c và k t h p ng l c 866 h tr 5 Tây Nguyên - Tư i tiêu b ng ng l c 751 - Tư i tiêu b ng tr ng l c 658 - Tư i tiêu b ng tr ng l c và k t h p ng l c 728 h tr 6 ông Nam B - Tư i tiêu b ng ng l c 886 - Tư i tiêu b ng tr ng l c 801 - Tư i tiêu b ng tr ng l c và k t h p ng l c 839 h tr 7 ng b ng sông C u Long - Tư i tiêu b ng ng l c 1.055 - Tư i tiêu b ng tr ng l c 732 - Tư i tiêu b ng tr ng l c và k t h p ng l c 824 h tr - Trư ng h p tư i, tiêu ch ng m t ph n thì thu b ng 60% m c phí trên. - Trư ng h p ch o ngu n tư i, tiêu b ng tr ng l c thì thu b ng 40% m c phí trên. - Trư ng h p ch o ngu n tư i tiêu b ng ng l c thì thu b ng 50% m c phí trên.
  3. - Trư ng h p l i d ng th y tri u tư i tiêu thì thu b ng 70% m c phí tư i tiêu b ng tr ng l c. y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy nh c th danh m c công trình và bi n pháp tư i, tiêu nư c áp d ng i v i t ng công trình th y l i thu c ph m vi a phương qu n lý. b. i v i di n tích tr ng m , rau, màu, cây công nghi p ng n ngày k c cây v ông thì m c thu th y l i phí b ng 40% m c th y l i phí i v i t tr ng lúa. c. M c th y l i phí áp d ng i v i s n xu t mu i tính b ng 2% giá tr mu i thành phNm. d. Bi u m c thu ti n nư c i v i t ch c, cá nhân s d ng nư c ho c làm d ch v t công trình th y l i ph c v cho các m c ích không ph i s n xu t lương th c: TT Các i tư ng dùng nư c ơn v Thu theo các bi n pháp công trình Bơm i n H p, kênh c ng 1 C p nư c dùng s n xu t công ng/m3 1.500 750 nghi p, ti u công nghi p 2 C p nư c cho nhà máy nư c sinh ng/m3 1.100 750 ho t, chăn nuôi 3 C p nư c tư i các cây công nghi p ng/m3 850 700 dài ngày, cây ăn qu , hoa và cây dư c li u 4 C p nư c nuôi tr ng th y s n ng/m3 700 500 2 ng/m m t 2.500 thoáng 5 - Nuôi tr ng th y s n t i công trình % Giá tr s n 7% ÷ 10% h ch a th y l i lư ng - Nuôi cá bè 8% ÷ 10% 6 V n t i qua âu thuy n, c ng c a h th ng th y l i: - Thuy n, sà lan ng/t n/lư t 6.000 - Các lo i bè ng/m2/lư t 1.500 7 S d ng nư c t công trình th y l i % giá tr s n 8% ÷ 12% phát i n lư ng i n thương phNm 8 S d ng công trình th y l i kinh T ng giá tr 10% ÷ 15% doanh du l ch, ngh mát, an dư ng, doanh thu gi i trí (k c kinh doanh sân gôn,
  4. casino, nhà hàng) - Trư ng h p l y nư c theo kh i lư ng thì m c ti n nư c ư c tính t v trí nh n nư c c a t ch c, cá nhân s d ng nư c. - Trư ng h p c p nư c tư i cho cây công nghi p dài ngày, cây ăn qu , hoa, cây dư c li u n u không tính ư c theo mét kh i (m3) thì thu theo di n tích (ha), m c thu b ng 40% m c th y l i phí i v i t tr ng lúa. y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy nh c th m c thu t i các ti t 5, 7, 8 Bi u m c thu ti n nư c quy nh t i i m này cho phù h p v i th c t c a h th ng công trình th y l i a phương và quy nh v phân c p, t ch c qu n lý công trình th y l i hi n hành. 2. M c th y l i phí quy nh t i i m a, b, c kho n 1 i u này ư c tính v trí c ng u kênh c a t ch c h p tác dùng nư c n công trình u m i c a công trình th y l i. y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy nh v trí c ng u kênh c a t ch c h p tác dùng nư c cho t ng h th ng công trình. 3. T ch c h p tác dùng nư c th a thu n v i t ch c, cá nhân s d ng nư c v m c phí d ch v l y nư c t sau c ng u kênh n m t ru ng (kênh n i ng), nhưng không ư c vư t quá m c tr n do y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy nh. 4. M c th y l i phí c a các công trình th y l i ư c u tư b ng ngu n v n không thu c ngân sách nhà nư c ho c có m t ph n v n ngân sách nhà nư c do ơn v qu n lý khai thác công trình th y l i th a thu n v i h dùng nư c và ư c y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch p thu n. 5. Mi n th y l i phí: a. Ph m vi mi n th y l i phí: - Mi n th y l i phí i v i di n tích m t t, m t nư c trong h n m c giao t nông nghi p c a các h gia ình, cá nhân dùng vào s n xu t nông nghi p, lâm nghi p, nuôi tr ng th y s n và làm mu i, bao g m: t do Nhà nư c giao, ư c th a k , cho, t ng, nh n chuy n như ng h p pháp, k c ph n di n tích t 5% công ích do a phương qu n lý mà các h gia ình, cá nhân ư c giao ho c u th u quy n s d ng. - Mi n th y l i phí i v i toàn b di n tích t, m t nư c dùng vào s n xu t nông nghi p, lâm nghi p, nuôi tr ng th y s n và làm mu i c a h gia ình, cá nhân t i a bàn có i u ki n kinh t - xã h i c bi t khó khăn và a bàn có i u ki n kinh t - xã h i khó khăn theo quy nh c a Chính ph . Di n tích m t t, m t nư c mi n th y l i phí quy nh t i i m này không phân bi t ư c c p, tư i, tiêu nư c t công trình th y l i u tư b ng v n ngân sách hay các ngu n v n khác, thu th y l i phí theo m c Nhà nư c quy nh hay theo th a thu n.
  5. b. M c mi n th y l i phí: - M c mi n th y l i phí i v i trư ng h p s d ng nư c t công trình th y l i u tư b ng ngu n v n ngân sách nhà nư c ư c tính theo m c quy nh t i các i m a, b, c và các ti t 3, 4 Bi u m c thu ti n nư c t i i m d kho n 1 i u này. - M c mi n th y l i phí i v i trư ng h p s d ng nư c t công trình th y l i u tư b ng ngu n v n không thu c ngân sách nhà nư c ho c có m t ph n v n ngân sách nhà nư c ư c tính theo m c thu th y l i phí tho thu n quy nh t i kho n 4 i u này. 6. Các trư ng h p không thu c di n mi n th y l i phí quy nh t i kho n 5 i u này ph i n p th y l i phí theo quy nh c a Ngh nh này.” 2. B sung thêm i u 19a như sau: “ i u 19a. Chính sách i v i các ơn v qu n lý, khai thác công trình th y l i và vi c ngân sách nhà nư c c p bù do th c hi n mi n th y l i phí. 1. Các ơn v qu n lý, khai thác công trình th y l i ư c ngân sách nhà nư c c p bù s ti n do th c hi n mi n thu th y l i phí quy nh t i Ngh nh này. 2. M c c p bù quy nh c th như sau: a. i v i ơn v qu n lý, khai thác h th ng công trình th y l i u tư b ng v n ngân sách nhà nư c ư c c p bù s ti n do th c hi n mi n th y l i phí tính theo m c thu quy nh t i i m a, b, c và các ti t 3, 4 c a Bi u m c thu ti n nư c t i i m d kho n 1 i u 19 Ngh nh này. b. i v i ơn v qu n lý, khai thác h th ng công trình u tư b ng ngu n v n không thu c ngân sách nhà nư c ho c có m t ph n v n ngân sách nhà nư c và thu th y l i phí theo th a thu n ư c c p bù s ti n do th c hi n mi n th y l i phí tính theo m c thu quy nh t i kho n 4 i u 19 Ngh nh này. c. Nhi m v chi c a ngân sách Trung ương - B o m 100% s th y l i phí ư c mi n cho các ơn v qu n lý, khai thác công trình th y l i Trung ương. - B o m 100% s th y l i phí ư c mi n i v i các a phương nh n b sung cân i ngân sách t Trung ương. Riêng s th y l i phí ư c mi n c a trư ng h p thu th y l i phí theo th a thu n, ngân sách Trung ương h tr ngân sách a phương không quá 1,2 l n m c thu quy nh t i kho n 1 i u 19 Ngh nh này. - H tr 50% s th y l i phí ư c mi n i v i các a phương có thu i u ti t v ngân sách Trung ương dư i 50% (tr trư ng h p các a phương có s tăng thu l n thì ngân sách a phương t m b o). Riêng s th y l i phí ư c mi n c a trư ng h p thu th y l i phí theo th a thu n, ngân sách Trung ương h tr ngân sách a phương không quá 1,2 l n m c thu quy nh t i kho n 1 i u 19 Ngh nh này.
  6. - H tr ph n chênh l ch thi u i v i a phương ph i s d ng ngân sách a phương th c hi n m t ph n ho c toàn b chính sách quy nh t i i m d kho n này, trong trư ng h p ngân sách a phương h t thu do nguyên nhân khách quan ho c tăng thu th p sau khi ã s d ng 50% s tăng thu ngân sách a phương (n u có) và 50% d phòng ngân sách a phương theo d toán ư c Th tư ng Chính ph giao. d. Nhi m v chi c a ngân sách a phương: - i v i các a phương có thu i u ti t v ngân sách Trung ương t 50% tr lên, ngân sách a phương b o m 100% s th y l i phí ư c mi n cho các ơn v qu n lý khai thác công trình th y l i a phương. - i v i các a phương có thu i u ti t v ngân sách Trung ương dư i 50%, ngân sách a phương b o m 50% s th y l i phí ư c mi n cho các ơn v qu n lý khai thác công trình th y l i a phương. - Ngân sách a phương b o m kinh phí c p bù s chênh l ch gi a m c th y l i phí th c t ư c mi n v i m c ngân sách Trung ương h tr c a trư ng h p th y l i phí theo tho thu n quy nh t i kho n 4 i u 19 Ngh nh này. 3. ơn v qu n lý khai thác công trình th y l i làm nhi m v c p, tư i tiêu nư c ư c hư ng các kho n tr c p, tr giá, h tr tài chính theo quy nh c a pháp lu t. Ngân sách Trung ương th c hi n tr c p, tr giá và các kho n h tr tài chính cho các ơn v qu n lý khai thác công trình th y l i Trung ương. Ngân sách a phương th c hi n tr c p, tr giá và các kho n h tr tài chính cho các ơn v qu n lý, khai thác công trình th y l i a phương. 4. Công ty khai thác công trình th y l i nhà nư c th c hi n s p x p l i, thay i phương th c qu n lý khi th c hi n mi n thu th y l i phí, n u phát sinh lao ng dôi dư thì ngư i lao ng dôi dư ư c hư ng chính sách như lao ng dôi dư khi chuy n i s h u, gi i th , phá s n công ty nhà nư c. Kinh phí gi i quy t chính sách i v i lao ng dôi dư ư c l y t Qu H tr s p x p doanh nghi p t i T ng công ty u tư và kinh doanh v n nhà nư c. 5. Công ty khai thác công trình th y l i nhà nư c ư c h tr kinh phí x lý xóa n ng th y l i phí và kho n l do nguyên nhân khách quan. Ngân sách Trung ương h tr cho các công ty qu n lý khai thác công trình th y l i Trung ương. Ngân sách a phương h tr cho các công ty qu n lý khai thác công trình th y l i a phương. Trư ng h p ngân sách a phương có khó khăn không có ngu n kinh phí h tr cho các công ty qu n lý và khai thác công trình th y l i, y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương báo cáo B Tài chính t ng h p trình Th tư ng Chính ph quy t nh.
  7. 6. ơn v qu n lý, khai thác công trình th y l i có trách nhi m: a. Ph c v y , k p th i úng ti n v d ch v tư i nư c và tiêu nư c cho s n xu t nông nghi p, lâm nghi p, nuôi tr ng th y s n và làm mu i ng th i th c hi n tri t chính sách ti t ki m nư c. b. Hàng năm, các ơn v qu n lý, khai thác công trình th y l i th c hi n l p d toán, xây d ng k ho ch s n xu t kinh doanh báo cáo các cơ quan có thNm quy n phê duy t như sau: i v i các ơn v qu n lý khai thác công trình th y l i do Trung ương qu n lý báo cáo B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và B Tài chính. i v i các ơn v qu n lý khai thác công trình th y l i do a phương qu n lý báo cáo y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương báo cáo B Tài chính, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn.” 3. S a i, b sung kho n 4 i u 27 như sau: “4. Xây d ng trình Chính ph ban hành ho c ban hành theo thNm quy n các văn b n quy ph m pháp lu t v phân c p qu n lý các công trình th y l i, các quy trình, quy ph m, tiêu chuNn, nh m c v qu n lý b o v , s d ng nư c, duy tu s a ch a thư ng xuyên công trình th y l i và chính sách thư ng ti t ki m nư c. T ch c, s p x p l i các công ty qu n lý khai thác công trình th y l i tr c thu c s d ng hi u qu các công trình th y l i theo chính sách thu th y l i phí m i. Giám sát vi c qu n lý, v n hành h th ng các công trình th y l i.” 4. S a i, b sung kho n 6 i u 28 như sau: “6. B Tài chính ch trì, ph i h p v i B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và các B , ngành liên quan: a. Hư ng d n th c hi n các quy nh v u th u, t hàng, giao k ho ch th c hi n nhi m v tư i, tiêu nư c ph c v s n xu t nông nghi p c a các ơn v qu n lý, khai thác công trình th y l i và quy ch qu n lý tài chính i v i công ty nhà nư c làm nhi m v qu n lý, khai thác công trình th y l i. b. Ban hành văn b n hư ng d n l p d toán, c p phát, qu n lý, thanh, quy t toán kinh phí khi th c hi n mi n thu th y l i phí. c. T ng h p d toán chi ngân sách do mi n thu th y l i phí c a các công ty qu n lý, khai thác công trình th y l i Trung ương và các ơn v qu n lý khai thác công trình th y l i c a các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương báo cáo Chính ph trình Qu c h i phê chuNn theo quy nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c. d. Th c hi n ki m tra, giám sát mi n thu th y l i phí và vi c s d ng ngân sách c p cho các công trình qu n lý khai thác công trình th y l i và các t ch c h p tác dùng nư c.”
  8. 5. B sung các kho n 10, 11, 12, 13, 14 vào i u 29 như sau: “10. Th c hi n phân c p qu n lý c th các công trình th y l i theo hư ng d n c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. 11. Giám sát vi c xây d ng ban hành các nh m c lao ng, nh m c kinh t k thu t cho các công ty qu n lý khai thác công trình th y l i và t ch c h p tác dùng nư c. Quy t nh phương th c giao k ho ch, t hàng cho các ơn v làm nhi m v qu n lý, khai thác công trình th y l i, duy t d toán, c p phát, qu n lý thanh quy t toán kinh phí cho các ơn v làm nhi m v qu n lý khai thác công trình th y l i. 12. Hàng năm xây d ng d toán c p bù th y l i phí ư c mi n cho các ơn v qu n lý, khai thác công trình th y l i trình H i ng nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương xem xét quy t nh ( i v i nh ng a phương có thu i u ti t ngu n thu v ngân sách Trung ương); t ng h p báo cáo B Tài chính, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn v m c kinh phí h tr ( i v i nh ng a phương nh n tr c p t ngân sách Trung ương và a phương có thu i u ti t v ngân sách Trung ương dư i 50%). 13. Giám sát vi c th c hi n thu, chi, thanh quy t toán các kho n h tr c a ngân sách. 14. T ch c s p x p l i các công ty qu n lý, khai thác công trình th y l i c a t nh theo chính sách thu th y l i phí m i”. i u 2. Ngh nh này có hi u l c thi hành t ngày 01 tháng 01 năm 2009 và thay th Ngh nh s 154/2007/N -CP ngày 15 tháng 10 năm 2007 c a Chính ph s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 143/2003/N -CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 c a Chính ph quy nh chi ti t m t s i u c a Pháp l nh Khai thác và B o v công trình th y l i. i u 3. B Tài chính ch trì, ph i h p v i B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn hư ng d n thi hành Ngh nh này. i u 4. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. TM. CHÍNH PH TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; Nguy n T n Dũng - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - y ban Giám sát tài chính Qu c gia;
  9. - BQL KKTCKQT B Y; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, KTTH (5b).
Đồng bộ tài khoản