Nghị định số 119/1997/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
52
lượt xem
1
download

Nghị định số 119/1997/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 119/1997/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính và thành lập một số xã thuộc các huyện Bình Long, Lộc Ninh, Phước Long và Bù Đăng, tỉnh Bình Phước do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 119/1997/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 119/1997/N -CP Hà N i, ngày 26 tháng 12 năm 1997 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 119/1997/N -CP NGÀY 26 THÁNG 12 NĂM 1997 V VI C I U CH NH NA GI I HÀNH CHÍNH VÀ THÀNH L P M T S XÃ THU C CÁC HUY N BÌNH LONG, L C NINH, PHƯ C LONG VÀ BÙ ĂNG, T NH BÌNH PHƯ C CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Xét ngh c a Ch t ch U ban nhân dân t nh Bình Phư c và B trư ng, Trư ng Ban T ch c - Cán b Chính ph , NGHN NNH: i u 1. Nay i u ch nh a gi i hành chính và thành l p m t s xã thu c các huy n Bình Long, L c Ninh, Phư c Long và Bù ăng, t nh Bình Phư c như sau: 1. Thành l p xã An Phú thu c huy n Bình Long trên cơ s 5.016 ha di n tích t nhiên và 503 nhân khNu c a xã Thanh Lương; 2.230 ha di n tích t nhiên và 5.964 nhân khNu c a th tr n An L c. Xã An Phú có 7.246 ha di n tích t nhiên và 6.467 nhân khNu. a gi i hành chính xã An Phú: B c giáp xã Thanh Lương và huy n L c Ninh; ông giáp xã Thanh Phú và th tr n An L c; Nam giáp xã Thanh Bình và xã Minh c; Tây giáp t nh Tây Ninh. 2. Thành l p xã Thanh Phú thu c huy n Bình Long trên cơ s 1.689 ha di n tích t nhiên và 6.043 nhân khNu c a xã Thanh Lương; 1.272 ha di n tích t nhiên và 4.371 nhân khNu c a th tr n An L c. Xã Thanh Phú có 2.961 ha di n tích t nhiên và 10.414 nhân khNu. a gi i hành chính xã Thanh Phú: B c giáp xã Thanh Lương; ông giáp xã Thanh An; Nam giáp xã An Phú và th tr n An L c; Tây giáp xã An Phú. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính: Xã Thanh Lương có 6.695 ha di n tích t nhiên và 7.970 nhân khNu.
  2. Th tr n An L c có 1.109 ha di n tích t nhiên và 15.610 nhân khNu. 3. Thành l p xã Tân Thành thu c huy n L c Ninh trên cơ s 4.050 ha di n tích t nhiên và 4.539 nhân khNu c a xã Tân Ti n. a gi i hành chính xã Tân Thành: B c giáp Cămpuchia; ông giáp xã Tân Ti n; Nam giáp xã L c Hi p; Tây giáp xã L c An. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính xã Tân Ti n có 4.250 ha di n tích t nhiên và 3.648 nhân khNu. 4. Thành l p xã Bù Gia M p thu c huy n Phư c Long trên cơ s 23.276 ha di n tích t nhiên và 4.001 nhân khNu c a xã ak Ơ. a gi i hành chính xã Bù Gia M p: B c giáp Cămpuchia; ông giáp huy n ak Rlap, t nh k L k; Nam giáp xã c H nh và huy n Bù ăng; Tây giáp xã ak Ơ. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính xã ak Ơ có 36.724 ha di n tích t nhiên và 4.673 nhân khNu. 5. Thành l p xã Bom Bo thu c huy n Bù ăng trên cơ s 6.280 ha di n tích t nhiên và 1.358 nhân khNu c a xã ak Nhau; 6.400 ha di n tích t nhiên và 2.010 nhân khNu c a xã Minh Hưng. Xã Bom Bo có 12.680 ha di n tích t nhiên và 3.368 nhân khNu. a gi i hành chính xã Bom Bo: B c giáp xã ak Nhau; ông giáp xã Th Sơn và xã oàn K t; Nam giáp xã Minh Hương; Tây giáp huy n Phư c Long. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính: - Xã ak Nhau có 24.490 ha di n tích t nhiên và 2.669 nhân khNu. - Xã Minh Hưng có 12.350 ha di n tích t nhiên và 3.307 nhân khNu. i u 2. Ngh nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ban hành. M i quy nh trư c ây trái v i Ngh nh này u bãi b . i u 3. Ch t ch U ban nhân dân t nh Bình Phư c và B trư ng, Trư ng Ban T ch c - Cán b Chính ph ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản