Nghị định số 127/2005/NĐ-CP về việc giải quyết đối với một số trường hợp cụ thể về nhà đất trong quá trình thực hiện các chính sách quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 01 tháng 7 năm 1991 do Chính phủ ban hành, để hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 23/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 của quốc hội và nghị quyết số 755/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02 tháng 4 n

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
141
lượt xem
20
download

Nghị định số 127/2005/NĐ-CP về việc giải quyết đối với một số trường hợp cụ thể về nhà đất trong quá trình thực hiện các chính sách quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 01 tháng 7 năm 1991 do Chính phủ ban hành, để hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 23/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 của quốc hội và nghị quyết số 755/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02 tháng 4 n

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'nghị định số 127/2005/nđ-cp về việc giải quyết đối với một số trường hợp cụ thể về nhà đất trong quá trình thực hiện các chính sách quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 01 tháng 7 năm 1991 do chính phủ ban hành, để hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 23/2003/qh11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 của quốc hội và nghị quyết số 755/2005/nq-ubtvqh11 ngày 02 tháng 4 n', văn bản luật, quyền dân sự phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 127/2005/NĐ-CP về việc giải quyết đối với một số trường hợp cụ thể về nhà đất trong quá trình thực hiện các chính sách quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 01 tháng 7 năm 1991 do Chính phủ ban hành, để hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 23/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 của quốc hội và nghị quyết số 755/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02 tháng 4 n

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 127/2005/N -CP Hà N i, ngày 10 tháng 10 năm 2005 NGHN NNH HƯ NG D N TH C HI N NGH QUY T S 23/2003/QH11 NGÀY 26 THÁNG 11 NĂM 2003 C A QU C H I VÀ NGH QUY T S 755/2005/NQ- UBTVQH11 NGÀY 02 THÁNG 4 NĂM 2005 C A Y BAN THƯ NG V QU C H I QUY Đ NH VI C GI I QUY T Đ I V I M T S TRƯ NG H P C TH V NHÀ Đ T TRONG QUÁ TRÌNH TH C HI N CÁC CHÍNH SÁCH QU N LÝ NHÀ Đ T VÀ CHÍNH SÁCH C I T O XÃ H I CH NGHĨA TRƯ C NGÀY 01 THÁNG 7 NĂM 1991 CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Ngh quy t s 23/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 c a Qu c h i Khoá XI v nhà t do Nhà nư c ã qu n lý, b trí s d ng trong quá trình th c hi n các chính sách qu n lý nhà t và chính sách c i t o xã h i ch nghĩa trư c ngày 01 tháng 7 năm 1991; Căn c Ngh quy t s 755/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02 tháng 4 năm 2005 c a y ban Thư ng v Qu c h i quy nh vi c gi i quy t i v i m t s trư ng h p c th v nhà t trong quá trình th c hi n các chính sách qu n lý nhà t và chính sách c i t o xã h i ch nghĩa trư c ngày 01 tháng 7 năm 1991; Xét ngh c a B trư ng B Xây d ng, NGHN NNH : Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ngh nh này hư ng d n vi c th c hi n Ngh quy t s 23/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 c a Qu c h i Khoá XI v nhà t do Nhà nư c ã qu n lý, b trí s d ng trong quá trình th c hi n các chính sách qu n lý nhà t và chính sách c i t o xã h i ch nghĩa trư c ngày 01 tháng 7 năm 1991 (sau ây g i chung là Ngh quy t s 23/2003/QH11) và Ngh quy t s 755/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02 tháng 4 năm 2005 c a y ban Thư ng v Qu c h i quy nh vi c gi i quy t i v i m t s trư ng h p c th v nhà t trong quá trình th c hi n các chính sách qu n lý nhà t và chính sách c i t o xã h i ch nghĩa trư c ngày 01 tháng 7 năm 1991 (sau ây g i chung là Ngh quy t s 755/2005/NQ-UBTVQH11). i u 2. y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i chung là y ban nhân dân c p t nh) có trách nhi m hoàn thành các th t c pháp lý xác
  2. l p s h u toàn dân i v i các lo i nhà t mà Nhà nư c ã qu n lý, b trí s d ng theo các chính sách quy nh t i i u 2 c a Ngh quy t s 23/2003/QH11 và t ch c th c hi n Ngh quy t s 755/2005/NQ-UBTVQH11 b o m hoàn thành trư c ngày 01 tháng 7 năm 2009. Chương 2: CÁC QUY NNH C TH i u 3. Th t c pháp lý xác l p s h u toàn dân i v i các lo i nhà t mà Nhà nư c ã qu n lý, b trí s d ng theo các chính sách quy nh t i i u 2 c a Ngh quy t s 23/2003/QH11, kho n 2 i u 5, i u 6 và kho n 2 i u 7 c a Ngh quy t s 755/2005/NQ-UBTVQH11 ư c th c hi n như sau: 1. y ban nhân dân c p t nh ch o cơ quan có ch c năng th ng kê, rà soát và t ng h p danh sách các lo i nhà t thu c di n ph i hoàn thành th t c pháp lý xác l p s h u toàn dân trên a bàn và trình Ch t ch y ban nhân dân c p t nh ra quy t nh xác l p s h u toàn dân i v i các lo i nhà t này. 2. Căn c vào hi n tr ng và m c ích s d ng nhà t mà Nhà nư c ã xác l p s h u toàn dân quy nh t i kho n 1 i u này, y ban nhân dân c p t nh giao nhi m v qu n lý qu nhà t này theo quy nh sau ây: a) i v i di n tích nhà t ang ư c s d ng vào m c ích thì giao cho doanh nghi p nhà nư c có ch c năng qu n lý qu nhà thu c s h u nhà nư c c a a phương qu n lý theo quy nh hi n hành v qu n lý nhà t thu c s h u nhà nư c. Trư ng h p di n tích nhà t này không n m trong quy ho ch s d ng thì ph i gi i to và th c hi n b i thư ng theo quy nh hi n hành v b i thư ng, h tr và tái nh cư khi Nhà nư c thu h i t. b) i v i di n tích nhà t ang do các cơ quan, t ch c (tr trư ng h p quy nh t i i m c kho n này) qu n lý, s d ng vào m c ích không ph i thì giao cho các cơ quan, t ch c ó qu n lý, s d ng theo quy nh v qu n lý nhà t thu c s h u nhà nư c. Trư ng h p các cơ quan, t ch c ang cho thuê qu nhà t này thì y ban nhân dân c p t nh có trách nhi m thu h i giao cho doanh nghi p nhà nư c có ch c năng qu n lý qu nhà thu c s h u nhà nư c c a a phương qu n lý, s d ng theo quy nh v qu n lý nhà t thu c s h u nhà nư c. c) i v i di n tích nhà t ang do các doanh nghi p không có ch c năng qu n lý qu nhà thu c s h u nhà nư c qu n lý, s d ng thì căn c vào giá chuNn nhà cùng lo i xây d ng m i và giá t do y ban nhân dân c p t nh quy nh theo khung giá c a Chính ph xác nh giá tr nhà t làm cơ s giao v n cho các doanh nghi p. Vi c s d ng t c a các doanh nghi p trong trư ng h p này ư c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t v t ai. Trong trư ng h p các doanh nghi p quy nh t i i m này s d ng nhà t không úng m c ích ư c giao ho c cho t ch c, cá nhân khác thuê thì y ban nhân dân c p t nh có trách nhi m thu h i và giao cho doanh nghi p nhà nư c có ch c năng
  3. qu n lý qu nhà thu c s h u nhà nư c c a a phương qu n lý theo quy nh hi n hành v qu n lý nhà t thu c s h u nhà nư c. d) i v i di n tích nhà t thu c di n ph i gi i to th c hi n các d án u tư ã ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n phê duy t thì giao cho các ch u tư d án tri n khai th c hi n d án theo quy nh c a pháp lu t. Trong trư ng h p chưa có ch u tư thì giao cho t ch c phát tri n qu t c a a phương qu n lý theo quy nh c a pháp lu t. i u 4. i v i nhà t tuy thu c di n ph i th c hi n các chính sách quy nh t i i u 2 c a Ngh quy t s 23/2003/QH11 nhưng n ngày Ngh quy t s 755/2005/NQ-UBTVQH11 có hi u l c thi hành, Nhà nư c chưa có văn b n qu n lý, chưa b trí s d ng nhà t ó thì Nhà nư c không ti p t c th c hi n vi c qu n lý theo các chính sách trư c ây. Vi c công nh n quy n s h u nhà và quy n s d ng t ư c th c hi n theo quy nh sau ây: 1. Trư ng h p ngư i ang tr c ti p s d ng nhà t là ch s h u thì ph i có gi y t h p l ch ng minh là ch s h u nhà t ó làm cơ s cơ quan có thNm quy n c p gi y ch ng nh n quy n s h u nhà và gi y ch ng nh n quy n s d ng t. N u ngư i ang tr c ti p s d ng nhà t không ng tên trong các gi y t v s h u nhà thì ph i kèm theo gi y t v mua bán, t ng cho, i ho c nh n th a k nhà t ó. 2. Trư ng h p ngư i ang tr c ti p s d ng nhà t không có các gi y t quy nh t i kho n 1 i u này thì ph i có xác nh n c a y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n (sau ây g i chung là y ban nhân dân c p xã) v vi c không có tranh ch p v s h u và phù h p v i quy ho ch i v i nh ng khu v c ã có quy ho ch chi ti t ư c cơ quan có thNm quy n phê duy t trư c khi ư c cơ quan có thNm quy n c p gi y ch ng nh n quy n s h u nhà và gi y ch ng nh n quy n s d ng t. Trong trư ng h p có tranh ch p v s h u thì ch th c hi n c p gi y ch ng nh n quy n s h u nhà và gi y ch ng nh n quy n s d ng t sau khi ã gi i quy t xong tranh ch p. 3. Trư ng h p nhà t ó có liên quan n ngư i Vi t Nam nư c ngoài thì vi c gi i quy t ư c th c hi n theo Ngh quy t c a y ban Thư ng v Qu c h i v giao d ch dân s v nhà có y u t nư c ngoài ư c xác l p trư c ngày 01 tháng 7 năm 1991. 4. Trư ng h p nhà t quy nh t i i u này thu c di n ph i gi i to theo quy t nh c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n thì ngư i thu c di n ư c công nh n là ch s h u ư c b i thư ng theo quy nh hi n hành v b i thư ng, h tr và tái nh cư khi Nhà nư c thu h i t. i u 5. i v i nhà t mà Nhà nư c ã có văn b n qu n lý nhưng trên th c t Nhà nư c chưa qu n lý, chưa b trí s d ng theo quy nh t i i u 5 c a Ngh quy t s 755/2005/NQ-UBTVQH11 thì gi i quy t như sau: 1. Trư ng h p ngư i ang tr c ti p s d ng nhà t là ch s h u thì ph i có gi y t ch ng minh là ch s h u nhà t i th i i m Nhà nư c có văn b n qu n lý làm cơ s ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n c p gi y ch ng nh n quy n s h u nhà và gi y ch ng nh n quy n s d ng t i v i nhà t ó.
  4. 2. Trư ng h p ngư i ang tr c ti p s d ng nhà t ã ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n c p gi y ch ng nh n quy n s h u nhà và quy n s d ng t thì không ph i th c hi n c p l i gi y ch ng nh n quy n s h u nhà và gi y ch ng nh n quy n s d ng t. Ch s h u ư c th c hi n các quy n và nghĩa v c a ch s h u nhà và ngư i s d ng t theo quy nh c a pháp lu t. 3. Trư ng h p ngư i ang tr c ti p s d ng nhà t có gi y t ch ng minh vi c mua bán, chuy n i ho c t ng cho ngay tình và hi n nhà t ó không có tranh ch p v s h u thì ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n c p gi y ch ng nh n quy n s h u nhà và gi y ch ng nh n quy n s d ng t. 4. Trư ng h p ngư i ang tr c ti p s d ng nhà t là ngư i th a k h p pháp thì ph i có di chúc h p pháp ho c biên b n phân chia di s n ho c có b n án, quy t nh c a Toà án ã có hi u l c pháp lu t. 5. Trư ng h p ngư i ang tr c ti p s d ng nhà t là ngư i ư c y quy n qu n lý h p pháp theo quy nh c a pháp lu t t i th i i m y quy n thì áp d ng các quy nh t i kho n 1 và kho n 2 i u 10 c a Ngh quy t s 58/1998/NQ-UBTVQH10 c a y ban Thư ng v Qu c h i v giao d ch dân s v nhà ư c xác l p trư c ngày 01 tháng 7 năm 1991 gi i quy t. Trong trư ng h p ngư i ang tr c ti p s d ng nhà t quy nh t i kho n này là ngư i ư c y quy n qu n lý không h p pháp ho c không có y quy n qu n lý thì áp d ng quy nh t i kho n 3 i u 10 c a Ngh quy t s 58/1998/NQ-UBTVQH10 gi i quy t. 6. Trư ng h p nhà t quy nh t i i u này thu c di n ph i gi i t a theo quy t nh c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n thì ngư i thu c di n ư c công nh n là ch s h u ư c b i thư ng theo quy nh hi n hành v b i thư ng, h tr và tái nh cư khi Nhà nư c thu h i t. 7. Trư ng h p ngư i ang tr c ti p s d ng nhà t không thu c di n quy nh t i các kho n 1, 2, 3, 4 và 5 i u này thì áp d ng quy nh t i kho n 2 i u 5 c a Ngh quy t s 755/2005/NQ-UBTVQH11 th c hi n xác l p s h u toàn dân i v i nhà t ó. Th t c pháp lý xác l p s h u toàn dân i v i nhà t quy nh t i kho n này ư c th c hi n theo quy nh t i i u 3 c a Ngh nh này. i u 6. i v i nhà t mà Nhà nư c ã trưng mua nhưng chưa thanh toán ti n ho c ã thanh toán m t ph n theo quy nh t i i u 6 c a Ngh quy t s 755/2005/NQ- UBTVQH11 thì y ban nhân dân c p t nh ch o cơ quan có ch c năng th c hi n vi c thanh toán theo quy nh sau ây: 1. i chi u h sơ ngh thanh toán v i h sơ g c v trưng mua nhưng chưa thanh toán ti n ho c ã thanh toán m t ph n xác nh c th i tư ng thu c di n ư c thanh toán, di n tích nhà khi Nhà nư c trưng mua. 2. Th c hi n nh giá nhà theo nguyên t c l y giá xây d ng m i c a nhà c p 2, n u là bi t th thì l y giá xây d ng m i c a bi t th h ng 2 do y ban nhân dân c p t nh
  5. quy nh t i th i i m thanh toán nhân v i di n tích s d ng nhà khi Nhà nư c trưng mua tính ti n làm cơ s thanh toán. Trong trư ng h p Nhà nư c ã thanh toán m t ph n ti n thì ph n ti n còn l i cũng ư c thanh toán cho ch s h u ho c ngư i th a k h p pháp c a h theo nguyên t c l y giá xây d ng m i c a nhà c p 2, n u là bi t th thì l y giá xây d ng m i c a bi t th h ng 2 do y ban nhân dân c p t nh quy nh t i th i i m thanh toán nhân v i di n tích s d ng nhà khi Nhà nư c trưng mua tr i ph n trăm s ti n mà Nhà nư c ã thanh toán trư c ây. Không tính giá tr quy n s d ng t vào giá thanh toán quy nh t i kho n này. 3. L p danh sách t ng i tư ng thu c di n ư c thanh toán, trong ó nêu rõ di n tích s d ng nhà khi Nhà nư c trưng mua, s ti n ph i thanh toán c a t ng trư ng h p trình Ch t ch y ban nhân dân c p t nh xem xét, ra quy t nh thanh toán. Trong quy t nh thanh toán c a Ch t ch y ban nhân dân c p t nh ph i ghi rõ tên ngư i ư c thanh toán, s ti n ư c thanh toán, th i h n thanh toán và cơ quan có trách nhi m thanh toán. 4. T ch c thanh toán theo úng quy nh c a Ngh quy t s 755/2005/NQ- UBTVQH11 và Ngh nh này. 5. Trư ng h p a phương không kinh phí thanh toán thì y ban nhân dân c p t nh ph i l p báo cáo gi i trình c th kèm theo danh sách các i tư ng thu c di n ư c thanh toán và s ti n còn thi u g i v B Xây d ng và B Tài chính t ng h p trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh. B Tài chính ch trì, ph i h p v i B Xây d ng hư ng d n c th vi c thanh toán quy nh t i i u này. i u 7. i v i nhà mà Nhà nư c ã trưng d ng có th i h n c a h gia ình, cá nhân theo quy nh t i kho n 1 i u 7 c a Ngh quy t s 755/2005/NQ-UBTVQH11 thì y ban nhân dân c p t nh th c hi n: 1. Ki m tra h sơ g c v nhà mà Nhà nư c ã trưng d ng, th i h n trưng d ng ghi trong gi y t trưng d ng và xác nh ch s h u không thu c di n ph i th c hi n các chính sách quy nh t i i u 2 c a Ngh quy t s 23/2003/QH11. 2. Ki m tra hi n tr ng nhà mà Nhà nư c ã trưng d ng có th i h n. N u nhà t ó không thu c di n ư c giao l i theo quy nh t i kho n 1 i u 7 c a Ngh quy t s 755/2005/NQ-UBTVQH11 thì ph i thông báo ương s bi t rõ lý do. N u nhà ó thu c di n ư c giao l i nhưng không thu c m t trong các trư ng h p quy nh t i i u 9 c a Ngh quy t s 755/2005/NQ-UBTVQH11 thì Ch t ch y ban nhân dân c p t nh ra quy t nh giao l i nhà ó cho ch s h u. Trong quy t nh giao l i nhà ph i ghi rõ tên ngư i ư c giao l i, di n tích nhà giao l i, th i gian th c hi n giao l i và cơ quan có trách nhi m bàn giao nhà ó. 3. Trư ng h p nhà thu c di n ư c giao l i nhưng nhà ó thu c m t trong các trư ng h p quy nh t i i u 9 c a Ngh quy t s 755/2005/NQ-UBTVQH11 thì ch
  6. o cơ quan có ch c năng l p phương án b i thư ng theo quy nh hi n hành v b i thư ng, h tr và tái nh cư khi Nhà nư c thu h i t trình Ch t ch y ban nhân dân c p t nh quy t nh vi c b i thư ng, tr trư ng h p các bên có tho thu n khác. Trong trư ng h p b i thư ng b ng ti n thì th c hi n thanh toán theo quy nh t i i u 14 c a Ngh quy t s 755/2005/NQ-UBTVQH11; trư ng h p b i thư ng b ng nhà khác ho c giao t khác thì th c hi n giao nhà , t theo trình t , th t c v b i thư ng, h tr và tái nh cư khi Nhà nư c thu h i t. 4. Trư ng h p nhà mà Nhà nư c ã trưng d ng có th i h n nhưng ang do các cơ quan Trung ương s d ng làm tr s làm vi c thì y ban nhân dân c p t nh ph i ph i h p v i các cơ quan này l p báo cáo c th i tư ng thu c di n ư c b i thư ng và s ti n ph i b i thư ng g i B Xây d ng và B Tài chính t ng h p báo cáo Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh. Các cơ quan ang s d ng qu nhà t này có trách nhi m ph i h p v i y ban nhân dân c p t nh l p báo cáo g i B Xây d ng và B Tài chính. Căn c vào quy t nh c a Th tư ng Chính ph , B Tài chính có trách nhi m c p kinh phí y ban nhân dân c p t nh thanh toán cho ngư i thu c di n ư c b i thư ng. 5. Ngư i ư c giao l i nhà quy nh t i kho n 1 i u này, ngư i ư c b i thư ng b ng nhà ho c giao t quy nh t i kho n 3 i u này ph i làm th t c ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n c p gi y ch ng nh n quy n s h u nhà và gi y ch ng nh n quy n s d ng t i v i nhà t ó theo quy nh c a pháp lu t. i u 8. i v i di n tích nhà t ư c l i theo quy nh t i i u 8 c a Ngh quy t s 755/2005/NQ-UBTVQH11 thì gi i quy t như sau: 1. Trư ng h p ngư i ang tr c ti p s d ng nhà t có gi y t ch ng minh tính h p l trong vi c s d ng di n tích nhà t ư c l i di n tích thì ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n c p gi y ch ng nh n quy n s h u nhà và gi y ch ng nh n quy n s d ng t theo quy nh c a pháp lu t. 2. Trư ng h p nhà t ó có liên quan n ngư i Vi t Nam nư c ngoài thì vi c gi i quy t ư c th c hi n theo Ngh quy t c a y ban Thư ng v Qu c h i v giao d ch dân s v nhà có y u t nư c ngoài ư c xác l p trư c ngày 01 tháng 7 năm 1991. 3. Trư ng h p nhà t ó thu c di n quy nh t i i u 9 c a Ngh quy t s 755/2005/NQ-UBTVQH11 thì ngư i ư c công nh n là ch s h u ư c gi i quy t b i thư ng theo quy nh t i các kho n 3 và 5 i u 7 c a Ngh nh này. i u 9. Vi c t o i u ki n h tr c i thi n nhà i v i nh ng trư ng h p ch s h u có nhà t mà Nhà nư c ã qu n lý, b trí s d ng theo quy nh t i i u 10 c a Ngh quy t s 755/2005/NQ-UBTVQH11 ư c th c hi n như sau: 1. Ngư i ư c t o i u ki n h tr c i thi n nhà quy nh t i i u 10 c a Ngh quy t s 755/2005/NQ-UBTVQH11 ph i là ch s h u có nhà t mà Nhà nư c ã qu n lý, b trí s d ng theo các chính sách qu n lý và c i t o nhà t trư c ây và
  7. ang thư ng trú t i t nh, thành ph có nhà t mà Nhà nư c ã qu n lý, b trí s d ng trư c ngày Ngh quy t s 755/2005/NQ-UBTVQH11 có hi u l c thi hành. 2. Trên cơ s ơn ngh h tr c i thi n nhà , y ban nhân dân c p t nh ch o cơ quan có ch c năng qu n lý nhà c p t nh ki m tra h sơ g c v vi c Nhà nư c ã qu n lý, b trí s d ng nhà t c a ngư i có ơn và ch trì ph i h p v i y ban nhân dân c p xã nơi ngư i ó sinh s ng ki m tra, xác nh n th c tr ng ch c a h và i chi u v i quy nh t i i u 10 c a Ngh quy t s 755/2005/NQ-UBTVQH11. 3. Vi c xác nh th c tr ng v ch c a ngư i có ơn ph i căn c vào nhà mà ngư i ó ang tr c ti p s d ng t i th i i m có ơn ngh h tr c i thi n nhà và ph i áp ng m t trong các i u ki n sau: a) Nhà mà ngư i thu c di n quy nh t i kho n 1 i u này ang tr c ti p s d ng là nhà thuê, mư n ho c nh c a ngư i khác không ph i là thành viên trong h gia ình (nhà này không thu c quy n s h u riêng c a các i tư ng quy nh t i kho n 1 i u này). b) Nhà mà ngư i thu c di n quy nh t i kho n 1 i u này ang tr c ti p s d ng là nhà thu c s h u riêng c a h nhưng di n tích s d ng bình quân trong h gia ình th p hơn ho c b ng 6m2/ngư i. Vi c xác nh s ngư i cùng sinh s ng trong h gia ình tính bình quân di n tích u ngư i quy nh t i i m này ph i căn c vào s nhân khNu thư ng trú trong h gia ình có xác nh n c a cơ quan công an c p huy n nơi có nhà trư c th i i m Ngh quy t s 755/2005/NQ-UBTVQH11 có hi u l c thi hành. 4. Sau khi i chi u th c tr ng v nhà v i quy nh t i i u 10 c a Ngh quy t s 755/2005/NQ-UBTVQH11 và quy nh t i i u này, cơ quan có ch c năng qu n lý nhà c p t nh l p danh sách các trư ng h p thu c di n ư c h tr c i thi n nhà và xu t hình th c h tr c i thi n nhà trình Ch t ch y ban nhân dân c p t nh quy t nh h tr . 5. Căn c vào tình hình th c t v nhà c a a phương, th c tr ng nhà c a t ng trư ng h p và ngh c a cơ quan có ch c năng qu n lý nhà c p t nh, Ch t ch y ban nhân dân c p t nh quy t nh áp d ng m t trong các hình th c h tr sau: a) Gi i quy t cho h ư c thuê nhà thu c s h u Nhà nư c. b) Gi i quy t cho h ư c mua nhà tr góp theo quy nh v bán nhà cho ngư i tái nh cư ho c cho h ư c mua nhà theo quy nh c a U ban nhân dân c p t nh. i u 10. Vi c l p kinh phí thanh toán theo quy nh t i i u 11 c a Ngh quy t s 755/2005/NQ-UBTVQH11 ư c th c hi n như sau: 1. i v i nhà t do a phương qu n lý, s d ng mà thu c di n ph i thanh toán thì y ban nhân dân c p t nh ch o cơ quan tài chính c p t nh ph i h p v i cơ quan có ch c năng qu n lý nhà cùng c p t ng h p c th t ng trư ng h p và l p báo cáo kinh phí thanh toán trình H i ng nhân dân c p t nh quy t nh. Ngu n kinh phí thanh toán quy nh t i kho n này ư c l y t ngân sách c a a phương.
  8. Trong trư ng h p a phương không kinh phí thanh toán thì y ban nhân dân c p t nh ph i xác nh c th s kinh phí ngh ngân sách trung ương h tr kèm theo danh sách các trư ng h p thu c di n ư c thanh toán và s ti n ph i thanh toán còn thi u g i B Xây d ng và B Tài chính t ng h p báo cáo Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh. 2. i v i nhà t do cơ quan trung ương qu n lý, s d ng mà thu c di n ph i thanh toán thì các cơ quan này ph i l p báo cáo c th các trư ng h p ph i thanh toán và s ti n ph i thanh toán g i B Xây d ng và B Tài chính báo cáo Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh. Căn c vào quy t nh c a Th tư ng Chính ph , B Tài chính có trách nhi m c p kinh phí các cơ quan ó th c hi n thanh toán cho ngư i thu c di n ư c thanh toán. 3. i v i nhà t do t ch c xã h i, t ch c xã h i - ngh nghi p qu n lý, s d ng mà thu c di n ph i thanh toán thì s d ng kinh phí c a các t ch c ó thanh toán. Trong trư ng h p các t ch c c a Trung ương không kinh phí thanh toán thì ph i l p báo cáo c th t ng trư ng h p và s ti n còn thi u g i B Xây d ng và B Tài chính xem xét, t ng h p báo cáo Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh h tr vi c thanh toán. i v i t ch c c a a phương thì l p báo cáo ngh Ch t ch y ban nhân dân c p t nh xem xét, quy t nh. Trong trư ng h p ngân sách nhà nư c thanh toán thì nhà t ó thu c s h u toàn dân, các t ch c ang qu n lý, s d ng ph i th c hi n qu n lý, s d ng theo quy nh v s d ng nhà t thu c s h u Nhà nư c. 4. Căn c vào ngh h tr kinh phí c a các a phương, các cơ quan Trung ương và các t ch c quy nh t i i u này, B Xây d ng và B Tài chính có trách nhi m ki m tra, t ng h p và báo cáo Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh. 5. i v i trư ng h p do ch u tư d án ho c t ch c phát tri n qu t th c hi n thanh toán thì ph i xác nh c th các trư ng h p ư c thanh toán theo quy nh c a Ngh quy t s 755/2005/UBTVQH11 và xác nh c th m c kinh phí ph i thanh toán trong t ng chi phí b i thư ng gi i phóng m t b ng trình cơ quan có thNm quy n phê duy t. Trong trư ng h p chưa có kinh phí gi i phóng m t b ng thì y ban nhân dân c p t nh nơi có d án u tư ph i ng trư c kinh phí t ngân sách c a a phương th c hi n thanh toán. S kinh phí này ư c hoàn tr khi có kinh phí gi i phóng m t b ng. 6. Các cơ quan, t ch c có nghĩa v thanh toán ph i th c hi n thanh toán theo úng quy nh t i Ngh quy t s 755/2005/UBTVQH11 và Ngh nh này. Chương 3: ĐI U KHO N THI HÀNH i u 11. i v i các lo i nhà t thu c di n i u ch nh c a Ngh quy t s 755/2005/NQ-UBTVQH11 nhưng n ngày Ngh quy t s 755/2005/NQ- UBTVQH11 có hi u l c thi hành, ã có quy t nh gi i quy t c a Ch t ch y ban nhân dân c p có thNm quy n ho c c a Th trư ng các B , ngành ho c c a Th tư ng Chính ph thì th c hi n gi i quy t như sau:
  9. 1. Trư ng h p nhà t ã có quy t nh gi i quy t và trên th c t ã gi i quy t xong thì không áp d ng các quy nh c a Ngh quy t s 755/2005/NQ-UBTVQH11 và Ngh nh này gi i quy t l i. 2. Trư ng h p nhà t ã có quy t nh gi i quy t nhưng th c t chưa th c hi n ư c thì ph i áp d ng các quy nh c a Ngh quy t s 755/2005/NQ-UBTVQH11 và Ngh nh này gi i quy t. 3. Trư ng h p nhà t ã ư c gi i quy t theo b n án ho c quy t nh c a Toà án nhân dân các c p thì th c hi n theo hư ng d n c a Toà án nhân dân t i cao. i u 12. Trách nhi m c a các B , ngành có liên quan: 1. B Xây d ng có trách nhi m: a) Theo dõi, ki m tra, ôn c vi c th c hi n Ngh quy t s 23/2003/QH11, Ngh quy t s 755/2005/NQ-UBTVQH11 và Ngh nh này; báo cáo Th tư ng Chính ph gi i quy t nh ng trư ng h p phát sinh không thu c di n quy nh trong Ngh quy t s 755/2005/NQ-UBTVQH11 và Ngh nh này. b) Hư ng d n bi u m u t ng h p báo cáo ngh h tr kinh phí theo quy nh c a Ngh nh này. c) Ph i h p v i B Tài chính ki m tra, t ng h p kinh phí do các a phương, các t ch c ngh ngân sách trung ương h tr trình Th tư ng Chính ph phê duy t. d) Ch trì, ph i h p v i các B , ngành có liên quan hư ng d n vi c th c hi n Ngh nh này. 2. B Tài chính có trách nhi m: a) Ch trì, ph i h p v i B Xây d ng ki m tra, t ng h p kinh phí do các a phương, các cơ quan trung ương ho c các t ch c ngh ngân sách trung ương h tr và xác nh kinh phí trư c khi trình Th tư ng Chính ph phê duy t. b) Hư ng d n vi c s d ng ngu n kinh phí thanh toán cho các trư ng h p thu c di n ư c thanh toán theo quy nh t i Ngh quy t s 755/2005/NQ-UBTVQH11 và Ngh nh này. i u 13. y ban nhân dân c p t nh có trách nhi m: 1. Hoàn thành th t c pháp lý xác l p s h u toàn dân i v i các lo i nhà t mà Nhà nư c ã qu n lý, b trí s d ng nhưng chưa hoàn thành th t c pháp lý xác l p s h u toàn dân. 2. Giao l i nhà cho các trư ng h p có i u ki n ư c giao l i, th c hi n b i thư ng theo quy nh i v i nh ng trư ng h p ư c b i thư ng và b trí kinh phí chi tr cho nh ng i tư ng thu c di n ư c thanh toán quy nh t i Ngh quy t s 755/2005/NQ-UBTVQH11, Ngh nh này và hư ng d n c a B Xây d ng, B Tài chính.
  10. 3. Ch o các cơ quan ch c năng th c hi n vi c xác l p quy n s h u nhà và quy n s d ng t theo quy nh c a pháp lu t cho các trư ng h p quy nh t i Ngh quy t s 755/2005/NQ-UBTVQH11 và Ngh nh này. 4. L p k ho ch, b trí qu nhà h tr cho nh ng trư ng h p có khó khăn v nhà theo quy nh t i Ngh quy t s 755/2005/NQ-UBTVQH11, quy nh t i Ngh nh này và phù h p v i i u ki n c th c a a phương. 5. Sáu tháng m t l n, l p báo cáo c th các trư ng h p và s kinh phí ph i thanh toán cũng như các trư ng h p và s kinh phí ã thanh toán g i B Xây d ng và B Tài chính t ng h p báo cáo Th tư ng Chính ph . i u 14. Ngh nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Bãi b các quy nh trư c ây trái v i Ngh nh này. i u 15. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương trong ph m vi ch c năng, nhi m v c a mình ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này./. TM.CHÍNH PH Nơi nh n: TH TƯ NG - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các PTT Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - H ND, UBND các t nh, TP tr c thu c TW; - Văn phòng TW và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; Phan Văn Kh i - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - H c vi n Hành chính Qu c gia; - VPCP: BTCN, TBNC các PCN, BNC, B H 112, Ngư i phát ngôn c a Th tư ng CP, các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, CN (5b), HL.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản