Nghị định số 127/2008/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
71
lượt xem
18
download

Nghị định số 127/2008/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 127/2008/NĐ-CP về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 127/2008/NĐ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 127/2008/N -CP Hà N i, ngày 12 tháng 12 năm 2008 NGHN NNH QUY NNH CHI TI T VÀ HƯ NG D N THI HÀNH M T S I U C A LU T B O HI M XÃ H I V B O HI M TH T NGHI P CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t B o hi m xã h i ngày 29 tháng 6 năm 2006; Căn c B lu t Lao ng ngày 23 tháng 6 năm 1994; Lu t s a i, b sung m t s i u c a B lu t Lao ng ngày 02 tháng 4 năm 2002; Lu t s a i, b sung m t s i u c a B lu t Lao ng ngày 29 tháng 6 năm 2006; Xét ngh c a B trư ng B Lao ng – Thương binh và Xã h i, NGHN NNH: Chương 1. NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Ngh nh này hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t B o hi m xã h i v i tư ng và ph m vi áp d ng; quy n và trách nhi m c a các bên tham gia b o hi m th t nghi p; các ch b o hi m th t nghi p; qu b o hi m th t nghi p; th t c th c hi n b o hi m th t nghi p; khi u n i t cáo v b o hi m th t nghi p và m t s quy nh khác v b o hi m th t nghi p. i u 2. Ngư i lao ng tham gia b o hi m th t nghi p theo kho n 3 i u 2 Lu t B o hi m xã h i 1. Ngư i lao ng tham gia b o hi m th t nghi p theo kho n 3 i u 2 Lu t B o hi m xã h i là công dân Vi t Nam giao k t các lo i h p ng lao ng, h p ng làm vi c sau ây v i ngư i s d ng lao ng quy nh t i i u 3 Ngh nh này: a) H p ng lao ng xác nh th i h n t mư i hai tháng n ba mươi sáu tháng; b) H p ng lao ng không xác nh th i h n; c) H p ng làm vi c xác nh th i h n t mư i hai tháng n ba mươi sáu tháng; d) H p ng làm vi c không xác nh th i h n, k c nh ng ngư i ư c tuy n d ng vào làm vi c t i các ơn v s nghi p c a nhà nư c trư c ngày Ngh nh s 116/2003/N -CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 c a Chính ph quy nh v tuy n d ng, s d ng và qu n lý cán b , công ch c trong các ơn v s nghi p nhà nư c. Các i tư ng giao k t các lo i h p ng lao ng, h p ng làm vi c nêu trên sau ây g i chung là ngư i lao ng.
 2. 2. Ngư i ang hư ng lương hưu h ng tháng, tr c p m t s c lao ng h ng tháng có giao k t h p ng lao ng, h p ng làm vi c v i ngư i s d ng lao ng quy nh t i i u 3 Ngh nh này theo các lo i h p ng quy nh t i kho n 1 i u này không thu c i tư ng tham gia b o hi m th t nghi p. i u 3. Ngư i s d ng lao ng tham gia b o hi m th t nghi p theo kho n 4 i u 2 Lu t B o hi m xã h i là ngư i s d ng lao ng có s d ng t mư i (10) ngư i lao ng tr lên t i các cơ quan, ơn v , t ch c, doanh nghi p sau ây 1. Cơ quan nhà nư c, ơn v s nghi p c a Nhà nư c, ơn v vũ trang nhân dân. 2. T ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i, t ch c chính tr - xã h i – ngh nghi p, t ch c xã h i – ngh nghi p, ơn v s nghi p t ch c chính tr , ơn v s nghi p thu c t ch c chính tr - xã h i và t ch c xã h i khác. 3. Doanh nghi p thành l p, ho t ng theo Lu t Doanh nghi p, Lu t u tư. 4. H p tác xã, Liên hi p H p tác xã thành l p và ho t ng theo Lu t H p tác xã. 5. H kinh doanh cá th , t h p tác, t ch c khác và cá nhân có thuê mư n, s d ng và tr công cho ngư i lao ng. 6. Cơ quan, t ch c, cá nhân nư c ngoài, t ch c qu c t ho t ng trên lãnh th Vi t Nam có s d ng lao ng là ngư i Vi t Nam, tr trư ng h p i u ư c qu c t mà nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam là thành viên có quy nh khác. i u 4. Qu n lý nhà nư c v b o hi m th t nghi p 1. Chính ph th ng nh t qu n lý nhà nư c v b o hi m th t nghi p, ch o xây d ng, ban hành và th c hi n văn b n quy ph m pháp lu t, ch , chính sách v b o hi m th t nghi p. 2. B Lao ng – Thương binh và Xã h i ch u trách nhi m trư c Chính ph th c hi n qu n lý nhà nư c v b o hi m th t nghi p, bao g m: a) Ch trì, ph i h p v i các B , ngành, cơ quan, t ch c nghiên c u, xây d ng trình cơ quan nhà nư c có thNm quy n ban hành ho c ban hành theo thNm quy n các văn b n quy ph m pháp lu t v b o hi m th t nghi p; b) Ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan tuyên truy n, ph bi n ch , chính sách, pháp lu t v b o hi m th t nghi p; th c hi n công tác th ng kê; c) Hư ng d n và t ch c th c hi n các quy nh c a pháp lu t v b o hi m th t nghi p; d) Ki m tra vi c th c hi n các quy nh c a pháp lu t v b o hi m th t nghi p; gi i quy t khi u n i, t cáo v b o hi m th t nghi p; ) Th c hi n ch c năng thanh tra chuyên ngành v b o hi m th t nghi p; e) Th c hi n h p tác qu c t trong lĩnh v c b o hi m th t nghi p theo quy nh c a pháp lu t. 3. B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph trong ph m vi nhi m v , quy n h n th c hi n qu n lý nhà nư c v b o hi m th t nghi p, bao g m: a) Ph i h p v i B Lao ng – Thương binh và Xã h i và các B , ngành có liên quan trong vi c xây d ng pháp lu t, chính sách liên quan n b o hi m th t nghi p;
 3. b) Theo dõi, ki m tra vi c th c hi n ch , chính sách, pháp lu t v b o hi m th t nghi p thu c thNm quy n; c) Th c hi n báo cáo v i cơ quan có thNm quy n trong ph m vi, quy n h n qu n lý nhà nư c v b o hi m th t nghi p. 4. y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương th c hi n qu n lý nhà nư c v b o hi m th t nghi p trong ph m vi a phương. S Lao ng – Thương binh và Xã h i ch u trách nhi m trư c y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v b o hi m th t nghi p, bao g m: a) T ch c d y ngh , tư v n, gi i thi u vi c làm cho ngư i lao ng hư ng tr c p th t nghi p trên a bàn; b) Theo dõi, ki m tra th c hi n pháp lu t v b o hi m th t nghi p; c) Ch trì ho c ph i h p v i cơ quan có liên quan ki m tra, thanh tra vi c th c hi n ch , chính sách b o hi m th t nghi p; d) Ki n ngh các B , ngành có liên quan gi i quy t nh ng v n v b o hi m th t nghi p thu c thNm quy n; ) H ng năm báo cáo tình hình th c hi n pháp lu t v b o hi m th t nghi p theo quy nh c a B Lao ng – Thương binh và Xã h i. i u 5. Thanh tra v b o hi m th t nghi p theo i u 10 Lu t B o hi m xã h i 1. Thanh tra Lao ng – Thương binh và Xã h i th c hi n thanh tra chuyên ngành v b o hi m th t nghi p có các nhi m v sau ây: a) Thanh tra vi c th c hi n các ch , chính sách, pháp lu t v b o hi m th t nghi p; b) Thanh tra v ngu n hình thành, qu n lý và s d ng qu b o hi m th t nghi p; c) Xác minh, k t lu n, ki n ngh vi c gi i quy t khi u n i, t cáo v b o hi m th t nghi p theo quy nh c a pháp lu t; d) X ph t vi ph m hành chính theo thNm quy n các hành vi vi ph m pháp lu t v b o hi m th t nghi p; ki n ngh các cơ quan ch c năng x lý vi ph m pháp lu t v b o hi m th t nghi p; ) Hư ng d n, b i dư ng nghi p v thanh tra chuyên ngành v b o hi m th t nghi p. 2. i tư ng thanh tra chuyên ngành v b o hi m th t nghi p bao g m: a) Ngư i lao ng theo quy nh t i i u 2 Ngh nh này; b) Ngư i s d ng lao ng theo quy nh t i i u 3 Ngh nh này; c) B o hi m xã h i Vi t Nam; d) T ch c, cá nhân khác liên quan n vi c th c hi n b o hi m th t nghi p. i u 6. Các hành vi b nghiêm c m theo i u 14 Lu t B o hi m xã h i 1. V óng b o hi m th t nghi p:
 4. a) Không óng b o hi m th t nghi p theo quy nh c a pháp lu t v b o hi m th t nghi p; b) óng b o hi m th t nghi p không úng m c quy nh t i i u 102 Lu t B o hi m xã h i; c) óng b o hi m th t nghi p không úng th i gian quy nh c a pháp lu t v b o hi m th t nghi p; d) óng b o hi m th t nghi p không s ngư i lao ng thu c i tư ng áp d ng b t bu c tham gia b o hi m th t nghi p theo quy nh t i i u 2 Ngh nh này. 2. Gian l n, gi m o h sơ trong vi c th c hi n b o hi m th t nghi p, bao g m: a) Kê khai không úng s th t ho c s a ch a, tNy xóa làm sai l ch nh ng n i dung có liên quan n vi c óng, hư ng b o hi m th t nghi p; b) Làm gi h sơ hư ng b o hi m th t nghi p; c) C p gi y ch ng nh n sai quy nh làm cơ s hư ng b o hi m th t nghi p. 3. S d ng qu b o hi m th t nghi p sai m c ích, sai chính sách, sai ch . 4. Gây phi n hà, tr ng i, làm thi t h i n quy n và l i ích h p pháp c a ngư i lao ng, ngư i s d ng lao ng, bao g m: a) Gây khó khăn, c n tr , làm ch m vi c óng, hư ng ch b o hi m th t nghi p c a ngư i lao ng; b) Gây phi n hà, tr ng i trong vi c th c hi n trách nhi m tham gia b o hi m th t nghi p c a ngư i s d ng lao ng; c) Không c p h sơ tham gia b o hi m th t nghi p ho c không tr h sơ tham gia b o hi m th t nghi p cho ngư i lao ng theo quy nh. 5. Báo cáo sai s th t, cung c p sai l ch thông tin, s li u v b o hi m th t nghi p. Chương 2. QUY N, TRÁCH NHI M C A NGƯ I LAO NG, NGƯ I S D NG LAO NG, CƠ QUAN LAO NG, B O HI M XÃ H I VI T NAM i u 7. Quy n c a ngư i lao ng v b o hi m th t nghi p theo i u 15 Lu t B o hi m xã h i 1. ư c xác nh n y v óng b o hi m th t nghi p trong S B o hi m xã h i. 2. ư c nh n l i S B o hi m xã h i khi b m t vi c làm ho c ch m d t h p ng lao ng ho c h p ng làm vi c. 3. ư c hư ng y , k p th i ch b o hi m th t nghi p quy nh t i i u 16, i u 17, i u 18 và i u 19 Ngh nh này. 4. ư c y quy n cho ngư i khác nh n tr c p th t nghi p h ng tháng. 5. Yêu c u ngư i s d ng lao ng cung c p thông tin v vi c óng b o hi m th t nghi p; yêu c u cơ quan lao ng, t ch c B o hi m xã h i cung c p thông tin liên quan n b o hi m th t nghi p. 6. Khi u n i, t cáo v i cơ quan có thNm quy n khi ngư i s d ng lao ng, cơ quan lao ng, t ch c b o hi m xã h i có hành vi vi ph m các quy nh v b o hi m th t nghi p.
 5. 7. Các quy n khác theo quy nh c a pháp lu t. i u 8. Trách nhi m c a ngư i lao ng v b o hi m th t nghi p theo i u 16 Lu t B o hi m xã h i 1. óng b o hi m th t nghi p và úng theo quy nh t i kho n 1 i u 102 Lu t B o hi m xã h i. 2. Th c hi n quy nh v vi c l p h sơ tham gia b o hi m th t nghi p. 3. B o qu n, s d ng S B o hi m xã h i quy nh. 4. ăng ký v i cơ quan lao ng khi b m t vi c làm, ch m d t h p ng lao ng ho c h p ng làm vi c. 5. H ng tháng thông báo v i cơ quan lao ng v vi c tìm vi c làm trong th i gian ang hư ng tr c p th t nghi p. 6. Nh n vi c làm ho c tham gia khóa h c ngh phù h p khi ư c cơ quan lao ng gi i thi u trong th i gian hư ng tr c p th t nghi p. i u 9. Quy n c a ngư i s d ng lao ng v b o hi m th t nghi p theo i u 17 Lu t B o hi m xã h i 1. T ch i th c hi n các yêu c u không úng quy nh c a pháp lu t v b o hi m th t nghi p. 2. Khi u n i, t cáo v i cơ quan có thNm quy n khi ngư i lao ng, cơ quan lao ng, t ch c B o hi m xã h i có hành vi vi ph m các quy nh v b o hi m th t nghi p. 3. Các quy n khác theo quy nh c a pháp lu t. i u 10. Trách nhi m c a ngư i s d ng lao ng v b o hi m th t nghi p theo i u 18 Lu t B o hi m xã h i 1. óng b o hi m th t nghi p và úng theo quy nh t i kho n 2 i u 102 c a Lu t B o hi m xã h i. 2. B o qu n h sơ tham gia b o hi m th t nghi p c a ngư i lao ng trong th i gian ngư i lao ng làm vi c t i ơn v . 3. Th c hi n úng quy nh v vi c l p h sơ ngư i lao ng óng và hư ng ch b o hi m th t nghi p. 4. Xu t trình các tài li u, h sơ và cung c p thông tin liên quan theo yêu c u c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n khi có ki m tra, thanh tra v b o hi m th t nghi p. 5. Cung c p các văn b n theo quy nh t i kho n 2 i u 37 Ngh nh này cho ngư i lao ng hoàn thi n h sơ hư ng b o hi m th t nghi p. 6. Th c hi n trách nhi m khác theo quy nh c a pháp lu t. i u 11. Quy n c a cơ quan lao ng trong vi c t ch c th c hi n chính sách b o hi m th t nghi p 1. T ch i yêu c u hư ng các ch b o hi m th t nghi p không úng quy nh c a pháp lu t. 2. Gi i quy t khi u n i v b o hi m th t nghi p theo quy nh.
 6. 3. Ki m tra vi c th c hi n b o hi m th t nghi p. 4. Ki n ngh v i cơ quan có thNm quy n xây d ng, s a i, b sung ch , chính sách, pháp lu t v b o hi m th t nghi p và qu n lý qu b o hi m th t nghi p. 5. Ki n ngh v i cơ quan có thNm quy n x lý vi ph m pháp lu t v b o hi m th t nghi p. 6. Các quy n khác theo quy nh c a pháp lu t. i u 12. Trách nhi m c a cơ quan lao ng trong vi c t ch c th c hi n chính sách b o hi m th t nghi p 1. T ch c công tác thông tin, tuyên truy n chính sách, pháp lu t v b o hi m th t nghi p. 2. T ch c ti p nh p h sơ và gi i quy t ch b o hi m th t nghi p theo quy nh. 3. T ch c th c hi n tư v n, gi i thi u vi c làm, d y ngh cho ngư i lao ng tham gia b o hi m th t nghi p. 4. Gi i quy t khi u n i, t cáo c a t ch c, cá nhân v vi c th c hi n ch b o hi m th t nghi p theo quy nh c a pháp lu t. 5. Th c hi n ch báo cáo v i cơ quan qu n lý nhà nư c theo quy nh c a pháp lu t. 6. Cung c p y và k p th i thông tin v th t c th c hi n b o hi m th t nghi p khi ngư i lao ng ho c t ch c công oàn yêu c u. 7. Cung c p tài li u, thông tin liên quan theo yêu c u c a cơ quan có thNm quy n. 8. Lưu tr h sơ v b o hi m th t nghi p theo quy nh c a pháp lu t. 9. Tham gia xây d ng, s a i, b sung ch , chính sách liên quan n b o hi m th t nghi p. 10. T ch c ào t o, b i dư ng chuyên môn nghi p v và nghiên c u, ng d ng khoa h c – công ngh v b o hi m th t nghi p. 11. Th c hi n h p tác qu c t và tham gia nghiên c u khoa h c v b o hi m th t nghi p. 12. Th c hi n trách nhi m khác theo quy nh c a pháp lu t. i u 13. Quy n c a B o hi m xã h i Vi t Nam theo i u 19 Lu t B o hi m xã h i 1. T ch c qu n lý nhân s , tài chính và tài s n theo quy nh c a pháp lu t. 2. T ch i yêu c u chi tr các ch b o hi m th t nghi p không úng quy nh c a pháp lu t. 3. Khi u n i v b o hi m th t nghi p 4. Ki m tra vi c óng b o hi m th t nghi p. 5. Ki n ngh v i cơ quan có thNm quy n xây d ng, s a i, b sung ch , chính sách, pháp lu t v b o hi m th t nghi p và qu n lý qu b o hi m th t nghi p. 6. Ki n ngh v i cơ quan có thNm quy n x lý vi ph m pháp lu t v b o hi m th t nghi p.
 7. 7. Các quy n khác theo quy nh c a pháp lu t. i u 14. Trách nhi m c a B o hi m xã h i Vi t Nam theo i u 20 Lu t B o hi m xã h i 1. Tuyên truy n, ph bi n ch , chính sách, pháp lu t v b o hi m th t nghi p; hư ng d n th t c thu, chi b o hi m th t nghi p i v i ngư i lao ng, ngư i s d ng lao ng thu c i tư ng tham gia b o hi m th t nghi p. 2. T ch c thu b o hi m th t nghi p 3. Chi tr tr c p th t nghi p, h tr h c ngh , tư v n, gi i thi u vi c làm. 4. óng b o hi m y t cho ngư i ang hư ng tr c p th t nghi p. 5. Qu n lý, s d ng qu b o hi m th t nghi p theo quy nh c a phát lu t. 6. Th c hi n các bi n pháp b o toàn và tăng trư ng qu b o hi m th t nghi p theo quy nh c a pháp lu t. 7. T ch c th c hi n công tác th ng kê, k toán v b o hi m th t nghi p. 8. ng d ng công ngh thông tin trong qu n lý b o hi m th t nghi p; lưu tr h sơ c a ngư i tham gia b o hi m th t nghi p theo quy nh c a Lu t B o hi m xã h i. 9. nh kỳ sáu tháng, báo cáo H i ng qu n lý b o hi m xã h i v tình hình th c hi n b o hi m th t nghi p. H ng năm, báo cáo Chính ph và cơ quan qu n lý nhà nư c v tình hình th c hi n thu, chi, qu n lý và s d ng qu b o hi m th t nghi p. 10. Cung c p y và k p th i thông tin v vi c óng, hư ng ch , th t c th c hi n b o hi m th t nghi p khi ngư i lao ng ho c t ch c công oàn yêu c u. 11. Cung c p tài li u, thông tin liên quan theo yêu c u c a cơ quan có thNm quy n. 12. Gi i quy t khi u n i, t cáo v vi c th c hi n b o hi m th t nghi p theo thNm quy n. 13. Th c hi n trách nhi m khác theo quy nh c a pháp lu t. Chương 3. CÁC CH B O HI M TH T NGHI P i u 15. i u ki n hư ng b o hi m th t nghi p theo i u 81 Lu t B o hi m xã h i 1. ã óng b o hi m th t nghi p mư i hai tháng tr lên trong vòng hai mươi b n tháng trư c khi b m t vi c làm ho c ch m d t h p ng lao ng theo quy nh c a pháp lu t lao ng ho c ch m d t h p ng làm vi c theo quy nh c a pháp lu t v cán b , công ch c. 2. ã ăng ký v i cơ quan lao ng khi b m t vi c làm, ch m d t h p ng lao ng ho c h p ng làm vi c. 3. Chưa tìm ư c vi c làm sau mư i lăm ngày k t ngày ăng ký v i cơ quan lao ng theo quy nh t i kho n 2 i u này. i u 16. Tr c p th t nghi p theo i u 82 Lu t B o hi m xã h i
 8. 1. Tr c p th t nghi p là kho n ti n h ng tháng ư c tr cho ngư i lao ng tham gia b o hi m th t nghi p khi b th t nghi p có i u ki n hư ng b o hi m th t nghi p theo quy nh t i i u 15 Ngh nh này ho c ngư i ư c y quy n theo quy nh t i kho n 4 i u 7 Ngh nh này. 2. M c tr c p th t nghi p h ng tháng b ng 60% m c bình quân ti n lương, ti n công tháng óng b o hi m th t nghi p c a sáu tháng li n k trư c khi b m t vi c làm ho c ch m d t h p ng lao ng theo quy nh c a pháp lu t lao ng ho c ch m d t h p ng làm vi c theo quy nh c a pháp lu t v cán b , công ch c. 3. Th i gian hư ng tr c p th t nghi p h ng tháng ph thu c vào th i gian làm vi c có óng b o hi m th t nghi p c a ngư i lao ng và t ng th i gian ư c hư ng tr c p th t nghi p h ng tháng ư c th c hi n theo quy nh t i kho n 2 i u 82 c a Lu t B o hi m xã h i. i u 17. H tr h c ngh theo i u 83 Lu t B o hi m xã h i 1. Vi c t ch c th c hi n h tr h c ngh cho ngư i lao ng ang hư ng tr c p th t nghi p do cơ quan lao ng th c hi n thông qua các cơ s d y ngh . 2. M c h tr h c ngh cho ngư i lao ng ang hư ng tr c p th t nghi p b ng m c chi phí h c ngh ng n h n theo quy nh c a pháp lu t v d y ngh . 3. Th i gian ư c h tr h c ngh không quá 6 tháng tính t ngày ngư i lao ng ư c hư ng tr c p th t nghi p h ng tháng. i u 18. H tr tìm vi c làm theo i u 84 Lu t B o hi m xã h i 1. Vi c t ch c th c hi n h tr tư v n, gi i thi u vi c làm mi n phí cho ngư i lao ng ư c hư ng tr c p th t nghi p do cơ quan lao ng th c hi n thông qua các trung tâm gi i thi u vi c làm. 2. Th i gian ư c h tr tư v n, gi i thi u vi c làm tính t ngày ngư i lao ng ư c hư ng tr c p th t nghi p h ng tháng và không quá t ng th i gian mà ngư i lao ng ó ư c hư ng tr c p theo quy nh t i kho n 2 i u 82 c a Lu t B o hi m xã h i. i u 19. B o hi m y t theo i u 85 Lu t B o hi m xã h i 1. Ngư i ang hư ng tr c p th t nghi p ư c hư ng ch b o hi m y t . 2. T ch c B o hi m xã h i óng b o hi m y t cho ngư i ang hư ng tr c p th t nghi p. i u 20. Th i i m hư ng b o hi m th t nghi p Ngư i lao ng khi có i u ki n hư ng b o hi m th t nghi p theo quy nh t i i u 15 Ngh nh này ư c hư ng các ch b o hi m th t nghi p tính t ngày th 16 k t ngày ăng ký theo quy nh t i kho n 2 i u 15 Ngh nh này. i u 21. Th i gian óng b o hi m th t nghi p Th i gian óng b o hi m th t nghi p quy nh trong Ngh nh này xét hư ng b o hi m th t nghi p là t ng các kho ng th i gian ã óng b o hi m th t nghi p ư c c ng d n t khi b t u óng b o hi m th t nghi p cho n khi ngư i lao ng b m t vi c làm ho c ch m d t h p ng lao ng theo quy nh c a pháp lu t lao ng ho c ch m d t h p ng làm vi c theo quy nh c a pháp lu t v cán b , công ch c mà chưa hư ng tr c p th t nghi p. i u 22. T m d ng hư ng tr c p th t nghi p theo i u 86 Lu t B o hi m xã h i
 9. 1. Ngư i lao ng ang hư ng tr c p th t nghi p h ng tháng b t m d ng hư ng tr c p th t nghi p khi thu c m t trong các trư ng h p sau ây: a) Không thông báo h ng tháng v i cơ quan lao ng v vi c tìm ki m vi c làm; b) B t m giam. 2. Vi c ti p t c hư ng tr c p th t nghi p h ng tháng s ư c th c hi n vào tháng ti p theo trong các trư ng h p sau: a) Ngư i lao ng v n trong kho ng th i gian hư ng tr c p th t nghi p theo quy nh t i kho n 2 i u 82 c a Lu t B o hi m xã h i và ti p t c th c hi n thông báo h ng tháng v i cơ quan lao ng v vi c tìm ki m vi c làm; b) Ngư i lao ng v n trong kho ng th i gian hư ng tr c p th t nghi p theo quy nh t i kho n 2 i u 82 c a Lu t B o hi m xã h i sau th i gian b t m giam. i u 23. Ch m d t hư ng tr c p th t nghi p theo i u 87 Lu t B o hi m xã h i 1. Ngư i ang hư ng tr c p th t nghi p b ch m d t hư ng tr c p th t nghi p thu c m t trong các trư ng h p ư c quy nh t i kho n 1 i u 87 c a Lu t B o hi m xã h i. 2. Ngư i b ch m d t hư ng tr c p th t nghi p thu c các trư ng h p quy nh t i i m b và i m c kho n 1 i u 87 c a Lu t B o hi m xã h i s ư c hư ng kho n tr c p m t l n b ng giá tr c a t ng tr c p th t nghi p c a s th i gian ư c hư ng tr c p th t nghi p còn l i theo quy nh t i kho n 2 i u 82 Lu t B o hi m xã h i. i u 24. Tính l i th i gian óng b o hi m th t nghi p theo kho n 3 i u 87 Lu t B o hi m xã h i 1. Sau khi ch m d t hư ng tr c p th t nghi p theo quy nh t i i u 23 Ngh nh này thì th i gian óng b o hi m th t nghi p trư c ó ã ư c tính hư ng tr c p th t nghi p h ng tháng c a ngư i lao ng không ư c tính hư ng tr c p th t nghi p cho l n b m t vi c làm ho c ch m d t h p ng lao ng ho c ch m d t h p ng làm vi c ti p theo. 2. Th i gian óng b o hi m th t nghi p cho th i gian làm vi c ti p theo ư c tính l i t u. Chương 4. QU B O HI M TH T NGHI P i u 25. Ngu n hình thành Qu b o hi m th t nghi p theo i u 102 Lu t B o hi m xã h i 1. Ngư i lao ng óng b ng 1% ti n lương, ti n công tháng óng b o hi m th t nghi p. 2. Ngư i s d ng lao ng óng b ng 1% qu ti n lương, ti n công óng b o hi m th t nghi p c a nh ng ngư i lao ng tham gia b o hi m th t nghi p. 3. H ng tháng, Nhà nư c h tr t ngân sách b ng 1% qu ti n lương, ti n công óng b o hi m th t nghi p c a nh ng ngư i lao ng tham gia b o hi m th t nghi p và m i năm chuy n m t l n. 4. Ti n sinh l i c a ho t ng u tư qu . 5. Các ngu n thu h p pháp khác. i u 26. Phương th c óng b o hi m th t nghi p
 10. 1. H ng tháng, ngư i s d ng lao ng óng b o hi m th t nghi p theo m c quy nh t i kho n 2 i u 102 Lu t B o hi m xã h i và trích ti n lương, ti n công c a t ng ngư i lao ng theo m c quy nh t i kho n 1 i u 102 Lu t B o hi m xã h i óng cùng m t lúc vào Qu B o hi m th t nghi p. 2. Th i i m óng b o hi m th t nghi p c a ngư i s d ng lao ng do B o hi m xã h i Vi t Nam quy nh. 3. H ng năm, Nhà nư c chuy n m t l n t ngân sách nhà nư c m t kho n kinh phí vào Qu b o hi m th t nghi p theo m c quy nh t i kho n 3 i u 102 Lu t B o hi m xã h i. B Tài chính hư ng d n c th vi c h tr kinh phí t ngân sách nhà nư c th c hi n chính sách b o hi m th t nghi p theo quy nh t i i u này. i u 27. Ti n lương, ti n công tháng óng b o hi m th t nghi p theo i u 105 Lu t B o hi m xã h i 1. Ngư i lao ng thu c i tư ng th c hi n ch ti n lương do nhà nư c quy nh thì ti n lương tháng óng b o hi m th t nghi p là ti n lương theo ng ch, b c và các kho n ph c p ch c v , ph c p thâm niên vư t khung, ph c p thâm niên ngh (n u có). Ti n lương này ư c tính trên cơ s m c lương t i thi u chung t i th i i m óng b o hi m th t nghi p. 2. Ngư i lao ng óng b o hi m th t nghi p theo ch ti n lương do ngư i s d ng lao ng quy t nh thì ti n lương, ti n công tháng óng b o hi m th t nghi p là ti n lương, ti n công ghi trong h p ng lao ng ho c h p ng làm vi c. 3. Trư ng h p m c ti n lương, ti n công tháng quy nh t i kho n 1 và kho n 2 i u này cao hơn 20 tháng lương t i thi u chung thì m c ti n lương, ti n công tháng óng b o hi m th t nghi p b ng 20 tháng m c lương t i thi u chung t i th i i m óng b o hi m th t nghi p. i u 28. S d ng Qu B o hi m th t nghi p theo i u 103 Lu t B o hi m xã h i 1. Chi tr tr c p th t nghi p h ng tháng cho ngư i lao ng ư c hư ng ch b o hi m th t nghi p theo quy nh t i i u 16 Ngh nh này. 2. Chi h tr h c ngh cho ngư i lao ng ang hư ng tr c p th t nghi p h ng tháng theo quy nh t i i u 17 Ngh nh này. 3. Chi h tr tìm vi c làm cho ngư i lao ng ang hư ng tr c p th t nghi p h ng tháng theo quy nh t i i u 18 Ngh nh này. 4. Chi óng b o hi m y t cho ngư i lao ng ang hư ng tr c p th t nghi p h ng tháng theo quy nh t i i u 19 Ngh nh này. 5. Chi phí qu n lý b o hi m th t nghi p. 6. u tư b o toàn và tăng trư ng qu theo quy nh. i u 29. Chi phí qu n lý theo i u 104 Lu t B o hi m xã h i Chi phí qu n lý b o hi m th t nghi p h ng năm ư c trích t Qu b o hi m th t nghi p và b ng m c chi phí qu n lý c a cơ quan hành chính nhà nư c theo quy nh c a Chính ph . i u 30. Qu n lý Qu b o hi m th t nghi p
 11. 1. B o hi m xã h i Vi t Nam th c hi n vi c thu, chi, qu n lý Qu b o hi m th t nghi p và ư c m tài kho n ti n g i Qu b o hi m th t nghi p t i h th ng Kho b c Nhà nư c và h th ng Ngân hàng thương m i c a Nhà nư c. S dư trên tài kho n ti n g i ư c hư ng lãi su t ti n g i theo quy nh c a Kho b c Nhà nư c và các Ngân hàng thương m i nhà nư c. 2. H ng năm, t ch c B o hi m xã h i có trách nhi m th c hi n vi c quy t toán thu, chi Qu b o hi m th t nghi p; chi qu n lý theo quy nh. i u 31. Ho t ng u tư t qu quy nh t i kho n 6 i u 103 Lu t B o hi m xã h i 1. B o hi m xã h i Vi t Nam có trách nhi m th c hi n các bi n pháp b o toàn giá tr và tăng trư ng qu b o hi m th t nghi p t ti n t m th i nhàn r i. Ho t ng u tư qu b o hi m th t nghi p ph i b o m an toàn, hi u qu và thu h i ư c khi c n thi t. 2. H i ng Qu n lý B o hi m xã h i quy t nh vi c u tư theo các hình th c sau ây: a) Mua trái phi u, tín phi u, công trái c a Nhà nư c, c a các ngân hàng thương m i c a Nhà nư c; b) Cho các ngân hàng thương m i c a Nhà nư c, Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam, Ngân hàng chính sách vay; c) Các hình th c u tư khác do H i ng qu n lý B o hi m xã h i quy t nh. 3. Ti n sinh l i u tư, tăng trư ng qu b o hi m th t nghi p hàng năm ư c b sung vào Qu B o hi m th t nghi p. i u 32. K ho ch tài chính 1. H ng năm, B o hi m xã h i Vi t Nam l p k ho ch tài chính v thu, chi qu b o hi m th t nghi p (k c ph n ngân sách nhà nư c h tr theo quy nh t i kho n 3 i u 25 c a Ngh nh này); chi qu n lý b o hi m th t nghi p; u tư tăng trư ng trình H i ng qu n lý b o hi m xã h i thNm nh và báo cáo B Tài chính, B Lao ng – Thương binh và Xã h i. B Tài chính t ng h p trình Th tư ng Chính ph quy t nh giao k ho ch tài chính. 2. Căn c k ho ch tài chính ư c Th tư ng Chính ph giao, T ng giám c B o hi m xã h i Vi t Nam quy t nh giao nhi m v thu, chi cho các ơn v th c hi n. i u 33. Ki m tra, thanh tra, ki m toán v các ho t ng tài chính qu b o hi m th t nghi p Qu B o hi m th t nghi p ch u s ki m tra, thanh tra, ki m toán v các ho t ng tài chính qu c a cơ quan qu n lý nhà nư c v tài chính, ki m toán nhà nư c. Chương 5. TH T C TH C HI N B O HI M TH T NGHI P i u 34. Vi c ăng ký và thông báo v tìm vi c làm v i cơ quan lao ng theo kho n 4 và kho n 5 i u 8 c a Ngh nh này 1. Trong th i h n 7 ngày làm vi c, k t ngày b m t vi c làm ho c ch m d t h p ng lao ng ho c h p ng làm vi c, ngư i lao ng ph i n cơ quan lao ng ăng ký. 2. Trong th i gian ang hư ng tr c p th t nghi p, h ng tháng, ngư i th t nghi p ph i n thông báo v i cơ quan lao ng v vi c tìm ki m vi c làm.
 12. i u 35. H sơ theo dõi vi c óng, hư ng b o hi m th t nghi p 1. H sơ theo dõi vi c óng, hư ng b o hi m th t nghi p và th c hi n b o hi m th t nghi p theo quy nh c a Ngh nh này là S B o hi m xã h i. 2. B o hi m xã h i Vi t Nam ban hành S B o hi m xã h i áp ng yêu c u th c hi n b o hi m th t nghi p. i u 36. H sơ tham gia b o hi m th t nghi p theo i u 110 Lu t B o hi m xã h i Trong th i h n ba mươi ngày làm vi c, k t ngày giao k t h p ng lao ng ho c h p ng làm vi c, ngư i s d ng lao ng theo quy nh t i i u 3 Ngh nh này n p h sơ tham gia b o hi m th t nghi p c a mình và c a ngư i lao ng cho t ch c B o hi m xã h i, g m: 1. T khai cá nhân c a ngư i lao ng theo m u do B Lao ng – Thương binh và Xã h i quy nh. 2. Danh sách ngư i lao ng tham gia b o hi m th t nghi p do ngư i s d ng lao ng l p theo m u do B Lao ng – Thương binh và Xã h i quy nh. i u 37. H sơ hư ng b o hi m th t nghi p theo i u 125 Lu t B o hi m xã h i ư c quy nh g m 1. ơn ngh hư ng b o hi m th t nghi p theo m u do B Lao ng – Thương binh và Xã h i quy nh. 2. B n sao h p ng lao ng, h p ng làm vi c ã h t h n ho c th a thu n ch m d t h p ng lao ng, h p ng làm vi c ho c xác nh n c a ơn v cu i cùng trư c khi th t nghi p v vi c ơn phương ch m d t h p ng lao ng, h p ng làm vi c úng pháp lu t. i u 38. Gi i quy t hư ng b o hi m th t nghi p 1. Ngư i lao ng n p h sơ hư ng b o hi m th t nghi p theo quy nh t i i u 37 Ngh nh này cho cơ quan lao ng. 2. Cơ quan lao ng có trách nhi m gi i quy t trong th i h n hai mươi ngày, k t ngày nh n h sơ quy nh t i i u 37 Ngh nh này; trư ng h p không gi i quy t thì ph i tr l i b ng văn b n và nêu rõ lý do. Chương 6. KHI U N I, T CÁO V B O HI M TH T NGHI P i u 39. Ngư i khi u n i v b o hi m th t nghi p theo i u 130 Lu t B o hi m xã h i bao g m 1. Ngư i lao ng quy nh t i i u 2 Ngh nh này; 2. Ngư i ang hư ng tr c p th t nghi p h ng tháng; 3. Ngư i ang b o lưu th i gian óng b o hi m th t nghi p; 4. Ngư i t m d ng hư ng tr c p th t nghi p h ng tháng; 5. Ngư i b ch m d t hư ng tr c p th t nghi p h ng tháng; 6. Ngư i s d ng lao ng theo quy nh t i i u 3 Ngh nh này.
 13. i u 40. Th m quy n, trình t th t c gi i quy t khi u n i v b o hi m th t nghi p theo kho n 2 i u 131 Lu t B o hi m xã h i 1. ThNm quy n gi i quy t khi u n i v b o hi m th t nghi p: a) Ngư i s d ng lao ng, th trư ng cơ quan lao ng, th trư ng cơ quan B o hi m xã h i có trách nhi m gi i quy t khi u n i l n u i v i quy t nh, hành vi v b o hi m th t nghi p c a mình b khi u n i. Trong trư ng h p ngư i s d ng lao ng có quy t nh, hành vi v b o hi m th t nghi p b khi u n i không còn t n t i thì cơ quan qu n lý nhà nư c v lao ng c p huy n có trách nhi m gi i quy t. b) Giám c S Lao ng – Thương binh và Xã h i có thNm quy n gi i quy t khi u n i v b o hi m th t nghi p i v i quy t nh gi i quy t khi u n i mà ngư i s d ng lao ng, th trư ng cơ quan lao ng, th trư ng cơ quan B o hi m xã h i ã gi i quy t nhưng ngư i khi u n i không ng ý ho c quá th i h n quy nh mà khi u n i không ư c gi i quy t và trong cùng th i gian ó ngư i khi u n i không kh i ki n t i tòa án. 2. Trình t , th t c khi u n i và gi i quy t khi u n i l n u v b o hi m th t nghi p. a) Khi phát hi n quy t nh, hành vi v b o hi m th t nghi p trái pháp lu t, xâm ph m quy n, l i ích h p pháp c a mình, ngư i khi u n i g i ơn n ngư i, t ch c ã ban hành quy t nh ho c ã th c hi n hành vi ó; b) Khi nh n ư c ơn khi u n i l n u, ngư i, t ch c có quy t nh ho c hành vi b khi u n i ph i xem xét th lý và gi i quy t khi u n i; c) Th i hi u khi u n i, th t c khi u n i và th i h n gi i quy t khi u n i l n u theo quy nh c a pháp lu t v khi u n i, t cáo. 3. Trình t , th t c khi u n i, gi i quy t khi u n i l n hai v b o hi m th t nghi p. a) Trong trư ng h p ngư i khi u n i không ng ý v i quy t nh gi i quy t khi u n i l n u ho c quá th i h n quy nh mà khi u n i l n u không ư c gi i quy t thì ngư i khi u n i có quy n khi u n i n Giám c S Lao ng – Thương binh và Xã h i ho c kh i ki n t i tòa án; b) Trong trư ng h p ngư i khi u n i không ng ý v i quy t nh gi i quy t khi u n i c a Giám c S Lao ng - Thương binh và Xã h i ho c quá th i h n quy nh mà khi u n i không ư c gi i quy t thì kh i ki n t i tòa án; c) Th i hi u khi u n i, th t c khi u n i và th i h n gi i quy t khi u n i l n hai th c hi n theo quy nh c a pháp lu t v khi u n i, t cáo. Chương 7. I U KHO N THI HÀNH i u 41. Quy nh chuy n ti p theo kho n 6 i u 139 Lu t B o hi m xã h i 1. Th i gian ngư i lao ng óng b o hi m th t nghi p theo quy nh t i kho n 1 i u 102 Lu t B o hi m xã h i không ư c tính hư ng tr c p thôi vi c ho c tr c p m t vi c làm theo quy nh c a pháp lu t v lao ng và pháp lu t v cán b , công ch c. 2. Th i gian ngư i lao ng th c t làm vi c theo các b n h p ng lao ng, h p ng làm vi c v i ngư i s d ng lao ng mà không ph i óng b o hi m th t nghi p thì ư c tính xét hư ng tr c p
 14. thôi vi c, tr c p m t vi c làm theo quy nh c a pháp lu t lao ng hi n hành ho c tr c p thôi vi c theo quy nh c a pháp lu t v cán b , công ch c. Ti n lương, ti n công làm căn c tính ch tr c p thôi vi c, tr c p m t vi c làm theo pháp lu t v lao ng là ti n lương, ti n công theo h p ng lao ng, ư c tính bình quân c a 6 tháng li n k trư c khi m t vi c làm ho c ch m d t h p ng lao ng, g m ti n công ho c ti n lương c p b c, ch c v , ph c p khu v c, ph c p ch c v (n u có). Ti n lương làm căn c tính ch tr c p thôi vi c theo pháp lu t v cán b , công ch c là m c lương theo ng ch, b c, ph c p ch c v lãnh o, ph c p khu v c, ph c p thâm niên vư t khung, h s chênh l ch b o lưu (n u có), t i th i i m thôi vi c. 3. Th i gian ngư i s d ng lao ng óng b o hi m th t nghi p cho ngư i lao ng theo quy nh t i kho n 2 i u 102 Lu t B o hi m xã h i ư c tính mi n trách nhi m tr c p m t vi c làm ho c tr c p thôi vi c theo quy nh c a pháp lu t v lao ng, pháp lu t v cán b , công ch c. 4. Ngư i lao ng là ngư i qu n lý doanh nghi p, qu n lý h p tác xã hư ng ti n lương, ti n công ư c áp d ng các quy nh t i Ngh nh này. i u 42. Trách nhi m c a các B , ngành 1. B Lao ng – Thương binh và Xã h i có trách nhi m hư ng d n th c hi n Ngh nh này. 2. B Tài chính có trách nhi m hư ng d n ch tài chính i v i qu b o hi m th t nghi p. 3. Các B , ngành khác có liên quan trong ph m vi ch c năng, nhi m v và quy n h n c a mình có trách nhi m hư ng d n thi hành Ngh nh này. i u 43. Hi u l c thi hành Ngh nh này có hi u l c thi hành k t ngày 01 tháng 01 năm 2009. i u 44. Trách nhi m thi hành Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. TM. CHÍNH PH TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - Văn phòng BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Nguy n T n Dũng - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - UB Giám sát tài chính Qu c gia; - BQL KKTCKQT B Y; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN; C ng TT T, các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo;
 15. - Lưu Văn thư, KGVX (5b).
Đồng bộ tài khoản