intTypePromotion=1
ADSENSE

Nghị định số 131/2007/NĐ-CP về một số chế độ đối với cán bộ, công chức công tác nhiệm kỳ tại cơ quan Việt nam ở nước ngoài do Chính phủ ban hành, để sửa đổi, bổ sung nghị định số 157/2005/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định một số chế độ đối với cán bộ, công chức công tác nhiệm kỳ tại cơ quan Việt nam ở nước ngoài

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

158
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 131/2007/NĐ-CP về một số chế độ đối với cán bộ, công chức công tác nhiệm kỳ tại cơ quan Việt nam ở nước ngoài do Chính phủ ban hành, để sửa đổi, bổ sung nghị định số 157/2005/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định một số chế độ đối với cán bộ, công chức công tác nhiệm kỳ tại cơ quan Việt nam ở nước ngoài

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 131/2007/NĐ-CP về một số chế độ đối với cán bộ, công chức công tác nhiệm kỳ tại cơ quan Việt nam ở nước ngoài do Chính phủ ban hành, để sửa đổi, bổ sung nghị định số 157/2005/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định một số chế độ đối với cán bộ, công chức công tác nhiệm kỳ tại cơ quan Việt nam ở nước ngoài

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 131/2007/N -CP Hà N i, ngày 06 tháng 08 năm 2007 NGHN NNH S A I, B SUNG NGHN NNH S 157/2005/N -CP NGÀY 23 THÁNG 12 NĂM 2005 C A CHÍNH PH QUY NNH M T S CH I V I CÁN B , CÔNG CH C CÔNG TÁC NHI M KỲ T I CƠ QUAN VI T NAM NƯ C NGOÀI CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Pháp l nh Cán b , công ch c ngày 26 tháng 12 năm 1998 và Pháp l nh s a i, b sung m t s i u c a Pháp l nh Cán b , công ch c ngày 29 tháng 4 năm 2003; Căn c Pháp l nh v Cơ quan i di n nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam nư c ngoài ngày 02 tháng 12 năm 1993; Xét ngh c a B trư ng B Ngo i giao, B trư ng B N i v và B trư ng B Tài chính, NGHN NNH : i u 1. S a i, b sung kho n 1 và kho n 2 i u 9 Ngh nh s 157/2005/N -CP ngày 23 tháng 12 năm 2005 c a Chính ph quy nh m t s ch i v i cán b , công ch c công tác nhi m kỳ t i cơ quan Vi t Nam nư c ngoài như sau : " i u 9. Ch phu nhân/phu quân ngo i giao 1. Cán b , công ch c công tác nhi m kỳ t i các cơ quan Vi t Nam nư c ngoài có ch c danh t Bí thư th ba tr lên, Trư ng cơ quan Vi t Nam nư c ngoài không gi ch c v ngo i giao, cán b , công ch c hư ng ch s sinh ho t phí ngoài nư c tương ương ch s sinh ho t phí c a Bí thư th nh t, cán b , công ch c có ch c danh ngo i giao hư ng ch s sinh ho t phí ngoài nư c tương ương ch s sinh ho t phí c a Bí thư th ba tr lên ư c hư ng ch phu nhân/phu quân do ngân sách nhà nư c chi tr . 2. Phu nhân/phu quân i s ư c hư ng 125% m c sinh ho t phí t i thi u; phu nhân/phu quân Công s , Tham tán Công s , Tham tán và Trư ng cơ quan Vi t Nam nư c ngoài không gi ch c v ngo i giao hư ng 110% m c sinh ho t phí t i thi u; phu nhân/phu quân Bí thư th ba tr lên, cán b , công ch c hư ng ch s sinh ho t phí ngoài nư c tương ương ch s sinh ho t phí c a Bí thư th nh t và cán b , công ch c có ch c danh ngo i giao hư ng ch s sinh ho t phí tương ương Bí thư th ba tr lên hư ng 80% m c sinh ho t phí t i thi u." i u 2. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo.
  2. i u 3. B Ngo i giao ch trì, ph i h p v i B N i v , B Tài chính và B Lao ng - Thương binh và Xã h i ch u trách nhi m hư ng d n thi hành Ngh nh này. i u 4. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Th trư ng các cơ quan Vi t Nam nư c ngoài ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này./. TM. CHÍNH PH Nơi nh n: TH TƯ NG - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; Nguy n T n Dũng - H i ng Dân t c và các y ban c a QH; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - H c vi n Chính tr - Hành chính qu c gia H Chí Minh; - VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính ph , Ngư i phát ngôn c a Th tư ng Chính ph , các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, VX (5b).
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2