Nghị định số 14/2009/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
63
lượt xem
5
download

Nghị định số 14/2009/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 14/2009/NĐ-CP về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản do Chính phủ ban hành để sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04 tháng 05 năm 2005 của Chính phủ về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 14/2009/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 14/2009/N -CP Hà N i, ngày 13 tháng 02 năm 2009 NGHN NNH S A I, B SUNG M T S I U C A NGHN NNH S 59/2005/N -CP NGÀY 04 THÁNG 5 NĂM 2005 V I U KI N S N XU T, KINH DOANH M T S NGÀNH NGH TH Y S N CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Th y s n ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t H p tác xã ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Thương m i ngày 14 tháng 06 ngày 2005; Căn c Lu t Doanh nghi p ngày 29 tháng 11 năm 2005; Xét ngh c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, NGHN NNH i u 1. S a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 59/2005/N -CP ngày 04 tháng 05 năm 2005 c a Chính ph v i u ki n s n xu t, kinh doanh m t s ngành ngh th y s n (sau ây g i t t là Ngh nh s 59/2005/N -CP) như sau: 1. i m a kho n 1 i u 5 ư c b sung như sau: “a. Có Gi y ch ng nh n ăng ký tàu cá ho c Gi y xác nh n ăng ký tàu cá theo hư ng d n c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn”. 2. i m d kho n 1 i u 5 ư c s a i, b sung như sau: “d. Thuy n trư ng, máy trư ng i v i lo i tàu cá theo quy nh c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ph i có văn b ng, ch ng ch thuy n trư ng, máy trư ng”. 3. i m b kho n 1 i u 6 ư c s a i, b sung như sau: “b. B n sao các lo i gi y t sau ây: - Gi y ch ng nh n ăng ký tàu cá ho c Gi y xác nh n ăng ký tàu cá theo hư ng d n c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn;
  2. - Gi y ch ng nh n an toàn k thu t tàu cá, i v i lo i tàu cá theo quy nh c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; - S Danh b thuy n viên, i v i lo i tàu cá theo quy nh c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; - Văn b ng, ch ng ch thuy n trư ng, máy trư ng, i v i lo i tàu cá theo quy nh c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn.” 4. i m b kho n 2 i u 6 ư c s a i, b sung như sau: “b. B n sao Gi y ch ng nh n an toàn k thu t c a tàu cá.” 5. Kho n 3 i u 6 ư c s a i như sau: “3. Cơ quan có thNm quy n c p gi y phép ư c quy nh t i i u 7 c a Ngh nh s 59/2005/N -CP xét c p gi y phép trong th i h n b y (07) ngày làm vi c và gia h n gi y phép trong năm (05) ngày làm vi c, k t ngày nh n h sơ h p l . Trong trư ng h p không c p ho c không gia h n gi y phép thì ph i có văn b n tr l i nêu rõ lý do”. 6. B sung i u 6a như sau: “ i u 6a. Th t c và trình t c p l i gi y phép 1. T ch c, cá nhân ư c c p l i gi y phép trong các trư ng h p sau: a. Gi y phép b m t; b. Gi y phép b rách nát, hư h ng. 2. H sơ ngh c p l i gi y phép bao g m: a. ơn ngh c p l i gi y phép theo m u do B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn quy nh; b. Gi y xác nh n c a cơ quan có thNm quy n (trong trư ng h p b m t gi y phép) ho c gi y phép rách nát, hư h ng. 3. Cơ quan có thNm quy n c p l i gi y phép trong th i h n năm (05) ngày làm vi c, k t ngày nh n h sơ h p l . Trong trư ng h p không c p l i gi y phép thì ph i có văn b n tr l i và nêu rõ lý do. 5. Th i h n c a gi y phép c p l i như th i h n c a gi y phép ã c p. 6. T ch c, cá nhân ngh c p l i gi y phép ph i n p l phí theo quy nh c a B Tài chính”. 7. Kho n 3 i u 7 ư c b sung như sau:
  3. “3. Cơ quan có thNm quy n c p gi y phép ng th i là cơ quan có thNm quy n thu h i, gia h n, c p l i gi y phép”. 8. Kho n 4 i u 9 ư c s a i, b sung như sau: “4. Cơ s s n xu t ph i có ít nh t m t k thu t viên có b ng trung c p tr lên v chuyên ngành khai thác ho c cơ khí th y s n; cơ s kinh doanh ph i có ít nh t m t nhân viên k thu t có ch ng ch ã ư c t p hu n v chuyên ngành khai thác th y s n ho c cơ khí th y s n.”. 9. Kho n 5 i u 10 ư c s a i, b sung như sau: “5. V trình c a nhân viên k thu t: a. i v i cơ s óng m i, c i hoán tàu cá có t ng công su t máy chính dư i 50 s c ng a ph i có ít nh t m t nhân viên k thu t có ch ng ch ã ư c t p hu n v quy trình, quy ph m, tiêu chuNn k thu t óng m i, c i hoán tàu cá; b. i v i cơ s óng m i, c i hoán tàu cá có t ng công su t máy chính t 50 s c ng a tr lên ph i có ít nh t m t nhân viên k thu t có b ng trung c p chuyên ngành v tàu và có ít nh t m t nhân viên k thu t có b ng trung c p chuyên ngành máy tàu; c. Trong quá trình óng m i, c i hoán tàu cá có t ng công su t máy chính t 250 s c ng a tr lên, cơ s óng m i, c i hoán tàu cá ph i có k sư chuyên ngành máy tàu và v tàu giám sát k thu t”. 10. B sung i m h, i vào kho n 1 i u 11 như sau: “h. Có bi n hi u, a ch rõ ràng; i. Ph i m b o tiêu chuNn ch t lư ng hàng hóa ã công b ; th c hi n ghi nhãn hàng hóa theo quy nh c a pháp lu t”. 11. B sung kho n 5 vào i u 13 như sau: “5. Ph i m b o tiêu chuNn ch t lư ng hàng hóa ã công b ; th c hi n ghi nhãn hàng hóa theo quy nh c a pháp lu t”. 12. S a i kho n 5 i u 14 như sau: “Ch ư c kinh doanh các lo i th c ăn nuôi th y s n thu c danh m c ư c phép lưu hành t i Vi t Nam, ã ư c công b tiêu chuNn ch t lư ng, b o m tiêu chuNn v sinh thú y th y s n; th c hi n ghi nhãn hàng hóa theo quy nh c a pháp lu t”. 13. i u 16 ư c s a i, b sung như sau: “ i u 16. Sơ ch th y s n, kinh doanh nguyên li u th y s n dùng cho ch bi n th c phNm.
  4. T ch c, cá nhân sơ ch th y s n, kinh doanh nguyên li u th y s n dùng cho ch bi n th c phNm ph i có các i u ki n sau ây: 1. Có gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh v sơ ch th y s n, kinh doanh nguyên li u th y s n do cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n c p. 2. Có c a hàng, bi n hi u, a ch rõ ràng. 3. Nhà xư ng, kho ch a, phương ti n thu mua, b o qu n, v n chuy n th y s n chuyên dùng ph i b o m các i u ki n v v sinh an toàn th c phNm theo quy nh c a pháp lu t. 4. Ch ư c s d ng các lo i ph gia th c phNm, hóa ch t trong danh m c ư c phép lưu hành t i Vi t Nam và ph i s d ng úng li u lư ng, gi i h n theo quy nh c a pháp lu t. 5. Cơ s ph i áp ng yêu c u v b o v môi trư ng và v sinh thú y theo quy nh c a pháp lu t. 6. Có ít nh t m t nhân viên k thu t có ch ng ch ã ư c t p hu n v v sinh an toàn th c phNm”. 14. Tên cơ quan “B Th y s n” trong Ngh nh s 59/2005/N -CP ư c s a thành “B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn”. i u 2. Hi u l c thi hành Ngh nh này có hi u l c thi hành t ngày 01 tháng 4 năm 2009. TM. CHÍNH PH TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; Nguy n T n Dũng - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - y ban Giám sát tài chính Qu c gia; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, C ng TT T, các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, KTN (4).
Đồng bộ tài khoản