Nghị định số 14/2009/NĐ-CP

Chia sẻ: Tan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
92
lượt xem
6
download

Nghị định số 14/2009/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 14/2009/NĐ-CP về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản do Chính phủ ban hành để sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04 tháng 05 năm 2005 của Chính phủ về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 14/2009/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM Đ c l p - T do - H nh phúc ------------- Hà N i, ngày 13 tháng 02 năm 2009 S : 14/2009/NĐ-CP NGH Đ NH S A Đ I, B SUNG M T S ĐI U C A NGH Đ NH S 59/2005/NĐ-CP NGÀY 04 THÁNG 5 NĂM 2005 V ĐI U KI N S N XU T, KINH DOANH M T S NGÀNH NGH TH Y S N CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Th y s n ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t H p tác xã ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Thương m i ngày 14 tháng 06 ngày 2005; Căn c Lu t Doanh nghi p ngày 29 tháng 11 năm 2005; Xét đ ngh c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, NGH Đ NH Đi u 1. S a đ i, b sung m t s đi u c a Ngh đ nh s 59/2005/NĐ-CP ngày 04 tháng 05 năm 2005 c a Chính ph v đ i u ki n s n xu t, kinh doanh m t s ngành ngh th y s n (sau đây g i t t là Ngh đ nh s 59/2005/NĐ-CP) như sau: 1. Đi m a kho n 1 Đi u 5 đư c b sung như sau: “a. Có Gi y ch ng nh n đăng k ý tàu cá ho c Gi y xác nh n đăng ký t àu cá theo hư ng d n c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn”. 2. Đi m d kho n 1 Đi u 5 đư c s a đ i, b sung như sau: “d. Thuy n trư ng, máy trư ng đ i v i lo i t àu cá theo quy đ nh c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ph i có văn b ng, ch ng ch thuy n trư ng, máy trư ng”. 3. Đi m b kho n 1 Đi u 6 đư c s a đ i, b sung như sau: “b. B n sao các lo i g i y t sau đây:
  2. - Gi y ch ng nh n đăng ký tàu cá ho c Gi y xác nh n đăng ký tàu cá theo hư ng d n c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; - Gi y ch ng nh n an toàn k t hu t tàu cá, đ i v i lo i t àu cá theo quy đ nh c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; - S Danh b t huy n viên, đ i v i lo i tàu cá theo quy đ nh c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; - Văn b ng, ch ng ch t huy n t rư ng, máy trư ng, đ i v i lo i t àu cá theo quy đ nh c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn.” 4. Đi m b kho n 2 Đi u 6 đư c s a đ i, b sung như sau: “b. B n sao Gi y ch ng nh n an toàn k t hu t c a tàu cá.” 5. Kho n 3 Đi u 6 đư c s a đ i như sau: “3. Cơ quan có th m quy n c p gi y p hép đư c quy đ nh t i Đi u 7 c a Ngh đ nh s 59/2005/NĐ-CP xét c p gi y phép trong th i h n b y (07) ngày làm vi c và gia h n g i y phép trong năm (05) ngày làm vi c, k t ngày nh n đ h sơ h p l . Trong trư ng h p không c p ho c không gia h n gi y phép thì ph i có văn b n t r l i nêu rõ lý do”. 6. B sung Đi u 6a như sau: “Đi u 6a. Th t c và trình t c p l i g i y p hép 1. T ch c, cá nhân đư c c p l i gi y phép trong các trư ng h p sau: a. Gi y p hép b m t; b. Gi y p hép b rách nát, hư h ng. 2. H sơ đ ngh c p l i gi y p hép bao g m: a. Đơn đ ngh c p l i gi y phép theo m u do B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn quy đ nh; b. Gi y xác nh n c a cơ quan có th m quy n (trong trư ng h p b m t gi y phép) ho c gi y phép rách nát, hư h ng. 3. Cơ quan có th m quy n c p l i g i y p hép trong th i h n năm (05) ngày làm vi c, k t ngày nh n đ h sơ h p l . Trong trư ng h p không c p l i g i y p hép thì ph i có văn b n tr l i và nêu rõ lý do. 5. Th i h n c a gi y phép c p l i như th i h n c a gi y phép đã c p.
  3. 6. T ch c, cá nhân đ ngh c p l i gi y p hép ph i n p l phí theo quy đ nh c a B Tài chính”. 7. Kho n 3 Đi u 7 đư c b sung như sau: “3. Cơ quan có th m quy n c p gi y p hép đ ng th i là cơ quan có th m quy n t hu h i, gia h n, c p l i g i y p hép”. 8. Kho n 4 Đi u 9 đư c s a đ i, b sung như sau: “4. Cơ s s n xu t ph i có ít nh t m t k t hu t viên có b ng trung c p tr lên v chuyên ngành khai thác ho c cơ khí th y s n; cơ s k inh doanh ph i có ít nh t m t nhân viên k thu t có ch ng ch đ ã đư c t p hu n v chuyên ngành khai thác th y s n ho c cơ khí th y s n.”. 9. Kho n 5 Đi u 10 đư c s a đ i, b sung như sau: “5. V t rình đ c a nhân viên k thu t: a. Đ i v i cơ s đóng m i, c i hoán tàu cá có t ng công su t máy chính dư i 50 s c ng a ph i có ít nh t m t nhân viên k t hu t có ch ng ch đã đư c t p hu n v quy trình, quy ph m, tiêu chu n k thu t đóng m i, c i hoán t àu cá; b. Đ i v i cơ s đóng m i, c i hoán tàu cá có t ng công su t máy chính t 50 s c ng a tr lên ph i có ít nh t m t nhân viên k thu t có b ng trung c p chuyên ngành v tàu và có ít nh t m t nhân viên k t hu t có b ng trung c p chuyên ngành máy tàu; c. Trong quá trình đóng m i, c i hoán tàu cá có t ng công su t máy chính t 250 s c ng a tr lên, cơ s đóng m i, c i hoán tàu cá ph i có k sư chuyên ngành máy tàu và v tàu đ giám sát k t hu t”. 10. B sung đi m h, i vào kho n 1 Đi u 11 như sau: “h. Có bi n hi u, đ a ch rõ ràng; i. Ph i đ m b o tiêu chu n ch t lư ng hàng hóa đã công b ; th c hi n ghi nhãn hàng hóa theo quy đ nh c a pháp lu t”. 11. B sung kho n 5 vào Đi u 13 như sau: “5. Ph i đ m b o t iêu chu n ch t lư ng hàng hóa đã công b ; th c hi n ghi nhãn hàng hóa theo quy đ nh c a pháp lu t”. 12. S a đ i kho n 5 Đi u 14 như sau:
  4. “Ch đư c kinh doanh các lo i th c ăn nuôi th y s n t hu c danh m c đư c phép lưu hành t i Vi t Nam, đã đư c công b tiêu chu n ch t lư ng, b o đ m tiêu chu n v sinh thú y th y s n; th c hi n ghi nhãn hàng hóa theo quy đ nh c a pháp lu t”. 13. Đi u 16 đư c s a đ i, b sung như sau: “Đi u 16. Sơ ch t h y s n, kinh doanh nguyên li u th y s n dùng cho ch bi n t h c ph m. T ch c, cá nhân sơ ch th y s n, kinh doanh nguyên li u t h y s n dùng cho ch bi n th c ph m p h i có đ các đi u ki n sau đây: 1. Có gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh v sơ ch th y s n, kinh doanh nguyên li u th y s n do cơ quan qu n lý nhà nư c có th m quy n c p. 2. Có c a hàng, bi n hi u, đ a ch rõ ràng. 3. Nhà xư ng, kho ch a, phương ti n thu mua, b o qu n, v n chuy n t h y s n chuyên dùng ph i b o đ m các đi u ki n v v sinh an toàn th c ph m theo quy đ nh c a pháp lu t. 4. Ch đư c s d ng các lo i p h g ia th c ph m, hóa ch t trong danh m c đư c phép lưu hành t i Vi t Nam và ph i s d ng đúng li u lư ng, gi i h n t heo quy đ nh c a pháp lu t. 5. Cơ s ph i đáp ng yêu c u v b o v môi trư ng và v sinh thú y theo quy đ nh c a pháp lu t. 6. Có ít nh t m t nhân viên k t hu t có ch ng ch đã đư c t p hu n v v sinh an toàn th c ph m”. 14. Tên cơ quan “B Th y s n” trong Ngh đ nh s 59/2005/NĐ-CP đư c s a thành “B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn”. Đi u 2. Hi u l c thi hành Ngh đ nh này có hi u l c thi hành t ngày 01 tháng 4 năm 2009. TM. CHÍNH PH TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương Đ ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - VP BCĐ TW v phòng, ch ng tham nhũ ng; - HĐND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; Nguy n T n Dũng - Văn phòng Trung ương và các Ban c a Đ ng; - Văn phòng Ch t ch nư c;
  5. - H i đ ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - y ban Giám sát tài chính Qu c gia; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các đoàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, C ng TTĐT, các V , C c, đơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, KTN (4).
Đồng bộ tài khoản