Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần do Chính Phủ ban hành

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
41
lượt xem
5
download

Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần do Chính Phủ ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần do Chính Phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần do Chính Phủ ban hành

 1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 187/2004/N -CP Hà N i, ngày 16 tháng 11 năm 2004 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 187/2004/N -CP NGÀY 16 THÁNG 11 NĂM 2004 V VI C CHUY N CÔNG TY NHÀ NƯ C THÀNH CÔNG TY C PH N CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Doanh nghi p ngày 12 tháng 6 năm 1999; Căn c Lu t Doanh nghi p nhà nư c ngày 26 tháng 11 năm 2003; Theo ngh c a B trư ng B Tài chính, NGHN NNH: Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. M c tiêu, yêu c u c a vi c chuy n công ty nhà nư c thành công ty c ph n (sau ây g i t t là c ph n hoá) 1. Chuy n i nh ng công ty nhà nư c mà Nhà nư c không c n gi 100% v n sang lo i hình doanh nghi p có nhi u ch s h u; huy ng v n c a cá nhân, các t ch c kinh t , t ch c xã h i trong nư c và ngoài nư c tăng năng l c tài chính, i m i công ngh , i m i phương th c qu n lý nh m nâng cao hi u qu và s c c nh tranh c a n n kinh t . 2. m b o hài hoà l i ích c a Nhà nư c, doanh nghi p, nhà u tư và ngư i lao ng trong doanh nghi p. 3. Th c hi n công khai, minh b ch theo nguyên t c th trư ng; kh c ph c tình tr ng c ph n hóa khép kín trong n i b doanh nghi p; g n v i phát tri n th trư ng v n, th trư ng ch ng khoán. i u 2. i tư ng và i u ki n c ph n hoá 1. Ngh nh này áp d ng i v i công ty nhà nư c không thu c di n Nhà nư c n m gi 100% v n i u l th c hi n c ph n hoá, bao g m: các t ng công ty nhà nư c (k c ngân hàng thương m i nhà nư c và các t ch c tài chính nhà nư c); công ty nhà nư c c l p; công ty thành viên h ch toán c l p c a t ng công ty do Nhà nư c
 2. quy t nh u tư và thành l p; ơn v h ch toán ph thu c c a công ty nhà nư c (dư i ây g i t t là doanh nghi p c ph n hoá). Danh m c công ty nhà nư c thu c di n Nhà nư c n m gi 100% v n i u l do Th tư ng Chính ph quy t nh trong t ng th i kỳ. 2. Các công ty nhà nư c quy nh t i kho n 1 i u này ư c ti n hành c ph n hoá khi còn v n nhà nư c (chưa bao g m giá tr quy n s d ng t) sau khi gi m tr giá tr tài s n không c n dùng, tài s n ch thanh lý; các kho n t n th t do l , gi m giá tài s n, công n không có kh năng thu h i và chi phí c ph n hoá. 3. Vi c c ph n hoá ơn v h ch toán ph thu c c a các công ty nhà nư c thu c i tư ng quy nh t i kho n 1 i u này ch ư c ti n hành khi: a) ơn v h ch toán ph thu c c a doanh nghi p có i u ki n h ch toán c l p; b) Không gây khó khăn ho c nh hư ng x u n hi u qu s n xu t, kinh doanh c a doanh nghi p ho c các b ph n còn l i c a doanh nghi p. i u 3. Hình th c c ph n hoá công ty nhà nư c 1. Gi nguyên v n nhà nư c hi n có t i doanh nghi p, phát hành c phi u thu hút thêm v n áp d ng i v i nh ng doanh nghi p c ph n hoá có nhu c u tăng thêm v n i u l . M c v n huy ng thêm tuỳ thu c vào quy mô và nhu c u v n c a công ty c ph n. Cơ c u v n i u l c a công ty c ph n ư c ph n nh trong phương án c ph n hoá. 2. Bán m t ph n v n nhà nư c hi n có t i doanh nghi p ho c k t h p v a bán b t m t ph n v n nhà nư c v a phát hành thêm c phi u thu hút v n. 3. Bán toàn b v n nhà nư c hi n có t i doanh nghi p ho c k t h p v a bán toàn b v n nhà nư c v a phát hành thêm c phi u thu hút v n. i u 4. i tư ng và i u ki n mua c ph n 1. Các t ch c kinh t , t ch c xã h i ho t ng theo lu t pháp Vi t Nam và cá nhân ngư i Vi t Nam nh cư trong nư c (sau ây g i t t là nhà u tư trong nư c) ư c quy n mua c ph n c a các doanh nghi p c ph n hoá v i s lư ng không h n ch . 2. Các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài, ngư i nư c ngoài ho t ng h p pháp t i Vi t Nam, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài (sau ây g i t t là nhà u tư nư c ngoài) ư c mua c ph n c a các doanh nghi p c ph n hoá theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam. Nhà u tư nư c ngoài có nhu c u mua c ph n các doanh nghi p c ph n hoá ph i m tài kho n t i các t ch c cung ng d ch v thanh toán ang ho t ng trên lãnh th Vi t Nam và tuân th pháp lu t Vi t Nam. M i ho t ng mua, bán c ph n; nh n, s d ng c t c và các kho n thu khác t u tư mua c ph n u ph i thông qua tài kho n này.
 3. i u 5. Các nhà u tư trong nư c và nư c ngoài mua c ph n c a doanh nghi p c ph n hoá b ng ng Vi t Nam. i u 6. Chi phí th c hi n c ph n hoá Chi phí th c hi n c ph n hoá ư c tr vào v n nhà nư c t i doanh nghi p c ph n hoá. N i dung và m c chi phí c ph n hoá th c hi n theo hư ng d n c a B Tài chính. i u 7. C ph n, c phi u và c ông sáng l p 1. V n i u l chia thành nhi u ph n b ng nhau g i là c ph n. M nh giá 1 c ph n quy nh th ng nh t là 10.000 ng. 2. C phi u là ch ng ch do công ty c ph n phát hành xác nh n quy n s h u m t ho c m t s c ph n c a c ông góp v n trong công ty. C phi u có th ghi tên ho c không ghi tên nhưng ph i có n i dung ch y u quy nh t i i u 59 c a Lu t Doanh nghi p. B Tài chính hư ng d n m u c phi u th ng nh t các doanh nghi p in và qu n lý theo quy nh. 3. C ông sáng l p c a doanh nghi p c ph n hoá là nh ng c ông có các i u ki n sau: a) Tham gia thông qua i u l l n u c a công ty c ph n; b) Cùng nhau n m gi ít nh t 20% s c ph n ph thông ư c quy n chào bán; c) S h u s lư ng c ph n b o m m c t i thi u theo quy nh t i i u l Công ty. S lư ng c ph n t i thi u c a m i c ông sáng l p và s lư ng c ông sáng l p do i h i ng c ông quy t nh và quy nh t i i u l Công ty. i u 8. Nguyên t c k th a quy n và nghĩa v c a công ty c ph n ư c chuy n i t công ty nhà nư c 1. Doanh nghi p c ph n hóa có trách nhi m s p x p, s d ng t i a s lao ng t i th i i m quy t nh c ph n hoá và gi i quy t ch cho ngư i lao ng theo quy nh hi n hành. Công ty c ph n có trách nhi m k th a m i nghĩa v i v i ngư i lao ng t công ty nhà nư c chuy n sang; có quy n tuy n ch n, b trí s d ng lao ng và ph i h p v i các cơ quan có liên quan gi i quy t ch cho ngư i lao ng theo quy nh c a pháp lu t. 2. Công ty c ph n ư c ch ng s d ng toàn b tài s n, ti n v n ã c ph n hoá t ch c s n xu t, kinh doanh; k th a m i quy n l i, nghĩa v , trách nhi m c a công ty nhà nư c trư c khi c ph n hoá và có các quy n, nghĩa v khác theo quy nh c a pháp lu t.
 4. Chương 2: X LÝ TÀI CHÍNH KHI C PH N HÓA i u 9. Trách nhi m c a doanh nghi p c ph n hoá trong vi c x lý t n t i v tài chính Các doanh nghi p c ph n hoá có trách nhi m ph i h p v i các cơ quan có liên quan ch ng x lý theo thNm quy n và theo quy nh c a pháp lu t nh ng t n t i v tài chính trư c khi xác nh giá tr doanh nghi p c ph n hoá và trong quá trình c ph n hóa. Trư ng h p có vư ng m c ho c vư t quá thNm quy n thì doanh nghi p c ph n hoá ph i báo cáo v i cơ quan có thNm quy n xem xét, gi i quy t. i u 10. X lý tài s n thuê, mư n, nh n góp v n liên doanh, liên k t, tài s n không c n dùng, tài s n ư c u tư b ng Qu khen thư ng, phúc l i 1. i v i tài s n do doanh nghi p thuê, mư n, nh n góp v n liên doanh, liên k t và các tài s n khác không ph i c a doanh nghi p thì không tính vào giá tr doanh nghi p c ph n hoá. Trư c khi chuy n sang công ty c ph n, doanh nghi p ph i thanh lý h p ng ho c tho thu n v i ch s h u tài s n công ty c ph n k th a các h p ng ã ký trư c ây ho c ký l i h p ng m i. 2. i v i nh ng tài s n c a doanh nghi p không c n dùng, ng, ch thanh lý: doanh nghi p thanh lý, như ng bán ho c báo cáo cơ quan có thNm quy n i u chuy n cho ơn v khác theo quy nh hi n hành. n th i i m xác nh giá tr doanh nghi p n u nh ng tài s n trên chưa k p x lý thì ư c lo i tr không tính vào giá tr doanh nghi p. Trong quá trình c ph n hoá, doanh nghi p ti p t c x lý nh ng tài s n này, n th i i m quy t nh công b giá tr doanh nghi p n u chưa x lý thì chuy n giao cho Công ty Mua bán n và tài s n t n ng c a doanh nghi p x lý theo quy nh c a pháp lu t. 3. i v i nh ng tài s n thu c công trình phúc l i: nhà tr , nhà m u giáo, b nh xá và các tài s n phúc l i khác u tư b ng ngu n Qu khen thư ng, phúc l i thì chuy n giao cho công ty c ph n qu n lý, s d ng ph c v t p th ngư i lao ng trong doanh nghi p. Riêng i v i nhà cán b , công nhân viên, k c nhà ư c u tư b ng v n ngân sách nhà nư c c p thì chuy n giao cho cơ quan nhà t c a a phương qu n lý ho c bán cho ngư i ang s d ng theo quy nh hi n hành. 4. i v i tài s n u tư b ng ngu n Qu khen thư ng, Qu phúc l i c a doanh nghi p ư c công ty c ph n ti p t c dùng trong s n xu t kinh doanh thì tính vào giá tr doanh nghi p c ph n hoá và chuy n thành c ph n chia cho ngư i lao ng trong doanh nghi p t i th i i m c ph n hoá theo th i gian th c t ã làm vi c t i doanh nghi p c a t ng ngư i. i u 11. Các kho n n ph i thu 1. Doanh nghi p c ph n hoá có trách nhi m i chi u, xác nh n, thu h i các kho n n ph i thu n h n trư c khi c ph n hoá. n th i i m xác nh giá tr doanh
 5. nghi p còn t n ng n ph i thu khó òi thì x lý theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c v x lý n t n ng. 2. n th i i m quy t nh công b giá tr doanh nghi p, doanh nghi p c ph n hoá có trách nhi m bàn giao các kho n công n không có kh năng thu h i ã lo i kh i giá tr doanh nghi p c ph n hoá (kèm theo h sơ, các tài li u liên quan) cho Công ty Mua bán n và tài s n t n ng c a doanh nghi p x lý theo quy nh c a pháp lu t. 3. i v i các kho n ã tr trư c cho ngư i cung c p hàng hoá d ch v như: ti n thuê nhà, ti n thuê t, ti n mua hàng, ti n công ph i i chi u tính vào giá tr doanh nghi p c ph n hoá. i u 12. Các kho n n ph i tr 1. Doanh nghi p ph i huy ng các ngu n thanh toán các kho n n n h n tr trư c khi c ph n hoá ho c tho thu n v i các ch n x lý ho c chuy n thành v n góp c ph n. Vi c chuy n n thành v n góp c ph n ư c xác nh thông qua k t qu u giá bán c ph n ho c do doanh nghi p và ch n tho thu n xác nh giá tham gia u giá. 2. Trong quá trình c ph n hóa, n u doanh nghi p có khó khăn v kh năng thanh toán các kho n n quá h n do kinh doanh thua l thì x lý n theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c v x lý n t n ng. i u 13. Các kho n d phòng, l ho c lãi 1. Các kho n d phòng: gi m giá hàng t n kho, n ph i thu khó òi, gi m giá ch ng khoán, chênh l ch t giá h ch toán vào k t qu kinh doanh c a doanh nghi p. 2. Kho n d phòng tr c p m t vi c làm: doanh nghi p s d ng tr c p cho lao ng dôi dư trong quá trình c ph n hoá, n u còn thì h ch toán vào k t qu kinh doanh c a doanh nghi p. 3. Các Qu d phòng r i ro, d phòng nghi p v c a h th ng ngân hàng, b o hi m, các t ch c tài chính ư c chuy n sang công ty c ph n ti p t c qu n lý. 4. Qu d phòng tài chính bù l (n u có), bù p các kho n tài s n t n th t, n không thu h i ư c, s còn l i tính vào giá tr ph n v n nhà nư c t i doanh nghi p c ph n hoá. 5. Các kho n lãi phát sinh bù l năm trư c (n u có), bù p các kho n t n th t v tài s n không c n dùng, ch thanh lý, gi m giá tài s n, n không có kh năng thu h i, s còn l i phân ph i theo quy nh hi n hành trư c khi xác nh giá tr doanh nghi p c ph n hoá. 6. Các kho n l tính n th i i m doanh nghi p c ph n hoá chuy n thành công ty c ph n, doanh nghi p dùng Qu d phòng tài chính và l i nhu n trư c thu n th i i m c ph n hoá bù p. Trư ng h p thi u thì th c hi n các bi n pháp xoá n
 6. ngân sách nhà nư c, n ngân hàng và n Qu h tr phát tri n theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c v x lý n t n ng. Sau khi áp d ng các gi i pháp trên mà doanh nghi p v n còn l thì ư c gi m tr vào v n nhà nư c. i u 14. V n u tư dài h n vào doanh nghi p khác như: góp v n liên doanh, liên k t, góp v n c ph n, góp v n thành l p công ty trách nhi m h u h n và các hình th c u tư dài h n khác 1. Trư ng h p doanh nghi p c ph n hoá k th a v n u tư dài h n c a công ty nhà nư c u tư vào doanh nghi p khác thì toàn b s v n này ư c tính vào giá tr doanh nghi p c ph n hoá theo nguyên t c quy nh t i i u 20 Ngh nh này. 2. Trư ng h p các doanh nghi p c ph n hoá không k th a các kho n u tư dài h n vào doanh nghi p khác thì báo cáo cơ quan có thNm quy n x lý như sau: a) Tho thu n bán l i v n u tư cho i tác ho c các nhà u tư khác; b) Chuy n giao cho doanh nghi p khác làm i tác. i u 15. S dư b ng ti n c a các Qu khen thư ng và Qu phúc l i. S dư b ng ti n c a Qu khen thư ng, Qu phúc l i ư c chia cho ngư i lao ng ang làm vi c t i doanh nghi p mua c ph n. Ngư i lao ng không ph i n p thu thu nh p i v i kho n thu nh p này. Chương 3: XÁC NNH GIÁ TRN DOANH NGHI P C PH N HOÁ M C 1: CÁC PHƯƠNG PHÁP XÁC NNH GIÁ TRN DOANH NGHI P i u 16. Các công ty nhà nư c khi th c hi n c ph n hoá ư c áp d ng m t trong các phương pháp xác nh giá tr doanh nghi p như sau: 1. Phương pháp tài s n. 2. Phương pháp dòng ti n chi t kh u. 3. Các phương pháp khác. B Tài chính hư ng d n vi c xác nh giá tr doanh nghi p c ph n hoá theo các phương pháp trên. M C 2: XÁC NNH GIÁ TRN DOANH NGHI P THEO PHƯƠNG PHÁP TÀI S N
 7. i u 17. Giá tr doanh nghi p c ph n hoá theo phương pháp tài s n 1. Giá tr th c t c a doanh nghi p c ph n hoá là giá tr toàn b tài s n hi n có c a doanh nghi p t i th i i m c ph n hoá có tính n kh năng sinh l i c a doanh nghi p mà ngư i mua, ngư i bán c ph n u ch p nh n ư c. Giá tr th c t v n nhà nư c t i doanh nghi p là giá tr th c t c a doanh nghi p sau khi ã tr các kho n n ph i tr , s dư Qu khen thư ng, Qu phúc l i và s dư ngu n kinh phí s nghi p (n u có). Trư ng h p c ph n hoá toàn b t ng công ty do Nhà nư c quy t nh u tư và thành l p thì giá tr v n nhà nư c toàn t ng công ty c ph n hoá là giá tr th c t v n nhà nư c c a văn phòng t ng công ty; c a các công ty thành viên và các ơn v s nghi p thu c t ng công ty (n u có). Trư ng h p c ph n hoá toàn b t ng công ty do các công ty t u tư và thành l p thì giá tr v n nhà nư c c ph n hoá là giá tr th c t v n nhà nư c t i công ty m . 2. Các kho n sau ây không tính vào giá tr doanh nghi p c ph n hoá: a) Giá tr nh ng tài s n quy nh t i kho n 1, 2, 3 i u 10 c a Ngh nh này; b) Các kho n n ph i thu không có kh năng thu h i; c) Chi phí xây d ng cơ b n d dang c a nh ng công trình ã b ình hoãn trư c th i i m xác nh giá tr doanh nghi p; d) Các kho n u tư dài h n vào doanh nghi p khác ư c quy nh t i ti t b kho n 2 i u 14 c a Ngh nh này. i u 18. Các căn c xác nh giá tr th c t c a doanh nghi p 1. S li u theo s k toán c a doanh nghi p t i th i i m c ph n hoá. 2. Tài li u ki m kê, phân lo i và ánh giá ch t lư ng tài s n c a doanh nghi p t i th i i m c ph n hoá. 3. Giá th trư ng c a tài s n t i th i i m c ph n hoá. i u 19. Giá tr quy n s d ng t và giá tr l i th kinh doanh c a doanh nghi p 1. i v i di n tích t doanh nghi p c ph n hoá ang s d ng làm m t b ng xây d ng tr s , văn phòng giao d ch; xây d ng cơ s s n xu t kinh doanh; t s n xu t nông nghi p, lâm nghi p, nuôi tr ng thu s n, làm mu i (k c t ã ư c Nhà nư c giao có thu ho c không thu ti n s d ng t) thì doanh nghi p c ph n hoá ư c quy n l a ch n hình th c thuê t ho c giao t theo quy nh c a Lu t t ai. a) Trư ng h p doanh nghi p c ph n hoá l a ch n hình th c thuê t thì không tính giá tr quy n s d ng t vào giá tr doanh nghi p c ph n hoá;
 8. b) Trư ng h p doanh nghi p c ph n hoá l a ch n hình th c giao t thì ph i tính giá tr quy n s d ng t vào giá tr doanh nghi p c ph n hoá. Giá tr quy n s d ng t tính vào giá tr doanh nghi p c ph n hoá là giá do y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy nh sát v i giá chuy n như ng quy n s d ng t th c t trên th trư ng và công b vào ngày 01 tháng 01 hàng năm theo quy nh c a Chính ph . Trình t và th t c giao t, n p ti n s d ng t và c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t th c hi n theo quy nh c a pháp lu t hi n hành v t ai. 2. i v i di n tích t Nhà nư c ã giao cho doanh nghi p xây d ng nhà bán ho c cho thuê; xây d ng k t c u h t ng chuy n như ng ho c cho thuê thì ph i tính giá tr quy n s d ng t vào giá tr doanh nghi p c ph n hoá. Giá tr quy n s d ng t tính vào giá tr doanh nghi p c ph n hoá th c hi n theo quy nh t i ti t b kho n 1 i u này. 3. L i th kinh doanh c a doanh nghi p g m: v trí a lý, giá tr thương hi u, ti m năng phát tri n. Giá tr l i th kinh doanh c a doanh nghi p ư c xác nh trên cơ s t su t l i nhu n sau thu trên giá tr v n nhà nư c t i doanh nghi p trư c khi c ph n hoá và lãi su t tr trư c c a trái phi u Chính ph dài h n th i i m g n nh t trư c th i i m xác nh giá tr doanh nghi p. i u 20. Xác nh giá tr v n u tư dài h n c a doanh nghi p c ph n hoá t i các doanh nghi p khác 1. Giá tr v n u tư dài h n c a công ty nhà nư c t i các doanh nghi p khác ư c xác nh trên cơ s : a) Giá tr v n ch s h u theo báo cáo tài chính ã ư c ki m toán c a doanh nghi p mà công ty nhà nư c có u tư v n; b) T l v n u tư c a công ty nhà nư c trư c khi c ph n hoá t i các doanh nghi p khác; c) Trư ng h p công ty nhà nư c u tư v n b ng ngo i t thì khi xác nh v n u tư ư c quy i thành ng Vi t Nam theo t giá giao d ch bình quân trên th trư ng ngo i t liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam công b t i th i i m nh giá. 2. Trư ng h p giá tr v n u tư dài h n c a công ty nhà nư c t i doanh nghi p khác ư c xác nh th p hơn giá tr ghi trên s k toán thì giá tr ghi trên s k toán c a công ty nhà nư c là cơ s xác nh giá tr doanh nghi p c ph n hoá. 3. Giá tr v n góp c a công ty nhà nư c vào công ty c ph n ã niêm y t trên th trư ng ch ng khoán ư c xác nh trên cơ s giá c ph n giao d ch trên th trư ng ch ng khoán t i th i i m xác nh giá tr doanh nghi p. M C 3:
 9. XÁC NNH GIÁ TRN DOANH NGHI P THEO PHƯƠNG PHÁP DÒNG TI N CHI T KH U i u 21. Giá tr doanh nghi p theo phương pháp dòng ti n chi t kh u 1. Giá tr th c t ph n v n nhà nư c t i doanh nghi p c ph n hoá ư c xác nh theo phương pháp dòng ti n chi t kh u d a trên kh năng sinh l i c a doanh nghi p trong tương lai. Trư ng h p xác nh giá tr doanh nghi p c a toàn t ng công ty nhà nư c theo phương pháp này thì kh năng sinh l i c a t ng công ty nhà nư c ư c xác nh trên cơ s l i nhu n c a t ng công ty nhà nư c theo quy nh t i quy ch tài chính c a công ty nhà nư c. Trư ng h p công ty nhà nư c u tư v n vào doanh nghi p khác thì căn c vào l i nhu n do vi c u tư v n vào doanh nghi p khác mang l i xác nh giá tr doanh nghi p c ph n hoá. 2. Giá tr th c t c a doanh nghi p bao g m giá tr th c t ph n v n nhà nư c, n ph i tr , s dư b ng ti n ngu n Qu khen thư ng, phúc l i và s dư kinh phí s nghi p (n u có). Trư ng h p doanh nghi p l a ch n hình th c giao t thì ph i tính b sung giá tr quy n s d ng t vào giá tr doanh nghi p c ph n hoá theo quy nh t i kho n 1 i u 19 c a Ngh nh này. i u 22. Căn c xác nh 1. Báo cáo tài chính c a doanh nghi p trong 05 năm li n k trư c th i i m xác nh giá tr doanh nghi p. 2. Phương án ho t ng s n xu t, kinh doanh c a doanh nghi p trong 03 n 05 năm sau khi chuy n thành công ty c ph n. 3. Lãi su t trái phi u Chính ph dài h n th i i m g n nh t trư c th i i m xác nh giá tr doanh nghi p và h s chi t kh u dòng ti n c a doanh nghi p ư c nh giá. M C 4: T CH C XÁC NNH GIÁ TRN DOANH NGHI P i u 23. Phương th c t ch c xác nh giá tr doanh nghi p c ph n hoá 1. Doanh nghi p c ph n hoá có t ng giá tr tài s n theo s k toán t 30 t ng tr lên thì vi c xác nh giá tr doanh nghi p c ph n hoá th c hi n thông qua các t ch c có ch c năng nh giá như: các công ty ki m toán, công ty ch ng khoán, t ch c thNm nh giá, ngân hàng u tư trong nư c và ngoài nư c có năng l c nh giá (dư i ây g i t t là t ch c nh giá).
 10. Cơ quan có thNm quy n quy t nh giá tr doanh nghi p c ph n hoá l a ch n t ch c nh giá trong danh sách do B Tài chính công b . Trư ng h p l a ch n các t ch c nh giá nư c ngoài chưa ho t ng t i Vi t Nam thì ph i ư c s tho thu n c a B Tài chính. T ch c nh giá khi th c hi n xác nh giá tr doanh nghi p ph i b o m các quy nh hi n hành và hoàn thành úng th i h n theo h p ng ã ký; ph i ch u trách nhi m v tính úng n, tính h p pháp c a k t qu nh giá. 2. Doanh nghi p c ph n hoá có t ng giá tr tài s n theo s k toán dư i 30 t ng thì không nh t thi t ph i thuê t ch c nh giá xác nh giá tr doanh nghi p. Trư ng h p không thuê t ch c nh giá thì doanh nghi p t xác nh giá tr doanh nghi p và báo cáo cơ quan có thNm quy n quy t nh giá tr doanh nghi p. 3. H sơ xác nh giá tr doanh nghi p ph i g i B Tài chính và cơ quan có thNm quy n quy t nh giá tr doanh nghi p. Cơ quan có thNm quy n quy t nh giá tr doanh nghi p thNm tra trư c khi quy t nh và công b giá tr doanh nghi p c ph n hoá. i u 24. S d ng k t qu xác nh giá tr doanh nghi p K t qu xác nh giá tr doanh nghi p theo các quy nh t i Ngh nh này là cơ s xác nh quy mô v n i u l , cơ c u c ph n phát hành l n u và giá kh i i m th c hi n u giá bán c ph n. i u 25. i u ch nh giá tr doanh nghi p c ph n hoá n th i i m doanh nghi p chính th c chuy n thành công ty c ph n, cơ quan có thNm quy n quy t nh giá tr doanh nghi p có trách nhi m ki m tra, x lý nh ng v n v tài chính phát sinh t th i i m nh giá n th i i m công ty c ph n ư c c p gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh xác nh l i giá tr ph n v n nhà nư c. Kho n chênh l ch gi a giá tr th c t ph n v n nhà nư c t i th i i m doanh nghi p chuy n sang công ty c ph n v i giá tr th c t ph n v n nhà nư c t i th i i m xác nh giá tr doanh nghi p ư c x lý như sau: 1. Trư ng h p có chênh l ch tăng thì: a) N p v t ng công ty nhà nư c ho c công ty nhà nư c c l p khi c ph n hoá doanh nghi p thành viên t ng công ty nhà nư c ho c c ph n hoá b ph n công ty nhà nư c c l p và ư c s d ng như quy nh t i i u 35 c a Ngh nh này; b) N p v qu h tr s p x p doanh nghi p t i B Tài chính khi c ph n hoá toàn b công ty nhà nư c c l p, toàn b t ng công ty nhà nư c và ư c s d ng như quy nh t i i u 35 c a Ngh nh này. 2. Trư ng h p phát sinh chênh l ch gi m thì doanh nghi p có trách nhi m báo cáo cơ quan quy t nh c ph n hoá t ch c ki m tra, làm rõ nguyên nhân, x lý trách
 11. nhi m b i thư ng v t ch t (n u do nguyên nhân ch quan), kho n chênh l ch gi m còn l i ư c x lý như sau: a) ư c dùng ti n thu t c ph n hoá (bao g m c chênh l ch giá bán c ph n) bù p. b) N u không thì i u ch nh gi m v n Nhà nư c góp t i doanh nghi p và phương án bán c ph n ưu ãi cho ngư i lao ng trong doanh nghi p, ng th i i u ch nh quy mô, cơ c u v n i u l c a công ty c ph n. c) Sau khi x lý theo quy nh t i ti t a, b kho n 2 i u này mà v n không bù chênh l ch gi m thì: - Cơ quan quy t nh c ph n hoá xem xét, quy t nh chuy n sang hình th c bán ho c phá s n doanh nghi p ( i v i trư ng h p chưa ăng ký kinh doanh theo Lu t Doanh nghi p). - H i ng qu n tr tri u t p i h i ng c ông b t thư ng ( i v i trư ng h p ã ăng ký kinh doanh theo Lu t Doanh nghi p) bi u quy t theo hư ng: + Ch p nh n k th a kho n l còn l i ti p t c ho t ng. + Th c hi n bán doanh nghi p v i i u ki n bên mua k th a n và l . + Tuyên b phá s n, bán tài s n thanh toán n . - Trư ng h p chuy n sang th c hi n bán ho c phá s n thì doanh nghi p có trách nhi m ph i h p v i cơ quan có liên quan hoàn tr l i các nhà u tư s ti n mua c ph n trư c khi thanh toán cho các ch n khác. Chương 4: BÁN C PH N VÀ QU N LÝ, S D NG TI N BÁN PH N V N NHÀ NƯ C T I DOANH NGHI P M C 1: BÁN C PH N L N U i u 26. i tư ng mua c ph n l n u. 1. Ngư i lao ng trong doanh nghi p 2. Nhà u tư chi n lư c là các nhà u tư trong nư c như: ngư i s n xu t và thư ng xuyên cung c p nguyên li u cho doanh nghi p; ngư i cam k t tiêu th lâu dài s n phNm c a doanh nghi p; ngư i g n bó l i ích chi n lư c lâu dài trong kinh doanh, có ti m năng v tài chính và năng l c qu n lý. Khi xây d ng phương án c ph n hoá, doanh nghi p c ph n hoá l a ch n nhà u tư chi n lư c, trình cơ quan quy t nh c ph n hoá phê duy t.
 12. 3. Các nhà u tư khác (bao g m c nhà u tư nư c ngoài). i u 27. Cơ c u c ph n l n u 1. C ph n Nhà nư c n m gi . 2. Ngư i lao ng trong doanh nghi p ư c mua c ph n ưu ãi quy nh t i i u 37 c a Ngh nh này. 3. Nhà u tư chi n lư c ư c mua t i a 20% s c ph n bán ra theo giá ưu ãi. M c c ph n bán cho t ng nhà u tư chi n lư c th c hi n theo phương án c ph n hoá ư c cơ quan có thNm quy n phê duy t. 4. C ph n bán u giá công khai cho các nhà u tư không th p hơn 20% v n i u l (bao g m c c ph n mua thêm ngoài c ph n ưu ãi c a nhà u tư chi n lư c và ngư i lao ng trong doanh nghi p). i u 28. Giá bán c ph n l n u 1. Giá bán c ph n ưu ãi cho ngư i lao ng trong doanh nghi p ư c gi m 40% so v i giá u bình quân. 2. Giá bán c ph n ưu ãi cho các nhà u tư chi n lư c ư c gi m 20% so v i giá u bình quân. 3. Giá bán cho các i tư ng quy nh t i kho n 4 i u 27 c a Ngh nh này th c hi n theo giá u thành công c a t ng nhà u tư. i u 29. Giá tr ưu ãi cho nhà u tư chi n lư c và ngư i lao ng trong doanh nghi p c ph n hoá T ng giá tr ưu ãi cho ngư i lao ng trong doanh nghi p c ph n hoá và nhà u tư chi n lư c ư c l y t ngu n thu tăng thêm do u giá c ph n, n u thi u ư c tr vào ph n v n nhà nư c t i doanh nghi p c ph n hoá nhưng không vư t quá s v n nhà nư c có t i doanh nghi p sau khi tr giá tr c ph n Nhà nư c n m gi và chi phí c ph n hoá. i u 30. Phương th c t ch c bán u giá c ph n l n u 1. u giá tr c ti p t i doanh nghi p i v i các doanh nghi p c ph n hoá có kh i lư ng c ph n bán ra t 1 t ng tr xu ng (doanh nghi p t t ch c u giá bán c ph n). 2. u giá t i các t ch c tài chính trung gian i v i các doanh nghi p c ph n hoá có kh i lư ng c ph n bán ra trên 1 t ng. Trư ng h p doanh nghi p c ph n hoá có kh i lư ng c ph n bán ra trên 10 t ng thì t ch c bán u giá c ph n t i trung tâm giao d ch ch ng khoán thu hút các nhà u tư.
 13. Cơ quan quy t nh c ph n hoá công ty nhà nư c l a ch n thuê các t ch c bán u giá. 3. Trư ng h p doanh nghi p n m vùng sâu, không có t ch c tài chính trung gian m nh n vi c bán c ph n thì cơ quan quy t nh c ph n hoá tho thu n v i B Tài chính v phương th c bán. i u 31. Trình t t ch c bán u giá l n u 1. Trư c khi bán u giá t i thi u 20 ngày, cơ quan th c hi n bán u giá (doanh nghi p, t ch c tài chính trung gian, Trung tâm giao d ch ch ng khoán) ph i thông báo công khai t i doanh nghi p, t i nơi bán u giá và trên các phương ti n thông tin i chúng v th i gian, a i m, hình th c bán, i u ki n tham gia, s lư ng c ph n d ki n bán và các v n khác có liên quan n vi c bán c ph n. 2. T ch c bán u giá cho các nhà u tư khác theo các hình th c quy nh t i i u 30 c a Ngh nh này. 3. Xác nh giá u bình quân tính giá ưu ãi cho nhà u tư chi n lư c và ngư i lao ng. 4. T ch c vi c phân ph i và bán c ph n cho t ng nhà u tư chi n lư c và ngư i lao ng trong doanh nghi p. 5. Trong th i h n 4 tháng k t ngày quy t nh phê duy t phương án c ph n hoá, doanh nghi p ph i hoàn thành vi c bán c ph n. Trư ng h p c ph n chưa bán h t thì doanh nghi p báo cáo cơ quan có thNm quy n quy t nh c ph n hoá i u ch nh quy mô ho c cơ c u v n i u l trong phương án c ph n hoá và th c hi n chuy n công ty nhà nư c thành công ty c ph n. i u 32. ăng ký kinh doanh c a công ty c ph n Sau khi hoàn thành vi c bán c ph n và t ch c i h i ng c ông theo úng quy nh c a Lu t Doanh nghi p thì doanh nghi p c ph n hoá ph i ăng ký kinh doanh theo quy nh t i Ngh nh s 109/2004/N -CP ngày 02 tháng 4 năm 2004 c a Chính ph v ăng ký kinh doanh. i u 33. Th c hi n công khai, minh b ch thông tin và niêm y t trên th trư ng ch ng khoán 1. Công ty c ph n ph i th c hi n báo cáo công khai v tài chính cho các c ông và cơ quan qu n lý theo úng quy nh t i Lu t Doanh nghi p và các quy nh khác c a pháp lu t. 2. Nhà nư c có chính sách ưu ãi i v i các doanh nghi p c ph n hoá có i u ki n th c hi n niêm y t ngay trên th trư ng ch ng khoán. i u 34. Qu n lý ph n v n nhà nư c t i công ty c ph n
 14. 1. Ph n v n nhà nư c t i các công ty c ph n ư c qu n lý theo quy nh c a pháp lu t v qu n lý v n nhà nư c u tư t i doanh nghi p khác. 2. i v i doanh nghi p c ph n hoá không thu c i tư ng Nhà nư c n m gi c ph n chi ph i thì tuỳ theo i u ki n c th , cơ quan i di n ch s h u ph n v n nhà nư c t i công ty c ph n ư c quy n quy t nh vi c bán ti p c ph n thu c s h u nhà nư c t i công ty c ph n theo quy nh c a pháp lu t hi n hành và i u l Công ty c ph n. i u 35. Qu n lý và s d ng s ti n thu t c ph n hoá công ty nhà nư c S ti n Nhà nư c thu ư c t c ph n hoá công ty nhà nư c (bao g m ti n thu t bán ph n v n nhà nư c và ti n chênh l ch tăng do bán u giá c ph n phát hành thêm t i các doanh nghi p c ph n hoá), sau khi tr chi phí c ph n hoá ư c s d ng vào các m c ích sau: 1. H tr doanh nghi p c ph n hoá th c hi n chính sách i v i ngư i lao ng t i th i i m c ph n hoá. a) H tr doanh nghi p thanh toán tr c p cho s lao ng thôi vi c, m t vi c khi chuy n công ty nhà nư c thành công ty c ph n; b) H tr ào t o l i lao ng trong doanh nghi p c ph n hoá b trí vi c làm m i trong công ty c ph n. 2. S ti n còn l i ư c qu n lý và s d ng như sau: a) Trư ng h p c ph n hoá doanh nghi p thành viên t ng công ty nhà nư c ho c c ph n hoá b ph n công ty nhà nư c c l p thì t ng công ty nhà nư c ho c công ty nhà nư c c l p ư c s d ng vào ho t ng kinh doanh và h tr các doanh nghi p c ph n hoá ti p t c gi i quy t lao ng dôi dư theo quy nh t i kho n 8 i u 36 c a Ngh nh này. b) Trư ng h p c ph n hoá toàn b công ty nhà nư c c l p, toàn b t ng công ty nhà nư c thì s ti n còn l i chuy n v qu h tr s p x p doanh nghi p t i B Tài chính u tư cho công ty mà Nhà nư c c n n m gi 100% v n nhưng thi u v n, công ty c ph n nhà nư c n m gi c ph n chi ph i nhưng v n nhà nư c có t i doanh nghi p c ph n hoá không m b o s c ph n c a Nhà nư c và h tr các doanh nghi p c ph n hoá ti p t c gi i quy t lao ng dôi dư theo quy nh t i kho n 8 i u 36 c a Ngh nh này. S còn l i u tư vào các doanh nghi p thông qua T ng công ty u tư và kinh doanh v n nhà nư c. Chương 5: CHÍNH SÁCH I V I DOANH NGHI P VÀ NGƯ I LAO NG SAU C PH N HOÁ i u 36. Doanh nghi p sau c ph n hoá ư c hư ng các ưu ãi sau:
 15. 1. ư c hư ng ưu ãi như i v i doanh nghi p thành l p m i theo quy nh c a pháp lu t v khuy n khích u tư mà không c n ph i làm th t c c p ch ng nh n ưu ãi u tư. Trư ng h p doanh nghi p c ph n hoá th c hi n niêm y t trên th trư ng ch ng khoán thì ngoài các ưu ãi trên còn ư c hư ng thêm các ưu ãi theo quy nh c a pháp lu t v ch ng khoán và th trư ng ch ng khoán. 2. ư c mi n l phí trư c b i v i vi c chuy n nh ng tài s n thu c quy n qu n lý và s d ng c a doanh nghi p c ph n hóa thành s h u c a công ty c ph n. 3. ư c mi n l phí c p gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh khi chuy n t công ty nhà nư c thành công ty c ph n. 4. ư c duy trì các h p ng thuê nhà c a, v t ki n trúc c a các cơ quan Nhà nư c ho c ư c ưu tiên mua l i theo giá th trư ng t i th i i m c ph n hoá n nh ho t ng s n xu t, kinh doanh. 5. ư c hư ng các quy n s d ng t theo quy nh c a Lu t t ai trong trư ng h p giá tr doanh nghi p c ph n hoá ã bao g m c giá tr quy n s d ng t. 6. ư c ti p t c vay v n t i ngân hàng thương m i, công ty tài chính, các t ch c tín d ng khác c a Nhà nư c theo cơ ch như i v i công ty nhà nư c. 7. ư c duy trì và phát tri n Qu phúc l i dư i d ng hi n v t như: các công trình văn hóa, câu l c b , b nh xá, nhà i u dư ng, nhà tr m b o phúc l i cho ngư i lao ng trong công ty c ph n. Nh ng tài s n này thu c s h u c a t p th ngư i lao ng do công ty c ph n qu n lý. 8. Sau khi công ty nhà nư c chuy n thành công ty c ph n, n u do nhu c u t ch c l i ho t ng kinh doanh, thay i công ngh d n n ngư i lao ng công ty nhà nư c chuy n sang b m t vi c ho c thôi vi c, k c trư ng h p ngư i lao ng t nguy n thôi vi c thì ư c gi i quy t như sau: a) Trong 12 tháng k t ngày công ty c ph n ư c c p gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh, n u ngư i lao ng b m t vi c do cơ c u l i công ty thu c i tư ng hư ng chính sách i v i lao ng dôi dư do s p x p l i doanh nghi p nhà nư c theo Ngh nh s 41/2002/N -CP ngày 11 tháng 4 năm 2002 c a Chính ph thì ư c Qu h tr lao ng dôi dư h tr . Các i tư ng lao ng m t vi c, thôi vi c còn l i thì ư c hư ng tr c p m t vi c, thôi vi c theo quy nh c a pháp lu t lao ng hi n hành và ư c h tr t ti n thu c a Nhà nư c do c ph n hoá công ty nhà nư c quy nh t i i u 35 c a Ngh nh này. b) Trư ng h p ngư i lao ng b m t vi c, thôi vi c trong 4 năm ti p theo thì công ty c ph n có trách nhi m thanh toán 50% t ng m c tr c p theo quy nh c a B lu t Lao ng, s còn l i ư c thanh toán t ti n thu c a Nhà nư c do c ph n hoá công ty nhà nư c quy nh t i i u 35 c a Ngh nh này. H t th i h n trên, công ty c ph n ch u trách nhi m thanh toán toàn b tr c p cho ngư i lao ng.
 16. i u 37. Ngư i lao ng trong doanh nghi p c ph n hóa ư c hư ng các chính sách ưu ãi sau: 1. Ngư i lao ng có tên trong danh sách thư ng xuyên c a doanh nghi p t i th i i m quy t nh c ph n hoá ư c mua t i a 100 c ph n cho m i năm th c t làm vi c t i khu v c nhà nư c v i giá gi m 40 % so v i giá u bình quân bán cho nhà u tư khác. 2. ư c ti p t c tham gia và hư ng quy n l i v b o hi m xã h i theo ch hi n hành n u chuy n sang làm vi c t i công ty c ph n. 3. ư c hư ng ch hưu trí và các quy n l i theo ch hi n hành n u ã có i u ki n t i th i i m c ph n hóa. 4. N u b m t vi c, thôi vi c t i th i i m c ph n hoá ư c thanh toán tr c p m t vi c, thôi vi c theo quy nh c a pháp lu t. Chương 6: QUY N VÀ NGHĨA V C A C ÔNG i u 38. Các c ông chi n lư c có các quy n và nghĩa v sau: 1. Quy n l i: a) ư c mua c ph n ưu ãi theo quy nh t i kho n 3 i u 27 và kho n 2 i u 28 c a Ngh nh này; b) ư c quy n tham gia qu n lý công ty c ph n theo quy nh c a pháp lu t và i u l c a công ty c ph n; c) ư c s d ng c phi u c m c , th ch p trong các quan h tín d ng Vi t Nam; d) ư c hư ng các quy n l i khác theo quy nh c a pháp lu t và i u l c a công ty c ph n. 2. Nghĩa v : a) Th c hi n các cam k t khi tham gia mua c ph n; b) Không ư c chuy n như ng s c ph n ư c mua ưu ãi theo quy nh t i kho n 3 i u 27 c a Ngh nh này trong vòng 03 năm, k t ngày công ty c ph n ư c c p gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh. Trư ng h p c bi t c n chuy n như ng s c ph n này trư c th i h n trên thì ph i ư c H i ng qu n tr công ty c ph n ch p thu n; c) Các nghĩa v khác theo quy nh c a pháp lu t và i u l c a công ty c ph n. i u 39. Quy n và nghĩa v c a các c ông khác
 17. Các c ông khác ư c hư ng các quy n l i và nghĩa v theo quy nh t i Lu t Doanh nghi p và i u l c a công ty c ph n. Riêng i v i c ông nư c ngoài ư c i các kho n thu v c t c, ti n chuy n như ng c ph n t i Vi t Nam thành ngo i t chuy n ra nư c ngoài sau khi ã th c hi n y nghĩa v v thu theo quy nh c a pháp lu t. Trư ng h p dùng c t c thu ư c tái u tư t i Vi t Nam thì ư c hư ng các ưu ãi theo quy nh c a Lu t Khuy n khích u tư trong nư c. Chương 7: T CH C TH C HI N i u 40. Quy n h n và trách nhi m c a các B , y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, H i ng qu n tr t ng công ty nhà nư c 1. B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương căn c phương án s p x p doanh nghi p nhà nư c ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t: a) T ch c xác nh giá tr các t ng công ty nhà nư c th c hi n c ph n hoá, g i k t qu v B Tài chính thNm tra và quy t nh công b ; b) Trình Th tư ng Chính ph phê duy t phương án c ph n hoá toàn b t ng công ty nhà nư c; c) Quy t nh c ph n hoá các doanh nghi p thu c ph m vi qu n lý; quy t nh giá tr doanh nghi p; phê duy t phương án c ph n hoá chuy n công ty nhà nư c thành công ty c ph n; d) Rà soát, ch ng chuy n nh ng doanh nghi p trong danh sách th c hi n c ph n hoá nhưng không còn v n nhà nư c sang th c hi n các hình th c khác như giao, bán ho c phá s n doanh nghi p; ) Gi i quy t nh ng vư ng m c cho các doanh nghi p c ph n hoá theo thNm quy n ư c giao trong th i h n t i a 15 ngày, k t ngày nh n h sơ. Trư ng h p vư t quá thNm quy n thì có trách nhi m k p th i báo cáo Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh; e) G i v Ban Ch o i m i và Phát tri n doanh nghi p, B Tài chính các quy t nh công b k t qu xác nh giá tr doanh nghi p, quy t nh phê duy t phương án c ph n hoá công ty nhà nư c và các văn b n v c ph n hoá theo dõi, t ng h p báo cáo Th tư ng Chính ph . Trư ng h p không th c hi n phương án ã ư c phê duy t thì Th trư ng các cơ quan qu n lý doanh nghi p ph i ch u các hình th c k lu t theo quy nh hi n hành. 2. H i ng qu n tr các t ng công ty nhà nư c có trách nhi m:
 18. a) T ch c th c hi n s p x p các doanh nghi p thu c t ng công ty theo án s p x p doanh nghi p nhà nư c ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t; b) Ch o các công ty thành viên: x lý các v n tài chính theo quy nh t i Chương II Ngh nh này, t ch c xác nh giá tr doanh nghi p, l p phương án c ph n hoá trình c p có thNm quy n phê duy t; c) X lý các t n t i v tài chính c a doanh nghi p c ph n hoá theo thNm quy n. Trư ng h p không th c hi n phương án ã ư c phê duy t thì H i ng qu n tr t ng công ty nhà nư c ph i ch u các hình th c k lu t theo quy nh hi n hành. 3. Ban Ch o i m i và Phát tri n doanh nghi p, B Tài chính ch u trách nhi m giúp Th tư ng Chính ph ch o, ki m tra, giám sát, ôn c các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các t ng công ty nhà nư c th c hi n công tác c ph n hoá theo quy nh c a pháp lu t và phương án s p x p doanh nghi p nhà nư c ã ư c phê duy t. Chương 8: I U KHO N THI HÀNH i u 41. Ngh nh này thay th Ngh nh s 64/2002/N -CP ngày 19 tháng 6 năm 2002 c a Chính ph và có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Các quy nh trư c ây v c ph n hóa trái v i Ngh nh này u không còn hi u l c thi hành. Các doanh nghi p c ph n hoá ã có quy t nh phê duy t phương án chuy n công ty nhà nư c thành công ty c ph n c a c p có thNm quy n trư c ngày Ngh nh này có hi u l c không ph i thay i phương án theo Ngh nh này. i u 42. B Tài chính, B Lao ng - Thương binh và Xã h i, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, B Tài nguyên và Môi trư ng, các B và cơ quan khác có liên quan có trách nhi m hư ng d n th c hi n Ngh nh này. i u 43. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, H i ng qu n tr T ng công ty nhà nư c do Th tư ng Chính ph quy t nh thành l p ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản