Nghị định số 200/2004/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
63
lượt xem
2
download

Nghị định số 200/2004/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 200/2004/NĐ-CP về sắp xếp, đổi mới và phát triển lâm trường quốc doanh do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 200/2004/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 200/2004/N -CP Hà N i, ngày 03 tháng 12 năm 2004 NGHN NNH C A CHÍNH PH V S P X P, I M I VÀ PHÁT TRI N LÂM TRƯ NG QU C DOANH CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t B o v và Phát tri n r ng ngày 19 tháng 8năm 1991; Căn c Lu t Doanh nghi p Nhà nư c ngày 26 tháng 11 năm2003; Căn c Lu t t ai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Theo ngh c a B trư ng B Nông nghi p và Pháttri n nông thôn, NGHN NNH : Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh và i tư ng áp d ng 1. Ngh nh này quy nh vi c s p x p, i m i vàphát tri n lâm trư ng qu c doanh. 2. Ngh nh này áp d ng i v i các lâm trư ng qu cdoanh, các doanh nghi p lâm nghi p nhà nư c ư c giao, ư c thuê t s d ng vào m c ích qu n lý, b o v r ng và s n xu t, kinh doanh lâmnghi p (sau ây g i chung là lâm trư ng qu c doanh). i u 2. M c tiêu i m i t ch c và cơ ch qu n lý lâm trư ng qu c doanh 1. S d ng có hi u qu tài nguyên t; qu n lý, b ov , phát tri n và s d ng b n v ng tài nguyên r ng. 2. Nâng cao hi u qu ho t ng s n xu t, kinh doanh c acác lâm trư ng qu c doanh. 3. T o thêm vi c làm và thu nh p cho ngư i lao ng;góp ph n xoá ói, gi m nghèo, phát tri n kinh t - xã h i, m b o an ninhqu c phòng trên a bàn. i u 3. Nguyên t c s p x p l i các lâm trư ng qu c doanh
  2. 1. S p x p, i m i các lâm trư ng qu c doanh ph i phùh p v i quy ho ch, k ho ch v phát tri n kinh t - xã h i c a m i a phương, nh t là quy ho ch, k ho ch phát tri n lâm nghi p. 2. Phân bi t rõ ư c lo i hình lâm trư ng th c hi n nhi m v công ích và nhi m v s n xu t, kinh doanh:. a. Nh ng lâm trư ng th c hi n nhi m v s n xu t kinh doanh là ch y u thì ph i ho t ng s n xu t và h ch toán theo cơ ch th trư ng. b. Nh ng lâm trư ng ch y u th c hi n nhi m v công ích thì chuy n thành Ban Qu n lý r ng, ho t ng theo cơ ch c a ơn v s nghi p có thu. 3. Tăng cư ng hi u l c, hi u qu qu n lý nhà nư c v r ng, Nhà nư c ch tr c ti p u tư, qu n lý r ng c d ng, r ng phòng h r t xung y u và xung y u, nh ng vùng r ng xa dân không th giao khoán chodân, r ng t nhiên còn tr lư ng l n. Nh ng di n tích r ng t nhiên cònl i giao cho các t ch c, h gia ình và cá nhân t u tư kinh doanh(khoanh nuôi, tái sinh) và hư ng l i t k t qu s n xu t, kinh doanh ngh r ng. Chương 2: I M I CƠ C U T CH C LÂM TRƯ NG QU C DOANH i u 4. i m i t ch c lâm trư ng qu c doanh 1. Nh ng lâm trư ng ang qu n lý ch y u là r ng tr ng s n xu t, t quy ho ch tr ng r ng s n xu t và qu n lý r ng s n xu tch y u là r ng t nhiên có quy mô di n tích t p trung thì t ch c l ithành Công ty Lâm nghi p trên cơ s phương án s n xu t, kinh doanh (t tr ng, chăm sóc b o v , phát tri n r ng, khai thác g n v i ch bi n và tiêuth lâm s n). 2. Nh ng lâm trư ng ang qu n lý ch y u là r ng phòngh có di n tích t 5.000 ha tr lên, r ng c d ng có di n tích t 1.000 hatr lên (trư ng h p c bi t có th nh hơn) thì chuy n thành Ban Qu n lýr ng phòng h , Ban Qu n lý r ng c d ng, ho t ng theo cơ ch ơn v s nghi p có thu. 3. Nh ng lâm trư ng ang qu n lý di n tích t r ng ít (dư i 1.000 ha), phân b xen k v i t nông nghi p, g n khu dân cư thì rà soát i u ch nh l i quy mô di n tích phù h p và chuy n thành ơn v s nghi p có thu, làm d ch v s n xu t cây gi ng, xây d ng mô hình ng d ng và chuy n giao ti n b k thu t cho nông dân trong vùng. 4. Di n tích r ng s n xu t là r ng t nhiên nghèo ki t, r ng phòng h , r ng c d ng nh , phân tán; di n tích t hoang hoá và t khác, t s d ng không có hi u qu c a các lâm trư ng thu c kho n 1, kho n 2 và kho n 3 i u này thì chính quy n a phương thu h i giao, cho thuê cho các i tư ng theo quy nh c a pháp lu t v t ai và pháp lu t v b o v và phát tri n r ng. 5. Gi i th i v i nh ng lâm trư ng thu c di n sau:
  3. a. Nh ng lâm trư ng kinh doanh thua l liên t c 3 năm tr lên, không có phương án kh c ph c hi u qu ; nh ng lâm trư ng có di n tíchít, nhưng không có nhu c u và i u ki n chuy n sang ơn v d ch v ; nh ng lâm trư ng không c n gi l i. b. Chính quy n a ph ương thu h i t c a các lâmtrư ng gi i th giao ho c cho thuê i v i các t ch c, h gia ình và cá nhân s d ng vào s n xu t kinh doanh lâm nghi p theo quy nh c a pháp lu t v t ai và pháp lu t v b o v và phát tri n r ng. 6. Th c hi n thí i m c ph n hoá các lâm trư ng s h u kinh doanh r ng tr ng, có i u ki n s n xu t tương i thu n l i, g n các trung tâm kinh t , lâm trư ng có ít lao ng ng bào dân t c thi u s . Trư c m t thí i m c ph n hoá các lâm trư ng kinh doanh r ng tr ng g n v i cơ s ch bi n, trong ó th c hi n bán c ph n ưu ãi cho ngư i s n xu t cung c p nguyên li u cho các cơ s ch bi n. Chương 3: I M I CƠ CH QU N LÝ. i u 5. Cơ ch qu n lý c a các Công ty Lâm nghi p 1. Các Công ty Lâm nghi p 100% v n Nhà nư c ho t ng theo Lu t Doanh nghi p Nhà nư c, khi chuy n sang mô hình công ty trách nhi mh u h n m t thành viên ho c c ph n hoá thì ho t ng theo Lu t Doanh nghi p. 2. Các Công ty Lâm nghi p 100% v n Nhà nư c th c hi n c ph n hoá cơ s ch bi n nông, lâm s n, thương m i, d ch v theo Ngh nh s 64/2002/N -CP ngày 19 tháng 6 năm 2002 c a Chính ph v chuy n doanh nghi p nhà nư c thành Công ty c ph n; th c hi n bán c ph n cho ngư i s n xu t nguyên li u; thí i m c ph n hoá r ng tr ng. 3. Công ty Lâm nghi p ư c l a ch n các hình th c khoán r ng và t lâm nghi p cho các t ch c, h gia ình, cá nhân b o v , tr ng và khai thác r ng có hi u qu theo quy nh c a pháp lu t. 4. Các Công ty Lâm nghi p ư c dùng các l i th c a công ty (v n, k thu t, th trư ng…) liên doanh, liên k t v i cách gia ình, các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c gây tr ng r ng, k t h p s n xu t nông, lâm nghi p, ch bi n tiêu th s n phNm, ng th ilàm d ch v theo quy nh c a pháp lu t. i u 6. Cơ ch ho t ng c a các Ban Qu n lý r ng 1. U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trungương (sau ây g i chung là U ban nhân dân c p t nh) quy t nh vi c thànhl p các Ban Qu n lý r ng. Ch c năng, nhi m v , quy n h n, t ch c b máy,biên ch c a Ban Qu n lý r ng th c hi n theo quy nh t i Quy t nh s 08/2001/Q -TTg ngày 11 tháng 01 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph v vi c banhành Quy ch qu n lý r ng phòng h , r ng c d ng và r ng s n xu t làr ng t nhiên.
  4. 2. Ban Qu n lý r ng có th ư c giao làm ch các d án khoán b o v , ph c h i r ng; d án xoá ói, gi m nghèo vùng m dongân sách tài tr h tr b o v r ng. 3. Ban Qu n lý r ng th c hi n cơ ch tài chính theo Ngh nh s 10/2002/N -CP ngày 16 tháng 01 năm 2002 c a Chính ph v ch tàichính áp d ng cho ơn v s nghi p có thu. Chương 4: CÁC GI I PHÁP C TH i u 7. V t ai U ban nhân dân c p t nh ch o gi i quy t các n idung v t ai sau ây: 1. Ph i h p các cơ quan ch c năng, rà soát t ai c acác lâm trư ng qu c doanh ang qu n lý, s d ng trên a bàn thu c t nh. 2. X lý, gi i quy t d t i m các trư ng h p tranhch p và vi ph m pháp lu t v t ai ( t lâm trư ng b l n chi m, cótranh ch p, vi ph m), gi i quy t d t i m i v i t ng trư ng h p c th theo quy nh c a pháp lu t. 3. Rà soát, i u ch nh l i cho phù h p quy ho ch, s d ng t c a các lâm trư ng qu c doanh: căn c quy ho ch, k ho ch pháttri n kinh t - xã h i; quy ho ch, k ho ch phát tri n lâm nghi p c a a phương và k t qu rà soát t ai c a các lâm trư ng qu c doanh, U bannhân dân c p t nh xác nh ho c i u ch nh l i di n tích, ranh gi i cáclo i t giao cho các Công ty lâm nghi p, Ban Qu n lý r ng d ki n thànhl p. 4. Th c hi n giao t, cho thuê t..U ban nhân dânc p t nh căn c quy ho ch s d ng t c a lâm trư ng qu c doanh ã ư cxác nh quy t nh vi c giao t, cho thuê i v i các t ch c theoquy nh sau ây: a. Giao t không thu ti n s d ng t i v i: BanQu n lý r ng phòng h , r ng c d ng; lâm trư ng chuy n i sang lo ihình ơn v s nghi p có thu; t làm d ch v s n xu t gi ng, xâyd ng môi hình ng d ng và chuy n giao ti n b k thu t cho nông dân trongvùng và t s d ng vào m c ích công c ng trong các Công ty Lâm nghi p. b. Cho thuê t ho c giao t có thu ti n s d ng t i v i di n tích t c a các Công ty Lâm nghi p s d ng vào m c íchkinh doanh. c. U ban nhân dân c p t nh t ch c th c hi n vi c o c, l p h sơ a chính và c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t cho các Công ty Lâm nghi p, Ban Qu n lý r ng và các t ch c theo quy nh c apháp lu t v t ai. Ngân sách a ph ương b o m kinh phí th chi n vi c rà soát t, c m m c ranh gi i, giao t và c p gi y ch ng nh nquy n s d ng t cho các Ban Qu n lý r ng và các Công ty Lâm nghi p. 5. i v i di n tích t không n m trong quy ho ch giao cho các Công ty Lâm nghi p và Ban Qu n lý r ng thì U ban nhân dân c pt nh quy t nh thu h i và ưu tiên giao di n tích t này cho ng bàodân t c t i ch ch ưa có ho c chưa ts n
  5. xu t và t theo m cbình quân chung t i a phương. Vi c qu n lý và s d ng nh ng di n tích t ư c thu h i ph i theo úng quy nh c a pháp lu t v t ai. 6. Gi i quy t t , t s n xu t cho các h gia ình, cá nhân là cán b , công nhân viên Công ty Lâm nghi p. U ban nhândân c p huy n có trách nhi m giao t và c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t cho h gia ình, cá nhân là cán b , công nhân viên Công ty Lâm nghi ptrong các trư ng h p sau: a. V t : i v i các h gia ình, cá nhân (baog m c nh ng ngư i ang làm vi c, ngư i ngh m t s c, ngư i ngh hưu vành ng ngư i xin thôi vi c) có h khNu h p pháp trên a bàn, chưa ư cc p t . i v i nh ng h gia ình, cá nhân ã ư c lâm trư ng giao t trư c ây ( ã nh cư, sinh s ng n nh), nhưng chưa ư c c pgi y ch ng nh n quy n s d ng t thì U ban nhân dân c p huy n s t i cótrách nhi m c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t cho các trư ng h pnày. b. V t s n xu t: h gia ình, cá nhân là cán b ,công nhân viên Công ty Lâm nghi p không còn vi c làm do s p x p l i t ch c, ư c ưu tiên giao t s d ng n nh vào m c ích s n xu tnông nghi p, lâm nghi p, nuôi tr ng thu s n. M c t giao cho h gia ình,cá nhân là cán b , công nhân viên Công ty Lâm nghi p b ng m c di n tích t bình quân giao cho nhân khNu c a các h nông dân t i a phương do U ban nhân dân c p t nh quy nh. c. Qu t giao t , t s n xu t cho h gia ình, cá nhân là cán b , công nhân viên Công ty Lâm nghi p l y trong qu t hi n có c a a ph ương, trư ng h p a ph ương không còn qu tthì l y qu t c a lâm trư ng sau khi i u ch nh l i quy ho ch giao.Các lâm trư ng qu c doanh có trách nhi m bàn giao toàn b h sơ v qu t b thu h i cho U ban nhân dân c p t nh nơi có t. i u 8. V qu n lý, s d ng r ng. 1. U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trungương, các B , ngành, T ng công ty ch o các cơ quan ch c năng rà soátvà xác nh rõ di n tích, ranh gi i, tr ng thái các lo i r ng c a các lâmtrư ng qu c doanh ang qu n lý trên b n và th c a; i v i r ngtr ng ph i xác nh giá tr c a r ng làm cơ s xây d ng phương áns p x p, i m i và phát tri n lâm trư ng qu c doanh. 2. Ban giao r ng: căn c vào phương án s p x p, im i và phát tri n lâm trư ng qu c doanh, U ban nhân dân c p t nh ph i h pv i các B ngành, T ng công ty có lâm trư ng qu c doanh bàn giao r ng chocác Công ty Lâm nghi p và Ban Qu n lý r ng. 3. U ban nhân dân c p t nh thu h i và có phương ánqu n lý, s d ng các khu r ng không n m trong quy ho ch giao cho các Công tyLâm nghi p, Ban Qu n lý r ng. Các lâm trư ng qu c doanh có trách nhi m bàngiao y h sơ v di n tích r ng và t lâm nghi p b thu h i cho U ban nhân dân c p t nh nơi có r ng. 4. Vi c qu n lý, s d ng r ng th c hi n theo quy nht i Quy t nh s 08/2001/Q - TTg ngày 11 tháng 01 năm 2001 c a Th tư ngChính ph v vi c ban hành Quy ch qu n lý r ng phòng h , r ng c d ng vàr ng s n xu t là r ng t nhiên.
  6. i u 9. V tài s n và tài chính 1. Các lâm trư ng qu c doanh t ch c ki m kê, ánh giál i tài s n và v n hi n có, x lý n t n ng theo quy nh như i v icác doanh nghi p nhà nư c th c hi n vi c s p x p, i m i. 2. Các lâm trư ng qu c doanh bàn giao cho U ban nhân dânc p t nh (ho c các ơn v ư c U ban nhân dân c p t nh u quy n qu nlý) các tài s n do lâm trư ng u tư xây d ng, hi n ang qu n lý, s d ng ph c v nhu c u chung trên a bàn bao g m: ư ng giao thông, côngtrình thu l i, trư ng h c, b nh xá. ng th i bàn giao cho T ng công ty i n l c Vi t Nam qu n lý h th ng i n do lâm trư ng ã u tư xâyd ng ph c v chung cho dân cư trên a bàn. Vi c bàn giao ư ng giaothông, h th ng i n, công trình thu l i, trư ng h c, b nh xá c a lâmtrư ng v a phương qu n lý th c hi n theo Quy t nh s 255/2003/Q -TTgngày 01 tháng 12 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph v vi c bàn giao x lýv n vay và u tư tài s n ư ng giao thông, h th ng i n, công trìnhthu l i, trư ng h c, b nh xá c a lâm trư ng v a ph ương và T ngcông ty i n l c Vi t Nam qu n lý. 3. Ngân hàng Nhà nư c hư ng d n các t ch c, cá nhânnh n bàn giao, nh n n t lâm trư ng các tài s n, di n tích r ng hìnhthành b ng ngu n v n vay ngân hàng. Trư ng h p tài s n di n tích r ng hìnhthành t ngu n v n tín d ng khi lâm trư ng bàn giao cho các ban qu n lý( ơn v s nghi p) n u có khó khăn thì nhà nư c s xem xét h tr nhưcơ ch quy nh t i i u 2 Quy t nh s 255/2003/Q -TTg ngày 01 tháng 12năm 2003 c a Th tư ng Chính ph . 4. B Tài chính hư ng d n vi c bàn giao tài s n, r ngcây, vư n cây lâu năm, giá tr u tư khai hoang c i t o t gi a các lâm trư ng và các bên có liên quan. 5. Hàng năm, căn c k ho ch, nhi m v tr ng, qu n lý,b o v r ng phòng h và r ng c d ng ư c c p có thNm quy n giao, ngânsách nhà nư c m b o kinh phí th c hi n theo quy nh c a Lu t Ngânsách Nhà nư c và các văn b n pháp lu t hi n hành. 6. Ti n bán g và lâm s n khác khai thác t r ng t nhiên, Công ty Lâm nghi p ư c s d ng vào các m c ích sau: a. Thanh toán chi phí t o r ng c a Công ty Lâm nghi p(h p ng khoán cho h gia ình, cá nhân và t ch c nh n khoán gây tr ng,b o v , nuôi dư ng r ng theo h p ng khoán), trang tr i chi phí cho vi ckhai thác, v n chuy n và tiêu th lâm s n..b. Th c hi n nghĩa v tài chínhv i nhà nư c. c. Trích l p các qu theo quy nh c a pháp lu t. 7. Các Công ty Lâm nghi p còn ph i m nh n m t ph nch c năng, nhi m v xã h i, an ninh, qu c phòng và các nhi m v công íchkhác thì ph n ch c năng, nhi m v ó ư c Nhà nư c c p kinh phí theo d án, k ho ch ư c duy t và ph i h ch toán riêng. 8. Các Công ty Lâm nghi p ư c giao qu n lý nh ng di ntích r ng s n xu t là r ng t nhiên nghèo ki t, ang trong th i kỳ nuôidư ng, ph c h i, chưa ư c phép khai thác g ( a bàn công ty óng vùng sâu, vùng xa, vùng có nhi u ng bào dân t c
  7. thi u s ) thì ư c Nhànư c h tr kinh phí qu n lý, b o v các khu r ng này theo cơ ch như i v i r ng phòng h . i u 10. V lao ng thu c các lâm trư ng qu c doanh 1. Lâm trư ng qu c doanh ti n hành rà soát l i s cánb , nhân viên và lao ng hi n có n th i i m s p x p, i m i. Xâyd ng phương án b trí cán b , công nhân viên, lao ng c a lâm trư ngtheo hư ng s d ng t i a phù h p v i năng l c, s trư ng c a ngư i lao ng. 2. Gi i quy t lao ng dôi dư: trong quá trình s p x p,t ch c l i s n xu t, nh ng cán b , công nhân viên lâm trư ng không b trí ư c vi c làm ư c gi i quy t chính sách theo quy nh t i Ngh nh s 41/2002/N -CP ngày 11 tháng 4 năm 2002 c a Chính ph v chính sách i v i ngư i lao ng dôi dư do s p x p l i doanh nghi p nhà nư c. Riêng i v i các ch c danh Giám c, Phó Giám c, K toán trư ng ư c th chi n theo quy nh t i Ngh quy t s 09/2003/NQ -CP ngày 28 tháng 7 năm 2003c a Chính ph b sung Ngh quy t s 16/2000/NQ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2000 c aChính ph v vi c tinh gi n biên ch trong các cơ quan hành chính, ơn v s nghi p. 3. Cán b , công nhân viên trong danh sách c a Công ty Lâmnghi p, ang làm vi c, có hư ng lương t công ty ho c không hư ng lươngt công ty nhưng có thu nh p t k t qu s n xu t do nh n khoán t, nh nkhoán r ng, vư n cây c a công ty thì công ty có trách nhi m th c hi n cácquy nh có liên quan c a pháp lu t v b o h lao ng, b o hi m xã h ivà b o hi m y t . 4. i v i s cán b , công nhân viên nh n khoán, n uv n hư ng lương theo c p b c công vi c thì công vi c khoán ó ph i ư cth hi n trong h p ng lao ng theo quy nh hi n hành. N u ti n công ư c tính vào k t qu khoán thì ph i ư c quy nh rõ hình th c tr lương trong h p ng lao ng. i u 11. Chính sách khoa h c và công ngh 1. Các Công ty Lâm nghi p ư c Nhà nư c h tr phát tri n, Ny m nh ng d ng các ti n b khoa h c - công ngh m i, côngngh cao vào s n xu t, ch bi n, nh t là v gi ng cây tr ng r ng có năngsu t, ch t lư ng cao; xây d ng các cơ s nhân gi ng m i b ng mô, hom cung c p cho tr ng r ng nguyên li u công nghi p; chuy n giao ti n b khoa h c -công ngh m i và làm d ch v khuy n lâm, thông tin th trư ng cho nông dântrong vùng. 2. Khuy n khích r ng rãi vi c h p tác, liên doanh, liênk t gi a Công ty Lâm nghi p v i các nhà u tư, các vi n, trư ng, trungtâm, cơ s nghiên c u khoa h c c a trung ương, vùng, a phương b ov ngu n gen, ch n l c, lai t o và s n xu t nh ng gi ng cây tr ng, v t nuôicó năng su t, ch t lư ng cao, có s c c nh tranh l n trên th trư ng. Chương 5: T CH C TH C HI N
  8. i u 12. Trách nhi m c a các B , ngành 1. B Nôngnghi p và Phát tri n nông thôn ch trì, ph i h p v i các B , ngành liênquan hư ng d n các a phương, các B , ngành xây d ng án s p x p, i m i và phát tri n lâm trư ng qu c doanh hi n có; thNm nh các án trình Th tư ng Chính ph phê duy t. Thành l p Ban Ch o t Trungương xu ng t nh th c hi n Ngh nh c a Chính ph v s p x p, im i và phát tri n lâm trư ng qu c doanh. Trung ương do B trư ng B Nôngnghi p và Phát tri n nông thôn làm Trư ng ban, thành viên là i di n lãnh o các B , ngành liên quan. Nhi m v c a Ban Ch o là x lý k p th icác vư ng m c khó khăn, t ng h p phương án c a các ngành và các aphương trình Th tư ng Chính ph quy t nh. 2. Các B : Tài chính, Tài nguyên và Môi trư ng, N iv , Khoa h c và Công ngh , Lao ng - Thương binh và Xã h i, Ngân hàng Nhànư c Vi t Nam và các B , ngành liên quan hư ng d n th c hi n n i dung thu cch c năng qu n lý th c hi n Ngh nh này. i u 13. Trách nhi m c a U ban nhân dân c p t nh 1. Xây d ng án s p x p lâm trư ng qu c doanh có,trình Th tư ng Chính ph phê duy t trong quý I năm 2005 và t ch c ch o th c hi n. 2. Ch o các ngành chuyên môn hư ng d n, ki m travi c xây d ng quy ho ch s d ng t, phương án i u ch r ng, ph ương áns n xu t, kinh doanh ( i v i các lâm trư ng ư c chuy n thành Công ty Lâmnghi p); phương án gi i th , án chuy n i ( i v i nh ng lâm trư ngqu c doanh ph i gi i th ho c chuy n i thành Ban Qu n lý r ng và hìnhth c kinh doanh khác); phê duy t các phương án, án trên các Công ty,Ban Qu n lý r ng t ch c th c hi n. i u 14. Trách nhi m c a các T ng công ty 1. Xây d ng án s p x p l i lâm trư ng qu c doanhhi n có trình Th tư ng Chính ph phê duy t ( i v i T ng công ty 91);trình B tr c ti p qu n lý B trình Th tư ng Chính ph phê duy t( i v i T ng công ty 90) trong quý I năm 2005. 2. Ph i h p v i các cơ quan ch c năng c a a phươngch o các Công ty Lâm nghi p rà soát t ai và làm các th t c trìnhU ban nhân dân t nh s t i giao, cho thuê và c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t cho các Công ty Lâm nghi p tr c thu c. 3. Ph i h p v i cơ quan ch c năng c a a phương cóCông ty Lâm nghi p hư ng d n các công ty xây d ng quy ho ch s d ng t,phương án i u ch r ng trình U ban nhân dân t nh s t i phê duy t. 4. Hư ng d n Công ty Lâm nghi p xây d ng và phê duy tphương án s n xu t, kinh doanh c a các Công ty Lâm nghi p tr c thu c và ch o công ty t ch c th c hi n. Chương 6: I U KHO N THI HÀNH
  9. i u 15. Hi u l c và trách nhi m thi hành 1. Ngh nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. 2. Nh ng quy nh trư c ây trái Ngh nh này ubãi b . 3. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thànhph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. TM. Chính ph TH TƯ NG Phan Văn Kh i
Đồng bộ tài khoản