Nghị định số 27/2009/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
76
lượt xem
18
download

Nghị định số 27/2009/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 27/2009/NĐ-CP do Chính phủ ban hành, về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 107/2004/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ quy định số lượng Phó Chủ tịch và cơ cấu thành viên Ủy ban nhân dân các cấp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 27/2009/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T -------- NAM c l p – T do – H nh phúc ------------ S : 27/2009/N -CP Hà N i, ngày 19 tháng 03 năm 2009 NGHN NNH S A I, B SUNG NGHN NNH S 107/2004/N -CP NGÀY 01 THÁNG 4 NĂM 2004 C A CHÍNH PH QUY NNH S LƯ NG PHÓ CH TNCH VÀ CƠ C U THÀNH VIÊN Y BAN NHÂN DÂN CÁC C P CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh quy t s 26/2008/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2008 c a Qu c h i khóa XII v th c hi n thí i m không t ch c H i ng nhân dân huy n, qu n, phư ng; Căn c Ngh quy t s 724/2009/UBTVQH12 ngày 16 tháng 01 năm 2009 c a y ban Thư ng v Qu c h i v danh sách huy n, qu n, phư ng c a các t nh, thành ph tr c thu c trung ương th c hi n thí i m không t ch c H i ng nhân dân huy n, qu n, phư ng; Căn c Ngh quy t s 725/2009/UBTVQH12 ngày 16 tháng 01 năm 2009 c a y ban Thư ng v Qu c h i v i u ch nh nhi m v , quy n h n c a H i ng nhân dân, y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương và quy nh nhi m v , quy n h n, t ch c b máy c a y ban nhân huy n, qu n, phư ng nơi không t ch c H i ng nhân dân huy n, qu n, phư ng; Xét ngh c a B trư ng B N i v , NGHN NNH: i u 1. B sung i u 9a sau i u 9 c a Ngh nh s 107/2004/N -CP ngày 01 tháng 04 năm 2004 c a Chính ph quy nh s lư ng Phó Ch t ch và cơ c u thành viên y ban nhân dân các c p ã ư c s a i, b sung theo Ngh nh s 82/2008/N -CP ngày 30 tháng 7 năm 2008 như sau: “ i u 9a. y ban nhân dân huy n nơi th c hi n thí i m không t ch c H i ng nhân dân không thu c di n quy nh t i i u 8 Ngh nh này có 7 thành viên g m 1 Ch t ch, 3 Phó Ch t ch và 3 y viên. Căn c vào năng l c cán b , a bàn qu n lý và i u ki n th c t c a a phương, Ch t ch y ban nhân dân huy n phân công nhi m v i v i t ng Phó Ch t ch và y viên y ban nhân dân”. i u 2. Hi u l c và trách nhi m thi hành 1. Ngh nh này có hi u l c thi hành k t ngày 01 tháng 04 năm 2009 n khi k t thúc vi c thí i m không t ch c H i ng nhân dân huy n, qu n, phư ng.
  2. 2. B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này./. TM. CHÍNH PH TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng và các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - VP BC TW v phòng ch ng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Văn phòng TW và các Ban c a ng; Nguy n T n Dũng - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - y ban giám sát tài chính Qu c gia; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - UBTW M t tr n t qu c Vi t Nam; - Các cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, C ng TT T, các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, TCCV (5b)
Đồng bộ tài khoản