Nghị định số 31/2009/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
189
lượt xem
23
download

Nghị định số 31/2009/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 31/2009/NĐ-CP do Chính phủ ban hành để sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2001/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2001 về quản lý và sử dụng con dấu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 31/2009/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc --------- S : 31/2009/N -CP Hà N i, ngày 01 tháng 4 năm 2009 NGHN NNH S A I, B SUNG M T S I U C A NGHN NNH S 58/2001/N -CP NGÀY 24 THÁNG 8 NĂM 2001 V QU N LÝ VÀ S D NG CON D U CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Công an nhân dân ngày 29 tháng 11 năm 2005; Xét ngh c a B trư ng B Công an, NGHN NNH i u 1. S a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 58/2001/N -CP ngày 24 tháng 8 năm 2001 v qu n lý và s d ng con d u, như sau: 1. i u 3 ư c s a i như sau: Bãi b kho n 9 i u 3. 2. Kho n 1, kho n 2 i u 6 ư c s a i như sau: "1. M i cơ quan, t ch c và các ch c danh Nhà nư c ch ư c s d ng m t con d u. Trong trư ng h p c n có thêm con d u th hai cùng n i dung như con d u th nh t ph i có ký hi u riêng phân bi t v i con d u th nh t. Các cơ quan, t ch c có ch c năng c p văn b ng, ch ng ch , th , ch ng minh nhân dân, th th c, visa có dán nh thì ư c kh c thêm d u n i, d u thu nh ph c v cho công tác, nghi p v , nhưng ph i ư c cơ quan, t ch c ã ra quy t nh thành l p cơ quan, t ch c ó cho phép, n i dung con d u ph i gi ng con d u th nh t. 2. Con d u làm xong ph i ư c ăng ký m u t i cơ quan Công an và ch ư c s d ng sau khi ã ư c c p Gi y ch ng nh n ã ăng ký m u d u. Cơ quan, t ch c b m t Gi y ch ng nh n ã ăng ký m u d u, ph i ngh cơ quan Công an nơi ã c p c p l i. Vi c ăng ký m u d u ph i n p l phí theo quy nh c a B Tài chính. Nghiêm c m vi c t s a ch a n i dung con d u sau khi ã ăng ký. Cơ quan, t ch c khi b t u s d ng con d u m i ph i thông báo gi i thi u m u con d u m i". 3. i u 7 ư c s a i, b sung như sau: " i u 7.
  2. 1. Con d u c a cơ quan, t ch c b thu h i trong trư ng h p dư i ây: a) Có quy t nh chia tách, sáp nh p, h p nh t, gi i th , k t thúc nhi m v chuy n i hình th c s h u; b) Doanh nghi p b thu h i Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh theo quy t nh c a cơ quan có thNm quy n ho c có các vi ph m theo quy nh c a pháp lu t. Cơ quan ra quy t nh thu h i Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh có trách nhi m ph i h p v i cơ quan công an có thNm quy n thu h i con d u và Gi y ch ng nh n ã ăng ký m u d u; c) Con d u b m t ư c tìm th y sau khi ã có thông báo m t. Ngư i ng u cơ quan, t ch c b thu h i con d u theo quy nh kho n này ph i thu h i con d u và gi y ch ng nh n ã ăng ký m u d u n p l i cho cơ quan Công an nơi ã ăng ký. 2. Trư ng h p t m ình ch s d ng con d u, cơ quan, t ch c có thNm quy n thành l p cơ quan, t ch c s d ng con d u ó và cho phép s d ng con d u ph i thu h i con d u, gi y ch ng nh n ã ăng ký m u d u và thông báo cho cơ quan Công an nơi ăng ký và các cơ quan, t ch c liên quan bi t". 4. i u 8 ư c s a i, b sung như sau: " i u 8. B Công an th ng nh t quy nh các m u d u, vi c làm bi u tư ng ho c ch nư c ngoài trong hình d u, vi c làm và s d ng con d u th hai; ăng ký lưu chi u và c p gi y ch ng nh n ăng ký m u d u qu n lý ho t ng làm con d u; ki m tra vi c qu n lý, s d ng con d u theo quy nh c a Ngh nh này". 5. i u 10 ư c s a i, b sung như sau: " i u 10. Th t c, h sơ xin làm con d u th c hi n như sau: 1. Các cơ quan, t ch c, ch c danh nhà nư c, cơ quan, t ch c s nghi p ph i có quy t nh thành l p và cho phép s d ng con d u theo quy nh c a pháp lu t. Trư ng h p trong quy t nh chưa cho phép s d ng con d u thì ph i b sung văn b n cho phép s d ng con d u c a cơ quan có thNm quy n. 2. Các t ch c chính tr - xã h i, t ch c tôn giáo, t ch c phi chính ph , h i qu n chúng, h i ngh nghi p ph i có quy t nh thành l p ho c công nh n, i u l v t ch c và ho t ng ư c cơ quan có thNm quy n phê duy t. 3. Các t ch c khoa h c - công ngh ph i có gi y ch ng nh n ăng ký ho t ng khoa h c - công ngh . Các t ch c ho t ng theo Lu t Báo chí ph i có gi y phép ho t ng do cơ quan thông tin và truy n thông có thNm quy n c p. 4. Các t ch c kinh t ư c thành l p theo Lu t Doanh nghi p và Lu t u tư không ph i c p gi y phép làm con d u, nh ng ph i ăng ký m u d u t i cơ quan Công an trư c khi s d ng.
  3. 5. Trư ng h p cơ quan, t ch c, ch c danh nhà nư c ngh làm l i con d u ho c ngh c p l i gi y ch ng nh n ăng ký m u d u do con d u ó b m t, bi n d ng, h ng ho c gi y ch ng nh n ăng ký m u d u ó b m t, rách nát thì ch c n có văn b n g i cơ quan Công an có thNm quy n và nêu rõ lý do. 6. Trong th i h n không quá 02 ngày làm vi c, k t khi nh n ư c h sơ h p l c a cơ quan, t ch c, cơ quan Công an ph i gi i thi u n cơ s làm con d u theo quy nh. Trong th i h n không quá 02 ngày làm vi c, k t khi nh n ư c gi y gi i thi u c a cơ quan Công an ho c ngh c a doanh nghi p, cơ s làm con d u ph i hoàn thành vi c làm con d u và chuy n cho cơ quan Công an ki m tra, ăng ký". 6. i u 14 ư c s a i, b sung như sau: " i u 14. 1. Căn c Ngh nh này, B trư ng B Qu c phòng, B trư ng B Công an quy nh c th m u d u, vi c qu n lý và s d ng các lo i con d u c a các c p, các t ch c, ơn v trong Quân i nhân dân và Công an nhân dân. Vi c s d ng con d u c a các t ch c kinh t trong Quân i nhân dân và Công an nhân dân th c hi n theo quy nh t i i u 6 Ngh nh này. 2. B Công an ph i h p v i B N i v , các t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i, t ch c xã h i - ngh nghi p, h i qu n chúng, các t ch c tôn giáo t i Vi t Nam quy nh th ng nh t m u d u, vi c qu n lý và s d ng con d u trong các t ch c này. 3. B N i v ph i h p v i B Công an trình Th tư ng Chính ph quy t nh nh ng trư ng h p cơ quan, t ch c ngh ư c s d ng con d u có hình Qu c huy thu c kho n 12 i u 3 Ngh nh này". 7. Kho n 1 i u 16 ư c s a i như sau: "1. B trư ng B Công an trong ph m vi ch c năng, nhi m v , quy n h n ch u trách nhi m tri n khai, hư ng d n, ki m tra vi c qu n lý và s d ng con d u theo quy nh c a Ngh nh này". i u 2. Ngh nh này có hi u l c thi hành k t ngày 01 tháng 6 năm 2009. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các cơ quan, t ch c s d ng con d u ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này./. TM. CHÍNH PH TH TƯ NG Nguy n T n Dũng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản