Nghị định số 33/2009/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
88
lượt xem
9
download

Nghị định số 33/2009/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 33/2009/NĐ-CP về việc quy định mức lương tối thiểu chung do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 33/2009/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc --------- S : 33/2009/N -CP Hà N i, ngày 06 tháng 4 năm 2009 NGHN NNH QUY NNH M C LƯƠNG T I THI U CHUNG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c B lu t Lao ng ngày 23 tháng 6 năm 1994; Lu t s a i, b sung m t s i u c a B lu t Lao ng ngày 02 tháng 4 năm 2002; Lu t s a i, b sung m t s i u c a B lu t Lao ng ngày 29 tháng 6 năm 2006; Lu t s a i, b sung i u 73 c a B lu t Lao ng ngày 02 tháng 4 năm 2007; Căn c Ngh quy t s 56/2006/NQ-QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 c a Qu c h i khoá XI v k ho ch phát tri n kinh t - xã h i 5 năm giai o n 2006 - 2010; Xét ngh c a B trư ng B Lao ng - Thương binh và Xã h i, B trư ng B N i v và B trư ng B Tài chính, NGHN NNH : i u 1. Quy nh m c lương t i thi u chung th c hi n t ngày 01 tháng 5 năm 2009 là 650.000 ng/tháng. i u 2. M c lương t i thi u chung quy nh t i Ngh nh này áp d ng i v i: 1) Cơ quan nhà nư c, l c lư ng vũ trang, t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i; 2) ơn v s nghi p c a Nhà nư c; ơn v s nghi p c a t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i; ơn v s nghi p ngoài công l p ư c thành l p và ho t ng theo quy nh c a pháp lu t; 3) Công ty ư c thành l p, t ch c qu n lý và ho t ng theo Lu t Doanh nghi p nhà nư c; 4) Công ty trách nhi m h u h n m t thành viên do Nhà nư c s h u 100% v n i u l ư c t ch c qu n lý và ho t ng theo Lu t Doanh nghi p; i u 3. M c lương t i thi u chung quy nh t i Ngh nh này ư c dùng làm cơ s : 1. Tính các m c lương trong h th ng thang lương, b ng lương, m c ph c p lương và th c hi n m t s ch khác theo quy nh c a pháp lu t các cơ quan, ơn v , t ch c quy nh t i i u 2 Ngh nh này.
  2. 2. Tính tr c p k t ngày 01 tháng 5 năm 2009 tr i i v i lao ng dôi dư theo Ngh nh s 110/2007/N -CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 c a Chính ph v chính sách i v i ngư i lao ng dôi dư do s p x p l i công ty nhà nư c. 3. Tính các kho n trích và các ch ư c hư ng tính theo lương t i thi u chung. i u 4. Kinh phí th c hi n m c lương t i thi u chung quy nh t i Ngh nh này i v i các i tư ng do ngân sách nhà nư c b o m t các ngu n: 1. Ti t ki m 10% chi thư ng xuyên (tr ti n lương và các kho n có tính ch t lương) i v i t ng cơ quan hành chính, ơn v s nghi p thu c các B , cơ quan Trung ương và các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. 2. i v i các ơn v s nghi p có thu, s d ng t i thi u 40% s thu ư c l i theo ch . Riêng các ơn v s nghi p thu c ngành y t s d ng t i thi u 35% s thu l i theo ch (sau khi tr chi phí thu c, máu, d ch truy n, hoá ch t, v t tư tiêu hao, v t tư thay th ). 3. S d ng t i thi u 40% s thu ư c l i theo ch c a các cơ quan hành chính có thu. 4. S d ng 50% s tăng thu ngân sách a phương. 5. Ngân sách trung ương b o m: a) B sung ngu n kinh phí th c hi n m c lương t i thi u chung trong trư ng h p các B , cơ quan Trung ương và các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ã th c hi n úng các quy nh t i kho n 1, kho n 2, kho n 3 và kho n 4 i u này nhưng v n còn thi u; b) H tr nh ng a phương khó khăn, chưa cân i ư c ngu n bình quân 1/3 m c lương t i thi u chung i v i cán b không chuyên trách xã, phư ng, th tr n, thôn và t dân ph ư c xác nh theo úng quy nh t i Ngh nh s 121/2003/N -CP ngày 21 tháng 10 năm 2003 c a Chính ph . i u 5. Kinh phí khi th c hi n m c lương t i thi u chung i v i ngư i lao ng làm vi c trong các công ty quy nh t i kho n 3 và kho n 4 i u 2 do công ty b o m và ư c h ch toán vào giá thành ho c chi phí s n xu t kinh doanh. i u 6. Trách nhi m hư ng d n thi hành 1. B Lao ng - Thương binh và Xã h i sau khi l y ý T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam, i di n ngư i s d ng lao ng và B , ngành liên quan trình Chính ph i u ch nh m c lương t i thi u chung cho t ng th i kỳ; hư ng d n th c hi n m c lương t i thi u chung i v i các công ty quy nh t i kho n 3 và kho n 4 i u 2 Ngh nh này; hư ng d n tính tr c p theo quy nh t i kho n 2 i u 3 Ngh nh này i v i ngư i lao ng dôi dư theo Ngh nh s 110/2007/N -CP ngày 26 tháng 6 năm 2007.
  3. 2. B N i v ch trì, ph i h p v i B Tài chính và B , ngành liên quan hư ng d n th c hi n m c lương t i thi u chung i v i cơ quan, ơn v , t ch c quy nh t i kho n 1 và kho n 2 i u 2 Ngh nh này. 3. B Qu c phòng, B Công an sau khi th ng nh t v i B N i v , B Tài chính hư ng d n th c hi n m c lương t i thi u chung i v i các i tư ng thu c ph m vi qu n lý. 4. B Tài chính ch trì, ph i h p v i B , ngành liên quan ch u trách nhi m: a) Hư ng d n vi c tính toán, cân i ngu n kinh phí th c hi n m c lương t i thi u chung theo quy nh t i i u 4 Ngh nh này; b) ThNm nh và b sung kinh phí th c hi n m c lương t i thi u chung cho các B , cơ quan Trung ương và các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương i v i các trư ng h p quy nh t i i m a kho n 5 i u 4 Ngh nh này và b o m ngu n b sung có m c tiêu i v i nh ng a phương khó khăn theo quy nh t i i m b kho n 5 i u 4 Ngh nh này và t ng h p báo cáo Th tư ng Chính ph k t qu th c hi n. i u 7. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 45 ngày, k t ngày ký ban hành. M c lương trong h th ng thang lương, b ng lương, m c ph c p lương và ch tr c p c a các i tư ng quy nh t i i u 2 Ngh nh này ư c tính theo m c lương t i thi u chung 650.000 ng/tháng t ngày 01 tháng 5 năm 2009. Bãi b Ngh nh s 166/2007/N -CP ngày 16 tháng 11 năm 2007 c a Chính ph quy nh m c lương t i thi u chung i u 8. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này./. TM. CHÍNH PH TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - Văn phòng BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; Nguy n T n Dũng - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - UB Giám sát tài chính Qu c gia; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - Các T p oàn kinh t NN, T ng công ty 91; - VPCP: BTCN, các PCN, C ng TT T, các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo;
  4. - Lưu: Văn thư, KGVX (5b)
Đồng bộ tài khoản