Nghị định số 40/2004/NĐ-CP về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê do Chính phủ ban hành

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
199
lượt xem
19
download

Nghị định số 40/2004/NĐ-CP về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê do Chính phủ ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'nghị định số 40/2004/nđ-cp về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật thống kê do chính phủ ban hành', văn bản luật, văn hóa xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 40/2004/NĐ-CP về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê do Chính phủ ban hành

 1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 40/2004/N -CP Hà N i, ngày 13 tháng 2 năm 2004 NGH NH C A CHÍNH PH S 40/2004/N -CP NGÀY 13 THÁNG 02 NĂM 2004 QUY NH CHI TI T VÀ HƯ NG D N THI HÀNH M T S I U C A LU T TH NG KÊ CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Th ng kê ngày 26 tháng 6 năm 2003; Theo ngh c a T ng c c trư ng T ng c c Th ng kê, NGH NH: i u 1. Ph m vi i u ch nh Ngh nh này quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Th ng kê v i tư ng cung c p thông tin, h th ng ch tiêu, b ng phân lo i, ch báo cáo, i u tra th ng kê, công b và s d ng thông tin th ng kê, ng d ng khoa h c, công ngh vào ho t ng th ng kê, t ch c th ng kê. i u 2. T ch c, cá nhân cung c p thông tin th ng kê 1. T ch c, cá nhân cung c p thông tin th ng kê bao g m: a) Cơ quan nhà nư c các c p; b) ơn v s nghi p; c) T ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i, t ch c chính tr xã h i - ngh nghi p, t ch c xã h i, t ch c xã h i - ngh nghi p, t ch c ngh nghi p; d) ơn v thu c l c lư ng vũ trang nhân dân; ) Doanh nghi p thu c m i thành ph n kinh t và các ơn v tr c thu c doanh nghi p (chi nhánh, văn phòng i di n, ơn v ph thu c); e) H p tác xã;
 2. g) T h p tác, h ho c cơ s kinh doanh cá th ; h) H gia ình và cá nhân; i) T ch c khác c a Vi t Nam trong nư c, nư c ngoài; k) T ch c, cá nhân nư c ngoài ho t ng trên lãnh th Vi t Nam, tr các cơ quan t ch c và cá nhân ư c hư ng các quy n ưu ãi, mi n tr ngo i giao, lãnh s theo i u ư c qu c t mà Vi t Nam ký k t ho c gia nh p. 2. T ch c, cá nhân cung c p thông tin th ng kê có nghĩa v th c hi n ch báo cáo th ng kê; tr l i các câu h i trong phi u i u tra cho ngư i th c hi n i u tra th ng kê (sau ây g i là i u tra viên th ng kê) ho c ghi và g i phi u i u tra cho cơ quan th c hi n i u tra th ng kê. i u 3. ng d ng khoa h c, công ngh vào ho t ng th ng kê Vi c ng d ng khoa h c, công ngh vào ho t ng th ng kê ư c Nhà nư c ưu tiên u tư : 1. ng d ng công ngh thông tin, truy n thông vào ho t ng thu th p, x lý, t ng h p, công b thông tin, xây d ng ngân hàng d li u th ng kê. 2. Nghiên c u, ng d ng khoa h c, công ngh , phương pháp th ng kê tiên ti n vào ho t ng i u tra, báo cáo, t ng h p, phân tích và công b thông tin th ng kê. 3. ào t o, b i dư ng cán b th ng kê v ng d ng khoa h c, công ngh thông tin và phương pháp th ng kê tiên ti n. i u 4. Thông tin th ng kê Thông tin th ng kê do h th ng t ch c th ng kê t p trung tr c ti p th c hi n và t ng h p t thông tin th ng kê do các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , Tòa án nhân dân t i cao, Vi n Ki m sát nhân dân t i cao theo quy nh t i i u 7 Lu t Th ng kê, bao g m: 1.Thông tin th ng kê do h th ng t ch c th ng kê t p trung c p huy n, c p t nh và T ng c c Th ng kê tr c ti p th c hi n. 2. Thông tin th ng kê ư c t ng h p t ch báo cáo th ng kê t ng h p do Th tư ng Chính ph ban hành áp d ng cho các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph . 3. Thông tin th ng kê do Tòa án nhân dân t i cao, Vi n Ki m sát nhân dân t i cao cung c p cho T ng c c Th ng kê t ng h p ph c v qu n lý chung c a Nhà nư c. i u 5. H th ng ch tiêu th ng kê qu c gia 1. H th ng ch tiêu th ng kê qu c gia là t p h p nh ng ch tiêu th ng kê ph n ánh tình hình kinh t - xã h i ch y u c a t nư c thu th p thông tin th ng kê, ph c v các cơ quan, lãnh
 3. o ng và Nhà nư c các c p trong vi c ánh giá, d báo tình hình, ho ch nh chi n lư c, chính sách, xây d ng k ho ch phát tri n kinh t - xã h i t ng th i kỳ và áp ng nhu c u thông tin th ng kê c a các t ch c, cá nhân khác. 2. H th ng ch tiêu th ng kê qu c gia là cơ s phân công, ph i h p trong vi c thu th p, t ng h p, phân tích và công b thông tin th ng kê, xây d ng chương trình i u tra th ng kê qu c gia, xây d ng ch báo cáo th ng kê t ng h p và ch báo cáo th ng kê cơ s . 3. H th ng ch tiêu th ng kê qu c gia ư c ban hành bao g m danh m c ch tiêu, các phân t ch y u, kỳ h n báo cáo và phân công th c hi n. 4. T ng c c Th ng kê ch trì, ph i h p v i các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , Tòa án nhân dân t i cao, Vi n Ki m sát nhân dân t i cao (sau ây g i chung là B , ngành) xây d ng h th ng ch tiêu th ng kê qu c gia, trình Th tư ng Chính ph ban hành. i u 6. Th m quy n ban hành b ng phân lo i th ng kê 1. T ng c c Th ng kê ch trì, ph i h p v i các B , ngành xây d ng, trình Th tư ng Chính ph ban hành các b ng phân lo i th ng kê sau ây: a) B ng h th ng ngành kinh t qu c dân; b) B ng danh m c ơn v hành chính; c) B ng danh m c dân t c; d) B ng danh m c s n ph m ch y u; ) B ng danh m c ngh nghi p; e) B ng danh m c giáo d c, ào t o; g) Các b ng phân lo i th ng kê khác áp d ng chung cho nhi u ngành, lĩnh v c. 2. B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang b ban hành b ng phân lo i th ng kê chuyên ngành thu c ngành, lĩnh v c ph trách. i u 7. i u tra th ng kê 1. T ng i u tra th ng kê thu th p nh ng thông tin th ng kê cơ b n, trên ph m vi c nư c theo chu kỳ dài, quy mô l n, ph m vi r ng liên quan nhi u ngành, nhi u c p, s d ng l c lư ng và kinh phí l n. 2. i u tra th ng kê thu th p nh ng thông tin th ng kê t các t ch c, h gia ình và cá nhân trong các trư ng h p sau:
 4. a) i u tra th ng kê thu th p nh ng thông tin th ng kê t các t ch c không ph i th c hi n ch báo cáo th ng kê; b) i u tra th ng kê b sung thông tin t các t ch c có th c hi n ch báo cáo th ng kê; c) i u tra th ng kê thu th p nh ng thông tin t h ho c cơ s kinh doanh cá th , h gia ình, cá nhân; d) i u tra th ng kê thu th p nh ng thông tin th ng kê khi có nhu c u t xu t. i u 8. Chương trình i u tra th ng kê qu c gia 1. Chương trình i u tra th ng kê qu c gia ư c ban hành bao g m: Danh m c các cu c i u tra, th i kỳ, th i i m i u tra, cơ quan ch trì, cơ quan ph i h p th c hi n, d toán kinh phí và ngu n kinh phí i u tra. 2. T ng c c Th ng kê ch trì t ng h p nhu c u v các cu c i u tra th ng kê ti n hành trong 5 năm và hàng năm c a các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , Tòa án nhân dân t i cao, Vi n Ki m sát nhân dân t i cao và các cu c i u tra do T ng c c Th ng kê tr c ti p th c hi n theo quy nh t i i u 11 Lu t Th ng kê, trên cơ s ó xây d ng chương trình i u tra th ng kê qu c gia trình Th tư ng Chính ph quy t nh b o m các cu c i u tra phù h p v i yêu c u thu th p thông tin c a Nhà nư c. Nhu c u i u tra th ng kê c a các B , ngành ph i ư c g i v T ng c c Th ng kê trong quý II năm trư c c a kỳ k ho ch phát tri n kinh t - xã h i 5 năm và hàng năm. 3. T ng c c Th ng kê ch u trách nhi m theo dõi, ki m tra tình hình th c hi n chương trình i u tra th ng kê qu c gia và báo cáo Th tư ng Chính ph v k t qu th c hi n. i u 9. i u tra th ng kê ngoài chương trình i u tra th ng kê qu c gia Các cu c i u tra th ng kê ngoài chương trình i u tra th ng kê qu c gia ư c ti n hành trong các trư ng h p sau: 1. i u tra th ng kê t xu t, khi có thiên tai, ch h a, d ch b nh ho c các trư ng h p t xu t khác. 2. i u tra th ng kê thu th p thông tin v các ch tiêu ph c v yêu c u qu n lý c a B , ngành thu c lĩnh v c ph trách nhưng chưa có trong h th ng ch tiêu th ng kê qu c gia. 3. i u tra th ng kê c a U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương nh m thu th p thông tin th ng kê có tính ch t c thù ph c v yêu c u qu n lý c a a phương mà nh ng thông tin ó chưa có trong h th ng ch tiêu th ng kê qu c gia. i u 10. Th m quy n quy t nh i u tra th ng kê
 5. 1. Th tư ng Chính ph quy t nh các cu c T ng i u tra dân s và nhà , T ng i u tra nông thôn, nông nghi p và th y s n, T ng i u tra các cơ s kinh t , hành chính, s nghi p và các cu c T ng i u tra khác theo ngh c a T ng c c trư ng T ng c c Th ng kê. T ng c c Th ng kê ch u trách nhi m ch trì, ph i h p v i các B , ngành, U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương th c hi n các cu c t ng i u tra th ng kê. 2. T ng c c trư ng T ng c c Th ng kê quy t nh các cu c i u tra th ng kê ư c phân công trong chương trình i u tra th ng kê qu c gia, các cu c i u tra th ng kê ngoài chương trình i u tra th ng kê qu c gia quy nh t i i u 9 Ngh nh này thu th p nh ng thông tin thu c h th ng ch tiêu th ng kê qu c gia. 3. B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph quy t nh các cu c i u tra th ng kê ư c phân công thu c chương trình i u tra th ng kê qu c gia và các cu c i u tra ngoài chương trình i u tra th ng kê qu c gia quy nh t i i u 8 và i u 9 Ngh nh này; g i k t qu i u tra cho T ng c c Th ng kê. 4. Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương trong ph m vi, nhi m v , quy n h n c a mình, quy t nh các cu c i u tra th ng kê quy nh t i i u 9 Ngh nh này; g i k t qu i u tra cho T ng c c Th ng kê. i u 11. Th m nh phương án i u tra th ng kê 1. T ng c c Th ng kê có trách nhi m th m nh phương án i u tra th ng kê c a các B , ngành, U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương theo quy nh t i i u 13 Lu t Th ng kê, b o m tính th ng nh t, không trùng l p trong i u tra th ng kê. 2. H sơ th m nh g m: văn b n ngh th m nh và b n d th o phương án i u tra th ng kê. 3. N i dung th m nh g m: ph m vi, i tư ng i u tra, ơn v i u tra; m u phi u i u tra; th i i m, th i gian ti n hành i u tra; phương pháp i u tra, phương pháp tính, t ng h p các ch tiêu i u tra. 4. Th i h n th m nh phương án i u tra th ng kê là 15 ngày, k t ngày nh n ư c h sơ ngh th m nh. Cơ quan quy t nh i u tra th ng kê nghiên c u ý ki n th m nh; s a i, b sung phương án i u tra th ng kê cho phù h p v chuyên môn, nghi p v th ng kê trư c khi ban hành. Quy t nh i u tra và phương án i u tra sau khi ban hành ph i ư c g i cho T ng c c Th ng kê. i u 12. Kinh phí i u tra th ng kê 1. Kinh phí th c hi n các cu c i u tra th ng kê do ngân sách nhà nư c b o m và ư c b trí trong d toán ngân sách c a các cơ quan theo quy nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c (bao g m c ngu n kinh phí khác do t ch c qu c t tài tr theo các chương trình d án) theo quy mô, tính ch t c a t ng cu c i u tra.
 6. 2. Kinh phí b o m cho các cu c i u tra th ng kê ngoài chương trình i u tra th ng kê qu c gia do B Tài chính ch trì, ph i h p v i T ng c c Th ng kê và các B , ngành liên quan trình Th tư ng Chính ph quy t nh theo quy nh hi n hành. 3. Kinh phí b o m cho các cu c i u tra th ng kê do U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy t nh do ngân sách a phương b o m. 4. Kinh phí b o m cho các cu c i u tra th ng kê ph i ư c l p và g i cho cơ quan tài chính trình c p có th m quy n xem xét, quy t nh. 5. Cơ quan tài chính các c p căn c d toán kinh phí các cu c i u tra ư c ti n hành theo quy nh t i i u 8, i u 9 c a Ngh nh và kho n 1, kho n 2, kho n 3 i u này b o m kinh phí cho các cu c i u tra, hư ng d n vi c qu n lý, s d ng, quy t toán kinh phí i u tra th ng kê theo quy nh c a Lu t Ngân sách. i u 13. Quy n và nghĩa v c a t ch c, cá nhân ư c i u tra th ng kê 1. Không ư c t ch i ho c c n tr vi c th c hi n i u tra th ng kê c a Nhà nư c. 2. Cung c p thông tin th ng kê trung th c, y và úng th i h n theo yêu c u c a i u tra viên th ng kê. Trong trư ng h p i u tra theo phương pháp gián ti p, t ch c, cá nhân ư c i u tra th ng kê ph i ghi trung th c, y theo yêu c u c a phi u i u tra và g i úng h n cho cơ quan ti n hành i u tra th ng kê. 3. ư c thông báo quy t nh, m c ích, yêu c u, th i h n c a cu c i u tra th ng kê. 4. ư c b o m bí m t thông tin ã cung c p theo quy nh c a pháp lu t. 5. Khi u n i, t cáo hành vi vi ph m pháp lu t v i u tra th ng kê. i u 14. i tư ng th c hi n ch báo cáo th ng kê cơ s i tư ng th c hi n ch báo cáo th ng kê cơ s là doanh nghi p nhà nư c h ch toán c l p, cơ quan hành chính, ơn v s nghi p, các t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i, t ch c chính tr xã h i - ngh nghi p, t ch c xã h i, t ch c xã h i - ngh nghi p có s d ng ngân sách nhà nư c, các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài và các cơ quan ơn v khác ư c quy nh c th trong t ng ch báo cáo th ng kê cơ s . Các i tư ng th c hi n ch báo cáo th ng kê cơ s có trách nhi m g i báo cáo th ng kê cơ s cho C c Th ng kê t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, cơ quan ch qu n và cơ quan khác ư c quy nh trong ch báo cáo th ng kê cơ s . i u 15. Xây d ng và ban hành ch báo cáo th ng kê cơ s
 7. 1. Vi c xây d ng ch báo cáo th ng kê cơ s ph i căn c vào h th ng ch tiêu th ng kê qu c gia ư c phân công và b o m các yêu c u sau: a) Không ư c trùng l p v n i dung, kỳ báo cáo gi a các ch báo cáo; b) áp ng yêu c u c a ch báo cáo th ng kê t ng h p và yêu c u qu n lý ngành, lĩnh v c; c) B o m tính kh thi. 2. T ng c c Th ng kê xây d ng, trình Th tư ng Chính ph ban hành ch báo cáo th ng kê cơ s thu th p thông tin th ng kê i v i nh ng ch tiêu th ng kê qu c gia do T ng c c Th ng kê ư c phân công th c hi n. 3. B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B ban hành ch báo cáo th ng kê cơ s thu th p thông tin th ng kê i v i nh ng ch tiêu th ng kê qu c gia ư c phân công th c hi n và các ch tiêu th ng kê thu c ngành, lĩnh v c ph trách ngoài các ch tiêu th ng kê nói t i kho n 2 i u này. 4. Cơ quan thu c Chính ph xây d ng, trình c p có th m quy n ban hành ch báo cáo th ng kê cơ s thu th p thông tin th ng kê i v i nh ng ch tiêu th ng kê qu c gia ư c phân công th c hi n và các ch tiêu th ng kê thu c ngành, lĩnh v c ph trách ngoài các ch tiêu th ng kê nói t i kho n 2 i u này. i u 16. Xây d ng và ban hành ch báo cáo th ng kê t ng h p 1. Vi c xây d ng ch báo cáo th ng kê t ng h p ph i căn c vào h th ng ch tiêu th ng kê qu c gia và b o m các yêu c u sau ây: a) áp ng yêu c u qu n lý kinh t - xã h i c a Chính ph , B , ngành và a phương; b) Không ư c trùng l p v n i dung, kỳ báo cáo gi a các ch báo cáo do Th tư ng Chính ph và các B , ngành ban hành; c) B o m tính kh thi. 2. T ng c c Th ng kê xây d ng, trình Th tư ng Chính ph ban hành ch báo cáo th ng kê t ng h p áp d ng i v i các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph . 3. B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B ban hành ch báo cáo th ng kê t ng h p áp d ng i v i các cơ quan chuyên môn thu c U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh v nh ng ch tiêu th ng kê thu c ngành, lĩnh v c ph trách. 4. B trư ng B Qu c phòng, B trư ng B Công an ban hành ch báo cáo th ng kê áp d ng riêng i v i các ơn v thu c l c lư ng vũ trang nhân dân ph c v tr c ti p cho an ninh, qu c phòng.
 8. 5. Cơ quan thu c Chính ph xây d ng, trình c p có th m quy n ký ban hành ch báo cáo th ng kê t ng h p áp d ng i v i các cơ quan chuyên môn thu c U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh v nh ng ch tiêu th ng kê thu c ngành, lĩnh v c ph trách. 6. Cơ quan th c hi n ch báo cáo th ng kê t ng h p có trách nhi m g i báo cáo th ng kê t ng h p cho cơ quan th ng kê thu c h th ng t ch c th ng kê t p trung cùng c p t ng h p s li u áp ng yêu c u qu n lý chung c a Nhà nư c. i u 17. Th m nh ch báo cáo th ng kê 1. T ng c c Th ng kê có trách nhi m th m nh v chuyên môn, nghi p v i v i ch báo cáo th ng kê cơ s , ch báo cáo th ng kê t ng h p thu c th m quy n ban hành c a B , cơ quan ngang B , Tòa án nhân dân t i cao, Vi n Ki m sát nhân dân t i cao theo quy nh t i i u 21 Lu t Th ng kê. 2. H sơ th m nh g m: văn b n ngh th m nh, d th o ch báo cáo th ng kê, các m u Bi u báo cáo, b n gi i thích và b n hư ng d n th c hi n. 3. N i dung th m nh g m: i tư ng áp d ng ch báo cáo, ph m vi thu th p, t ng h p, m u Bi u báo cáo, ngu n s li u, phương pháp tính các ch tiêu th ng kê, kỳ h n báo cáo, nơi nh n báo cáo và các yêu c u c a vi c xây d ng ch báo cáo quy nh t i kho n 1 i u 15 và kho n 1 i u 16 Ngh nh này. 4. Th i h n th m nh là 15 ngày, k t ngày nh n ư c văn b n ngh th m nh. 5. Cơ quan ban hành ch báo cáo th ng kê cơ s , báo cáo th ng kê t ng h p nghiên c u ý ki n th m nh, s a i, b sung ch báo cáo cho phù h p v chuyên môn, nghi p v th ng kê trư c khi ban hành. Quy t nh ban hành ch báo cáo, m u Bi u báo cáo, b n gi i thích và b n hư ng d n th c hi n ch báo cáo sau khi ban hành ph i ư c g i cho T ng c c Th ng kê. i u 18. Quy n khai thác, s d ng cơ s d li u th ng kê 1. Cơ s d li u th ng kê ban u là t p h p nh ng thông tin ghi trên các ch ng t , s t ng h p, t khai h i quan, h t ch, h kh u, thu chi, t khai ăng ký thu , phi u i u tra th ng kê, báo cáo tài chính và các thông tin th ng kê khác ư c nh p và lưu tr trong các phương ti n mang tin i n t , m ng tin h c. 2. Cơ quan thu c h th ng t ch c th ng kê t p trung có quy n truy c p, khai thác s d ng, sao lưu, ghi chép l i cơ s d li u ban u liên quan n h th ng ch tiêu th ng kê qu c gia c a cơ quan th c hi n ch báo cáo th ng kê t ng h p cùng c p s d ng cho m c ích th ng kê. Cơ quan thu c h th ng t ch c th ng kê t p trung có trách nhi m gi bí m t các thông tin th ng kê ã khai thác t cơ s d li u c a các cơ quan th c hi n ch báo cáo th ng kê t ng h p.
 9. 3. Cơ quan th c hi n ch báo cáo th ng kê t ng h p có trách nhi m cung c p cơ s d li u th ng kê ban u và các i u ki n k thu t cơ quan thu c h th ng t ch c th ng kê t p trung khai thác ư c cơ s d li u. 4. Cơ quan th c hi n ch báo cáo th ng kê t ng h p ư c cơ quan thu c h th ng t ch c th ng kê t p trung cung c p tr l i nh ng thông tin th ng kê t ng h p (báo cáo th ng kê, niên giám th ng kê, s n ph m i n t , trang siêu văn b n trên m ng tin h c...) và ư c quy n truy c p, khai thác cơ s d li u th ng kê t ng h p có liên quan n ngành, lĩnh v c ph trách c a t ch c th ng kê t p trung s d ng cho m c ích th ng kê, qu n lý. 5. T ng c c Th ng kê th ng nh t v i các B , ngành v quy ch khai thác cơ s d li u th ng kê nói các kho n 2, 3, 4 i u này phù h p v i tình hình cơ s d li u và s ti n b c a công ngh thông tin. i u 19. Công b thông tin th ng kê 1. Thông tin th ng kê do t ch c th ng kê nhà nư c th c hi n ph i ư c công b công khai, úng th i h n quy nh c a t ng n i dung và cho t ng lo i i tư ng, tr nh ng thông tin th ng kê g n v i tên, a ch c th c a t ng t ch c, cá nhân khi chưa ư c t ch c, cá nhân ó ng ý cho công b và nh ng thông tin th ng kê thu c Danh m c bí m t nhà nư c. 2. Th m quy n công b thông tin th ng kê a) T ng c c trư ng T ng c c Th ng kê công b thông tin th ng kê thu c h th ng ch tiêu th ng kê qu c gia. b) B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph công b thông tin th ng kê thu c ngành, lĩnh v c ph trách ngoài các thông tin thu c h th ng ch tiêu th ng kê qu c gia. Nh ng ch tiêu th ng kê qu c gia phân công cho B , ngành thu th p, t ng h p ph i ư c g i cho T ng c c Th ng kê th m nh và công b . c) Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương công b thông tin th ng kê quy nh t i kho n 4 i u 10 Ngh nh này. d) Ngư i có th m quy n công b thông tin th ng kê ch u trách nhi m v tin c y c a thông tin th ng kê ã công b . 3. Thông tin th ng kê do ngư i có th m quy n quy nh t i kho n 2 i u này công b là thông tin th ng kê có giá tr pháp lý. Không m t t ch c, cá nhân nào ư c s a ch a, thay i thông tin th ng kê do ngư i có th m quy n quy nh t i kho n 2 i u này công b ho c ép bu c t ch c, cá nhân khác công b thông tin th ng kê sai s th t. 4. Th i h n công b thông tin th ng kê ư c quy nh như sau: a) Niên giám th ng kê hàng năm ph i ư c công b ch m nh t vào tháng 6 năm sau;
 10. b) Thông tin th ng kê t ng h p v kinh t - xã h i hàng tháng, hàng quý ph i ư c công b theo úng th i h n quy nh c a t ng lo i báo cáo; c) K t qu i u tra th ng kê ph i ư c công b theo úng th i h n quy nh trong phương án i u tra th ng kê. 5. Thông tin th ng kê ư c công b thông qua các hình th c và phương ti n: Niên giám th ng kê, h p báo, các s n ph m th ng kê b ng văn b n, i n t trên m ng tin h c và các phương ti n thông tin i chúng. i u 20. S d ng thông tin th ng kê 1. Thông tin th ng kê ã ư c ngư i có th m quy n quy nh t i i u 19 Ngh nh này công b là tài s n công. M i t ch c, cá nhân ư c bình ng trong vi c ti p c n, s d ng thông tin th ng kê ã ư c công b . 2. Vi c trích d n, s d ng thông tin th ng kê ã ư c cơ quan nhà nư c có th m quy n công b ph i trung th c và ghi rõ ngu n g c c a thông tin. Nghiêm c m s d ng thông tin th ng kê vào nh ng vi c làm phương h i n l i ích qu c gia và l i ích c a t ch c, cá nhân cung c p thông tin. i u 21. T ch c th ng kê B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph 1. T ch c th ng kê B , ngành có trách nhi m giúp B trư ng, Th trư ng ngành th c hi n nh ng nhi m v sau ây: a) T ch c ho t ng th ng kê ph c v yêu c u qu n lý c a B , ngành; b) T ch c ch o và hư ng d n công tác th ng kê c a B và cơ quan chuyên môn c a U ban nhân dân c p t nh, huy n thu c lĩnh v c ph trách; c) Th c hi n các cu c i u tra, ch báo cáo th ng kê cơ s và ch báo cáo th ng kê t ng h p c a Nhà nư c. 2. B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ph i có phòng th ng kê th c hi n nhi m v th ng kê c a B , ngành; i v i các B , cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph có kh i lư ng công tác th ng kê l n Th tư ng Chính ph quy t nh thành l p Trung tâm Th ng kê. 3. T ch c th ng kê B , ngành ch u s qu n lý, ch o tr c ti p c a B , ngành và s hư ng d n, ch o, ki m tra, thanh tra v chuyên môn, nghi p v c a T ng c c Th ng kê. i u 22. Th ng kê xã, phư ng, th tr n 1. U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n có trách nhi m t ch c công tác th ng kê và b trí ngư i có tiêu chu n chuyên môn, nghi p v làm công tác th ng kê theo ch c danh quy nh hi n hành v cán b , công ch c xã, phư ng, th tr n.
 11. 2. Công tác th ng kê xã, phư ng, th tr n ch u s qu n lý, ch o tr c ti p c a U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n và s hư ng d n v chuyên môn, nghi p v c a Phòng Th ng kê c p huy n. 3. Cán b , công ch c xã, phư ng, th tr n làm công tác th ng kê có trách nhi m giúp U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n: a) T ch c th c hi n công tác th ng kê ph c v yêu c u qu n lý c a xã, phư ng, th tr n; b) Th c hi n các cu c i u tra và ch báo cáo th ng kê c a Nhà nư c. 4. Cán b , công ch c làm công tác th ng kê xã, phư ng, th tr n ư c b trí trong ph m vi s lư ng cán b , công ch c xã, phư ng theo quy nh và ư c hư ng ch , quy n l i như các ch c danh chuyên môn t i xã, phư ng, th tr n theo quy nh hi n hành. i u 23. Th ng kê doanh nghi p, cơ quan hành chính, ơn v s nghi p 1. Doanh nghi p, cơ quan hành chính (tr B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ), ơn v s nghi p, ơn v thu c l c lư ng vũ trang có t ch c th ng kê ho c b trí cán b làm công tác th ng kê. 2. Th ng kê doanh nghi p, cơ quan hành chính, ơn v s nghi p ch u s qu n lý, ch o tr c ti p c a Th trư ng ơn v và có trách nhi m giúp Th trư ng ơn v : a) T ch c th c hi n công tác th ng kê ph c v yêu c u qu n lý c a doanh nghi p, cơ quan, ơn v; b) Th c hi n các cu c i u tra và ch báo cáo th ng kê c a Nhà nư c. 3. G i báo cáo tài chính, báo cáo th ng kê cho C c Th ng kê t nh, thành ph tr c thu c trung ương nơi t tr s c a ơn v . i u 24. i u tra th ng kê c a các t ch c, cá nhân ngoài h th ng t ch c th ng kê nhà nư c 1. T ch c, cá nhân ngoài h th ng t ch c th ng kê nhà nư c ư c ti n hành các cu c i u tra th ng kê ph c v nghiên c u khoa h c, s n xu t kinh doanh trong ph m vi ch c năng, lĩnh v c ho t ng; n u i u tra th ng kê ngoài ph m vi ch c năng, lĩnh v c ho t ng, ph i ư c s ng ý c a cơ quan qu n lý nhà nư c v lĩnh v c ó. 2. Các cu c i u tra th ng kê quy nh t i kho n 1 i u này ư c ti n hành theo nguyên t c t nguy n c a t ch c, cá nhân ư c i u tra v n i dung i u tra, th i i m i u tra. 3. K t qu i u tra th ng kê nói t i kho n 1 i u này không có giá tr thay th thông tin th ng kê ã công b theo quy nh t i i u 25 Lu t Th ng kê và i u 19 Ngh nh này. 4. Các t ch c ngoài h th ng t ch c th ng kê nhà nư c nhưng có s d ng ngân sách nhà nư c i u tra th ng kê thì ph i g i k t qu i u tra cho T ng c c Th ng kê.
 12. 5. Nghiêm c m các t ch c, cá nhân ngoài h th ng t ch c th ng kê nhà nư c ti n hành i u tra th ng kê làm phương h i n l i ích qu c gia, l i ích h p pháp c a t ch c và công dân. i u 25. Ki m tra, thanh tra và x lý vi ph m pháp lu t th ng kê Ho t ng ki m tra, thanh tra và x lý vi ph m pháp lu t v th ng kê ư c th c hi n theo quy nh hi n hành. i u 26. i u kho n thi hành 1. Ngh nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. 2. T ng c c trư ng T ng c c Th ng kê, các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản