Nghị định số 45/2000/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
46
lượt xem
2
download

Nghị định số 45/2000/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 45/2000/NĐ-CP về việc quy định về văn phòng đại diện chi nhánh của thương nhân nước ngoài và của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 45/2000/NĐ-CP

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 45/2000/NĐ-CP Hà N i, ngày 06 tháng 9 năm 2000 NGH Đ NH C A CHÍNH PH S 45/2000/NĐ-CP NGÀY 06 THÁNG 9 NĂM 2000 QUY Đ NH V VĂN PHÒNG Đ I DI N CHI NHÁNH C A THƯƠNG NHÂN NƯ C NGOÀI VÀ C A DOANH NGHI P DU L CH NƯ C NGOÀI T I VI T NAM CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Lu t Thương m i ngày 10 tháng 5 năm 1997; Căn c Pháp l nh Du l ch ngày 08 tháng 02 năm 1999; Theo đ ngh c a B trư ng B Thương m i và T ng c c trư ng T ng c c Du l ch, NGH Đ NH: Chương 1: NH NG QUY Đ NH CHUNG Đi u 1. Ph m vi đi u ch nh Ngh đ nh này quy đ nh v Văn phòng đ i di n, Chi nhánh c a thương nhân nư c ngoài (theo quy đ nh c a Lu t Thương m i) và c a doanh nghi p du l ch nư c ngoài (theo quy đ nh c a Pháp l nh Du l ch) t i Vi t Nam. Sau đây "Văn phòng đ i di n c a thương nhân nư c ngoài và c a doanh nghi p du l ch nư c ngoài t i Vi t Nam" đư c g i t t là "Văn phòng đ i di n"; "Chi nhánh c a thương nhân nư c ngoài và c a doanh nghi p du l ch nư c ngoài t i Vi t Nam" đư c g i t t là "Chi nhánh". Đi u 2. Văn phòng đ i di n, Chi nhánh 1. Văn phòng đ i di n là đơn v ph thu c c a thương nhân nư c ngoài, doanh nghi p du l ch nư c ngoài, đư c thành l p theo pháp lu t Vi t Nam đ tìm ki m, thúc đ y các cơ h i ho t đ ng thương m i, du l ch, nhưng không đư c kinh doanh sinh l i tr c ti p. M t thương nhân nư c ngoài ho c m t doanh nghi p du l ch nư c ngoài đư c thành l p t i Vi t Nam m t ho c nhi u Văn phòng đ i di n; không đư c thành l p Chi nhánh c a Văn phòng đ i di n t i Vi t Nam.
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 2. Chi nhánh là đơn v ph thu c c a thương nhân nư c ngoài, doanh nghi p du l ch nư c ngoài, đư c thành l p theo pháp lu t Vi t Nam đ ho t đ ng thương m i, du l ch t i Vi t Nam nh m m c đích sinh l i tr c ti p. M t thương nhân nư c ngoài, doanh nghi p du l ch nư c ngoài đư c thành l p m t Chi nhánh t i Vi t Nam đ kinh doanh hàng hoá, d ch v thu c "Danh m c hàng hoá, d ch v Chi nhánh thương nhân nư c ngoài, doanh nghi p du l ch nư c ngoài đư c phép kinh doanh t i Vi t Nam" đư c ban hành kèm theo Ngh đ nh này; không đư c thành l p Văn phòng đ i di n c a Chi nhánh t i Vi t Nam. 3. Trư ng Văn phòng đ i di n, Giám đ c Chi nhánh có th là ngư i nư c ngoài ho c ngư i Vi t Nam. 4. Văn phòng đ i di n, Chi nhánh và ngư i làm vi c t i Văn phòng đ i di n, Chi nhánh đư c Nhà nư c Vi t Nam b o h các quy n, l i ích h p pháp và có nghĩa v tuân th pháp lu t Vi t Nam; không đư c hư ng quy ch ưu đãi mi n tr dành cho Cơ quan Đ i di n ngo i giao, Cơ quan Lãnh s nư c ngoài, Cơ quan Đ i di n c a T ch c qu c t liên Chính ph t i Vi t Nam. Đi u 3. Trách nhi m c a thương nhân nư c ngoài, doanh nghi p du l ch nư c ngoài và Văn phòng đ i di n, Chi nhánh 1. Thương nhân nư c ngoài, doanh nghi p du l ch nư c ngoài có Văn phòng đ i di n, Chi nhánh t i Vi t Nam ch u trách nhi m trư c pháp lu t Vi t Nam v m i ho t đ ng c a Văn phòng đ i di n, Chi nhánh t i Vi t Nam. 2. Văn phòng đ i di n, Chi nhánh ph i tuân th pháp lu t Vi t Nam trong m i ho t đ ng c a mình và tr c ti p th c hi n các quy n và nghĩa v theo quy đ nh c a pháp lu t Vi t Nam. Đi u 4. Cơ quan c p Gi y phép 1. B Thương m i có trách nhi m c p, s a đ i, b sung, thu h i Gi y phép thành l p Chi nhánh ho t đ ng trong lĩnh v c thương m i. 2. T ng c c Du l ch có trách nhi m c p, s a đ i, b sung, thu h i Gi y phép thành l p Văn phòng đ i di n, Chi nhánh ho t đ ng trong lĩnh v c du l ch. 3. B Thương m i có trách nhi m c p, s a đ i, b sung, thu h i Gi y phép thành l p Chi nhánh ho t đ ng trong lĩnh v c thương m i và du l ch, sau khi đư c s nh t trí c a T ng c c Du l ch. 4. U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau đây g i t t là y ban nhân dân c p t nh), nơi thương nhân nư c ngoài đ ngh thành l p Văn phòng đ i di n, có trách nhi m c p, s a đ i, b sung, thu h i Gi y phép thành l p Văn phòng đ i di n ho t đ ng trong lĩnh v c thương m i. 5. U ban nhân dân c p t nh, nơi thương nhân nư c ngoài ho t đ ng trong lĩnh v c thương m i và du l ch đ ngh thành l p Văn phòng đ i di n, có trách nhi m c p, s a
  3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. đ i, b sung, thu h i Gi y phép thành l p Văn phòng đ i di n ho t đ ng trong lĩnh v c thương m i và du l ch sau khi đư c s nh t trí c a T ng c c Du l ch. Chương 2: VI C C P, S A Đ I, B SUNG GI Y PHÉP THÀNH L P VĂN PHÒNG Đ I DI N, CHI NHÁNH Đi u 5. Đi u ki n c p Gi y phép thành l p Văn phòng đ i di n, Chi nhánh 1. Thương nhân nư c ngoài, doanh nghi p du l ch nư c ngoài đư c c p Gi y phép thành l p Văn phòng đ i di n t i Vi t Nam khi có đăng ký kinh doanh h p pháp theo pháp lu t nư c ngoài. 2. Thương nhân nư c ngoài, doanh nghi p du l ch nư c ngoài đư c c p Gi y phép thành l p Chi nhánh t i Vi t Nam khi có đ các đi u ki n sau đây: a) Có đăng ký kinh doanh h p pháp theo pháp lu t nư c ngoài; b) Đã ho t đ ng không dư i 5 năm, k t khi đăng ký kinh doanh; c) Kinh doanh hàng hoá, d ch v thu c "Danh m c hàng hoá, d ch v Chi nhánh thương nhân nư c ngoài, doanh nghi p du l ch nư c ngoài đư c phép kinh doanh t i Vi t Nam" đư c ban hành kèm theo Ngh đ nh này và đư c xem xét, b sung theo t ng th i kỳ. Đi u 6. H sơ đ ngh c p Gi y phép thành l p Văn phòng đ i di n, Chi nhánh H sơ đ ngh c p Gi y phép thành l p Văn phòng đ i di n, Chi nhánh g m: 1. Đơn c a thương nhân nư c ngoài, doanh nghi p du l ch nư c ngoài đ ngh c p Gi y phép thành l p Văn phòng đ i di n, Chi nhánh (theo m u do B Thương m i th ng nh t v i T ng c c Du l ch quy đ nh). 2. B n sao Gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh c a thương nhân nư c ngoài, doanh nghi p du l ch nư c ngoài đư c cơ quan có th m quy n nư c ngoài xác nh n và b n d ch ra ti ng Vi t Gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh c a thương nhân nư c ngoài, doanh nghi p du l ch nư c ngoài đư c cơ quan Công ch ng trong nư c ho c Cơ quan Đ i di n Ngo i giao, Cơ quan Lãnh s c a Vi t Nam nư c ngoài ch ng nh n. Đi u 7. C p Gi y phép thành l p Văn phòng đ i di n, Chi nhánh 1. Thương nhân nư c ngoài, doanh nghi p du l ch nư c ngoài g i h sơ đ ngh c p Gi y phép thành l p Văn phòng đ i di n, Chi nhánh đ n Cơ quan c p Gi y phép quy đ nh t i Đi u 4 Ngh đ nh này. 2. Trong th i h n 15 ngày, k t ngày nh n đ h sơ h p l , cơ quan c p Gi y phép c p cho thương nhân nư c ngoài Gi y phép thành l p Văn phòng đ i di n, Chi nhánh và g i b n sao Gi y phép t i các cơ quan có liên quan theo quy đ nh sau:
  4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. a) Trư ng h p B Thương m i c p Gi y phép, b n sao Gi y phép đư c g i đ n S Thương m i ho c S Thương m i và Du l ch, cơ quan thu , cơ quan th ng kê c p t nh, nơi Chi nhánh đ t tr s ; n u là Gi y phép thành l p Chi nhánh ho t đ ng trong lĩnh v c thương m i và du l ch thì b n sao Gi y phép còn đư c g i đ n T ng c c Du l ch. b) Trư ng h p T ng c c Du l ch c p Gi y phép, b n sao Gi y phép đư c g i đ n S Du l ch ho c S Thương m i và Du l ch, cơ quan thu , cơ quan th ng kê c p t nh, nơi Văn phòng đ i di n, Chi nhánh đ t tr s . c) Trư ng h p U ban nhân dân c p t nh c p Gi y phép, b n sao Gi y phép đư c g i t i B Thương m i, cơ quan thu , cơ quan th ng kê c p t nh, nơi Văn phòng đ i di n đ t tr s ; n u là Gi y phép thành l p Văn phòng đ i di n ho t đ ng trong lĩnh v c thương m i và du l ch thì b n sao Gi y phép còn đư c g i đ n T ng c c Du l ch. 3. Trư ng h p h sơ chưa đ y đ ho c chưa h p l , trong th i h n 03 ngày làm vi c, k t ngày nh n đư c h sơ, Cơ quan c p Gi y phép ph i có văn b n thông báo đ thương nhân nư c ngoài, doanh nghi p du l ch nư c ngoài b sung, hoàn ch nh h sơ. 4. N i dung ho t đ ng c a Văn phòng đ i di n, Chi nhánh đư c ghi c th trong Gi y phép. Đi u 8. Thông báo ho t đ ng c a Văn phòng đ i di n, Chi nhánh Trong th i h n không quá 45 ngày, k t ngày đư c c p Gi y phép, Văn phòng đ i di n, Chi nhánh ph i chính th c đi vào ho t đ ng và ph i có văn b n thông báo cho Cơ quan c p Gi y phép v đ a đi m đ t tr s , s ngư i Vi t Nam, s ngư i nư c ngoài làm vi c t i Văn phòng đ i di n, Chi nhánh. Đi u 9. Thay đ i n i dung Gi y phép Khi có nhu c u thay đ i m t, m t s ho c t t c các n i dung sau đây trong Gi y phép thành l p Văn phòng đ i di n, Chi nhánh, thương nhân nư c ngoài, doanh nghi p du l ch nư c ngoài ph i có văn b n đ ngh cơ quan c p Gi y phép s a đ i, b sung Gi y phép: 1. Thay đ i tên g i, qu c t ch c a thương nhân nư c ngoài, doanh nghi p du l ch nư c ngoài ho c tên g i c a Văn phòng đ i di n, Chi nhánh; 2. Tăng s ngư i t nư c ngoài vào làm vi c t i Văn phòng đ i di n, Chi nhánh; 3. Thay đ i n i dung ho t đ ng c a Văn phòng đ i di n, Chi nhánh. 4. Thay đ i đ a đi m đ t tr s c a Văn phòng đ i di n, Chi nhánh. Trong th i h n không quá 10 ngày, k t ngày nh n đư c đ ngh c a thương nhân nư c ngoài, doanh nghi p du l ch nư c ngoài, cơ quan c p Gi y phép có trách nhi m c p cho thương nhân nư c ngoài, doanh nghi p du l ch nư c ngoài Gi y phép m i đã đư c s a đ i, b sung và g i b n sao Gi y phép này cho các cơ quan đư c g i b n
  5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. sao Gi y phép thành l p Văn phòng đ i di n, Chi nhánh quy đ nh t i kho n 2 Đi u 7 Ngh đ nh này. Trư ng h p thay đ i đ a đi m đ t tr s c a Văn phòng đ i di n ho t đ ng trong lĩnh v c thương m i ho c thương m i và du l ch t m t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương này đ n m t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương khác, thương nhân nư c ngoài ph i làm th t c đ ngh c p Gi y phép thành l p văn phòng đ i di n m i theo quy đ nh t i Đi u 6 và Đi u 7 Ngh đ nh này. Đi u 10. L phí c p, s a đ i, b sung Gi y phép 1. Thương nhân nư c ngoài, doanh nghi p du l ch nư c ngoài ph i n p l phí c p, s a đ i, b sung Gi y phép. 2. B Tài chính ch trì, ph i h p v i B Thương m i và T ng c c Du l ch quy đ nh c th m c l phí, vi c qu n lý và s d ng l phí quy đ nh t i kho n 1 Đi u này. Đi u 11. Ch m d t ho t đ ng c a Văn phòng đ i di n, Chi nhánh 1. Văn phòng đ i di n, Chi nhánh ch m d t ho t đ ng trong các trư ng h p sau: a) Theo đ ngh c a thương nhân nư c ngoài, doanh nghi p du l ch nư c ngoài; b) Khi thương nhân nư c ngoài, doanh nghi p du l ch nư c ngoài ch m d t ho t đ ng; c) Khi có quy t đ nh v vi c thu h i, hu b Gi y phép c a các cơ quan Nhà nư c có th m quy n theo quy đ nh c a pháp lu t Vi t Nam. 2. Trong trư ng h p ch m d t ho t đ ng theo quy đ nh t i các đi m a và đi m b kho n 1 Đi u này, thương nhân nư c ngoài, doanh nghi p du l ch nư c ngoài ph i g i văn b n thông báo vi c ch m d t ho t đ ng c a Văn phòng đ i di n, Chi nhánh đ n Cơ quan c p Gi y phép trong th i h n không quá 30 ngày, trư c ngày ch m d t ho t đ ng c a Văn phòng đ i di n, Chi nhánh và ph i n p l i Gi y phép cho cơ quan c p Gi y phép. Trong th i h n 7 ngày, cơ quan c p Gi y phép có trách nhi m thông báo vi c ch m d t ho t đ ng c a Văn phòng đ i di n, Chi nhánh cho các cơ quan đư c g i b n sao Gi y phép thành l p Văn phòng đ i di n, Chi nhánh quy đ nh t i kho n 2 Đi u 7 Ngh đ nh này. 3. Trong trư ng h p ch m d t ho t đ ng theo quy đ nh t i đi m c kho n 1 Đi u này, cơ quan c p Gi y phép có trách nhi m g i cho thương nhân nư c ngoài, doanh nghi p du l ch nư c ngoài quy t đ nh v vi c thu h i, h y b Gi y phép thành l p Văn phòng đ i di n, Chi nhánh ít nh t 30 ngày, trư c ngày Văn phòng đ i di n, Chi nhánh b bu c ch m d t ho t đ ng và g i b n sao quy t đ nh này t i các cơ quan đư c g i b n sao Gi y phép thành l p Văn phòng đ i di n, Chi nhánh quy đ nh t i kho n 2 Đi u 7 Ngh đ nh này.
  6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Đi u 12. Nghĩa v c a thương nhân nư c ngoài, doanh nghi p du l ch nư c ngoài và Văn phòng đ i di n, Chi nhánh khi Văn phòng đ i di n, Chi nhánh ch m d t ho t đ ng Trư c khi Văn phòng đ i di n, Chi nhánh ch m d t ho t đ ng t i Vi t Nam, thương nhân nư c ngoài, doanh nghi p du l ch nư c ngoài và Văn phòng đ i di n, Chi nhánh có nghĩa v thanh toán xong các kho n n và các nghĩa v khác v i Nhà nư c, t ch c và cá nhân có liên quan t i Vi t Nam. U ban nhân dân c p t nh có trách nhi m theo dõi, giám sát và đôn đ c vi c th c hi n quy đ nh này đ i v i Văn phòng đ i di n, Chi nhánh t i đ a phương. Chương 3: N I DUNG HO T Đ NG, QUY N VÀ NGHĨA V C A VĂN PHÒNG Đ I DI N, CHI NHÁNH Đi u 13. N i dung ho t đ ng c a Văn phòng đ i di n, Chi nhánh 1. N i dung ho t đ ng c a Văn phòng đ i di n. a) Xúc ti n xây d ng các d án h p tác kinh t , thương m i, du l ch t i Vi t Nam; b) Tìm ki m, thúc đ y cơ h i mua bán hàng hoá, cung ng d ch v thương m i, du l ch t i Vi t Nam; c) Theo dõi, đôn đ c vi c th c hi n các h p đ ng đã ký k t c a thương nhân nư c ngoài, doanh nghi p du l ch nư c ngoài mà mình làm đ i di n. 2. N i dung ho t đ ng c a Chi nhánh. N i dung ho t đ ng c a Chi nhánh đư c quy đ nh c th t i Gi y phép thành l p Chi nhánh phù h p v i n i dung ho t đ ng c a thương nhân nư c ngoài, doanh nghi p du l ch nư c ngoài, trong khuôn kh "Danh m c hàng hoá, d ch v Chi nhánh thương nhân nư c ngoài, doanh nghi p du l ch nư c ngoài đư c phép kinh doanh t i Vi t Nam" đư c ban hành kèm theo Ngh đ nh này. Đi u 14. Quy n, nghĩa v c a Văn phòng đ i di n và ngư i làm vi c t i Văn phòng đ i di n Văn phòng đ i di n, ngư i làm vi c t i Văn phòng đ i di n th c hi n các quy n và nghĩa v đư c quy đ nh t i Lu t Thương m i, Pháp l nh Du l ch và các quy đ nh c th sau đây: 1. Văn phòng đ i di n đư c ho t đ ng theo các n i dung c th ghi trong Gi y phép thành l p. 3. Ngư i làm vi c t i Văn phòng đ i di n ph i n p thu theo quy đ nh c a pháp lu t Vi t Nam.
  7. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 4. Văn phòng đ i di n ph i báo cáo đ nh kỳ m i năm m t l n v các ho t đ ng c a Văn phòng đ i di n trong năm trư c v i cơ quan c p Gi y phép trư c ngày làm vi c cu i cùng c a tháng 01 năm ti p theo. Trong trư ng h p c n thi t, theo yêu c u b ng văn b n c a các cơ quan có th m quy n theo quy đ nh c a pháp lu t Vi t Nam, Văn phòng đ i di n có nghĩa v báo cáo, cung c p tài li u ho c gi i trình nh ng v n đ liên quan đ n ho t đ ng c a mình. Đi u 15. Quy n, nghĩa v c a Chi nhánh và ngư i làm vi c t i Chi nhánh. Chi nhánh, ngư i làm vi c t i Chi nhánh th c hi n các quy n và nghĩa v đư c quy đ nh t i Lu t Thương m i, Pháp l nh Du l ch và các quy đ nh c th sau đây: 1. Chi nhánh đư c ho t đ ng theo các n i dung ghi trong Gi y phép. 2. Ngư i làm vi c t i Chi nhánh ph i n p thu theo quy đ nh c a pháp lu t Vi t Nam. 3. Chi nhánh ph i th c hi n ch đ k toán theo quy đ nh c a pháp lu t Vi t Nam và ch đư c áp d ng ch đ k toán thông d ng khác khi đư c B Tài chính ch p thu n. Năm tài chính c a Chi nhánh đư c tính t ngày 01 tháng 01 và k t thúc vào cu i ngày 31 tháng 12 hàng năm. 4. Đ nh kỳ m i năm m t l n, trư c ngày làm vi c cu i cùng c a tháng 3 năm ti p theo, Chi nhánh ph i g i báo cáo v các ho t đ ng c a Chi nhánh trong năm trư c và báo cáo tài chính có xác nh n c a cơ quan ki m toán Vi t Nam ho c cơ quan ki m toán đ c l p đư c phép ho t đ ng t i Vi t Nam đ n cơ quan c p gi y phép. Trong trư ng h p c n thi t, theo yêu c u b ng văn b n c a các cơ quan có th m quy n theo quy đ nh c a pháp lu t Vi t Nam, Chi nhánh có nghĩa v báo cáo, cung c p tài li u ho c gi i trình nh ng v n đ liên quan đ n ho t đ ng c a mình. Chương 4: TRÁCH NHI M C A CƠ QUAN QU N LÝ NHÀ NƯ C Đ I V I HO T Đ NG C A VĂN PHÒNG Đ I DI N, CHI NHÁNH Đi u 16. Trách nhi m c a B Thương m i 1. Ch trì, ph i h p v i T ng c c Du l ch so n th o trình cơ quan có th m quy n ban hành ho c ban hành theo th m quy n các văn b n quy ph m pháp lu t v Văn phòng đ i di n, Chi nhánh; 2. C p, s a đ i, b sung, thu h i Gi y phép thành l p Chi nhánh theo quy đ nh t i kho n 1 và kho n 3 Đi u 4 Ngh đ nh này. 3. Thanh tra, ki m tra công tác qu n lý Nhà nư c đ i v i ho t đ ng c a Văn phòng đ i di n, Chi nhánh ho t đ ng trong lĩnh v c thương m i trên ph m vi c nư c.
  8. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 4. Ch trì, ph i h p v i các B , ngành, đ a phương có liên quan thanh tra, ki m tra Văn phòng đ i di n, Chi nhánh ho t đ ng trong lĩnh v c thương m i khi th y c n thi t ho c theo đ ngh c a các B , ngành, đ a phương. 5. X lý vi ph m theo th m quy n. Đi u 17. Trách nhi m c a T ng c c Du l ch 1. Ph i h p v i B Thương m i so n th o trình cơ quan có th m quy n ban hành ho c ban hành theo th m quy n các văn b n quy ph m pháp lu t v Văn phòng đ i di n, Chi nhánh. 2. C p, s a đ i, b sung, thu h i Gi y phép theo quy đ nh t i kho n 2 Đi u 4 Ngh đ nh này. 3. Thanh tra, ki m tra công tác qu n lý Nhà nư c đ i v i ho t đ ng c a Văn phòng đ i di n, Chi nhánh ho t đ ng trong lĩnh v c du l ch trên ph m vi c nư c. 4. Ch trì, ph i h p v i các B , ngành, đ a phương có liên quan thanh tra, ki m tra Văn phòng đ i di n, Chi nhánh ho t đ ng trong lĩnh v c du l ch khi th y c n thi t ho c theo đ ngh c a các B , ngành, đ a phương. 5. Ph i h p v i B Thương m i thanh tra, ki m tra Chi nhánh ho t đ ng trong lĩnh v c thương m i và du l ch. 6. X lý vi ph m theo th m quy n. Đi u 18. Trách nhi m c a các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph 1. Ph i h p v i B Thương m i, T ng c c Du l ch, U ban nhân dân c p t nh nơi Văn phòng đ i di n, Chi nhánh đ t tr s gi i quy t các v n đ có liên quan đ n ho t đ ng c a Văn phòng đ i di n, Chi nhánh thu c lĩnh v c mình qu n lý. 2. Tham gia v i B Thương m i, T ng c c Du l ch, y ban nhân dân c p t nh trong vi c thanh tra, ki m tra ho t đ ng c a Văn phòng đ i di n, Chi nhánh thu c lĩnh v c mình qu n lý. Đi u 19. Trách nhi m c a y ban nhân dân c p t nh 1. Th c hi n theo th m quy n vi c qu n lý Nhà nư c đ i v i ho t đ ng c a Văn phòng đ i di n, Chi nhánh t i đ a phương. 2. C p, s a đ i, b sung, thu h i Gi y phép thành l p Văn phòng đ i di n ho t đ ng trong lĩnh v c thương m i, thương m i và du l ch theo quy đ nh t i kho n 4 và kho n 5 Đi u 4 Ngh đ nh này t i đ a phương. 3. T ch c thanh tra, ki m tra theo th m quy n ho t đ ng c a Văn phòng đ i di n, Chi nhánh t i đ a phương;
  9. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 4. Ph i h p v i B Thương m i, T ng c c Du l ch thanh tra, ki m tra ho t đ ng c a Văn phòng đ i di n, Chi nhánh t i đ a phương; 5. X lý vi ph m theo th m quy n. Chương 5: X LÝ VI PH M Đi u 20. X lý vi ph m đ i v i Văn phòng đ i di n, Chi nhánh, ngư i làm vi c t i Văn phòng đ i di n, Chi nhánh 1. Văn phòng đ i di n, Chi nhánh vi ph m các quy đ nh c a Ngh đ nh này thì b x ph t vi ph m hành chính theo quy đ nh c a pháp lu t Vi t Nam. 2. Ngư i làm vi c t i Văn phòng đ i di n, Chi nhánh vi ph m các quy đ nh c a Ngh đ nh này thì tuỳ theo tính ch t và m c đ vi ph m mà b x ph t vi ph m hành chính ho c b truy c u trách nhi m hình s theo quy đ nh c a pháp lu t Vi t Nam. Đi u 21. X lý vi ph m đ i v i cán b , công ch c Cán b , công ch c khi thi hành công v n u vi ph m các quy đ nh c a Ngh đ nh này thì tuỳ theo tính ch t và m c đ vi ph m mà b x lý k lu t ho c b truy c u trách nhi m hình s theo quy đ nh c a pháp lu t Vi t Nam. Chương 6: ĐI U KHO N THI HÀNH Đi u 22. Đi u kho n thi hành 1. Ngh đ nh này có hi u l c thi hành t ngày 01 tháng 10 năm 2000 và thay th Ngh đ nh s 82-CP ngày 02 tháng 8 năm 1994 ban hành Quy ch đ t và ho t đ ng c a Văn phòng đ i di n t ch c kinh t nư c ngoài t i Vi t Nam. 2. Văn phòng đ i di n đã đư c thành l p trư c ngày Ngh đ nh này có hi u l c đư c ti p t c ho t đ ng theo quy đ nh t i Ngh đ nh này. Trong th i h n không quá 30 ngày, k t ngày Ngh đ nh này có hi u l c, các Văn phòng đ i di n đã đư c thành l p trư c ngày Ngh đ nh này có hi u l c ph i g i văn b n thông báo cho cơ quan c p Gi y phép, quy đ nh t i Đi u 4 Ngh đ nh này, bi t v tên c a Thương nhân, tên c a Văn phòng đ i di n, đ a đi m đ t tr s và n i dung ho t đ ng ch y u c a Văn phòng đ i di n. 3. Th tư ng Chính ph xem xét, quy t đ nh vi c ti p t c ho t đ ng c a các Chi nhánh thương nhân nư c ngoài đã đư c thành l p trư c ngày Ngh đ nh này có hi u l c mà kinh doanh hàng hoá, d ch v du l ch không thu c "Danh m c hàng hoá, d ch v thương nhân nư c ngoài đư c phép kinh doanh t i Vi t Nam" ban hành kèm theo Ngh đ nh này.
  10. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 4. B Thương m i ch trì, ph i h p v i T ng c c Du l ch hư ng d n thi hành Ngh đ nh này. 5. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh đ nh này. Phan Văn Kh i (Đã ký) DANH M C HÀNG HOÁ, D CH V CHI NHÁNH THƯƠNG NHÂN NƯ C NGOÀI ĐƯ C PHÉP KINH DOANH T I VI T NAM (Ban hành kèm theo Ngh đ nh s 45/2000/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2000 c a Chính ph ) I. HÀNG HOÁ MUA T I VI T NAM Đ XU T KH U: 1. Hàng th công m ngh ; 2. Nông s n ch bi n và nông s n (tr g o, cà phê); 3. Rau qu và rau qu ch bi n; 4. Hàng công nghi p tiêu dùng; 5. Th t gia súc, gia c m và th c ph m ch bi n. II. HÀNG HOÁ NH P KH U Đ BÁN TH TRƯ NG VI T NAM Chi nhánh thương nhân nư c ngoài khi có ngo i t thu đư c t xu t kh u các lo i hàng hoá quy đ nh t i m c I c a b n Danh m c này đư c nh p kh u các lo i hàng hoá dư i đây đ bán t i th trư ng Vi t Nam v i đi u ki n ph i có gi y phép c a B Thương m i và kim ng ch nh p kh u không vư t quá kim ng ch xu t kh u: 1. Máy móc, thi t b ph c v cho vi c khai khoáng, ch bi n nông s n, thu s n; 2. Nguyên li u đ s n xu t thu c ch a b nh cho ngư i và đ s n xu t thu c thú y; 3. Nguyên li u đ s n xu t phân bón, thu c tr sâu.
Đồng bộ tài khoản