Nghị định số 51/2002/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
56
lượt xem
2
download

Nghị định số 51/2002/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 51/2002/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí do Chính Phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 51/2002/NĐ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 51/2002/NĐ-CP Hà N i, ngày 26 tháng 4 năm 2002 NGH Đ NH C A CHÍNH PH S 51/2002/N -CP NGÀY 26 THÁNG 4 NĂM 2002 QUY NNH CHI TI T THI HÀNH LU T BÁO CHÍ, LU T S A I, B SUNG M T S I U C A LU T BÁO CHÍ CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Báo chí ngày 28 tháng 12 năm 1989; Căn c Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Báo chí ngày 12 tháng 6 năm 1999; Nh m b o m quy n t do báo chí, quy n t do ngôn lu n trên báo chí c a công dân, b o h và t o i u ki n cho cơ quan báo chí, nhà báo th c hi n quy n ho t ng báo chí theo quy nh c a pháp lu t; Nh m tăng cư ng công tác qu n lý nhà nư c v ho t ng báo chí; Theo ngh c a B trư ng B Văn hóa - Thông tin, NGHN NNH: Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Gi i thích t ng Trong Ngh nh này, các t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1. "Báo chí" là tên g i chung i v i các lo i hình báo in, báo hình, báo nói, báo i n t . 2. "Báo in" là tên g i lo i hình báo chí ư c th c hi n b ng phương ti n in (báo, t p chí, b n tin th i s , b n tin thông t n). 3. "Báo nói" là tên g i lo i hình báo chí th c hi n trên sóng phát thanh (chương trình phát thanh). 4. "Báo hình" là tên g i lo i hình báo chí th c hi n trên sóng truy n hình (chương trình truy n hình, chương trình nghe - nhìn th i s ư c th c hi n b ng các phương ti n khác nhau). 5. "Báo i n t " là tên g i lo i hình báo chí th c hi n trên m ng thông tin máy tính (Internet, Intranet).
 2. 6. "B n tin th i s " là n phNm nh kỳ ăng tin th i s trong nư c và th gi i c a cơ quan thông t n nhà nư c. 7. "B n tin thông t n" là n phNm nh kỳ ăng tin có tính chuyên c a cơ quan thông t n nhà nư c như văn hóa, th thao, kinh t . 8. "S ph " là n phNm ph nh kỳ ngoài s báo chính g m các lo i: tu n, cu i tu n, tháng, cu i tháng. 9. ''Ph trương'' là trang tăng thêm ngoài s trang quy nh c a báo và ư c phát hành cùng s báo chính. 10. " c san" là n phNm có tính ch t báo chí xu t b n không nh kỳ t p trung vào m t s ki n, m t ch . 11. ''Chương trình ph '' là chương trình phát thanh, chương trình truy n hình nh kỳ ư c th c hi n ngoài chương trình chính. 12. ''Chương trình c bi t'' là chương trình phát thanh, chương trình truy n hình không nh kỳ, t p trung vào m t s ki n, m t ch . 13. "H p báo" là ho t ng cung c p thông tin c a t ch c ho c cá nhân trư c các i di n cơ quan báo chí, nhà báo công b , tuyên b , gi i thích v n có liên quan t i nhi m v ho c l i ích c a t ch c, cá nhân ó. 14. "Lưu chi u báo chí" là ho t ng xu t trình các s n phNm báo chí c a cơ quan báo chí cho cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n lưu gi và ki m tra trư c khi phát hành. 15. "Phát hành báo chí" là vi c lưu hành các s n phNm báo chí n ngư i s d ng báo chí thông qua các phương ti n khác nhau. 16. "Qu ng cáo trên báo chí" là hình th c thông báo, gi i thi u n công chúng v ho t ng kinh doanh, hàng hóa, d ch v thương m i và d ch v phi thương m i c a t ch c, cá nhân b ng các lo i hình báo chí. 17. " ăng, phát trên báo chí" là vi c ưa thông tin trên báo chí. 18. "Tác phNm báo chí" là tên g i chung cho t t c các th lo i tin, bài, nh ... ã ư c ăng, phát trên báo chí. Chương 2: QUY N T DO BÁO CHÍ, QUY N T DO NGÔN LU N TRÊN BÁO CHÍ C A CÔNG DÂN i u 2. Trách nhi m c a cơ quan báo chí
 3. 1. Các cơ quan báo chí th c hi n quy n t do báo chí và có trách nhi m b o m quy n t do báo chí, t do ngôn lu n trên báo chí c a công dân theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam. 2. Cơ quan báo chí có trách nhi m ti p nh n và ăng, phát ki n ngh , phê bình, tin, bài, nh và các tác phNm báo chí khác c a công dân có n i dung phù h p v i tôn ch , m c ích, i tư ng ph c v , nh hư ng thông tin và không vi ph m i u 10 c a Lu t Báo chí và nh ng quy nh c th trong Ngh nh này. Trư ng h p không ăng, phát thì trong th i h n ch m nh t là ba mươi (30) ngày, cơ quan báo chí có trách nhi m tr l i cho tác gi b ng văn b n ho c ăng, phát trên báo chí b ng hình th c h p thư, nh n tin. 3. K t khi nh n ư c văn b n tr l i c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n gi i quy t các khi u n i, t cáo, ho c văn b n c a cơ quan, t ch c, cá nhân tr l i ki n ngh , phê bình i v i v n mà báo chí nêu ho c ti p nh n thì cơ quan báo chí có trách nhi m thông báo cho t ch c, công dân có khi u n i, t cáo, ki n ngh , phê bình ho c ăng, phát trên báo chí c a mình trong th i h n mư i (10) ngày i v i báo ngày và ài phát thanh, ài truy n hình, mư i lăm (15) ngày i v i báo tu n, trên s ra ti p g n nh t i v i t p chí. i u 3. Trách nhi m c a t ch c, ngư i có ch c v Khi cơ quan nhà nư c, t ch c ng, t ch c xã h i (g i chung là t ch c) và ngư i có ch c v nh n ư c ý ki n, ki n ngh , phê bình, khi u n i c a t ch c, công dân, t cáo c a công dân do cơ quan báo chí chuy n n ho c ăng, phát trên báo chí, trong th i h n ba mươi (30) ngày, k t ngày nh n ư c ho c t ngày báo chí ăng, phát thì ngư i ng u t ch c, ngư i có ch c v ph i thông báo cho cơ quan báo chí k t qu ho c bi n pháp gi i quy t. N u quá th i h n nêu trên mà không nh n ư c thông báo c a ngư i ng u t ch c, ngư i có ch c v thì cơ quan báo chí có quy n chuy n ý ki n, ki n ngh , phê bình, khi u n i, t cáo c a công dân n cơ quan c p cao hơn có thNm quy n gi i quy t ho c ưa v n ó lên báo chí. Chương 3: NHI M V VÀ QUY N H N C A BÁO CHÍ i u 4. C i chính trên báo chí 1. Khi có văn b n k t lu n c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n v n i dung thông tin trên báo chí sai s th t, xuyên t c, vu kh ng, xúc ph m uy tín c a t ch c, danh d , nhân phNm c a cá nhân thì cơ quan báo chí ph i ăng, phát nguyên văn văn b n k t lu n ó cùng v i l i xin l i c a cơ quan báo chí, c a tác gi . Cơ quan báo chí ph i ăng, phát văn b n k t lu n vào úng v trí v i cùng m t ki u, c ch ( i v i báo in, báo i n t ), úng chuyên m c ã phát sóng ( i v i báo nói, báo hình) mà báo chí ã ăng, phát thông tin trên. Th i i m ăng, phát ư c tính t ngày cơ quan báo chí nh n ư c văn b n k t lu n như sau: năm (5) ngày i v i báo ngày, ài phát thanh, ài truy n hình; mư i (10) ngày i v i báo tu n và trong s ra g n nh t i v i t p chí. i v i t p chí xu t b n
 4. trên ba mươi (30) ngày/kỳ thì ngoài vi c ph i ăng trên t p chí ó trong s ra g n nh t, còn ph i thông qua m t t báo hàng ngày ho c ài phát thanh, ài truy n hình có ph m vi phát hành, ph sóng tương ương v i ph m vi phát hành c a t p chí mình ăng, phát k t lu n ó và ph i ch u toàn b phí t n v vi c c i chính. 2. Trư ng h p cơ quan báo chí, tác gi t phát hi n n i dung thông tin trên báo chí, tác phNm c a mình có n i dung sai s th t, xuyên t c, vu kh ng, xúc ph m uy tín c a t ch c, danh d , nhân phNm c a cá nhân thì ph i c i chính, xin l i trên báo chí c a mình ng th i ph i g i văn b n c i chính, xin l i n t ch c, cá nhân ó. Th th c c i chính, xin l i trên báo chí như quy nh t i kho n 1 i u này. 3. Cơ quan báo chí nh n ư c l i phát bi u b ng văn b n c a t ch c, cá nhân v nh ng n i dung c p trên báo chí c a mình khi có căn c cho r ng báo chí ã thông tin sai s th t, xuyên t c, vu kh ng, xúc ph m n h thì ph i ăng, phát l i phát bi u ó úng v trí, chuyên m c mà báo chí ã ăng, phát thông tin. L i phát bi u không ư c vư t quá di n tích, th i lư ng ã ăng, phát n i dung thông tin nói trên. Trư ng h p không nh t trí v i l i phát bi u c a t ch c, cá nhân, cơ quan báo chí có quy n thông tin ti p làm rõ quan i m c a mình. Sau ba (3) l n ăng, phát ý ki n phát bi u c a t ch c, cá nhân và cơ quan báo chí mà không có s nh t trí gi a hai bên thì cơ quan qu n lý nhà nư c v báo chí có quy n yêu c u ng ng ăng, phát các thông tin c a ương s . T ch c, cá nhân có quy n khi u n i n cơ quan ch qu n c a báo chí ó, cơ quan qu n lý nhà nư c v báo chí ho c kh i ki n t i Tòa án theo quy nh c a pháp lu t. Th th c, th i gian ăng, phát l i phát bi u c a t ch c, cá nhân như quy nh t i kho n 1 i u này. Cơ quan báo chí có quy n không ăng, phát l i phát bi u c a t ch c, cá nhân n u l i phát bi u c a t ch c, cá nhân ó vi ph m pháp lu t, xúc ph m n uy tín, danh d c a cơ quan báo chí, tác gi . Trong trư ng h p ó cơ quan báo chí ph i g i văn b n báo cho t ch c, cá nhân bi t, nói rõ lý do, ng th i ph i g i báo cáo b ng văn b n t i cơ quan qu n lý nhà nư c v báo chí. i u 5. Nh ng i u không ư c thông tin trên báo chí Quy nh c th các kho n mà i u 10 Lu t Báo chí ã nêu, như sau: 1. Không ư c ăng, phát nh ng tác phNm báo chí, ngh thu t, văn h c, tài li u trái pháp lu t, có n i dung ch ng i Nhà nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam và phá ho i kh i oàn k t toàn dân. 2. Không ư c miêu t t m nh ng hành ng dâm ô, chém gi t rùng r n trong các tin, bài, hình nh v các v án và hành ng t i ác. Không ư c ăng, phát tin, bài, hình nh, tranh, nh kh a thân và có tính ch t kích dâm, thi u thNm m , không phù h p v i thu n phong m t c Vi t Nam. 3. Không ư c ăng, phát nh c a cá nhân mà không có chú thích rõ ràng ho c làm nh hư ng n uy tín, danh d c a cá nhân ó (tr nh thông tin các bu i h p công
 5. khai, sinh ho t t p th , các bu i lao ng, bi u di n ngh thu t, th d c th thao, nh ng ngư i có l nh truy nã, các cu c xét x công khai c a Tòa án, nh ng ngư i ph m t i trong các v tr ng án ã b tuyên án). 4. Không ư c ăng, phát tin bài nh hư ng x u n i tư, công b tài li u, thư riêng c a cá nhân khi chưa ư c s ng ý c a ngư i vi t thư, ngư i nh n thư ho c ngư i ch s h u h p pháp tài li u, b c thư ó. i v i tài li u, thư riêng c a cá nhân có liên quan n các v tiêu c c, vi ph m pháp lu t thì cơ quan báo chí th c hi n theo quy nh t i kho n 6 i u này. 5. Không ư c ăng, phát tin, bài truy n bá h t c, mê tín, d oan. i v i lo i thông tin v nh ng v n khoa h c m i chưa ư c k t lu n, nh ng chuy n th n bí thì c n có chú d n xu t x tư li u (ngu n g c tác phNm, nơi công b , th i gian). 6. Vi c s d ng các văn ki n c a các cơ quan ng và Nhà nư c, tài li u c a các t ch c ph i theo úng nh ng quy nh trong Pháp l nh B o v bí m t nhà nư c ngày 28 tháng 12 năm 2000. i v i văn ki n, tài li u c a t ch c, tài li u, thư riêng c a cá nhân có liên quan n các v án ang ư c i u tra ho c chưa xét x , cơ quan báo chí có quy n khai thác theo ngu n tin c a mình và ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t v nh ng n i dung thông tin ó. Chương 4: T CH C BÁO CHÍ VÀ NHÀ BÁO i u 6. Cơ quan ch qu n báo chí 1. Căn c vào Lu t Báo chí, Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Báo chí và quy ho ch phát tri n báo chí c a Chính ph , các t ch c quy nh t i i u 1 Lu t Báo chí có quy n ng tên xin thành l p cơ quan báo chí và là cơ quan ch qu n báo chí sau khi ư c cơ quan qu n lý Nhà nư c v báo chí c p gi y phép thành l p cơ quan báo chí. 2. Ngư i ng u cơ quan ch qu n báo chí ch o, theo dõi ho t ng c a cơ quan báo chí, ch u trách nhi m trư c pháp lu t trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình i v i các sai ph m c a cơ quan báo chí tr c thu c. 3. Cơ quan ch qu n báo chí b nhi m, mi n nhi m, cách ch c T ng biên t p, Phó T ng biên t p (báo in, báo i n t ), T ng Giám c, Phó T ng Giám c, Giám c, Phó Giám c ( ài phát thanh, ài truy n hình, cơ s nghe - nhìn th i s ) sau khi có s th ng nh t ý ki n b ng văn b n c a B Văn hóa - Thông tin. Ngư i ng u cơ quan ch qu n báo chí, ngư i ư c c thay m t cơ quan ch qu n theo dõi, ch o cơ quan báo chí không ư c kiêm nhi m ch c v ngư i ng u cơ quan báo chí. 4. Cơ quan ch qu n báo chí quy nh ch ki m tra ho t ng c a cơ quan báo chí, nh kỳ báo cáo v ho t ng c a cơ quan báo chí v i B Văn hóa - Thông tin.
 6. 5. Cơ quan ch qu n báo chí có trách nhi m c p kinh phí ban u, tr s , u tư trang thi t b , phương ti n nghi p v , tr giá cho cơ quan báo chí trong trư ng h p báo chí do th c hi n nhi m v thông tin, tuyên truy n ph i bán dư i giá thành, ho c ư c c p kinh phí ho t ng ( i v i ài phát thanh, ài truy n hình). i u 7. Quy n h n c a cơ quan báo chí 1. ư c cơ quan ch qu n báo chí c p v n, kinh phí ho t ng, tr giá, bù l . Ngoài các ch ưu ãi v thu , ưu ãi v phí i v i ho t ng xu t b n, phát hành báo chí, các cơ quan báo chí c a các t ch c chính tr , báo chí ph c v thi u nhi, ph c v ng bào mi n núi, h i o, ng bào các dân t c thi u s , báo chí i ngo i và khoa h c k thu t ư c Nhà nư c xem xét tài tr hàng năm. 2. ư c t ch c ho t ng kinh doanh, d ch v trong lĩnh v c in n, ch b n, phát hành sách báo, qu ng cáo, quay phim, nhi p nh và kinh doanh các thi t b , v t tư liên quan n chuyên môn nghi p v báo chí t o ngu n thu u tư tr l i cho s nghi p phát tri n báo chí. Cơ quan báo chí có nhu c u m r ng lĩnh v c kinh doanh, d ch v các lĩnh v c khác liên quan n chuyên môn nghi p v c a cơ quan báo chí thì ph i ư c s ng ý c a cơ quan ch qu n và báo cáo cơ quan qu n lý Nhà nư c v báo chí bi t. Ho t ng kinh doanh, d ch v ph i ăng ký kinh doanh tách bi t v i ho t ng nghi p v c a cơ quan báo chí và ph i tuân th các quy nh c a pháp lu t v lĩnh v c, ngành ngh kinh doanh, d ch v mà cơ quan báo chí kinh doanh. 3. ư c nh n và s d ng các kho n tài tr t nguy n c a các t ch c, cá nhân trong nư c và ngoài nư c vào các ho t ng phù h p quy nh c a lu t pháp. Cơ quan ch qu n báo chí có trách nhi m hư ng d n vi c ti p nh n s d ng các kho n tài tr t nguy n theo úng quy nh c a Nhà nư c. Ngư i ng u cơ quan báo chí ch u trách nhi m trư c cơ quan ch qu n báo chí và trư c pháp lu t v vi c qu n lý và s d ng các kho n tài tr . i u 8. Quy n h n c a nhà báo 1. ư c n các cơ quan, t ch c, thư vi n, b o tàng, tri n lãm thu th p thông tin, tra c u tài li u, làm nghi p v báo chí. Khi n làm vi c, nhà báo ch c n xu t trình th nhà báo. Các cơ quan nhà nư c không ư c t ch i cung c p cho nhà báo nh ng tư li u, tài li u không thu c ph m vi quy nh trong Pháp l nh B o v bí m t nhà nư c. 2. ư c th c hi n các ho t ng nghi p v t i các kỳ h p Qu c h i, H i ng nhân dân các c p, các i h i và h i ngh công khai, các cu c mít tinh, ón ti p khách c a ng, Nhà nư c và các cơ quan, t ch c khác theo gi y m i và các quy nh c th c a Ban T ch c các ho t ng ó.
 7. 3. ư c ho t ng nghi p v l y tin, ch p nh, quay phim, ghi âm t i các phiên tòa xét x công khai, ư c dành ch ng i riêng, ư c liên l c tr c ti p v i các thNm phán, lu t sư l y tin, ph ng v n theo quy nh c a pháp lu t. 4. ư c ưu tiên trong vi c mua vé tàu, vé xe, vé máy bay, chuy n nhanh i n tín, bài báo và nh, băng, ĩa ghi âm, ghi hình, các lo i n phNm báo chí khi ho t ng nghi p v . 5. ư c ưu tiên, t o i u ki n i l i thu n l i trong trư ng h p giao thông b ách t c, khó khăn và ư c hư ng ch mi n phí i v i phương ti n giao thông c a cơ quan báo chí và nhà báo khi ph c v cho ho t ng nghi p v báo chí. Chương 5: QU N LÝ NHÀ NƯ C V BÁO CHÍ i u 9. Cơ quan qu n lý nhà nư c v báo chí Trung ương 1. B Văn hóa - Thông tin ch u trách nhi m trư c Chính ph th c hi n qu n lý nhà nư c v báo chí, có nhi m v và quy n h n sau: a) L p và ch o th c hi n quy ho ch, k ho ch phát tri n s nghi p báo chí (bao g m báo in, báo i n t , thông t n, phát thanh, truy n hình); k ho ch u tư, ngân sách, quy ho ch, k ho ch ào t o, b i dư ng cán b báo chí. T ch c, qu n lý công tác nghiên c u và ng d ng khoa h c, công ngh trong lĩnh v c thông tin i chúng; b) So n th o d án lu t, văn b n dư i lu t, chính sách, ch v báo chí, hư ng d n thi hành các ch trương, chính sách v báo chí, chính sách v u tư, tài tr cho báo chí, chính sách, ch i v i cơ quan báo chí và nhà báo; c) C p và thu h i gi y phép ho t ng báo chí theo quy nh t i i u 19 Lu t Báo chí; c p gi y phép xu t b n c san, s ph , ph trương, chương trình c bi t, chương trình ph theo quy nh t i i u 21 Lu t Báo chí; d) C p và ki m tra vi c s d ng th nhà báo; thu h i th nhà báo; ) Ki m tra báo lưu chi u, qu n lý kho lưu chi u báo chí qu c gia; e) Khen thư ng các t ch c, cá nhân, cơ quan báo chí và nhà báo có thành tích. Thanh tra, ki m tra ho c ph i h p ki m tra th c hi n Lu t Báo chí và x lý vi ph m các quy nh v báo chí; g) T ch c thông tin cho báo chí theo các quy nh c a Lu t Báo chí; h) Qu n lý ho t ng c a báo chí và nhà báo trong c nư c, ph i h p v i các cơ quan h u quan qu n lý ho t ng c a báo chí Vi t Nam liên quan n nư c ngoài và ho t ng báo chí c a ngư i nư c ngoài, t ch c nư c ngoài t i Vi t Nam; i) Ký k t các i u ư c qu c t trong lĩnh v c báo chí;
 8. k) Ph i h p v i các B , cơ quan ngang B qu n lý báo chí thu c các lĩnh v c theo s phân công c a Chính ph . C c Báo chí là cơ quan giúp B Văn hóa - Thông tin th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v báo chí trong c nư c. 2. Các B , cơ quan ngang B có trách nhi m ph i h p v i B Văn hóa - Thông tin th c hi n qu n lý nhà nư c v báo chí bao g m các n i dung: a) Th c hi n ch c năng, nhi m v c a cơ quan ch qu n báo chí i v i các cơ quan báo chí tr c thu c; b) Xây d ng quy ho ch h th ng báo chí tr c thu c; c) Tr c ti p ch o, qu n lý các cơ quan báo chí tr c thu c; d) Có trách nhi m gi i quy t các vư ng m c, khi u n i liên quan n cơ quan báo chí tr c thu c. i u 10. Cơ quan qu n lý nhà nư c v báo chí a phương U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương là cơ quan qu n lý nhà nư c v báo chí a phương, có nhi m v và quy n h n sau: 1. Xây d ng d án quy ho ch phát tri n báo chí a phương theo hư ng d n c a B Văn hóa - Thông tin. 2. Ki m tra vi c th c hi n pháp lu t, chính sách, ch v báo chí i v i cơ quan báo chí c a a phương. Th c hi n qu n lý nhà nư c i v i báo chí Trung ương và báo chí a phương khác ho t ng t i a phương mình theo y quy n c a B Văn hóa - Thông tin. 3. T ch c thanh tra, ho c ph i h p ki m tra, x lý vi ph m i v i các ho t ng báo chí, vi c nh p khNu và lưu hành báo chí nư c ngoài t i a phương mình theo quy nh c a pháp lu t. S Văn hóa - Thông tin giúp y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v báo chí. i u 11. Thanh tra v báo chí 1. Thanh tra chuyên ngành Văn hóa - Thông tin th c hi n ch c năng thanh tra chuyên ngành v báo chí. 2. N i dung ho t ng thanh tra: a) Thanh tra vi c ch p hành pháp lu t v ho t ng báo chí; b) Hư ng d n gi i quy t khi u n i v ho t ng báo chí;
 9. c) Ki n ngh các bi n pháp b o m vi c thi hành pháp lu t v ho t ng báo chí và hoàn thi n pháp lu t, chính sách báo chí. 3. i tư ng thanh tra là ho t ng báo chí c a các t ch c, cơ quan báo chí, nhà báo và cá nhân. 4. Quy n h n c a thanh tra: a) Ki n ngh v i cơ quan có thNm quy n khen thư ng các cơ quan báo chí, nhà báo, t ch c và công dân có thành tích trong ho t ng báo chí; b) Quy t nh x ph t vi ph m hành chính theo thNm quy n; ki n ngh cơ quan có thNm quy n x ph t vi ph m hành chính trong trư ng h p vư t quá thNm quy n; ki n ngh cơ quan có thNm quy n x lý k lu t, thu h i th nhà báo, thu h i gi y phép ho t ng báo chí; c) Yêu c u các ương s và các bên liên quan cung c p tài li u, ch ng c và tr l i nh ng v n c n thi t có liên quan tr c ti p n vi c thanh tra; d) Trong quá trình thanh tra phát hi n có d u hi u t i ph m chuy n h sơ sang cơ quan i u tra có thNm quy n; ) Th c hi n các quy n h n khác theo quy nh c a pháp lu t. i u 12. i u ki n ư c c p phép ho t ng báo chí 1. Có ngư i ng u cơ quan báo chí, các ch c danh ch y u, có i ngũ phóng viên, biên t p viên, b o m cho ho t ng c a cơ quan báo chí. Ngư i ng u cơ quan báo chí, các ch c danh ch y u, phóng viên, biên t p viên c a cơ quan báo chí ph i có các tiêu chuNn theo quy nh v ngư i làm báo chí. Ngư i ng u cơ quan báo chí ch ư c m nhi m ch c v này m t cơ quan báo chí. 2. Xác nh rõ tên cơ quan báo chí, tôn ch , m c ích, i tư ng ph c v , ngôn ng th hi n i v i m i lo i hình báo chí; ph m vi phát hành ch y u, kỳ h n xu t b n, khuôn kh , s trang, s lư ng, nơi in i v i báo in, báo i n t ; công su t, th i gian, t n s , ph m vi t a sóng, nơi phát sóng i v i báo nói, báo hình phù h p v i ch c năng, nhi m v c a cơ quan ch qu n. 3. Phù h p v i quy ho ch phát tri n báo chí. 4. Có tr s chính th c, có cơ s v t ch t k thu t c n thi t b o m cho ho t ng c a cơ quan báo chí. 5. i v i ài phát thanh, ài truy n hình, ngoài các i u ki n trên, vi c s d ng máy phát (công su t, th i gian, ph m vi t a sóng), t n s vô tuy n i n ph i có gi y phép do cơ quan qu n lý nhà nư c v t n s c p.
 10. 6. i v i t ch c ng tên xin phép thành l p cơ quan báo chí t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, ph i có ý ki n c a Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch ng nh n có i u ki n ho t ng báo chí và vi c xin phép ho t ng báo chí ó phù h p v i quy ho ch phát tri n báo chí c a a phương. i u 13. C p gi y phép ho t ng báo chí 1. B Văn hóa - Thông tin là cơ quan c p gi y phép ho t ng báo chí, ch u trách nhi m ki m tra y các i u ki n c a t ch c xin phép ho t ng báo chí trư c khi c p gi y phép. 2. Cơ quan báo chí mu n xu t b n các n phNm, phát sóng các chương trình không n m trong quy nh c a gi y phép ho t ng báo chí ã c p, ph i xin phép B Văn hóa - Thông tin. 3. T ch c không có cơ quan báo chí, mu n xu t b n c san ph i ư c B Văn hóa - Thông tin c p phép. 4. H sơ xin phép ho t ng báo chí và xu t b n c san theo quy nh và m u th ng nh t c a B Văn hóa - Thông tin. B Văn hóa - Thông tin quy nh m u h sơ, gi y phép, quy ch và hư ng d n th t c xin, c p gi y phép. 5. Trong trư ng h p không c p gi y phép thì ch m nh t là ba mươi (30) ngày k t ngày nh n ư c h sơ xin phép ho t ng báo chí, cơ quan qu n lý nhà nư c v báo chí ph i tr l i b ng văn b n, nói rõ lý do. T ch c b t ch i c p gi y phép có quy n khi u n i v i cơ quan có thNm quy n ho c kh i ki n t i Toà án. i u 14. Hi u l c c a gi y phép 1. Sau khi nh n ư c gi y phép ho t ng báo chí, cơ quan báo chí m i ư c thông báo trên các phương ti n thông tin i chúng, h p ng in, ưa lên m ng thông tin máy tính, phát sóng th nghi m. 2. Sau chín mươi (90) ngày, k t ngày gi y phép có hi u l c, n u cơ quan báo chí không ho t ng thì gi y phép không còn giá tr . Cơ quan c p gi y phép có trách nhi m thu l i gi y phép. N u mu n ti p t c ho t ng thì ph i làm th t c xin phép l i. 3. Cơ quan báo chí t m ng ng ho t ng ho c thôi không ho t ng n a, ph i báo trư c mư i (10) ngày b ng văn b n cho B Văn hóa - Thông tin; ph i t thông báo trên báo chí c a mình. Trư ng h p không ho t ng n a thì gi y phép b thu h i. 4. Thay i m t trong nh ng i u sau ây ph i xin phép B Văn hóa -Thông tin: a) Tên báo chí; b) Tôn ch , m c ích, kỳ h n xu t b n, i tư ng ph c v , ph m vi phát hành ch y u, ph m vi t a sóng, ngôn ng th hi n.
 11. 5. Thay i m t trong nh ng i u sau ây ph i xin phép cơ quan qu n lý nhà nư c v t ns : a) Lo i máy phát, công su t, th i gian, ph m vi t a sóng, nơi phát sóng, c i mk thu t c a ăng-ten phát; b) T n s ho c kênh t n s vô tuy n i n. 6. Thay i cách trình bày tên báo, khuôn kh , s trang, nơi in, thay i th i gian phát hành, th i gian, th i lư ng phát sóng, nơi phát sóng, tr s chính, ph i báo cáo b ng văn b n và ph i ư c B Văn hóa - Thông tin ng ý b ng văn b n. i u 15. Các n i dung ph i ghi trên trang m t, bìa m t, trang trong c a báo và t p chí 1. Trang m t c a báo, bìa m t c a t p chí: a) Tên báo chí; b) Tên cơ quan ch qu n (in dư i tên báo chí); c) S th t c a kỳ phát hành báo chí; d) Ngày, tháng, năm phát hành. 2. Trang trong c a báo, t p chí: a) S gi y phép, ngày c p, cơ quan c p gi y phép; b) a ch c a cơ quan báo chí, s i n tho i, telex, fax; c) H , tên T ng biên t p; d) Nơi in, khuôn kh , s trang; ) Kỳ h n xu t b n; e) Giá bán. i u 16. Lưu chi u báo chí 1. i tư ng: a) Báo chí xu t b n, lưu hành trên lãnh th nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam ph i n p lưu chi u trư c khi phát hành; b) Báo chí n p lưu chi u ph i ghi rõ: báo chí n p lưu chi u, s lư ng phát hành, ngày, gi n p lưu chi u, ch ký c a T ng biên t p ho c ngư i ư c y quy n. 2. Th i gian n p báo chí lưu chi u:
 12. a) Báo in xu t b n hàng ngày ph i n p lưu chi u trư c tám (8) gi sáng hàng ngày. b) Báo in không ra hàng ngày n p lưu chi u trư c khi phát hành sáu (6) ti ng ng h . c) Báo chí nư c ngoài ư c cơ quan có thNm quy n cho phép nh p phát hành r ng rãi ph i n p lưu chi u trư c khi phát hành mư i hai (12) ti ng ng h . 3. a i m và s lư ng báo chí n p lưu chi u: a) Báo chí lưu chi u n p cho: - B Văn hóa - Thông tin (C c Báo chí): sáu (6) b n (báo chí nư c ngoài nh p phát hành r ng rãi ch n p hai (2) b n). - S Văn hóa - Thông tin a phương nơi báo chí xu t b n: m t (1) b n. - Thư vi n qu c gia: theo th l lưu chi u văn hóa phNm; b) Báo chí không xu t b n Hà N i, n p lưu chi u cho B Văn hóa - Thông tin qua Bưu i n cùng m t lúc n p lưu chi u cho S Văn hóa - Thông tin a phương, tính th i gian n p lưu chi u theo d u tem Bưu i n; c) Báo chí ư c phép in l i, ph i n p lưu chi u như l n th nh t. 4. Báo chí n p lưu chi u qua bưu i n ph i ăng ký v i cơ quan bưu i n nơi báo chí xu t b n. Báo chí lưu chi u ư c chuy n nhanh nh t và y n cơ quan nh n lưu chi u. 5. Chương trình phát thanh, truy n hình ã phát sóng, báo i n t ã phát trên m ng ph i lưu gi văn b n t i cơ quan báo chí ít nh t sáu (6) tháng, lưu gi các phim, băng, ĩa ghi âm, ghi hình ã phát trên sóng, trên m ng ít nh t ba mươi (30) ngày. i u 17. Phát hành báo chí 1. Cơ quan báo chí th c hi n phát hành báo chí theo úng quy nh ghi trong gi y phép ho t ng báo chí. 2. Ngành bưu chính vi n thông có trách nhi m phát hành báo chí xu t b n trong nư c và báo chí nư c ngoài nh p vào Vi t Nam trên cơ s h p ng v i cơ quan báo chí và cơ quan ư c phép xu t nh p khNu báo chí úng v i quy nh ghi trong gi y phép. T ch c, cá nhân trong nư c có nhu c u t mua báo chí qua h th ng phát hành c a ngành bưu chính vi n thông thì ngành bưu chính vi n thông ký k t h p ng v i cơ quan báo chí áp ng nhu c u c a t ch c, cá nhân. Cư c phí v n chuy n n t ng vùng theo khung cư c phí phát hành do Chính ph quy nh. Cơ quan báo chí t phát hành m t ph n ho c toàn b ch u trách nhi m qu n lý tr c ti p m ng lư i phát hành c a mình ho t ng úng pháp lu t.
 13. Các t ch c, cá nhân tham gia phát hành báo chí ph i th c hi n y các quy nh c a Nhà nư c v phát hành báo chí. Trư ng h p có l nh thu h i c a B Văn hóa - Thông tin, thì các cơ quan báo chí, các t ch c, cá nhân tham gia phát hành báo chí, cơ quan ư c phép xu t nh p khNu báo chí, S Văn hóa - Thông tin và S Công an t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m th c hi n. Cơ quan báo chí ho c cơ quan ư c phép xu t nh p khNu báo chí ph i ch u chi phí cho vi c thu h i nh ng n phNm c a mình. 3. B Văn hóa - Thông tin cùng cơ quan qu n lý nhà nư c v bưu chính quy nh c th v phát hành báo chí in. B Văn hóa - Thông tin ch trì, ph i h p v i các cơ quan liên quan trình Th tư ng Chính ph quy nh m c khung cư c phí phát hành cho t ng khu v c trong c nư c nh m phát hành báo chí n các vùng có i u ki n kinh t - xã h i khó khăn, vùng có i u ki n kinh t - xã h i c bi t khó khăn, n c ng ng ngư i Vi t Nam nư c ngoài. 4. B Văn hoá - Thông tin quy nh c th v qu n lý n i dung thông tin thu, phát tr c ti p qua v tinh, qua m ng máy tính và thông tin phát l i c a ài phát thanh, ài truy n hình, cơ s Internet, Intranet c a các t ch c Vi t Nam, t ch c nư c ngoài cư trú t i Vi t Nam. 5. T ch c, cá nhân Vi t Nam và nư c ngoài ư c nh n y thác c a cơ quan báo chí, cơ s phát hành báo chí phát hành báo chí Vi t Nam ra nư c ngoài. 6. Báo chí xu t b n nư c ngoài phát hành vào Vi t Nam ph i ư c phép c a B Văn hóa - Thông tin. T ch c, cá nhân có nhu c u nh p khNu báo chí phi m u d ch ph i ư c B Văn hóa - Thông tin c p gi y phép. i u 18. Qu ng cáo trên báo chí Báo chí ư c ăng, phát qu ng cáo. Vi c ăng, phát qu ng cáo trên báo chí ph i tuân th các quy nh c a pháp lu t v qu ng cáo trên lãnh th nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam. i u 19. H p báo 1. T ch c, công dân mu n h p báo ph i báo trư c b ng văn b n ch m nh t là hai mươi tư (24) ti ng ng h trư c khi h p báo cho cơ quan qu n lý nhà nư c v báo chí: a) T ch c Trung ương thông báo cho B Văn hóa - Thông tin (C c Báo chí); b) T ch c, công dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương thông báo cho y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (S Văn hóa - Thông tin); N i dung h p báo ph i phù h p v i ch c năng, nhi m v và m c ích c a t ch c ó.
 14. 2. Vi c h p báo ch ư c t ch c khi cơ quan qu n lý nhà nư c v báo chí ng ý b ng văn b n trong th i h n ch m nh t là sáu (6) ti ng ng h trư c khi h p báo. 3. B Văn hóa - Thông tin, y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có quy n không ch p nh n ho c ình ch cu c h p báo n u th y có d u hi u vi ph m pháp lu t ho c n i dung h p báo vi ph m i u 10 Lu t Báo chí, i u 5 Ngh nh này. 4. Cơ quan, t ch c, oàn i bi u, cá nhân ngư i nư c ngoài t i Vi t Nam mu n h p báo ph i tuân theo các quy nh v ho t ng báo chí nư c ngoài t i Vi t Nam. Chương 6: KHEN THƯ NG VÀ X LÝ VI PH M i u 20. Khen thư ng 1. Cơ quan báo chí, nhà báo, t ch c và công dân có thành tích và c ng hi n vào ho t ng báo chí thì ư c khen thư ng theo các quy nh v khen thư ng c a Nhà nư c. 2. Chính ph h tr ngân sách trao t ng gi i thư ng báo chí hàng năm cho các tác phNm báo chí xu t s c. i u 21. X lý vi ph m Cơ quan báo chí; cơ quan ch qu n báo chí; ngư i ng u cơ quan báo chí, nhà báo, ngư i ho t ng nghi p v báo chí; t ch c, cá nhân khác có các hành vi vi ph m pháp lu t v báo chí, thì tùy theo tính ch t, m c vi ph m mà b x lý k lu t, x ph t hành chính ho c b truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t. Vi c x ph t hành chính ph i tuân theo các quy nh t i Ngh nh s 31/2001/N -CP ngày 26 tháng 6 năm 2001 c a Chính ph v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c văn hóa - thông tin. i u 22. ThNm quy n x lý vi ph m 1. B Văn hóa - Thông tin có thNm quy n x lý các vi ph m hành chính trong ho t ng báo chí c a t ch c, cá nhân trong c nư c. 2. U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có thNm quy n x lý các vi ph m hành chính trong ho t ng báo chí c a t ch c, cá nhân a phương. Trư ng h p Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương x lý không th a áng thì B trư ng B Văn hóa - Thông tin quy t nh hình th c x lý thích h p. 3. B Văn hóa - Thông tin quy t nh vi c thu h i, t ch thu n phNm, băng ĩa ghi âm, ghi hình; ình b n t m th i ho c thu h i gi y phép ho t ng báo chí; thu h i th nhà báo.
 15. Trong trư ng h p khNn c p, Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có quy n ra l nh t m th i và ph i báo cáo ngay cho B trư ng B Văn hóa - Thông tin xem xét và ra quy t nh chính th c. 4. ThNm quy n x ph t vi ph m hành chính theo Ngh nh s 31/2001/N -CP ngày 26 tháng 6 năm 2001 c a Chính ph v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c văn hóa - thông tin. Chương 7: I U KHO N THI HÀNH i u 24. 1. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ký và thay th Ngh nh s 133/H BT ngày 20 tháng 4 năm 1992 c a H i ng B trư ng (nay là Chính ph ) quy nh chi ti t thi hành Lu t Báo chí ngày 28 tháng 12 năm 1989. 2. Nh ng quy nh trư c ây trái v i quy nh c a Ngh nh này u bãi b . i u 25. Ho t ng báo chí Vi t Nam liên quan n nư c ngoài và ho t ng báo chí nư c ngoài t i Vi t Nam th c hi n theo các quy nh hi n hành c a pháp lu t. i u 26. B Văn hóa - Thông tin ch trì, ph i h p v i các cơ quan h u quan hư ng d n thi hành Ngh nh này. i u 27. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản