Nghị định số 65/2009/NĐ-CP

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:25

0
161
lượt xem
27
download

Nghị định số 65/2009/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 65/2009/NĐ-CP do Chính phủ ban hành để sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2003/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2003 quy định về tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với quân nhân tại ngũ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 65/2009/NĐ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------ Đ c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 65/2009/NĐ-CP Hà N i, ngày 31 tháng 07 năm 2009 NGH Đ NH S A Đ I, B SUNG M T S ĐI U C A NGH Đ NH S 123/2003/NĐ-CP NGÀY 22 THÁNG 10 NĂM 2003 QUY Đ NH V TIÊU CHU N V T CH T H U C N Đ I V I QUÂN NHÂN T I NGŨ CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Nghĩa v quân s ngày 30 tháng 12 năm 1981, đã đư c s a đ i b sung năm 1990, năm 1994 và năm 2005; Căn c Lu t Sĩ quan Quân đ i nhân dân Vi t Nam ngày 21 tháng 12 năm 1999, đã đư c s a đ i, b sung năm 2008; Xét đ ngh c a B trư ng B Qu c phòng, NGH Đ NH Đi u 1. S a đ i, b sung m t s đi u c a Ngh đ nh s 123/2003/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2003 quy đ nh v tiêu chu n v t ch t h u c n đ i v i quân nhân t i ngũ, v i n i dung sau đây: 1. Đi u 9 đư c s a đ i, b sung như sau: “Đi u 9. Tiêu chu n trang b , d ng c y t 1. Tiêu chu n trang b , d ng c y t đư c trang b l n đ u và trang b thay th hàng năm. 2. Tiêu chu n trang b , d ng c y t đư c trang c p theo t ng lo i hình cơ s y t trong Quân đ i. a. Đ i v i b nh vi n lo i đ c bi t c a Quân đ i thì đư c trang b tương đương b nh vi n h ng đ c bi t c a B Y t . b. Đ i v i b nh vi n lo i 1 c a Quân đ i thì đư c trang b tương đương b nh vi n h ng 1 c a B Yt . c. Đ i v i b nh vi n lo i 2 c a Quân đ i thì đư c trang b tương đương b nh vi n h ng 2 c a B Yt . d. Đ i v i vi n chuyên ngành c a Quân đ i thì đư c trang b theo quy ho ch và yêu c u nhi m v c th . đ. Nh ng b nh vi n chuyên ngành hàng năm đư c c p m t kho n ngân sách tương đương ngân sách thu c, bông băng, hóa ch t theo cùng năm k ho ch (ngoài ngân sách trang b m i).” 2. Đi u 11 đư c s a đ i, b sung như sau: “Đi u 11. Đ nh m c s d ng nư c s ch trong sinh ho t Đ nh m c s d ng nư c s ch trong sinh ho t b o đ m đ tiêu chu n là 130 - 150 lít nư c sinh ho t cho m i ngư i/ngày, áp d ng cho đ a bàn có ngu n nư c s ch. Nh ng đơn v đóng quân trên đ a bàn chưa có ngu n nư c s ch dùng chung, tùy theo đi u ki n th c t có th đư c trang b máy móc đ khai thác ngu n nư c s ch ho c đ u tư xây d ng công trình ph c v nư c sinh ho t, b o đ m đ 130 đ n 150 lít cho m i ngư i/ngày. Đ nh m c s d ng nư c s ch cho các b nh vi n trong Quân đ i đư c b o đ m đ tiêu chu n là 250 lít/giư ng b nh/ngày đêm.”
 2. 3. Đi u 14 đư c s a đ i, b sung như sau: “Đi u 14. Đ nh m c s d ng đi n năng Đ nh m c s d ng đi n năng trong Quân đ i g m có đ nh m c s d ng đi n năng cho sinh ho t, làm vi c; đ nh m c s d ng đi n năng cho ch huy s n sàng chi n đ u; đ nh m c s d ng đi n năng cho b o đ m k thu t; đ nh m c s d ng đi n năng cho b o đ m h u c n; đ nh m c s d ng đi n năng cho đào t o; đ nh m c s d ng đi n năng cho phòng ch ng d ch và khám ch a b nh. Các đơn v bi n đ o, đ n biên phòng, vùng cao, vùng xa và các đơn v đóng quân trên đ a bàn chưa có ngu n đi n t lư i đi n qu c gia, đư c trang b h th ng máy phát đi n có công su t đáp ng yêu c u chi u sáng và phù h p v i quân s biên ch c a t ng đơn v . Gi máy phát đi n t i thi u là 6 gi /ngày.” 4. Đi u 15 đư c s a đ i, b sung như sau: “Đi u 15. Danh m c 1. Ban hành kèm theo Ngh đ nh này các Danh m c chi ti t v m t s tiêu chu n v t ch t h u c n cơ b n đ i v i quân nhân t i ngũ: a. Danh m c s 01: Tiêu chu n quân trang c a h sĩ quan, binh sĩ. b. Danh m c s 02: Tiêu chu n quân trang c a sĩ quan và quân nhân chuyên nghi p. c. Danh m c s 03: Tiêu chu n nhu y u ph m. d. Danh m c s 04: Tiêu chu n thu c, bông băng, hóa ch t. đ. Danh m c s 05: Tiêu chu n trang b quân y và quân trang nghi p v . e. Danh m c s 06: Tiêu chu n trang b phương ti n nhóm 1 và trang b b o h phòng ch ng vũ khí hóa h c, sinh h c, nguyên t (NBC). g. Danh m c s 07: Tiêu chu n t p chi v sinh. h. Danh m c s 08: Tiêu chu n di n tích , làm vi c, sinh ho t công c ng và m t s công trình ph tr khác trong doanh tr i. i. Danh m c s 09: Đ nh m c tiêu chu n doanh c . k. Danh m c s 10: Đ nh m c s d ng đi n năng. 2. Ngoài nh ng tiêu chu n v t ch t đã có Danh m c kèm theo Ngh đ nh này, m t s tiêu chu n v t ch t khác không th hi n b ng Danh m c như: a. Các m c ăn c a quân ch ng, binh ch ng, ăn b i dư ng b nh lý, ăn b i dư ng trong hu n luy n chi n đ u, tr c s n sàng chi n đ u, di n t p, phòng ch ng thiên tai và nhi m v khác. b. Quân trang nghi p v , quân trang tăng thêm. c. Trang b nhà ăn, nhà b p. d. Trang b quân nhu chi n đ u và hu n luy n dã ngo i. B trư ng B Qu c phòng quy đ nh c th các tiêu chu n quy đ nh t i kho n 2 Đi u này. 3. Tiêu chu n v t ch t h u c n đ i v i quân nhân t i ngũ đư c b o đ m theo nguyên t c: l y tiêu chu n v đ nh lư ng làm cơ s chính; v giá tr , theo tiêu chu n k thu t c a t ng lo i v t ch t và giá t ng th i đi m (giá trung bình hàng năm) đ tính ngân sách b o đ m; nh ng trang thi t b ph i mua b ng ngo i t thì tính theo t giá quy đ i ngo i t t ng th i đi m; nh ng lo i không tính đư c tiêu chu n v lư ng thì l y giá th i đi m ban hành Ngh đ nh này đ đi u ch nh theo ch s trư t giá hàng năm theo thông báo c a Nhà nư c. Đ i v i đ nh m c tiêu chu n v t ch t quân y b o đ m cho quân nhân t i ngũ đư c tính tương đương m c b o hi m y t chi tr cùng th i đi m c ng v i y u t đ c thù trong lĩnh v c ho t đ ng quân s . Giao cho B trư ng B Qu c
 3. phòng quy t đ nh đi u ch nh ch s “trư t giá” cho các cơ quan, đơn v tr c thu c B Qu c phòng. 4. Trong trư ng h p c n thi t, B trư ng B Qu c phòng trình Th tư ng Chính ph s a đ i, b sung các Danh m c chi ti t t i kho n 1 Đi u này. Đi u 2. Hi u l c thi hành Ngh đ nh này có hi u l c thi hành k t ngày 15 tháng 9 năm 2009. Các tiêu chu n v v t ch t h u c n đ i v i quân nhân t i ngũ quy đ nh t i Ngh đ nh này đư c th c hi n t ngày 01 tháng 9 năm 2009. Đi u 3. Trách nhi m hư ng d n B Qu c phòng ch trì, ph i h p v i B Tài chính, B K ho ch và Đ u tư và các B , ngành khác có liên quan hư ng d n vi c áp d ng các tiêu chu n v t ch t h u c n theo t ng m c c th và cho t ng đ i tư ng quân nhân t i ngũ, theo các đ a bàn khác nhau cho phù h p v i đ c thù trong Quân đ i. Đi u 4. Trách nhi m thi hành Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh đ nh này. TM. CHÍNH PH TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương Đ ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - VP BCĐ TW v phòng, ch ng tham nhũng; - HĐND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a Đ ng; Nguy n T n Dũng - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i đ ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - y ban Giám sát tài chính Qu c gia; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các đoàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, C ng TTĐT, các V , C c, đơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: VT, NC (5b). DANH M C S 01 TIÊU CHU N QUÂN TRANG C A H SĨ QUAN - BINH SĨ (Ban hành kèm Ngh đ nh s 65/2009/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2009 c a Chính ph ) STT Tên quân trang Đơn v tính S lư ng Niên h n A. Quân trang thư ng xuyên c p cho cá nhân 1 Quân ph c thư ng dùng b 1 1 năm 2 Quân ph c dã chi n b 1 1 năm 3 Qu n áo thư ng ph c khi ra quân (1) b 1
 4. 4 Áo xuân thu cái 1 1 năm 5 Áo lót cái 2 1 năm 6 Qu n lót cái 2 1 năm 7 Khăn m t cái 2 1 năm 8 Bít t t đôi 2 1 năm 9 Gi y v i cao c đôi 1 1 năm 10 Gh t dã chi n đôi 1 1 năm 11 Dép nh a đôi 1 1 năm 12 Chi u cá nhân cái 1 1 năm 13 Mũ c ng cái 1 2 năm 14 Mũ kê pi cái 1 3 năm 15 Mũ m m cái 1 3 năm 16 Ba lô + túi lót cái 1 4 năm 17 V chăn cá nhân cái 1 4 năm 18 Màn cá nhân cái 1 4 năm 19 G i cá nhân cái 1 3 năm 20 Dây lưng dã chi n cái 1 5 năm 21 Dây lưng nh cái 1 3 năm 22 Quân hi u cái 3 3 năm 23 Cành tùng kép cái 1 3 năm 24 Phù hi u đ ng b (2) đôi 2 2 năm 25 C p hi u đ ng b (3) đôi 2 2 năm 26 Ni lon mưa t m 1 1 năm B. Quân trang ch ng rét I. Khu v c rét đ m 1 Áo m cái 1 3 năm 2 Mũ bông + quân hi u cái 1 3 năm 3 Ru t chăn bông cái 1 4 năm 4 Đ mn m cái 1 4 năm 5 Qu n áo thu đông b 1 2 năm II. Vùng rét 1 1 Áo m cái 1 3 năm 2 Ru t chăn bông cái 1 4 năm 3 Đ mn m cái 1 4 năm 4 Qu n áo thu đông b 1 2 năm III. Vùng rét 2
 5. 1 Áo m cái 1 3 năm 2 Ru t chăn bông cái 1 4 năm 3 Qu n áo thu đông b 1 2 năm DANH M C S 02 TIÊU CHU N QUÂN TRANG C A SĨ QUAN, QUÂN NHÂN CHUYÊN NGHI P (Ban hành kèm Ngh đ nh s 65/2009/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2009 c a Chính ph ) STT Tên quân trang Đơn v tính S lư ng Niên h n A. Quân trang l ph c c p cho cá nhân 1 L ph c đông (4) xu t 1 4 năm 2 L ph c hè (5) xu t 1 4 năm 3 Ca ra vát l ph c cái 1 3 năm 4 Mũ kêpi l ph c đ ng b (6) cái 1 3 năm 5 Cành tùng đơn đôi 1 3 năm 6 C p hi u đ ng b (7) b 1 3 năm 7 Gi y l ph c đôi 1 2 năm 8 Dây chi n th ng cái 1 5 năm B. Quân trang thư ng xuyên c p cho cá nhân 1 Quân ph c đông ho c hè (8) xu t 1 1 năm 2 Áo m c giao th i cái 1 2 năm 3 Áo xuân thu cái 1 1 năm 4 Áo khoác quân s (9) cái 1 5 năm 5 Áo lót cái 2 1 năm 6 Qu n lót cái 2 1 năm 7 Khăn m t cái 2 1 năm 8 Bít t t đôi 2 1 năm 9 Gi y da đôi 1 1 năm 10 Dép nh a đôi 1 1 năm 11 Chi u cá nhân cái 1 1 năm 12 Áo m cái 1 3 năm 13 Áo mưa cái 1 3 năm 14 Mũ c ng cái 1 2 năm 15 Mũ kê pi đ ng b (6) cái 1 3 năm 16 Mũ m m cái 1 3 năm 17 Ba lô + túi lót cái 1 4 năm 18 V chăn cá nhân cái 1 4 năm
 6. 19 Màn cá nhân cái 1 4 năm 20 G i cá nhân cái 1 3 năm 21 Dây lưng nh cái 1 3 năm 22 Quân hi u cái 2 3 năm 23 C p hi u đ ng b (7) đôi 1 2 năm 24 N n phù hi u + hình binh ch ng đôi 1 2 năm 25 Ca ra vát cái 1 2 năm 26 K p ca ra vát cái 1 2 năm C. Quân trang ch ng rét I. Khu v c rét đ m 1 Mũ bông cái 1 3 năm 2 Ru t chăn bông cái 1 4 năm 3 Đ mn m cái 1 4 năm 4 Qu n áo thu đông b 1 2 năm II. Vùng rét 1 1 Ru t chăn bông cái 1 4 năm 2 Đ mn m cái 1 4 năm 3 Qu n áo thu đông b 1 2 năm III. Vùng rét 2 1 Ru t chăn bông cái 1 4 năm 2 Qu n áo thu đông b 1 2 năm Ghi chú: A. Đ i v i h sĩ quan, binh sĩ: (1) Khi ra quân ch c p 1 b qu n áo thư ng ph c (2) Phù hi u đ ng b g m: N n phù hi u, hình binh ch ng và sao (3) C p hi u đ ng b g m: N n c p hi u và cúc ch t. B. Đ i v i h sĩ quan, chi n sĩ nghĩa v 18 tháng: Đư c c p cho c th i gian t i ngũ 06 m t hàng sau: - 02 b quân ph c thư ng dùng. - 02 b quân ph c dã chi n. - 02 đôi giày v i cao c . - 02 đôi gh t dã chi n. - 04 đôi bít t t. - 03 quân hi u. Các m t hàng còn l i (s lư ng và niên h n) c p theo quy đ nh. C. Đ i v i sĩ quan, quân nhân chuyên nghi p:
 7. I. V l ph c: (4) L ph c đông: 01 xu t l ph c đông nam, n g m: 01 b qu n áo l ph c và 01 áo sơ mi chít g u dài tay. (5) L ph c hè: - 01 xu t l ph c hè nam g m: 01 áo l ph c và 01 qu n l ph c. - 01 xu t l ph c hè n g m: 01 áo l ph c, 01 váy l ph c và 01 qu n t t. (6) Mũ kê pi đ ng b g m: mũ kê pi, quân hi u, cành tùng kép. (7) C p hi u đ ng b g m: n n c p hi u, sao, g ch và cúc ch t. II. V quân trang thư ng xuyên: (8) 01 xu t quân ph c đông g m: 01 b qu n áo đông + 01 áo chít g u dài tay; 01 xu t quân ph c hè g m: 02 qu n dài + 01 áo ng n tay ho c 01 qu n dài + 02 áo ng n tay. (9) Áo khoác quân s : c p cho đ i tư ng sĩ quan c p tá tr lên. D. Đ i v i vùng rét và quân trang ch ng rét: 1. Khu v c rét đ m: ngoài tiêu chu n trên, m i ngư i đư c mư n thêm 01 ru t chăn bông. 2. M t s huy n thu c vùng rét 1 giáp khu v c rét đ m đư c c p mũ bông g m: Mư ng Tè (t nh Lai Châu); Quỳnh Nhai, Phù Yên (t nh Sơn La); Na Hang, Sơn Dương, Chiêm Hóa (t nh Tuyên Quang); L c Yên, Văn Yên, B o Yên, Tr m T u (t nh Yên Bái); V Xuyên (t nh Hà Giang); Văn Bàn, Bát Xát (t nh Lào Cai); th xã B c C n, Ch M i, B ch Thông (t nh B c C n); H u Lũng, Chi Lăng (t nh L ng Sơn); L c Ng n, Yên Th (t nh B c Giang); Thanh Sơn, Thanh Th y (t nh Phú Th ); Võ Nhai, Đ nh Hóa (t nh Thái Nguyên); Móng Cái, H i Hà, Bình Liêu, Tiên Yên, Ba Ch (t nh Qu ng Ninh). DANH M C S 03 TIÊU CHU N NHU Y U PH M (Ban hành kèm Ngh đ nh s 65/2009/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2009 c a Chính ph ) STT Tên v t ph m Tiêu chu n 1 Đư ng k t tinh 01 kg/ngư i/tháng 2 Xà phòng gi t 0,5 kg/ngư i/tháng 3 Xà phòng t m 01 bánh/ngư i/tháng 4 D ug iđ u 200 ml/ngư i/quý 5 Kem đánh răng 01 ng/ngư i/quý 6 Bàn ch i răng 01 cái/ngư i/quý 7 Bàn c o 01 cái/ngư i/năm 8 Lư i dao c o 02 cái/ngư i/tháng 9 Bút bi 01 cái/ngư i/tháng 10 Gi y vi t thư 04 t /ngư i/tháng 11 Phong bì thư 04 cái/ngư i/tháng 12 Tem thư 04 cái/ngư i/tháng 13 Khăn mùi xoa 02 cái/ngư i/năm
 8. 14 Chè khô 100 gam/ngư i/tháng 15 Bánh k o 200 gam/ngư i/tháng 16 Ch khâu 01 cu n/ngư i/năm 17 Kim khâu 05 cái/ngư i/năm 18 B tl a 01 cái/ngư i/quý 19 Đèn pin 01 cái/ngư i/năm 20 Pin đèn 04 đôi/ngư i/năm DANH M C S 04 TIÊU CHU N THU C, BÔNG BĂNG HÓA CH T (Ban hành kèm Ngh đ nh s 65/2009/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2009 c a Chính ph ) STT Lo i tiêu chu n và đ i tư ng b o đ m Đơn v tính Tiêu chu n, đ nh m c 1 Thu c, bông băng dùng t i đơn v - Đ i tư ng hư ng lương + Cán b cao c p đ ng/ngư i/năm 500.000 + Cán b trung c p đ ng/ngư i/năm 400.000 + Cán b sơ c p đ ng/ngư i/năm 300.000 - Đ i tư ng hư ng ph c p đ ng/ngư i/năm 100.000 2 Thu c, bông băng dùng cho giư ng b nh - Giư ng b nh vi n lo i đ c bi t (tương đ ng/giư ng/năm 46.000.000 đương h ng đ c bi t c a B Y t ) - Giư ng b nh vi n lo i 1 (tương đương h ng đ ng/giư ng/năm 40.000.000 1c aB Yt ) - Giư ng b nh vi n lo i 2 (tương đương h ng đ ng/giư ng/năm 24.000.000 2c aB Yt ) - Giư ng b nh xá đ ng/giư ng/năm 8.000.000 - Giư ng an dư ng đ ng/giư ng/năm 450.000 3 Thu c khám b nh - Khám b nh vi n lo i đ c bi t và Vi n Y h c đ/ngư i/l n khám 130.000 c truy n Quân đ i - Khám b nh vi n lo i 1 đ/ngư i/l n khám 110.000 - Khám b nh vi n lo i 2 đ/ngư i/l n khám 80.000 - Khám b nh xá đ/ngư i/l n khám 30.000 4 Thu c b tr quân binh ch ng (ngoài tiêu chu n thu c thư ng xuyên cho m i quân nhân) - Đ c công, trinh sát, tr c th ra đa, tình báo, đ ng/ngư i/năm 120.000 ti p xúc đ c h i, biên gi i, đ o g n, b đ i tàu m t nư c
 9. - Trinh sát đi n t đ ng/ngư i/năm 150.000 - Phi công, th l n, tàu ng m đ ng/ngư i/năm 650.000 - N quân nhân đ ng/ngư i/năm 40.000 - B đ i Trư ng sa - DK đ ng/ngư i/năm 310.000 - B đ i Biên phòng đ ng/ngư i/năm 210.000 - Chi phí khám s c kho th c hi n Lu t Nghĩa đ ng/ngư i/năm 65.000 v quân s và tuy n sinh quân s 5 Thu c và hóa ch t phòng ch ng d ch đ ng/ngư i/năm 10.000 6 Hóa ch t, sinh v t ph m cho vi n chuyên ngành - Vi n v sinh phòng d ch Quân đ i đ ng/đơn v /năm 1.000.000.000 - Vi n và các trung tâm nghiên c u chuyên đ ng/đơn v /năm 600.000.000 ngành - Đ i v sinh phòng d ch đ ng/đơn v /năm 200.000.000 7 N i dung liên quan đ n b o đ m khác - Ch ng th i ghép th n đ ng/B.nhân/năm 90.000.000 - Th n nhân t o đ ng/B.nhân/năm 46.000.000 - Th m phân phúc m c đ ng/B.nhân/năm 88.000.000 - Chi phí khám s c kho đ nh kỳ cho cán b (hóa ch t xét nghi m, phim X-quang…) + Cán b cao c p, phi công, th l n, tàu đ ng/ngư i/năm 500.000 ng m + Cán b trung c p, lao đ ng đ c h i (đ i đ ng/ngư i/năm 200.000 tư ng theo quy đ nh c a B LĐ-TBXH), đ c công, trinh sát, tr c th , ra đa, tình báo, biên gi i, đ o g n, b đ i tàu m t nư c + Cán b sơ c p đ ng/ngư i/năm 100.000 Ghi chú: B o đ m trên nguyên t c: b o đ m cho m t giư ng b nh Quân đ i b ng ngân sách b o hi m y t chi tr cho m t giư ng b nh cùng th i đi m c ng v i y u t đ c thù quân s . DANH M C S 05 TIÊU CHU N TRANG B QUÂN Y VÀ QUÂN TRANG NGHI P V (Ban hành kèm Ngh đ nh s 65/2009/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2009 c a Chính ph ) Lo i tiêu chu n và đ i tư ng b o đ m Tiêu chu n đ nh m c Ghi chú (đ ng/đơn v /năm) 1. Trang b l n đ u (trong đó có c doanh c ) - Quân y đ i đ i 600.000 - Quân y ti u đoàn 20.000.000 - Đ i đ i quân y c p trung đoàn, l đoàn và 2.000.000.000
 10. tương đương - Ti u đoàn quân y c p sư đoàn và tương 3.000.000.000 đương - Đ i v sinh phòng d ch 3.000.000.000 - B nh vi n lo i đ c bi t Đư c trang b tương đương b nh vi n h ng đ c bi t c a B Y t - B nh vi n lo i 1 Đư c trang b tương đương b nh vi n h ng 1 c a B Y t - B nh vi n lo i 2 Đư c trang b tương đương b nh vi n h ng 2 c a B Y t - Vi n chuyên ngành Đư c trang b tương đương vi n chuyên ngành c a B Y t và nh ng trang thi t b đ c thù y h c quân s 2. Trang b thay th hàng năm (tính giá tr Trang b thay th hàng năm % so v i b o đ m l n đ u mua m i đ i v i tính giá tr % so v i b o đ m t ng lo i máy, trang b d ng c y t mua b l n đ u (t l %) sung hàng năm) - Quân y đ i đ i 50% - Quân y ti u đoàn 20% - B nh vi n; vi n chuyên ngành; đ i VSPD; 15% dQYf; cQYe, l và tương đương 3. D ng c , v t tư tiêu hao Tiêu chu n đ nh m c - B nh vi n lo i đ c bi t 10.000.000 đ ng/giư ng/năm - B nh vi n lo i 1 7.000.000 đ ng/giư ng/năm - B nh vi n lo i 2 và vi n nghiên c u có 4.000.000 đ ng/giư ng/năm giư ng - B nh xá 1.000.000 đ ng/giư ng/năm - Vi n nghiên c u chuyên ngành 400.000.000 đ ng/đơn v /năm - Đ i v sinh phòng d ch 60.000.000 đ ng/đơn v /năm 4. S a ch a b o trì, b o dư ng - B nh vi n lo i đ c bi t 10.000.000 đ ng/giư ng/năm - B nh vi n lo i 1 7.000.000 đ ng/giư ng/năm - B nh vi n lo i 2 và vi n nghiên c u có 5.000.000 đ ng/giư ng/năm giư ng - B nh xá 2.000.000 đ ng/giư ng/năm - Vi n nghiên c u chuyên ngành 500.000.000 đ ng/đơn v /năm - Đ i v sinh phòng d ch 70.000.000 đ ng/đơn v /năm - Kho chi n lư c 800.000.000 đ ng/đơn v /năm - Kho quân khu, quân đoàn, quân ch ng 100.000.000 đ ng/đơn v /năm - Kho binh ch ng, t ng c c, h c vi n, nhà 25.000.000 đ ng/đơn v /năm
 11. trư ng 5. Tiêu chu n ki m đ nh trang b - B nh vi n lo i đ c bi t 200.000.000 đ ng/đơn v /năm - B nh vi n lo i 1 150.000.000 đ ng/đơn v /năm - B nh vi n lo i 2, vi n nghiên c u có 100.000.000 đ ng/đơn v /năm giư ng - Vi n nghiên c u chuyên ngành 50.000.000 đ ng/đơn v /năm - Đ i v sinh phòng d ch 30.000.000 đ ng/đơn v /năm - B nh xá 5.000.000 đ ng/đơn v /năm 6. Lo i tiêu chu n đ v i nghi p v * Nhân viên quân y: - Nhân viên quân y đơn v , b nh vi n, vi n 150.000 đ ng/ngư i/năm nghiên c u, b nh xá, đoàn an dư ng, đi u dư ng * B nh nhân - B nh vi n lo i đ c bi t, lo i 1, lo i 2 và các 800.000 đ ng/giư ng/năm vi n nghiên c u có giư ng - B nh xá 350.000 đ ng/giư ng/năm * Bu ng k thu t - Tuy n b nh vi n: + B nh vi n lo i đ c bi t, b nh vi n lo i 1 350.000 đ ng/giư ng/năm + B nh vi n lo i 2 250.000 đ ng/giư ng/năm - Tuy n đơn v : + Đ i đ i quân y c p trung đoàn và tương 4.000.000 đ ng/đơn v /năm đương + Ti u đoàn quân y c p sư đoàn và tương 10.000.000 đ ng/đơn v /năm đương + Đ i v sinh phòng d ch 4.000.000 đ ng/đơn v /năm - Vi n, trung tâm nghiên c u chuyên ngành 25.000.000 đ ng/đơn v /năm DANH M C S 06 TIÊU CHU N PHƯƠNG TI N NHÓM 1 VÀ TRANG B B O H PHÒNG CH NG VŨ KHÍ HÓA H C, SINH H C, NGUYÊN T (Ban hành kèm Ngh đ nh s 65/2009/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2009 c a Chính ph ) STT Lo i tiêu chu n và đ i tư ng b o đ m Đơn v tính Tiêu chu n đ nh m c A Xe chuyên d ng I. Xe chuy n thương có trang b máy đi u hòa 1 Ti u đoàn QY/fBB (b nh xá fBB), đ i đi u tr cái/đơn v /10 năm 2
 12. vùng H i quân 2 Đ i đ i QY/eBB (b nh xá eBB) và tương cái/đơn v /10 năm 1 đương, b nh xá h c vi n, nhà trư ng 3 Vi n v sinh phòng d ch Quân đ i cái/đơn v /10 năm 5 4 Trung tâm Y t d phòng phía Nam, Đ i v sinh cái/đơn v /10 năm 3 phòng d ch/Quân khu 5 5 Đ i v sinh phòng d ch quân khu, quân đoàn cái/đơn v /10 năm 2 còn l i 6 B nh vi n lo i đ c bi t cái/80 giư ng/10 năm 1 7 B nh vi n lo i 1 cái/70 giư ng/10 năm 1 8 B nh vi n lo i 2 cái/50 giư ng/10 năm 1 II. Xe labo xét nghi m 1 Vi n v sinh phòng d ch Quân đ i cái/đơn v /10 năm 2 2 Trung tâm Y t d phòng phía Nam, Đ i v sinh cái/đơn v /10 năm 1 phòng d ch/Quân khu 5 III. Xe kh trùng t y u có h p s y (DDA) 1 Vi n v sinh phòng d ch Quân đ i cái/đơn v /10 năm 3 2 Trung tâm Y t d phòng phía Nam cái/đơn v /10 năm 2 3 Đ i v sinh phòng d ch các đơn v cái/đơn v /10 năm 1 B H th ng trang b phòng h phòng ch ng vũ Đ ng b khí NBC 1 Đ ng b c p 3 - Vi n v sinh phòng d ch Quân đ i đ ng b /đơn v /10 năm 12 - Trung tâm Y t d phòng phía Nam đ ng b /đơn v /10 năm 6 - Đ i v sinh phòng d ch/Quân khu 5 đ ng b /đơn v /10 năm 6 2 Đ ng b c p 2 - Vi n v sinh phòng d ch Quân đ i đ ng b /đơn v /10 năm 24 - Trung tâm Y t d phòng phía Nam đ ng b /đơn v /10 năm 12 - Đ i v sinh phòng d ch/Quân khu 5 đ ng b /đơn v /10 năm 12 DANH M C S 07 TIÊU CHU N T P CHI V SINH (Ban hành kèm Ngh đ nh s 65/2009/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2009 c a Chính ph ) STT Lo i tiêu chu n và đ i tư ng b o đ m Đơn v tính Tiêu chu n Ghi chú đ nh m c I. Tiêu chu n t p chi v sinh 1 B đ i đ t li n, h i đ o đ ng/ngư i/năm 50.000 2 B đ i Trư ng Sa đ ng/ngư i/năm 200.000
 13. 3 Gi y v sinh cho h sĩ quan, chi n sĩ cu n/ngư i/tháng 2 4 V sinh phi công, v sinh đ m b o đ ng/ngư i/năm 300.000 tàu ng m, th l n, ngư i nhái 5 V sinh h m tàu đ ng/ngư i/năm 100.000 6 B nh xá, Đ i đi u tr đ ng/giư ng/năm 450.000 7 B nh vi n lo i đ c bi t đ ng/giư ng/năm 3.000.000 8 B nh vi n lo i 1 đ ng/giư ng/năm 2.700.000 9 B nh vi n lo i 2 đ ng/giư ng/năm 2.000.000 10 An đi u dư ng đ ng/giư ng/năm 300.000 11 Vi n chuyên ngành, trung tâm nghiên đ ng/đơn v /năm 200.000.000 c u 12 Đ i v sinh phòng d ch đ ng/đơn v /năm 80.000.000 13 Quân y đ i đ i, ti u đoàn đ ng/đơn v /năm 700.000 II. X lý ch t th i, rác th i 1 Đơn v đóng quân thành ph , th xã đ ng/ngư i/năm 48.000 2 Đ a bàn còn l i đ ng/ngư i/năm 24.000 3 B nh vi n đ ng/giư ng/năm 1.000.000 4 B nh xá đ ng/giư ng/năm 300.000 5 Đoàn an dư ng đ ng/giư ng/năm 700.000 DANH M C S 08 TIÊU CHU N DI N TÍCH , LÀM VI C, SINH HO T CÔNG C NG VÀ M T S CÔNG TRÌNH PH TR KHÁC TRONG DOANH TR I (Ban hành kèm Ngh đ nh s 65/2009/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2009 c a Chính ph ) I. TIÊU CHU N DI N TÍCH 2 STT Đ i tư ng - Danh m c Tiêu chu n m (di n tích /ngư i) 1 H sĩ quan, chi n sĩ - Giư ng 1 t ng 4,5 - Giư ng 2 t ng 2,8 2 C p úy và tương đương 6,0 3 C p thi u tá, trung tá và tương đương 8,0 4 C p thư ng tá, đ i tá và tương đương 9,0 5 C p tư ng và tương đương 18,0 II. TIÊU CHU N DI N TÍCH LÀM VI C 2 STT Đ i tư ng - Danh m c Tiêu chu n m (di n tích làm vi c/ngư i) A. Cán b ch huy
 14. 1 Ch huy trung đ i 6 2 Ch huy đ i đ i, ti u đoàn và tương đương - Ch huy đ i đ i và tương đương 9 - Ch huy ti u đoàn và tương đương 12 3 Ch huy trung đoàn, trư ng, phó phòng c p c c 18 ÷ 24 4 Ch huy sư đoàn, l đoàn, c c và tương đương 30 ÷ 40 5 Ch huy t ng c c, quân khu, quân đoàn, quân 40 ÷ 50 ch ng, binh ch ng và tương đương 6 Th trư ng và ch c danh tương đương 50 ÷ 60 7 B trư ng 65 ÷ 75 B. Sĩ quan, công nhân viên, h sĩ quan chuyên trách 1 Chuyên viên cao c p 18 ÷ 24 2 Sĩ quan không gi ch c v 8 3 Công nhân viên qu c phòng 6 4 H sĩ quan 4,5 III. TIÊU CHU N DI N TÍCH M T S CÔNG TRÌNH CÔNG C NG VÀ PH TR KHÁC 2 STT Đ i tư ng - Danh m c Tiêu chu n m Ghi chú s d ng A. Đ i đ i và tương đương 1 Phòng giao ban đ i đ i 18 2 2 Phòng sinh ho t chung 0,8m /ngư i 3 Kho đ i đ i 18 4 Kho trung đ i 9 K c t áo chi n thu t B. Ti u đoàn và tương đương 1 Phòng h p và giao ban 36 2 Phòng H Chí Minh - Có đ biên ch 54 - Đơn v đ c l p có quân 54 Đơn v đ c l p dư i 100 ngư i b trí s trên 100 ngư i k t h p trong phòng sinh ho t chung 3 Phòng tr c ban 9 4 Phòng quân y 18 C. Trung đoàn và tương đương 1 Phòng h p và giao ban 54 2 Phòng khách 36 3 Nhà tr c ban 36 Nhà tr c ban g n c ng trung đoàn 4 Phòng văn thư b o m t 18
 15. 5 Nhà ph t k lu t 24 Ch có c p trung đoàn D. Cơ quan sư đoàn, l đoàn, c c và tương đương 1 S ch huy 230 2 Phòng h p và giao ban 54 3 Phòng khách 36 4 Nhà tr c ban, ti p dân 45 Nhà tr c ban g n c ng sư đoàn 5 Phòng b o m t lưu tr 36 6 Nhà t m gi 24 Sư đoàn đ quân, t nh và thành đ i Đ. Cơ quan t ng c c, quân khu, quân đoàn, quân ch ng, binh ch ng và tương đương 1 Phòng h p - Phòng nh 36 - Phòng l n 54 2 Phòng khách - Phòng nh 36 - Phòng l n 54 3 Nhà tr c ban, ti p dân 36 4 Phòng b o m t lưu tr 54 IV. TIÊU CHU N DI N TÍCH TRONG NHÀ ĂN 2 STT Đ i tư ng - Danh m c Tiêu chu n m s Ghi chú d ng 1 H sĩ quan, chi n sĩ 1,7 (*) C p tư ng và tương đương t ch c - Khu v c ch bi n và kho 0,5 k t h p vào nhà ăn sĩ - Khu v c ăn 0,9 quan, b trí khu v c riêng bi t theo tiêu - Khu v c ph c v 0,3 chu n 2 Sĩ quan c p úy, tá và tương đương 2,0 - Khu v c ch bi n và kho 0,5 - Khu v c ăn 1,2 - Khu v c ph c v 0,3 (*) 3 C p tư ng và tương đương 2,2 - Khu v c ch bi n và kho 0,5 - Khu v c ăn 1,4 - Khu v c ph c v 0,3 Tiêu chu n di n tích , làm vi c, sinh ho t công c ng và công trình ph tr trong doanh tr i đư c th c hi n d n trong m t s năm. V. THI T B V SINH 1. Thi t b v sinh nhà t p th :
 16. STT Đ i tư ng - Danh m c Quy mô Trang b ngư i T m Xí Ti u R a D ng c gi t 1 H sĩ quan, chi n sĩ 9 1 1 1 1 2 xô đ ng nư c, 2 ch u 2 C p úy và tương đương 6 1 1 1 1 gi t, 1 g u 3 Ngư i lái máy bay 2 1 1 1 1 (niên h n 1 năm) 4 C p tá và tương đương 4 1 1 1 1 5 C p tư ng và tương 1 1 1 1 1 đương Ghi chú: tiêu chu n thi t b v sinh c a h sĩ quan, chi n sĩ ch áp d ng cho các cơ quan, đơn v hành chính s nghi p, đ i v i đơn v s n sàng chi n đ u, khu v sinh t m gi t c a b đ i đư c xây d ng thành h ng m c riêng cho t ng đ i đ i theo m u thi t k đi n hình và đư c trang b xô, g u, ch u theo tiêu chu n trên. Đơn v có n ph i b trí riêng. 2. Thi t b v sinh nhà làm vi c công c ng STT Quy mô quân s S lư ng ngư i tính Thi t b v sinh (b ) cho 1 b thi t b v Xí Ti u R a sinh 1 Nh hơn ho c b ng 50 10 1 1 1 2 50 đ n 100 50 2 3 2 3 Trên 100 100 3 4 3 Ghi chú: - Đơn v có n ph i b trí cho nam, n riêng. - Thi t b v sinh: + H sĩ quan, chi n sĩ: xí x m, ti u máng, t m và r a chung (không có thi t b ). + Nơi c a c p úy và tương đương: xí x m, ti u treo, ch u r a s . + Nơi c a c p tá tr lên: xí b t, ti u treo, ch u r a s . + Nơi làm vi c t p trung: xí x m, ti u treo, ch u r a s . DANH M C S 09 Đ NH M C TIÊU CHU N DOANH C (Ban hành kèm Ngh đ nh s 65/2009/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2009 c a Chính ph ) B ng I: Tiêu chu n s d ng trong nhà t p th cho các đ i tư ng STT Đ i tư ng - Danh m c Tiêu chu n/ngư i Giư ng T cá T tài B Bàn Gh T M c nhân li u bàn đ c t a áo áo gh sách u ng nư c 1 H sĩ quan, chi n sĩ 1 2 C p úy và tương 1 1 1 b /3 1 đương ngư i
 17. 3 C p thi u tá, trung tá 1 1 1 b /3 1 và tương đương ngư i 4 C p thư ng, đ i tá và 1 1 b /2 1 tương đương. Ngư i ngư i lái máy bay 5 C p tư ng và tương 1 1 1 1b 1 1 1 1 đương Ghi chú: - M c áo s d ng 2 lo i: + Cán b sơ c p m c áo treo. + Cán b trung, cao c p m c áo đ ng. 2 - Ngoài trang b cá nhân nói trên, đ i v i m i phòng ho c di n tích tương đương 18 m l p 01 2 qu t tr n. Riêng phòng t p th sĩ quan có t 2 ngư i tr lên, di n tích 18 m đư c trang b 01 b bàn gh u ng nư c. - Doanh c trang b cho c p tư ng và tương đương ch áp d ng cho đơn v và cơ quan. Kh i h c vi n, nhà trư ng có quy đ nh riêng. - Phòng c p tư ng và tương đương, khi đi u ki n ngân sách cho phép đư c l p đ t máy đi u hòa theo tiêu chu n hi n hành. B ng II: Tiêu chu n doanh c trong nhà làm vi c cho các đ i tư ng STT Đ i tư ng - Danh m c Tiêu chu n/ngư i Bàn Gh T tài Bàn Bàn gh M c Đèn làm t a li u h p ti p áo bàn vi c khách (b ) 1 Tr lý chuyên môn (nhân 1 2 1 viên) 2 Cán b ch huy trung đ i và 1 1 tương đương 3 Cán b ch huy c p đ i đ i 1 2 1 1 và tương đương 4 Cán b ch huy ti u đoàn và 1 3 1 1 tương đương 5 Cán b ch huy trung đoàn 1 5 1 1 1 1 1 và tương đương 6 Cán b sư đoàn, l đoàn, 1 7 2 1 1 1 1 c c và tương đương 7 Cán b ch huy t ng c c, 1 10 2 1 1 1 1 quân khu, quân đoàn, quân ch ng, binh ch ng và tương đương 8 Th trư ng B 1 15 3 1 1 1 1 Ghi chú:
 18. - M i phòng làm vi c đư c trang b 01 bàn u ng nư c và 01 m c treo áo, qu t tr n đư c b trí theo đ nh m c 18 m2 s d ng 01 cái. - Bàn đi n tho i đư c b trí theo yêu c u trang b thông tin c a đơn v . - Máy đi u hòa đư c l p đ t cho cán b ch huy c p sư đoàn, c p c c và tương đương tr lên khi đi u ki n ngân sách cho phép. B ng III: Tiêu chu n doanh c phòng tr c ban STT Đ i tư ng - Danh m c Bàn Bàn T tài Gh Gh Giư ng Qu t M c làm u ng li u t a t a cá tr n áo vi c nư c dài nhân 1 C p đ i đ i, ti u đoàn 1 1 2 1 1 1 và tương đương 2 C p trung đoàn và 1 1 1 2 1 2 1 1 tương đương 3 C p sư đoàn, l đoàn, 1 1 1 2 1 2 1 1 c c và tương đương tr lên B ng IV: Tiêu chu n doanh c phòng văn thư - b o m t STT Đ i tư ng - Danh m c Bàn Bàn Gh Giá T tài Bàn Qu t vi tính làm t a đ li u đ tr n vi c VPP máy phôto 1 C p trung đoàn và tương 1 1 2 1 1 1 1 đương 2 C p sư đoàn, l đoàn, c c 2 2 4 1 2 1 1 và tương đương 3 C p t ng c c, quân khu, 5 5 10 2 3 2 3 quân đoàn, quân ch ng, binh ch ng và tương đương B ng V: Tiêu chu n doanh c phòng lưu tr STT Đ i tư ng - Danh m c Bàn Bàn vi Gh T tài Giá tài Qu t làm tính t a li u li u tr n vi c 1 C p trung đoàn và tương đương 2 3 1 2 1 2 C p sư đoàn, l đoàn, c c và 2 5 1 4 1 tương đương 3 C p t ng c c, quân ch ng, binh 5 1 9 1 20 2 ch ng, quân đoàn và tương đương 4 C p quân khu 7 2 16 1 60 3 B ng VI: Tiêu chu n doanh c phòng làm vi c c a quân y STT Đ i tư ng - Danh m c Bàn Bàn Gh Gh Giư ng M c Qu t làm u ng t a t a cá áo tr n vi c nư c dài nhân 1 Phòng làm vi c c a quân y 1 1 2 1 1 1 1
 19. c p ti u đoàn và tương đương Ghi chú: - Tiêu chu n này ch áp d ng cho c p ti u đoàn và kh i cơ quan, đơn v hành chính các c p tương đương - T thu c quân y s d ng theo quy đ nh c a ngành Quân y. B ng VII: Tiêu chu n doanh c phòng h p + giao ban STT Đ i tư ng - Danh m c Bàn Gh Bàn Qu t Máy M c h p t a u ng tr n đi u áo nư c hòa đ ng 1 C p đ i đ i và tương đương 1 12 1 1 1 2 C p ti u đoàn và tương đương 2 20 1 2 1 3 C p trung đoàn và tương đương 10 30 2 3 2 4 C p sư, l đoàn, c c và tương 16 40 2 3 2 3 đương 5 C p t ng c c, quân khu, quân đoàn, quân ch ng, binh ch ng và tương đương - Phòng nh 10 30 2 2 2 2 - Phòng l n 20 50 2 3 2 3 Ghi chú: - Có th thay th 1 qu t tr n b ng 2 qu t cây (ho c qu t treo tư ng). - Tùy theo quy mô, đ i tư ng l a ch n b bàn h p b o đ m kê đ s gh theo tiêu chu n. B ng VIII: Tiêu chu n doanh c phòng khách STT Đ i tư ng - Danh m c Bàn Gh Bàn T Qu t Đi u M c sa lon sa lon nh đ ng cây hòa áo (đơn) m ho c đ ng chén treo tư ng 1 C p trung đoàn và tương 2 10 4 1 4 2 đương 2 C p sư đoàn, l đoàn, c c 3 16 8 1 6 2 2 và tương đương 3 C p t ng c c, quân khu, quân đoàn, quân ch ng, binh ch ng và tương đương - Phòng nh 2 16 8 1 6 2 2 - Phòng l n 3 30 15 1 8 2 4 B ng IX: Tiêu chu n doanh c phòng sinh ho t công c ng STT Đ i tư ng - Danh m c Bàn Gh Giá T T đ B c Qu t h p t a đ đ ng ti vi tư ng tr n sách nh c bác
 20. báo c 1 Phòng sinh ho t đ i đ i 1 15 1 1 1 3 2 Phòng H Chí Minh 2 20 2 1 1 3 Ghi chú: - Đ i v i các đơn v đ c l p, quân s t 50 đ n 100 ngư i thì phòng H Chí Minh b trí trong phòng sinh ho t và s d ng doanh c c a phòng H Chí Minh. - Trư c m t do ngân sách còn h n ch nên bàn, gh trong phòng sinh ho t và phòng H Chí Minh t m th i s d ng tiêu chu n trên, các đơn v t n d ng kh năng hi n có đ trang b thêm. B ng X: Tiêu chu n doanh c phòng h c STT Đ i tư ng - Danh B ng đen B c Gh Bàn gh Qu t tr n m c ho c phóc gi ng t a h c viên 2 1 Phòng h c trư ng 1 1 1 2 hv/1 b 12 - 15 m /1 cái sĩ quan 2 2 Phòng h c h c vi n 2 1 1 2 hv/1 b 12 - 15 m /1 cái Ghi chú: - Các phòng h c chuyên dùng khác theo tiêu chu n riêng. - Riêng đ i v i m i h c viên c p chi n thu t, chi n d ch và chi n lư c đư c s d ng 1 bàn, 1 gh trong phòng h c có liên quan đ n s d ng tác nghi p b n đ . B ng XI: Tiêu chu n doanh c nhà ăn STT Đ i tư ng - Danh m c Bàn ăn Bàn Bàn Giá Hòm (t ) Gh Qu t ch chia đ ng i tr n bi n d ng th c c ph m 1 H sĩ quan, chi n sĩ 1 cái/ 1 Bình 6 ngư i quân 12 Các đ i tư ng khác 1 cái/ 1 đ n 4 ngư i 15 2 2 Nhà ăn đ i đ i 1 1 3 1 m/ m t 3 Nhà ăn ti u đoàn 3 4 9 4 hòm cái và 1 t 1. H sĩ quan, chi n sĩ s d ng lo i gh ng i là gh đ u. 2. Các đ i tư ng khác s d ng gh t a. DANH M C S 10 Đ NH M C S D NG ĐI N NĂNG TRONG QUÂN Đ I (Ban hành kèm Ngh đ nh s 65/2009/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2009 c a Chính ph ) Nhóm I. Đ NH M C S D NG ĐI N NĂNG CHO SINH HO T VÀ LÀM VI C 1. Đi n năng s d ng cho sinh ho t và làm vi c g m: a. Chi u sáng, làm mát t i phòng , phòng làm vi c, các công trình công c ng ph c v cho sinh ho t và làm vi c;
Đồng bộ tài khoản