Nghị định số 69/2006/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
265
lượt xem
44
download

Nghị định số 69/2006/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'nghị định số 69/2006/nđ-cp', văn bản luật, quyền dân sự phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 69/2006/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c L p - T Do - H nh Phúc S : 69/2006/NĐ-CP Hà N i, ngày 21 tháng 7 năm 2006 NGH Đ NH S A Đ I, B SUNG M T S ĐI U C A NGH Đ NH S 68/2002/NĐ-CP NGÀY 10 THÁNG 7 NĂM 2002 C A CHÍNH PH QUY Đ NH CHI TI T THI HÀNH M T S ĐI U C A LU T HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH V QUAN H HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH CÓ Y U T NƯ C NGOÀI Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001 ; Căn c Lu t Hôn nhân và gia đình ngày 09 tháng 6 năm 2000; Theo đ ngh c a B trư ng B Tư pháp, NGH Đ NH : Đi u 1. S a đ i, b sung m t s đi u c a Ngh đ nh s 68/2002/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2002 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành m t s đi u c a Lu t Hôn nhân và gia đình v quan h hôn nhân và gia đình có y u t nư c ngoài như sau: 1. S a đ i Đi u 1 như sau: “Đi u 1. Ph m vi đi u ch nh Ngh đ nh này quy đ nh chi ti t thi hành m t s đi u c a Lu t Hôn nhân và gia đình v quan h hôn nhân và gia đình có y u t nư c ngoài, bao g m k t hôn, nh n cha, m , con, nuôi con nuôi gi a công dân Vi t Nam v i ngư i nư c ngoài, gi a ngư i nư c ngoài thư ng trú t i Vi t Nam v i nhau; công nh n vi c k t hôn, nh n cha, m , con, nuôi con nuôi gi a công dân Vi t Nam v i nhau ho c v i ngư i nư c ngoài đã đư c ti n hành t i cơ quan có th m quy n c a nư c ngoài." 2. S a đ i, b sung Đi u 8 như sau: “Đi u 8. Phí và l phí 1. Ngư i xin đăng ký k t hôn, nh n cha, m , con, nuôi con nuôi, ghi chú vào s đăng ký vi c k t hôn, nh n cha, m , con, nuôi con nuôi đã đư c ti n hành t i cơ quan có th m quy n c a nư c ngoài ph i n p l phí h t ch theo quy đ nh c a pháp lu t. 2. Ngư i xin nh n tr em Vi t Nam làm con nuôi theo quy đ nh t i Ngh đ nh này ph i n p phí gi i quy t vi c nuôi con nuôi. M c thu phí, ch đ qu n lý thu, n p và s d ng đ i v i lo i phí này do B Tài chính quy đ nh.” 3. S a đ i, b sung kho n 1 và kho n 2 Đi u 13 như sau: “1. H sơ đăng ký k t hôn c a m i bên ph i có các gi y t sau đây: a) T khai đăng ký k t hôn theo m u quy đ nh; b) Gi y xác nh n v tình tr ng hôn nhân c a m i bên, do cơ quan có th m quy n c a nư c mà ngư i xin k t hôn là công dân c p chưa quá 06 tháng, tính đ n ngày nh n h sơ, xác nh n hi n t i đương s là ngư i không có v ho c không có ch ng. Trong trư ng h p pháp lu t c a nư c mà ngư i xin k t hôn là công dân không quy đ nh c p gi y xác nh n v tình tr ng hôn nhân thì có th thay gi y xác nh n tình tr ng hôn nhân b ng gi y xác nh n l i tuyên th c a đương s là hi n t i h không có v ho c không có ch ng, phù h p v i pháp lu t c a nư c đó; c) Gi y xác nh n c a t ch c y t có th m quy n c a Vi t Nam ho c nư c ngoài c p chưa quá 06 tháng, tính đ n ngày nh n h sơ, xác nh n hi n t i ngư i đó không m c b nh tâm th n ho c không m c b nh khác mà không th nh n th c, làm ch đư c hành vi c a mình; d) B n sao có công ch ng ho c ch ng th c gi y ch ng minh nhân dân (đ i v i công dân Vi t Nam trong nư c), h chi u ho c gi y t thay th như gi y thông hành ho c th cư trú (đ i v i ngư i nư c ngoài và công dân Vi t Nam đ nh cư nư c ngoài); đ) B n sao có công ch ng ho c ch ng th c s h kh u ho c gi y ch ng nh n nhân kh u t p th ho c gi y xác nh n đăng ký t m tú có th i h n (đ i v i công dân Vi t Nam trong nư c), th thư ng trú ho c th t m trú ho c gi y xác nh n t m tú (đ i v i ngư i nư c ngoài Vi t Nam).
  2. 2. Ngoài các gi y t quy đ nh t i kho n 1 Đi u này, đ i v i công dân Vi t Nam đang ph c v trong các l c lư ng vũ trang ho c đang làm vi c có liên quan tr c ti p đ n bí m t Nhà nư c thì ph i n p gi y xác nh n c a cơ quan, t ch c qu n lý ngành c p Trung ương ho c c p t nh, xác nh n vi c ngư i đó k t hôn v i ngư i nư c ngoài không nh hư ng đ n vi c b o v bí m t Nhà nư c ho c không trái v i quy đ nh c a ngành đó.” 4. S a đ i, b sung kho n 1 Đi u 16 như sau: “1. Trong th i h n 20 ngày, k t ngày nh n đ h sơ h p l và l phí, S Tư pháp có trách nhi m: a) Th c hi n ph ng v n tr c ti p t i tr s S Tư pháp đ i v i hai bên nam, n đ ki m tra, làm rõ v s t nguy n k t hôn c a h , v kh năng giao ti p b ng ngôn ng chung và m c đ hi u bi t v hoàn c nh c a nhau. Vi c ph ng v n ph i đư c l p thành văn b n. Cán b ph ng v n ph i nêu rõ ý ki n đ xu t c a mình và ký tên vào văn b n ph ng v n; b) Niêm y t vi c k t hôn trong 07 ngày liên t c t i tr s S Tư pháp, đ ng th i có công văn đ ngh y ban nhân dân c p xã, nơi thư ng trú ho c t m trú có th i h n c a bên đương s là công dân Vi t Nam, nơi thư ng trú c a ngư i nư c ngoài t i Vi t Nam, th c hi n vi c niêm y t. y ban nhân dân c p xã có trách nhi m niêm y t vi c k t hôn trong 07 ngày liên t c t i tr s y ban, k t ngày nh n đư c công văn c a S Tư pháp. Trong th i h n này, n u có khi u n i, t cáo ho c phát hi n hành vi vi ph m pháp lu t v vi c k t hôn thì y ban nhân dân c p xã ph i g i văn b n báo cáo cho S Tư pháp; c) Nghiên c u, th m tra h sơ đăng ký k t hôn. Trong trư ng h p nghi v n ho c có khi u n i, t cáo đương s k t hôn thông qua môi gi i b t h p pháp, k t hôn gi t o, l i d ng vi c k t hôn đ mua bán ph n , k t hôn vì m c đích tr c l i khác ho c xét th y có v n đ c n làm rõ v nhân thân c a đương s ho c gi y t trong h sơ đăng ký k t hôn, S Tư pháp ti n hành xác minh làm rõ; d) Báo cáo k t qu ph ng v n các bên đương s , th m tra h sơ k t hôn và đ xu t ý ki n gi i quy t vi c đăng ký k t hôn, trình y ban nhân dân c p t nh quy t đ nh, kèm theo 01 b h sơ đăng ký k t hôn." 5. S a đ i, b sung kho n 2 Đi u 18 như sau: “2. Vi c đăng ký k t hôn cũng b t ch i, n u k t qu ph ng v n, th m tra, xác minh cho th y vi c k t hôn thông qua môi gi i b t h p pháp; k t hôn gi t o không nh m m c đích xây d ng gia đình no m, bình đ ng, ti n b , h nh phúc, b n v ng; k t hôn không phù h p v i thu n phong m t c c a dân t c; l i d ng vi c k t hôn đ mua bán ph n , xâm ph m tình d c đ i v i ph n ho c vì m c đích tr c l i khác." 6. S a đ i, b sung Đi u 19 như sau: “Đi u 19. Đăng ký k t hôn t i Cơ quan Ngo i giao, Lãnh s Vi t Nam 1. Trong th i h n 20 ngày, k t ngày nh n đ h sơ h p l và l phí, Cơ quan Ngo i giao, Lãnh s Vi t Nam có trách nhi m: a) Th c hi n ph ng v n tr c ti p t i tr s Cơ quan Ngo i giao, Lãnh s Vi t Nam đ i v i hai bên nam, n đ ki m tra, làm rõ v s t nguy n k t hôn c a h , kh năng giao ti p b ng ngôn ng chung và m c đ hi u bi t v hoàn c nh c a nhau. Vi c ph ng v n ph i đư c l p thành văn b n. Cán b ph ng v n ph i nêu rõ ý ki n đ xu t c a mình và ký tên vào văn b n ph ng v n; b) Niêm y t vi c k t hôn trong 07 ngày liên t c t i tr s Cơ quan Ngo i giao, Lãnh s Vi t Nam; c) Nghiên c u, th m tra h sơ đăng ký k t hôn. Trong trư ng h p nghi v n ho c có khi u n i, t cáo đương s k t hôn thông qua môi gi i b t h p pháp, k t hôn gi t o, l i d ng vi c k t hôn đ mua bán ph n , k t hôn vì m c đích tr c l i khác ho c xét th y có v n đ c n làm rõ v nhân thân c a đương s ho c gi y t trong h sơ đăng ký k t hôn, Cơ quan Ngo i giao, Lãnh s ti n hành xác minh làm rõ; d) Trong trư ng h p xét th y có v n đ c n xác minh thu c ch c năng c a cơ quan h u quan trong nư c thì Cơ quan Ngo i giao, Lãnh s Vi t Nam có công văn nêu rõ v n đ c n xác minh g i B Ngo i giao đ ph i h p v i các cơ quan h u quan xác minh theo ch c năng chuyên ngành. Trong th i h n 20 ngày, k t ngày nh n đư c công văn c a B Ngo i giao, cơ quan h u quan trong nư c ti n hành xác minh v n đ đư c yêu c u và tr l i b ng văn b n g i B Ngo i giao đ chuy n cho Cơ quan Ngo i giao, Lãnh s Vi t Nam;
  3. đ) N u xét th y các bên đương s đáp ng đ đi u ki n k t hôn, không thu c m t trong các trư ng h p t ch i đăng ký k t hôn quy đ nh t i Đi u 18 Ngh đ nh này thì ngư i đ ng đ u Cơ quan Ngo i giao, Lãnh s Vi t Nam ký Gi y ch ng nh n k t hôn. Trong trư ng h p t ch i đăng ký k t hôn, Cơ quan Ngo i giao, Lãnh s Vi t Nam có văn b n thông báo cho đương s , trong đó nêu rõ lý do t ch i. 2. L đăng ký k t hôn đư c t ch c trong th i h n 07 ngày, k t ngày ngư i đ ng đ u Cơ quan Ngo i giao, Lãnh s Vi t Nam ký Gi y ch ng nh n k t hôn, tr trư ng h p có lý do chính đáng mà đương s có yêu c u khác v th i gian, nhưng không quá 90 ngày; h t th i h n này mà đương s m i yêu c u t ch c L đăng ký k t hôn thì ph i làm l i th t c đăng ký k t hôn t đ u. 3. L đăng ký k t hôn đư c t ch c trang tr ng t i tr s Cơ quan Ngo i giao, Lãnh s Vi t Nam. Khi t ch c L đăng ký k t hôn ph i có m t hai bên đương s . Đ i di n Cơ quan Ngo i giao, Lãnh s Vi t Nam ch trì hôn l , yêu c u hai bên cho bi t ý đ nh l n cu i v s t nguy n k t hôn. N u hai bên đ ng ý k t hôn thì đ i di n Cơ quan Ngo i giao, Lãnh s Vi t Nam ghi vi c k t hôn vào s đăng ký k t hôn, yêu c u t ng bên ký tên vào Gi y ch ng nh n k t hôn, s đăng ký k t hôn và trao cho v , ch ng m i ngư i 01 b n chính Gi y ch ng nh n k t hôn. 4. Gi y ch ng nh n k t hôn có giá tr k t ngày t ch c L đăng ký k t hôn và ghi vào s đăng ký theo quy đ nh t i kho n 3 Đi u này. Vi c c p b n sao Gi y ch ng nh n k t hôn t s g c do Cơ quan Ngo i giao, Lãnh s Vi t Nam ho c B Ngo i giao th c hi n theo yêu c u c a đương s ." 7. S a đ i Đi u 20 như sau: “Đi u 20. Công nh n vi c k t hôn đã đư c ti n hành nư c ngoài 1. V i c k t hôn gi a công dân Vi t Nam v i nhau ho c v i ngư i nư c ngoài đã đư c đăng ký t i cơ quan có th m quy n c a nư c ngoài, phù h p v i pháp lu t c a nư c đó thì đư c công nh n t i Vi t Nam, n u vào th i đi m k t hôn, công dân Vi t Nam không vi ph m quy đ nh c a pháp lu t Vi t Nam v đi u ki n k t hôn. Trong trư ng h p có s vi ph m pháp lu t Vi t Nam v đi u ki n k t hôn, nhưng vào th i đi m yêu c u công nh n vi c k t hôn, h u qu c a s vi ph m đó đã đư c kh c ph c ho c vi c công nh n k t hôn đó là có l i đ b o v quy n l i c a ph n và tr em thì vi c k t hôn đó cũng đư c công nh n t i Vi t Nam. 2. Vi c công nh n k t hôn quy đ nh t i kho n 1 Đi u này đư c ghi chú vào s đăng ký theo quy đ nh c a pháp lu t v đăng ký h t ch. Trong trư ng h p công dân Vi t Nam v ng m t khi làm th t c đăng ký k t hôn t i cơ quan có th m quy n c a nư c ngoài thì khi có yêu c u công nh n vi c k t hôn đó t i Vi t Nam, S Tư pháp ti n hành ph ng v n các bên k t hôn đ làm rõ s t nguy n k t hôn c a h .” 8. S a đ i, b sung Đi u 35 như sau: “Đi u 35. Nguyên t c gi i quy t vi c nuôi con nuôi 1. Vi c cho, nh n tr em làm con nuôi ch đư c th c hi n trên tinh th n nhân đ o, nh m b o đ m l i ích t t nh t cho tr em và tôn tr ng các quy n cơ b n c a tr em. Nghiêm c m l i d ng vi c nuôi con nuôi đ bóc l t s c lao đ ng, xâm ph m tình d c, mua bán tr em ho c vì các m c đích khác không ph i m c đích nuôi con nuôi; nghiêm c m l i d ng vi c gi i thi u, gi i quy t, đăng ký cho tr em làm con nuôi nh m m c đích tr c l i, thu l i v t ch t b t h p pháp. 2. Ngư i nư c ngoài thư ng trú nư c ngoài xin nh n tr em Vi t Nam làm con nuôi đư c xem xét gi i quy t, n u Vi t Nam và nư c nơi ngư i xin nh n con nuôi thư ng trú cùng là thành viên c a đi u ư c qu c t hai bên ho c đi u ư c qu c t nhi u bên v h p tác nuôi con nuôi. 3. Ngư i nư c ngoài thư ng trú nư c ngoài xin nh n tr em Vi t Nam làm con nuôi, mà nư c nơi ngư i xin nh n con nuôi thư ng trú và Vi t Nam chưa cùng là thành viên c a đi u ư c qu c t hai bên ho c đi u ư c qu c t nhi u bên v h p tác nuôi con nuôi thì cũng đư c xem xét gi i quy t, n u ngư i đó thu c m t trong các trư ng h p sau đây: a) Có th i gian công tác, h c t p, làm vi c t i Vi t Nam t 06 tháng tr lên; b) Có v , ch ng, cha, m là công dân Vi t Nam ho c ngư i g c Vi t Nam; c) Có quan h h hàng, thân thích v i tr em đư c xin nh n làm con nuôi ho c đang có con nuôi là anh, ch , em ru t c a tr em đư c xin nh n làm con nuôi; d) Đ i v i ngư i nư c ngoài tuy không thu c m t trong các trư ng h p quy đ nh t i các đi m a, b và c kho n này, nhưng xin nh n tr em khuy t t t, tàn t t, m t năng l c hành vi dân s , n n nhân c a ch t đ c hoá h c, nhi m HIV/AIDS, m c các b nh hi m nghèo khác đang s ng t i cơ s nuôi dư ng
  4. đư c thành l p h p pháp và tr em quy đ nh t i kho n 3 Đi u 36 Ngh đ nh này làm con nuôi thì cũng đư c xem xét gi i quy t; đ) Các trư ng h p khác do B trư ng B Tư pháp quy t đ nh.” 9. S a đ i, b sung Đi u 36 như sau: “Đi u 36. Tr em đư c nh n làm con nuôi 1. Tr em đư c nh n làm con nuôi ph i là tr em t mư i lăm tu i tr xu ng. Tr em t trên mư i lăm tu i đ n dư i mư i sáu tu i có th đư c nh n làm con nuôi n u là tr em tàn t t, tr em m t năng l c hành vi dân s . Tr em ch có th làm con nuôi c a m t ngư i ho c c a c hai ngư i là v ch ng. V ch ng ph i là nh ng ngư i khác gi i có quan h hôn nhân. 2. Tr em đư c nh n làm con nuôi là tr em đang s ng t i các cơ s nuôi dư ng đư c thành l p h p pháp t i Vi t Nam, bao g m: a) Tr em b b rơi; b) Tr em m côi; c) Tr em khuy t t t, tàn t t; d) Tr em m t năng l c hành vi dân s ; đ) Tr em là n n nhân c a ch t đ c hoá hoá; e) Tr em nhi m HIV/AIDS; g) Tr em m c các b nh hi m nghèo khác; h) Tr em khác đư c ti p nh n vào cơ s nuôi dư ng theo quy đ nh c a pháp lu t. 3. Tr em đang s ng t i gia đình cũng đư c xem xét gi i quy t cho làm con nuôi ngư i nư c ngoài, n u thu c trư ng h p tr em m côi; tr em khuy t t t, tàn t t; tr em m t năng l c hành vi dân s ; tr em m c b nh hi m nghèo khác; tr em là n n nhân c a ch t đ c hoá h c; tr em nhi m HIV/AIDS; tr em có quan h h hàng, thân thích v i ngư i xin nh n con nuôi ho c có anh, ch , em ru t đang làm con nuôi c a ngư i xin nh n con nuôi. 4. Tr em khuy t t t, tàn t t, là n n nhân c a ch t đ c hoá h c, nhi m HIV/AIDS, m c b nh hi m nghèo khác đang đư c ch a tr nư c ngoài, n u đư c ngư i nư c ngoài xin nh n làm con nuôi thì đư c xem xét gi i quy t.” 10. S a đ i, b sung Đi u 41 như sau: “Đi u 41. H sơ c a ngư i xin nh n con nuôi 1. H sơ c a ngư i nư c ngoài xin nh n tr em Vi t Nam làm con nuôi g m các gi y t sau đây: a) Đơn xin nh n tr em Vi t Nam làm con nuôi theo m u quy đ nh; b) B n sao có công ch ng ho c ch ng th c h chi u ho c gi y t thay th như gi y thông hành ho c th cư tr ; c) Gi y phép còn giá tr do cơ quan có th m quy n c a nư c nơi ngư i xin nh n con nuôi thư ng trú c p, cho phép ngư i đó nh n con nuôi. N u nư c nơi ngư i xin nh n con nuôi thư ng trú không c p lo i gi y phép này thì thay th b ng gi y t có giá tr tương ng ho c gi y xác nh n có đ đi u ki n nuôi con nuôi theo pháp lu t nư c đó; d) B n đi u tra v tâm lý, gia đình, xã h i c a ngư i xin nh n con nuôi do cơ quan, t ch c có th m quy n c a nư c nơi ngư i xin nh n con nuôi thư ng trú c p; đ) Gi y xác nh n do t ch c y t có th m quy n c a nư c nơi ngư i xin nh n con nuôi thư ng trú ho c t ch c y t c a Vi t Nam t c p t nh tr lên c p chưa quá 06 tháng, tính đ n ngày nh n h sơ, xác nh n hi n t i ngư i đó có đ s c kho , không m c b nh tâm th n ho c không m c b nh khác mà không th nh n th c, làm ch đư c hành vi c a mình, không m c b nh truy n nhi m; e) Gi y t xác nh n v tình hình thu nh p c a ngư i xin nh n con nuôi, ch ng minh ngư i đó b o đ m vi c nuôi con nuôi; g) Phi u lý l ch tư pháp c a ngư i xin nh n con nuôi do cơ quan có th m quy n c a nư c nơi ngư i đó thư ng trú c p chưa quá 12 tháng, tính đ n ngày nh n h sơ;
  5. h) B n sao Gi y ch ng nh n k t hôn đ i v i ngư i xin nh n con nuôi, trong trư ng h p ngư i xin nh n con nuôi là v ch ng đang trong th i kỳ hôn nhân; i) Ngư i xin nh n con nuôi thu c trư ng h p quy đ nh t i các đi m a, b và c kho n 3 Đi u 35 Ngh đ nh này, ph i có gi y t phù h p do cơ quan có th m quy n c a Vi t Nam ho c c a nư c nơi ngư i đó thư ng trú c p đ ch ng minh. 2. Các gi y t quy đ nh t i kho n 1 Đi u này đư c l p thành 02 b h sơ. Trong trư ng h p ngư i nư c ngoài xin nh n tr em Vi t Nam làm con nuôi thu c di n quy đ nh t i kho n 2 Đi u 35 Ngh đ nh này thì h sơ xin nh n con nuôi ph i do cơ quan, t ch c h u quan có th m quy n c a nư c ngoài h u quan n p cho Cơ quan con nuôi qu c t . Trong trư ng h p ngư i nư c ngoài xin nh n tr em Vi t Nam làm con nuôi thu c di n quy đ nh t i kho n 3 Đi u 35 Ngh đ nh này thì h sơ xin nh n con nuôi ph i do ngư i xin nh n con nuôi tr c ti p n p cho Cơ quan con nuôi qu c t .” 11. S a đ i, b sung kho n 1 Đi u 42 như sau: “1. Trong th i h n 07 ngày, k t ngày nh n đ h sơ và phí, Cơ quan con nuôi qu c t ki m tra, xem xét toàn b h sơ. Trong trư ng h p h sơ chưa đ y đ ho c chưa h p l , Cơ quan con nuôi qu c t thông báo cho ngư i xin nh n con nuôi b sung, hoàn thi n h sơ.” 12. S a đ i, b sung Đi u 44 như sau: “Đi u 44. H sơ c a tr em đư c cho làm con nuôi 1. H sơ c a tr em đư c cho làm con nuôi ph i có các gi y t sau đây: a) B n sao có công ch ng ho c ch ng th c gi y khai sinh c a tr em; b) Gi y đ ng ý cho tr em làm con nuôi có ch ký c a nh ng ngư i quy đ nh t i kho n 4 Đi u này; c) Gi y xác nh n c a t ch c y t t c p huy n tr lên, xác nh n v tình tr ng s c kho c a tr em; d) Hai nh m u c a tr em, ch p toàn thân có 10 x 15 em ho c 9 x 12 cm. 2. Đ i v i tr em đang s ng t i cơ s nuôi dư ng đư c thành l p h p pháp, ngoài các gi y t quy đ nh t i kho n 1 Đi u này, h sơ c a tr em đư c cho làm con nuôi còn ph i có quy t đ nh c a cơ quan, t ch c có th m quy n ti p nh n tr em vào cơ s nuôi dư ng, biên b n bàn giao tr em vào cơ s nuôi dư ng và gi y t tương ng thu c m t trong các trư ng h p sau đây: a) Đ i v i tr em b b rơi, ph i có b n tư ng trình s vi c c a ngư i phát hi n tr em b b rơi; biên b n v vi c tr em b b rơi (có xác nh n c a cơ quan công an ho c chính quy n đ a phương); gi y t ch ng minh đã thông báo trên phương ti n thông tin đ i chúng (t c p t nh tr lên) v vi c tr em b b rơi sau 30 ngày mà không có thân nhân đ n nh n; b) Đ i v i tr em m côi, ph i có b n sao có công ch ng ho c ch ng th c gi y ch ng t c a cha, m đ c a tr em đó; c) Đ i v i tr em có cha, m là ngư i m t năng l c hành vi dân s , ph i có b n sao đư c công ch ng quy t đ nh có hi u l c pháp lu t c a Toà án tuyên b cha, m đ c a tr em đó m t năng l c hành vi dân s . 3. Đ i v i tr em đang s ng t i gia đình, ngoài các gi y t quy đ nh t i kho n 1 Đi u này, còn ph i có b n sao đư c công ch ng ho c ch ng th c s h kh u ho c gi y đăng ký t m trú có th i h n c a cha, m đ ho c ngư i giám h đang nuôi dư ng tr em. 4. Nh ng ngư i sau đây có quy n ký gi y đ ng ý cho tr em làm con nuôi: a) Ngư i đ ng đ u cơ s nuôi dư ng đư c thành l p h p pháp t i Vi t Nam t nguy n đ ng ý cho tr em đang s ng cơ s nuôi dư ng làm con nuôi. Trong trư ng h p tr em còn cha đ , m đ thì ph i có gi y t nguy n đ ng ý c a cha đ , m đ cho con làm con nuôi, tr trư ng h p quy đ nh t i các đi m a và c kho n 2 Đi u này ho c khi đưa tr em này vào cơ s nuôi dư ng đư c thành l p h p pháp, cha đ , m đ c a tr em này đã có gi y t nguy n đ ng ý cho con làm con nuôi; b) Cha đ , m đ t nguy n đ ng ý cho con đang s ng t i gia đình làm con nuôi. N u cha ho c m đ c a tr em đã ch t ho c m t năng l c hành vi dân s thì ch c n s đ ng ý c a ngư i kia. Trong trư ng h p c cha và m đ c a tr em đã ch t ho c m t năng l c hành vi dân s thì ph i có gi y t nguy n đ ng ý c a ngư i giám h c a tr em đó;
  6. c) Đ i v i tr em t đ chín tu i tr lên thì ph i có gi y đ ng ý làm con nuôi c a tr em đó (có th ghi chung vào gi y t quy đ nh t i đi m a ho c đi m b kho n này). 5. Đ i v i tr em khuy t t t, tàn t t, n n nhân c a ch t đ c hoá h c, nhi m HIV/AIDS, m c b nh hi m nghèo khác quy đ nh t i đi m d kho n 3 Đi u 35 và Đi u 36 Ngh đ nh này thì ph i có gi y xác nh n c a cơ s y t có th m quy n c p theo quy đ nh c a B Y t và các quy đ nh pháp lu t khác có liên quan; đ i v i tr em m t năng l c hành vi dân s quy đ nh t i đi m d kho n 3 Đi u 35 và Đi u 36 Ngh đ nh này thì ph i có b n sao đư c công ch ng quy t đ nh có hi u l c pháp lu t c a Toà án tuyên b tr em đó m t năng l c hành vi dân s .” 13. S a đ i, b sung kho n 2 và kho n 3 Đi u 47 như sau: “2. Trong th i h n 30 ngày, k t ngày nh n đư c thông báo c a S Tư pháp, ngư i nư c ngoài xin nh n tr em Vi t Nam làm con nuôi ph i có m t t i Vi t Nam đ n p l phí cho S Tư pháp và hoàn t t th t c xin nh n con nuôi. N u vì lý do khách quan mà ngư i nư c ngoài xin nh n tr em Vi t Nam làm con nuôi không th có m t đúng th i h n trong th i gian đó thì ph i có văn b n đ ngh S Tư pháp cho gia h n, th i gian gia h n không quá 60 ngày k t ngày có văn b n c a S Tư pháp cho phép gia h n. Ngư i nư c ngoài xin nh n tr em Vi t Nam làm con nuôi ph i làm b n cam k t v vi c thông báo đ nh kỳ 06 tháng m t l n (theo m u quy đ nh) cho y ban nhân dân c p t nh và Cơ quan con nuôi qu c t v tình hình phát tri n c a con nuôi trong 03 năm đ u tiên, sau đó m i năm ti p theo, thông báo m t l n cho đ n khi con nuôi đ mư i tám tu i. Trong trư ng h p vì lý do khách quan mà ngư i nư c ngoài xin nh n tr em Vi t Nam làm con nuôi không th có m t t i Vi t Nam thì có th ký trư c vào b n cam k t (theo m u quy đ nh) và y quy n b ng văn b n cho Văn phòng con nuôi c a nư c đó t i Vi t Nam thay m t ngư i nư c ngoài xin nh n con nuôi n p l phí và b n cam k t cho S Tư pháp đ hoàn t t th t c xin nh n con nuôi. Ngư i nư c ngoài xin nh n tr em Vi t Nam làm con nuôi ph i cam k t không đư c t ch i nh n tr em đã đư c gi i thi u cho làm con nuôi. 3. Trong th i h n 07 ngày, k t ngày ngư i nư c ngoài xin nh n tr em Vi t Nam làm con nuôi ho c Văn phòng con nuôi nư c ngoài t i Vi t Nam đư c ngư i nư c ngoài xin nh n tr em Vi t Nam làm con nuôi y quy n, n p l phí và b n cam k t thông báo tình hình phát tri n c a con nuôi, S Tư pháp báo cáo k t qu th m tra và đ xu t ý ki n gi i quy t vi c ngư i nư c ngoài xin nh n tr em Vi t Nam làm con nuôi, trình y ban nhân dân c p t nh quy t đ nh, kèm theo 01 b h sơ c a tr em và 01 b h sơ c a ngư i nư c ngoài xin nh n tr em Vi t Nam làm con nuôi.” 14. S a đ i, b sung kho n 1 Đi u 79 như sau: “1. Các quy đ nh c a Ngh đ nh này cũng đư c áp d ng đ gi i quy t vi c đăng ký k t hôn, nh n cha, m , con, nuôi con nuôi gi a công dân Vi t Nam v i nhau, mà m t bên ho c c hai bên đ nh cư nư c ngoài. Trong trư ng h p công dân Vi t Nam đ nh cư nư c ngoài xin nh n tr em Vi t Nam quy đ nh t i Đi u 36 Ngh đ nh này làm con nuôi thì đư c xem xét gi i quy t mà không b h n ch theo quy đ nh t i kho n 3 Đi u 35 Ngh đ nh này. Trong trư ng h p ngư i nư c ngoài thư ng trú nư c ngoài xin nh n tr em Vi t Nam quy đ nh t i kho n 4 Đi u 36 Ngh đ nh này làm con nuôi thì đư c xem xét gi i quy t theo quy đ nh t i M c 2 Chương IV Ngh đ nh này như đ i v i tr em không có h kh u thư ng trú trong nư c” 15. B sung vào đ u kho n 3 Đi u 81 quy đ nh như sau: “Trung ương H i Liên hi p Ph n Vi t Nam ph i h p v i B Tư pháp, B N i v , B Tài chính và các B , ngành khác có liên quan hư ng d n thi hành m t s quy đ nh v Trung tâm h tr k t hôn c a Ngh đ nh này.” 16. B c m t "ly hôn" t i Đi u 7 và tiêu đ M c 2 Chương II Ngh đ nh s 68/2002/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2002 c a Chính ph . Đi u 2. Ngh đ nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo. B trư ng B Tư pháp có trách nhi m hư ng d n và t ch c thi hành Ngh đ nh này. Đi u 3. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, các t ch c và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Ngh đ nh này. TM. CHÍNH PH TH TƯ NG
  7. Nguy n T n Dũng
Đồng bộ tài khoản