Nghị định số 7-HĐBT

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
42
lượt xem
2
download

Nghị định số 7-HĐBT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 7-HĐBT về việc sắp xếp lại bộ máy giúp Bộ trưởng Bộ công nghiệp nhẹ thực hiện chức năng quản lý Nhà nước do Hội Đồng Bộ Trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 7-HĐBT

  1. HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 7-HĐBT Hà Nội, ngày 10 tháng 1 năm 1985 NGHỊ ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 7-HĐBT NGÀY 10 THÁNG 01 NĂM 1985 VỀ VIỆC XẮP XẾP LẠI BỘ MÁY GIÚP BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP NHẸ THỰC HIỆN CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4-7-1981; Căn cứ Nghị định số 150-HĐBT ngày 13-12-1983 của Hội đồng Bộ trưởng; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nhẹ, NGHỊ ĐỊNH : Điều 1.- Bộ máy giúp Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nhẹ thực hiện chức năng quản lý Nhà nước gồm có: 1. Văn phòng, 2. Vụ kế hoạch, 3. Vụ tài chính kế toán, 4. Vụ khoa học và kỹ thuật, 5. Vụ tổ chức cán bộ, 6. Vụ lao động tiền lương, 7. Vụ xây dựng cơ bản, 8. Vụ hợp tác quốc tế, 9. Ban thanh tra, 10. Vụ nguyên liệu và vật tư, 11. Trọng tài kinh tế.
  2. Điều 2.- Vụ, ban do một Vụ trưởng, Trưởng ban phụ trách. Giúp việc Vụ trưởng, Trưởng ban có một số Phó vụ trưởng, Phó trưởng ban. Vụ, ban nói chung không tổ chức phòng. Điều 3.- Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nhẹ có trách nhiệm quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, biên chế và phương thức hoạt động của các tổ chức trên. Điều 4.- Bộ trưởng Tổng thư ký Hội đồng Bộ trưởng, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nhẹ và thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này. Tố Hữu (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản