Nghị định số 73/1999/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
53
lượt xem
1
download

Nghị định số 73/1999/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 73/1999/NĐ-CP về chính sách khuyến khích xã hội hoá đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, thể thao do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 73/1999/NĐ-CP

  1. 73/1999/ND-CP,Ngh nh 73,Chính ph ,Khuy n khích xã h i hóa,Chính sách xã h i hóa,Chính sách khuy n khích,Xã h i hóa giáo d c,Xã h i hóa văn hóa,Xã h i hóa y t ,Xã h i hóa th thao,Giáo d c,Th thao- Y t ,Văn hóa- Xã h i,Nghi dinh 73,Chinh phu,Khuyen khich xa hoi hoa,Chinh sach xa hoi hoa,Chinh sach khuyen khich,Xa hoi hoa giao duc,Xa hoi hoa van hoa,Xa hoi hoa y te,Xa hoi hoa the thao,Giao duc,The thao- Y te,Van hoa- Xa hoi Tư v n Hư ng Trang LawSoft D ch v V Liên pháp d n tra ch Pro Online LawSoft h lu t c u THÀNH VIÊN Chào sonaccp + Thông tin cá nhân + Chuy n i lo i thành viên + Văn b n c a Tôi + i m t khNu + Thoát TRA C U VĂN B N VĂN B N M I VĂN B N PHÁP LU T + Tình tr ng hi u l c + Th i i m áp d ng + Lĩnh v c, Ngành + Năm ban hành TRA C U CÔNG VĂN Tra c u v ăn b n TH I S PHÁP LU T Th i s Tham nhũng Nhà t Tranh ch p Tài chính Thu - K toán Chính sách m i Pháp lu t các nư c Thông báo
  2. B n Chưa ăng Nh p Thành Viên! Vì chưa ăng Nh p nên B n ch xem ư c Thu c tính c a văn b n. B n chưa xem ư c N i dung toàn văn, Hi u l c c a Văn b n, Văn b n liên quan, Văn b n thay th , Văn b n g c, Văn b n ti ng Anh,...
Đồng bộ tài khoản