Nghị định số 82/2008/NĐ-CP

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
72
lượt xem
11
download

Nghị định số 82/2008/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 82/2008/NĐ-CP về việc số lượng Phó Chủ tịch và cơ cấu thành viên Ủy ban nhân dân các cấp do Chính phủ ban hành để sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 107/2004/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ quy định số lượng Phó Chủ tịch và cơ cấu thành viên Ủy ban nhân dân các cấp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 82/2008/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 82/2008/N -CP Hà N i, ngày 30 tháng 07 năm 2008 NGHN NNH S A I, B SUNG M T S I U C A NGHN NNH S 107/2004/N -CP NGÀY 01 THÁNG 04 NĂM 2004 C A CHÍNH PH QUY NNH S LƯ NG PHÓ CH TNCH VÀ CƠ C U THÀNH VIÊN Y BAN NHÂN DÂN CÁC C P CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh quy t s 15/2008/QH12 ngày 29 tháng 5 năm 2008 c a Qu c h i v vi c i u ch nh a gi i hành chính thành ph Hà N i và m t s t nh có liên quan; Xét ngh c a B trư ng B N i v , NGHN NNH: i u 1. S a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 107/2004/N -CP ngày 01 tháng 4 năm 2004 c a Chính ph quy nh s lư ng Phó Ch t ch và cơ c u thành viên y ban nhân dân các c p (sau ây g i chung là Ngh nh s 107/2004/N -CP) như sau: 1. B sung i u 4a trư c i u 5 như sau: “ i u 4a. y ban nhân dân thành ph Hà N i có 13 thành viên, g m có 01 Ch t ch, không quá 08 Phó Ch t ch và các y viên. Ch t ch y ban nhân dân thành ph Hà N i căn c năng l c cán b , a bàn qu n lý và i u ki n th c t c a a phương phân công nhi m v i v i t ng Phó Ch t ch và y viên y ban nhân dân”. 2. S a i i u 5 như sau: B c m t “thành ph Hà N i và” t i o n 1. 3. B sung i u 10a sau i u 10 như sau: “ i u 10a. M t s huy n, qu n thu c thành ph Hà N i ư c tăng thêm 01 Phó Ch t ch y ban nhân dân trong t ng s thành viên y ban nhân dân quy nh t i các i u 8, 9 và 10 c a Ngh nh s 107/2004/N -CP.
  2. y ban nhân dân thành ph Hà N i căn c i u ki n c thù và nhi m v phát tri n kinh t - xã h i trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh các huy n, qu n ư c tăng thêm 01 Phó Ch t ch. Ch t ch y ban nhân dân huy n, qu n ư c tăng thêm Phó Ch t ch căn c năng l c cán b , a bàn qu n lý và i u ki n th c t c a a phương phân công nhi m v i v i t ng Phó Ch t ch và y viên y ban nhân dân”. i u 2. Hi u l c thi hành 1. Ngh nh này có hi u l c thi hành t ngày 31 tháng 7 năm 2008 n h t nhi m kỳ ho t ng c a H i ng nhân dân các c p 2004 – 2009. 2. Trong trư ng h p nhi m kỳ ho t ng c a H i ng nhân dân các c p ư c c p có thNm quy n quy t nh kéo dài thì các Phó Ch t ch, y viên y ban nhân dân thành ph Hà N i ti p t c th c hi n nhi m v n h t nhi m kỳ ư c kéo dài theo quy nh. 3. Ch t ch y ban nhân dân thành ph Hà N i, B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này./. TM. CHÍNH PH TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; Nguy n T n Dũng - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - BQL KKTCKQT B Y; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu Văn thư, TCCV (5b).
Đồng bộ tài khoản