Nghị định số 97/2006/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
59
lượt xem
5
download

Nghị định số 97/2006/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 97/2006/NĐ-CP về quy định việc áp dụng hình thức xử phạt trục xuất theo thủ tục hành chính do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 97/2006/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM _______ Đ c l p - T do - H nh phúc S : 97/2006/NĐ-CP Hà N i, ngày 15 tháng 9 năm 2006 NGH Đ NH QUY Đ NH VI C ÁP D NG HÌNH TH C X PH T TR C XU T THEO TH T C HÀNH CHÍNH CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Pháp l nh Nh p c nh, xu t c nh, cư trú c a ngư i nư c ngoài t i Vi t Nam ngày 28 tháng 4 năm 2000; Căn c Pháp l nh X lý vi ph m hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002; Theo đ ngh c a B trư ng B Công an, NGH Đ NH : Chương 1: QUY Đ NH CHUNG Đi u 1. Ph m vi đi u ch nh 1. Ngh đ nh này quy đ nh v đ i tư ng b tr c xu t, th t c áp d ng hình th c x ph t tr c xu t, bi n pháp qu n lý ngư i vi ph m trong th i gian làm th t c tr c xu t, quy n và nghĩa v c a ngư i b áp d ng hình th c x ph t tr c xu t và trách nhi m c a các cơ quan, t ch c trong vi c t ch c thi hành hình th c x ph t tr c xu t. 2. Tr c xu t theo th t c hành chính là bu c ngư i nư c ngoài có hành vi vi ph m pháp lu t ph i r i kh i lãnh th nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam theo quy đ nh c a pháp lu t v x lý vi ph m hành chính. Đi u 2. Đ i tư ng áp d ng 1. Ngh đ nh này áp d ng đ i v i ngư i nư c ngoài có hành vi c ý ho c vô ý vi ph m các quy đ nh c a pháp lu t Vi t Nam mà theo quy đ nh c a pháp lu t v x lý vi ph m hành chính ph i b tr c xu t. 2. Ngư i nư c ngoài ph m t i b Toà án x ph t tr c xu t không thu c ph m vi đi u ch nh c a Ngh đ nh này mà th c hi n theo quy đ nh c a Ngh đ nh s 54/2001/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2001 c a Chính ph . 3. Trong trư ng h p Đi u ư c qu c t mà C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam là thành viên có quy đ nh khác v i quy đ nh c a Ngh đ nh này thì áp d ng quy đ nh c a Đi u ư c qu c t đó. Đi u 3. Nguyên t c áp d ng 1. Vi c áp d ng hình th c x ph t tr c xu t ph i b o đ m đúng ngư i, đúng th t c, th m quy n và th i h n quy đ nh t i Pháp l nh X lý vi ph m hành chính; Ngh đ nh này và các quy đ nh khác c a pháp lu t.
  2. 2. Nghiêm c m m i hành vi xâm ph m đ n tính m ng, s c kho , danh d , nhân ph m và tài s n c a ngư i b tr c xu t. Đi u 4. Kinh phí b o đ m 1. Kinh phí l p h sơ đ ngh áp d ng hình th c x ph t tr c xu t, qu n lý ngư i nư c ngoài trong th i gian làm th t c tr c xu t, truy tìm ngư i b tr c xu t b tr n và thi hành quy t đ nh tr c xu t do ngân sách nhà nư c chi tr trong d toán ngân sách hàng năm c a B Công an. 2. Các kho n chi cho ăn, t i nơi qu n lý b t bu c, khám, ch a b nh; phương ti n xu t c nh do ngư i b tr c xu t chi tr . Trong trư ng h p đ c bi t mà ngư i b tr c xu t không có kh năng chi tr thì cơ quan qu n lý xu t nh p c nh B Công an (sau đây g i t t là cơ quan qu n lý xu t, nh p c nh) yêu c u cơ quan đ i di n ngo i giao, cơ quan lãnh s c a nư c mà ngư i đó là công dân ho c cơ quan, t ch c, cá nhân m i ngư i nư c ngoài vào Vi t Nam chi tr . Trong trư ng h p không th c hi n đư c yêu c u đó thì cơ quan qu n lý xu t, nh p c nh ho c Công an t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau đây g i chung là Công an c p t nh) nơi l p h sơ, qu n lý đ i tư ng chi tr t ngu n ngân sách nhà nư c. Chương 2: TH M QUY N, TH T C ÁP D NG HÌNH TH C X PH T TR C XU T Đi u 5. Th m quy n áp d ng hình th c x ph t tr c xu t B trư ng B Công an có th m quy n quy t đ nh áp d ng hình th c x ph t tr c xu t theo th t c hành chính. Đi u 6. Trình t , th t c l p h sơ đ ngh áp d ng hình th c x ph t tr c xu t 1. Cơ quan phát hi n vi ph m xét th y ngư i nư c ngoài th c hi n hành vi vi ph m pháp lu t đ đi u ki n áp d ng hình th c x ph t tr c xu t, ph i g i ngay h sơ v vi ph m đ n cơ quan Công an c p t nh nơi ngư i nư c ngoài đăng ký t m trú, thư ng trú ho c nơi x y ra hành vi vi ph m đ l p h sơ đ ngh áp d ng hình th c x ph t tr c xu t. 2. Trong th i h n b y ngày, k t ngày nh n đư c h sơ vi ph m, Giám đ c Công an c p t nh có trách nhi m hoàn ch nh h sơ đ ngh áp d ng hình th c x ph t tr c xu t. H sơ g m có: a) Tóm t t lý l ch và hành vi vi ph m c a ngư i b đ ngh tr c xu t; b) Tài li u, ch ng c v hành vi vi ph m; c) Các hình th c x lý đã áp d ng (đ i v i trư ng h p vi ph m nhi u l n ho c tái ph m); d) Văn b n đ ngh tr c xu t. 3. H sơ đ ngh áp d ng hình th c x ph t tr c xu t đư c g i t i cơ quan qu n lý xu t, nh p c nh đ xem xét trư c khi trình B trư ng B Công an quy t đ nh. 4. Trong th i h n năm ngày, k t khi ti p nh n h sơ đ ngh tr c xu t c a Giám đ c Công an c p t nh, cơ quan qu n lý xu t, nh p c nh có trách nhi m th m tra h sơ đ ngh áp d ng hình th c x ph t tr c xu t. N u đ đi u ki n, thì làm báo cáo đ ngh B trư ng B Công an ra quy t đ nh tr c xu t; n u không đ đi u ki n áp d ng hình th c x ph t tr c xu t thì thông báo cho cơ quan phát hi n vi ph m và Công an c p t nh nơi l p h sơ bi t. Đi u 7. Quy t đ nh x ph t tr c xu t
  3. 1. Trong th i h n ba ngày, k t ngày nh n đư c báo cáo đ ngh tr c xu t c a cơ quan qu n lý xu t, nh p c nh, B trư ng B Công an xem xét, ra quy t đ nh x ph t tr c xu t đ i v i ngư i nư c ngoài vi ph m hành chính. 2. Quy t đ nh x ph t tr c xu t ph i ghi rõ nh ng n i dung sau: a) Ngày, tháng, năm ra quy t đ nh x ph t tr c xu t; b) H , tên, ch c v c a ngư i ra quy t đ nh x ph t tr c xu t; c) H , tên, ngày, tháng, năm sinh, qu c t ch, ngh nghi p, s h chi u c a ngư i b tr c xu t; d) Hành vi vi ph m hành chính c a ngư i b tr c xu t; đ) Đi u kho n c a văn b n quy ph m pháp lu t đư c áp d ng; hình th c x ph t chính, hình th c x ph t b sung, các bi n pháp kh c ph c h u qu (n u có); e) Th i gian thi hành quy t đ nh x ph t tr c xu t; g) Nơi b tr c xu t đ n; h) C a kh u thi hành quy t đ nh x ph t tr c xu t; i) Cơ quan ch u trách nhi m t ch c thi hành quy t đ nh x ph t tr c xu t; k) Ch ký c a ngư i ra quy t đ nh x ph t tr c xu t. 3. Quy t đ nh tr c xu t ph i đư c g i cho đương s , B Ngo i giao trư c khi thi hành. Chương 3: THI HÀNH QUY T Đ NH X PH T TR C XU T Đi u 8. Quy n, nghĩa v c a ngư i b tr c xu t 1. Quy n c a ngư i b tr c xu t a) Đư c bi t mình b tr c xu t vì l i vi ph m gì. Đư c nh n quy t đ nh tr c xu t ch m nh t 24 gi trư c khi thi hành; b) Đư c liên h v i cơ quan đ i di n ngo i giao, lãnh s c a nư c mà mình là công dân đ đư c b o v , tr giúp; c) Đư c mang theo tài s n h p pháp c a mình r i kh i Vi t Nam; d) Đư c khi u n i, t cáo theo quy đ nh c a pháp lu t v gi i quy t khi u n i, t cáo. 2. Nghĩa v c a ngư i b tr c xu t: a) Th c hi n đ y đ các quy đ nh ghi trong Quy t đ nh X ph t tr c xu t; b) Xu t trình gi y t tuỳ thân theo yêu c u c a cơ quan qu n lý xu t, nh p c nh; c) Tuân th các quy đ nh c a pháp lu t Vi t Nam, ch u s qu n lý c a cơ quan Công an trong th i gian làm th t c tr c xu t;
  4. d) Nhanh chóng ch p hành đ y đ các nghĩa v v dân s , hành chính, kinh t theo quy đ nh c a pháp lu t (n u có). Trư ng h p không t nguy n ch p hành, s b cư ng ch thi hành theo Đi u 66 Pháp l nh X lý vi ph m hành chính năm 2002; đ) Hoàn thành các th t c c n thi t đ r i kh i lãnh th Vi t Nam. 3. Ngư i b tr c xu t không t giác ch p hành các quy đ nh, quy t đ nh c a cơ quan Công an thì b áp d ng các bi n pháp cư ng ch sau: a) Áp gi i đ n nơi b t bu c trong th i gian làm th t c tr c xu t; b) Qu n lý, giám sát t i nơi b t bu c; c) Áp gi i ra c a kh u đ bu c r i kh i lãnh th Vi t Nam. Đi u 9. Hoãn thi hành quy t đ nh x ph t tr c xu t 1. Ngư i b tr c xu t đư c hoãn thi hành quy t đ nh trong nh ng trư ng h p sau đây: a) B m n ng, ph i c p c u ho c vì lý do s c kho không th th c hi n đư c quy t đ nh x ph t tr c xu t có ch ng nh n c a b nh vi n ho c trung tâm y t t c p huy n tr lên ho c các trư ng h p b t kh kháng khác; b) Ph i th c hi n nghĩa v v dân s , hành chính, kinh t theo quy đ nh c a pháp lu t. 2. Trên cơ s đ ngh c a Cơ quan qu n lý xu t, nh p c nh, B trư ng B Công an xem xét, ra quy t đ nh hoãn thi hành quy t đ nh x ph t tr c xu t. 3. Khi đi u ki n hoãn không còn thì quy t đ nh x ph t tr c xu t đư c ti p t c thi hành. Đi u 10. Nơi b t bu c c a ngư i nư c ngoài trong th i gian làm th t c tr c xu t 1. Tuỳ theo t ng trư ng h p c th , Th trư ng cơ quan qu n lý xu t, nh p c nh ho c Giám đ c Công an c p t nh quy t đ nh nơi b t bu c c a ngư i nư c ngoài trong th i gian làm th t c tr c xu t. 2. Không đư c s d ng nhà t m gi hình s , tr i t m giam, tr i giam đ qu n lý ngư i nư c ngoài trong th i gian làm th t c tr c xu t. Đi u 11. Căn c áp d ng và bi n pháp qu n lý ngư i nư c ngoài trong th i gian làm th t c tr c xu t 1. Căn c áp d ng bi n pháp qu n lý. Th trư ng Cơ quan qu n lý xu t, nh p c nh ho c Giám đ c Công an c p t nh (nơi l p h sơ đ ngh tr c xu t) có quy n quy t đ nh áp d ng các bi n pháp qu n lý đ i v i ngư i nư c ngoài trong th i gian làm th t c tr c xu t trong nh ng trư ng h p sau đây: a) Khi có căn c cho r ng, n u không áp d ng bi n pháp c n thi t đ qu n lý thì ngư i đó s tr n tránh ho c c n tr vi c thi hành quy t đ nh x ph t tr c xu t; b) Đ ngăn ch n ngư i đó ti p t c th c hi n hành vi vi ph m pháp lu t. 2. Bi n pháp qu n lý: a) H n ch vi c đi l i, ti p xúc c a ngư i b qu n lý;
  5. b) Ch đ nh nơi b t bu c c a ngư i b qu n lý; c) T m gi h chi u ho c gi y t tuỳ thân khác thay h chi u. Đi u 12. Trư ng h p ngư i b tr c xu t b m ho c ch t trong th i gian làm th t c tr c xu t 1. Ngư i nư c ngoài trong th i gian làm th t c tr c xu t b m đư c đi u tr t i nơi qu n lý. Trư ng h p m n ng thì Cơ quan qu n lý xu t, nh p c nh ho c Công an c p t nh có trách nhi m đưa h đ n cơ s y t đ đi u tr ; đ ng th i thông báo cho B Ngo i giao đ thông báo cho cơ quan đ i di n ngo i giao ho c lãnh s c a nư c mà ngư i đó là công dân bi t. 2. Trư ng h p ngư i nư c ngoài trong th i gian làm th t c tr c xu t b ch t thì Th trư ng Cơ quan qu n lý xu t, nh p c nh ho c Giám đ c Công an c p t nh nơi l p h sơ đ ngh tr c xu t ph i báo ngay cho Cơ quan đi u tra, Vi n Ki m sát có th m quy n; đ ng th i thông báo cho B Ngo i giao đ thông báo cho cơ quan đ i di n ngo i giao ho c lãnh s c a nư c mà ngư i đó là công dân bi t đ ph i h p gi i quy t. 3. Vi c đưa thi th ngư i nư c ngoài b ch t trong th i gian làm th t c tr c xu t v nư c và các chi phí cho vi c mai táng, đưa thi th v nư c do thân nhân gia đình ho c cơ quan ngo i giao, lãnh s c a nư c ngư i đó là công dân ch u trách nhi m. Trong trư ng h p không th c hi n đư c theo các cách đó thì cơ quan qu n lý xu t, nh p c nh ho c công an c p t nh nơi l p h sơ ch u trách nhi m th c hi n. Đi u 13. Trách nhi m c a Cơ quan qu n lý xu t, nh p c nh 1. L p h sơ thi hành quy t đ nh x ph t tr c xu t, bao g m: a) Quy t đ nh x ph t tr c xu t c a B trư ng B Công an; b) B n sao h chi u ho c b n sao gi y t tuỳ thân khác thay h chi u c a ngư i b tr c xu t; c) Gi y t ch ng nh n đã ch p hành xong các nghĩa v khác (n u có); d) Các tài li u khác có liên quan. 2. G i quy t đ nh x ph t tr c xu t cho B Ngo i giao đ thông báo cho cơ quan đ i di n ngo i giao ho c lãnh s c a nư c mà ngư i đó là công dân; đ ng th i, g i m t b n quy t đ nh cho ngư i b tr c xu t đ thi hành. 3. Thu th p, ti p nh n các thông tin, tài li u c n thi t cho vi c t ch c thi hành quy t đ nh x ph t tr c xu t. 4. Ph i h p v i các cơ quan liên quan đ m b o vi c th c hi n các quy n và nghĩa v c a ngư i b tr c xu t. 5. T ch c tr c xu t theo quy t đ nh. Đi u 14. Trách nhi m c a Công an c p t nh nơi l p h sơ đ ngh tr c xu t 1. Qu n lý đ i tư ng trong th i gian l p h sơ đ ngh tr c xu t theo quy đ nh t i Đi u 10 và Đi u 11 Ngh đ nh này. 2. Bàn giao đ i tư ng cho Cơ quan qu n lý xu t, nh p c nh khi đư c yêu c u.
  6. 3. Ph i h p v i Cơ quan qu n lý xu t, nh p c nh trong vi c thi hành quy t đ nh x ph t tr c xu t. 4. Ph i h p v i các cơ quan liên quan đ m b o vi c th c hi n các quy n và nghĩa v c a ngư i b tr c xu t. Đi u 15. Trách nhi m c a các cơ quan, t ch c, cá nhân m i ngư i nư c ngoài vào Vi t Nam ho c xin gia h n th th c cho ngư i nư c ngoài b tr c xu t 1. Ph i h p, c ng tác v i cơ quan ch c năng th c hi n vi c áp d ng hình th c x ph t tr c xu t. 2. Ch u m i chi phí ho c b o lãnh tài chính trong trư ng h p ngư i b tr c xu t không có kh năng tài chính t i ch đ thanh toán các chi phí theo quy đ nh c a pháp lu t Vi t Nam. Chương 4: TRÁCH NHI M C A CÁC B , Y BAN NHÂN DÂN CÁC T NH,THÀNH PH TR C THU C TRUNG ƯƠNG TRONG VI C ÁP D NG HÌNH TH C X PH T TR C XU T THEO TH T C HÀNH CHÍNH Đi u 16. Trách nhi m c a B Công an B Công an, trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình có trách nhi m: 1. Ban hành các văn b n quy ph m pháp lu t hư ng d n thi hành vi c áp d ng hình th c x ph t tr c xu t. 2. Ra quy t đ nh x ph t tr c xu t. 3. Ch trì, ph i h p v i các B , ngành và y ban nhân dân các đ a phương có liên quan đ t ch c thi hành quy t đ nh x ph t tr c xu t. 4. Th ng kê v vi c áp d ng, t ch c thi hành quy t đ nh x ph t tr c xu t. 5. Ki m tra, thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo v vi c thi hành quy t đ nh x ph t tr c xu t; ti p t c theo dõi, ki m tra không đ ngư i b tr c xu t quay tr l i Vi t Nam trái phép. Đi u 17. Trách nhi m c a B Ngo i giao B Ngo i giao có trách nhi m gi i quy t các th t c đ i ngo i liên quan đ n vi c thi hành quy t đ nh tr c xu t và trao đ i, cung c p các thông tin liên quan cho các cơ quan có th m quy n nư c ngoài, Cơ quan đ i di n ngo i giao và lãnh s c a nư c mà ngư i b tr c xu t là công dân. Đi u 18. Trách nhi m c a B Tài chính B Tài chính có trách nhi m b o đ m kinh phí cho vi c áp d ng hình th c x ph t tr c xu t theo k ho ch đư c giao trong d toán ngân sách hàng năm c a B Công an. Đi u 19. Trách nhi m c a B Y t B Y t có trách nhi m ch đ o, hư ng d n các cơ quan y t và b nh vi n tr c thu c t ch c khám, ch a b nh, giám đ nh và c p gi y ch ng nh n tình tr ng s c kho đ i v i ngư i b
  7. tr c xu t trong trư ng h p h b m n ng, ph i đi u tr theo quy đ nh t i đi m a kho n 1 Đi u 9 Ngh đ nh này. Đi u 20. Trách nhi m c a y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương y ban nhân dân c p t nh căn c vào ch c năng, nhi m v qu n lý nhà nư c do pháp lu t quy đ nh có trách nhi m ph i h p v i các B , ngành có liên quan ch đ o các cơ quan ch c năng c a đ a phương trong vi c áp d ng hình th c x ph t tr c xu t. Chương 5: ĐI U KHO N THI HÀNH Đi u 21. Khi u n i, t cáo Ngư i b áp d ng hình th c x ph t tr c xu t theo th t c hành chính có quy n khi u n i, t cáo theo quy đ nh c a pháp lu t Vi t Nam v khi u n i, t cáo. Trong th i gian ch k t qu gi i quy t khi u n i, t cáo, ngư i b tr c xu t v n ph i ch p hành quy t đ nh x ph t tr c xu t. Đi u 22. X lý vi ph m Ngư i nào vi ph m các quy đ nh c a Ngh đ nh này và các quy đ nh khác c a pháp lu t có liên quan thì tuỳ theo tính ch t, m c đ vi ph m mà b x lý k lu t, x ph t vi ph m hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s ; n u gây thi t h i thì ph i b i thư ng theo quy đ nh c a pháp lu t Vi t Nam. Đi u 23. Hi u l c c a Ngh đ nh Ngh đ nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo. Đi u 24. Trách nhi m thi hành Ngh đ nh 1. B Công an ch trì, ph i h p v i các B : Ngo i giao, Tài chính, Y t hư ng d n thi hành Ngh đ nh này. 2. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh đ nh này ./. TM. CHÍNH PH Nơi nh n: TH TƯ NG - Ban Bí thư Trung ương Đ ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - HĐND, UBND các t nh, thành ph Nguy n T n Dũng tr c thu c Trung ương; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a Đ ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i đ ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Toà án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao;
  8. - Cơ quan Trung ương c a các đoàn th ; - H c vi n Hành chính qu c gia; - VPCP: BTCN, các Phó Ch nhi m, Website Chính ph , Ban Đi u hành 112, Ngư i phát ngôn c a Th tư ng Chính ph , các V , C c, đơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, NC (5b).
Đồng bộ tài khoản