Nghị định thư thứ ba số 220/WTO/VB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
60
lượt xem
6
download

Nghị định thư thứ ba số 220/WTO/VB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định thư thứ ba số 220/WTO/VB kèm theo hiệp định chung về thương mại dịch vụ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định thư thứ ba số 220/WTO/VB

  1. NGHỊ ĐỊNH THƯ THỨ BA KÈM THEO HIỆP ĐỊNH CHUNG VỀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Các Thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới có Danh mục cam kết cụ thể theo Hiệp định chung về thương mại dịch vụ liên quan đến sự di chuyển của tự nhiên nhân trong phụ lục của Nghị định thư này, Đã tiến hành các cuộc đàm phán theo các điều kiện tại Quyết định của các Bộ trưởng về đàm phán về di chuyển của tự nhiên nhân thông qua tại Marrakesh ngày 15 tháng 4 năm 1994, Đã xem xét kết quả của các cuộc đàm phán đó, Đã xem xét Quyết định về di chuyển của tự nhiên nhân do Hội đồng thương mại dịch vụ thông qua ngày 30 tháng 6 năm 1995, Thỏa thuận như sau: 1. Các cam kết về di chuyển của tự nhiên nhân kèm theo Nghị định thư này liên quan đến một Thành viên sẽ thay thế hoặc bổ sung việc cho phép thích hợp đối với sự di chuyển của tự nhiên nhân trong Danh mục cam kết cụ thể của Thành viên đó, kể từ ngày Nghị định thư này có hiệu lực đối với Thành viên đó 2. Nghị định thư này được để ngỏ cho các Thành viên có liên quan chấp nhận cho tới ngày 30 tháng 6 năm 1996 bằng cách ký hay bằng các cách khác. 3. Nghị định thư này có hiệu lực vào ngày thứ 30 sau ngày 1 tháng 1 năm 1996 đối với những Thành viên đã chấp nhận Nghị định thư vào ngày đó. Đối với những Thành viên đã chấp nhận Nghị định thư sau ngày đó, mà ngày này sẽ không quá ngày 30 tháng 6 năm 1996, Nghị định thư này sẽ có hiệu lực vào ngày thứ 30 sau ngày chấp nhận. Nếu một Thành viên có danh mục kèm theo Nghị định thư này không chấp nhận Nghị định thư này vào ngày đó, thì vấn đề sẽ được chuyển tới Hội đồng thương mại dịch vụ để xem xét và có hành động thích hợp. 4. Nghị định thư này sẽ được nộp lưu chiểu cho Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới. Tổng Giám đốc sẽ cung cấp một cách nhanh chóng cho mỗi Thành viên của WTO một bản sao có chứng thực của Nghị định thư này và các thông báo về việc chấp nhận theo điều 3. 5. Nghị định thư này sẽ được đăng ký phù hợp với các quy định tại Điều 102 của Hiến chương Liên Hợp Quốc. Làm tại Geneve ngày...... tháng....... năm 1995 gồm các bản gốc bằng tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Tây Ban Nha, các bản này đều có giá trị như nhau trừ khi các Danh mục kèm theo đây có quy định khác.
Đồng bộ tài khoản