Nghị định về việc người Việt Nam định cư ở nước ngoài mua nhà tại Việt Nam

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
76
lượt xem
4
download

Nghị định về việc người Việt Nam định cư ở nước ngoài mua nhà tại Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định về việc người Việt Nam định cư ở nước ngoài mua nhà tại Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định về việc người Việt Nam định cư ở nước ngoài mua nhà tại Việt Nam

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA ngh Þ   Þ nh ® c ñ a ch Ý n h  p h ñ  S è  81/2001/N§­C P  n g µ y   05 th¸ng 11 n¨ m  2001 V Ò   Ö c n g êi Vi Ö t N a m   Þ n h  c  ë  n íc n g o µ i  vi ® m u a   h µ  ë  t¹iVi Ö t N a m n   C h Ý n h  ph ñ C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; C¨n  Bé  Ët D © n   ù  µy  th¸ng10  cø  Lu   s ng 28    n¨m  1995; C¨n  LuËt  öa  æi  ét  è  iÒu  ña  Ët  Êt  ai  µy  th¸ng 6   cø  s® m s® c Lu § ® ng 29    n¨m  2001; Theo    Þ  ña  é  ëng  é  ©y  ùng, ®Ò ngh c B tr BX d Ngh Þ   Þ nh: ® C h ¬ n g  I N h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g §i Ò u    ¹m    iÒu  1. Ph vi® chØnh NghÞ   nh  µy  ®Þ n quy  nh  Ò   i t ng,®iÒu  Ön,thñ tôcmua  µ    ®Þ v ®è  î   ki       nh ®Ó ë  ¾n  Òn víi g li     Òn  ö  ông  t  ;qu¶n  ýsö  ông  µ  ,®Êt  ;quyÒn  µ  quy sd ®Ê ë   l  d nh ë   ë  v nghÜa  ô  ña  ñ  ë  ÷u  µ    µngêiViÖtNam   nh      ícngoµisau    v c ch s h nh ë l       ®Þ cën     khi mua  µ    nh ë theo quy  nh  ¹ NghÞ   nh  µy.   ®Þ t i ®Þ n §i Ò u    êiViÖtNam   nh      ícngoµi 2. Ng     ®Þ cë n   Ng êi ViÖt    Nam   nh    ë   íc ngoµi quy  nh   ¹  ®Þ c n    ®Þ t iNghÞ   nh   µy  µ ®Þ n l  c«ng  ©n  Öt Nam   µ  êi gèc  Öt Nam     ó,lµm  sinh sèng  ©u  µi ë  d Vi   v ng   Vi   c tr   ¨n    l d  níc ngoµi ®∙  îc quy  nh  ¹  Ët  èc  Þch  Öt Nam   µy  th¸ng 01     ®  ®Þ ti Lu Qu t Vi   ng 01    n¨m  1999. §i Ò u    èit ng ® îcmua  µ  3. §  î     nh ë 1.Ng êiViÖtNam   nh      ícngoµithuéc m ét        ®Þ cën       trong nh÷ng  i t ng díi   ®è  î     ®©y   ã      iÒu  Ön  c ®ñ c¸c ® ki quy  nh  ¹  Òu  NghÞ   nh  µy  ×  îcmua   ®Þ ti§i 6  ®Þ n th ®   nhµ      ¾n  Òn víi ®Ó ë g li     Òn  ö  ông  t    ¹ ViÖtNam   quy sd ®Ê ë t   i   : a) Ng êivÒ   u    ©u  µit¹ ViÖtNam;     ®Ç tl d     i   b) Ng êicã      c«ng  ng  ãp  íi t  íc; ®ã g v   ®Ê n c) Nhµ       µ    v¨n ho¸,nh khoa  äc  ã  h c nhu  Çu  Ò   ¹t®éng  êng  c v ho   th xuyªn t¹    i ViÖtNam;  
  2. 2 d) Ng êicã      nhu  Çu  Ò   èng    nh  ¹ ViÖtNam. c vs æn ®Þ t  i   2. Nh÷ng  i t ng ® îcmua  µ    ®è  î     nh quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  µy  ®Þ ti  1  n chØ  îc ®  së  ÷u  ét  µ        é,c¨n nhµ,nhµ  Ötthù). h m nh ®Ó ë (c¨nh       bi   §i Ò u    Ò   Òn  ë  ÷u  µ    µ  Òn  ö  ông  t  4. V quy s h nh ë v quy s d ®Ê ë Ng êiViÖt Nam   nh      ícngoµithuéc diÖn  îcmua   µ      ¾n       ®Þ cën       ®  nh ®Ó ë g víi   Òn  ö  ông  t    ¹ ViÖt Nam   quy sd ®Ê ë t i     theo  quy  nh  ¹  ®Þ ti NghÞ   nh  µy    ®Þ n sau khihoµn  Êtc¸c thñ tôc mua   µ    ×  îc cÊp  Êy    t        nh ë th ®   Gi chøng  Ën  Òn  ë  nh quy s h÷u  µ    µ  Òn  ö  ông  t  . nh ë v quy s d ®Ê ë C h ¬ n g  II ® i Ò u  ki Ö n, h î p ® å n g  m u a  b¸n n h µ  ë   §i Ò u    5. Quy  nh  ô  Ó  Ò   i t ng ® îcmua  µ  ®Þ c th v ®è  î     nh ë §èit ng ® îcmua   µ     î     nh ë nªu  ¹ §iÒu  NghÞ   nh  µy  îcquy  nh  ô  ti   3  ®Þ n ®  ®Þ c thÓ    nh sau: 1. Ng êivÒ   u    ©u  µit¹ ViÖt Nam   µngêitrùctiÕp ho¹t®éng  u        ®Ç tl d   i     l        ®Ç t theo quy  nh  ña  Ët  Çu   níc ngoµi t¹  Öt Nam   ®Þ c Lu § t   i Vi   hoÆc   Ët  Lu KhuyÕn   khÝch  u    ®Ç ttrong níc,® îccÊp  Êy  Ðp  u        Gi ph ®Ç thoÆc   îccÊp  Êy  ®  Gi chøng  nhËn  ¨ng  ý  ® k kinh doanh  ña  ¬    c c quan  µ  íccã  Èm  Òn. nh n   th quy 2.Ng êicã      c«ng  ng  ãp  íi t  íc,bao  å m   ®ã g v   ®Ê n   g : a) Ng êi® îchëng  Õ     ®∙itheo       ch ®é u    quy  nh  ña  ®Þ c “Ph¸p lÖnh  ®∙ingêi   u      ho¹t®éng    c¸ch m¹ng,liÖtsÜ  µ    nh  ÖtsÜ, th ng        v gia ®× li     ¬ binh,bÖnh    binh,ng­   êiho¹t®éng     kh¸ng  Õn,ngêicã  chi     c«ng  óp ®ì  gi   c¸ch m¹ng” ban  µnh  µy        h ng 29 th¸ng8    n¨m  1994; b)  êi cã  µnh  Ých  ng  ãp  Ng   th t ®ã g trong  ù  s nghiÖp    ãng  ©n  éc, gi¶iph d t  x©y  ùng  t  íc® îcChñ   Þch  íc,Ch Ýnh  ñ  d ®Ê n     t n  ph tÆng  ©n   ¬ng, Huy  ­ Hu ch   ch ¬ng;® îcThñ íng ChÝnh  ñ     t  ph tÆng  B»ng khen;® îcChñ   Þch  µn  ñ   Þch     t §o Ch t ñy  ban  Trung  ng  Æt   Ën Tæ   èc  ÖtNam   ¬M tr   qu Vi   hoÆc   é  ëng,Thñ  ëng  ¬  B tr   tr c quan qu¶n  ýngµnh    l  ë Trung  ng  ¬ tÆng  Huy  ¬ng  ×  ù  ch v s nghiÖp  ña  µnh  c ng ®ã;  c)Ng êitham    µo      giav Ban  Êp  µnh  ña    chøc  Ýnh  Þ­ x∙héi Ch h c c¸ctæ  ch tr         cña  Öt Nam   õ cÊp  Vi   t  tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  ëlªn® îcc¸ctæ    ph tr     ¬ tr         chøc  Ýnh  Þ­x∙héi®ã     Ën;ngêi® îcbÇu  µo  ch tr        x¸cnh      v Ban  Êp  µnh  Ch h Trung  ¬ng  éi,ngêi lµ nßng  èt trong    H     c  c¸c phong  µo,tæ  tr   chøc  ña  Òu  µo  ã  c ki b c quan  Ö   íi h v  trong nícth«ng     qua  y  ñ ban  Ò   êiViÖtNam     ícngoµivµ  êi v ng     ën     ng   cã  ÷ng  ng  ãp  µ  óp    Ých  ùc  nh ®ã g v gi ®ì t c cho    ¬  c¸c c quan  idiÖn  ®¹   hoÆc     c¸c ho¹t®éng  i ngo¹icña  ÖtNam   ¹ nícngoµi® îcc¬    ®è     Vi   ti         quan  ¹idiÖn  ña  Öt §  c Vi   Nam     ícngoµix¸cnhËn. ën      3. Nhµ   ho¸,nhµ    v¨n    khoa  äc  µ  h v chuyªn gia vÒ   ¹t®éng  êng      ho   th xuyªn  t¹ ViÖtNam     i   bao  å m   g : a) Nhµ       µ    v¨n ho¸,nh khoa  äc  îcphong  äc  µ m,  äc  Þ  Ò   h ®  hh h v v khoa  äc, h  gi¸odôc,v¨n ho¸ nghÖ   Ëtcña  ÖtNam         thu   Vi   hoÆc   ña  ícngoµi; c n 
  3. 3 b) Chuyªn      giatrong lÜnh  ùc    v kinhtÕ     éi.   ­x∙h C¸c  i t ng nªu  ¹ ®iÓ m     kho¶n  µy  ®è  î   t i   a, b  n ph¶i® îcl∙nh®¹o      §¶ng,Nhµ   ­   n íc hoÆc   é   ëng, Thñ  ëng  ¬    B tr   tr c quan  ngang  é,  ¬  B c quan  éc  Ýnh  ñ, thu Ch ph   Chñ   Þch  y  t ñ ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  êi  Ò   ¬mv ViÖt Nam   µm  l chuyªn    éng    gia,c t¸c viªn khoa  äc, gi¸o dôc, v¨n    h      ho¸ nghÖ   thuËt, ã    Ën  ña    o    ¬    x¸cnh c l∙nh®¹ c¸cc quan  êi; c m 4. Ng êi ViÖt Nam   nh      íc ngoµi cã  n    Þ   Ò         ®Þ cën     ®¬ ®Ò ngh v sinh sèng    æn   nh  ¹ ViÖtNam   µ  îccÊp  ã  Èm  Òn  ña  ¬  ®Þ t i   v®  c th quy c c quan  ¹idiÖn  ¹i §  ngo   giao ViÖtNam   Êp  Ën.     ch thu §i Ò u    Òu  Ön    îcmua  µ    ¹i ÖtNam 6. §i ki ®Ó ®   nh ë t  Vi   Ng êiViÖt Nam   nh      ícngoµithuéc ®èi t ng quy  nh  ¹  §iÒu        ®Þ cën        î   ®Þ ti   5 NghÞ   nh  µy  ®Þ n ph¶ilµngêivÒ   êng  óhoÆc   ¹m  ót¹ ViÖtNam   µ  ã         th tr   t tr     i   v c ®ñ c¸cgiÊy têsau:      1.Hé   Õu  îp lÖ  ña  ÖtNam     chi h   c Vi   hoÆc   é  Õu,giÊy têhîp lÖ  ña  íc h chi        c n   ngoµi cÊp. Trong  êng  îp  ö  ông  é  Õu, giÊy  ê hîp  Ö  ña  íc ngoµi     tr h sd h chi   t  lc n    th× ph¶icã  Êy    Gi chøng  Ën  ã  èc  Þch  Öt Nam   nh c qu t Vi   hoÆc   Êy    Ën  Gi x¸c nh m Êt  èc  Þch  ÖtNam   qu t Vi   hoÆc   Êy    Ën  ¨ng  ý  Gi x¸cnh ® k c«ng  ©n. d 2.GiÊy  ê® îcc¬    t     quan  µ  íccã  Èm  Òn    Ën  éc c¸c®èi t nh n   th quy x¸cnh thu      ­ îng quy  nh  ¹ §iÒu  NghÞ   nh  µy.   ®Þ t  i 5  ®Þ n §i Ò u    îp  ng  7. H ®å mua  nhµ    b¸n  ë Hîp  ng  ®å mua  b¸n  µ    îc lËp  µnh  nh ë ®   th v¨n b¶n  ã  c chøng  Ën  ña  nh c c«ng  chøng  µ  íchoÆc   nh n   chøng  ùc cña  ¬  th   c quan  µ  íccã  Èm  Òn; nh n   th quy Gi¸mua  nhµ    c¸cbªn    b¸n  ë do    tho¶ thuËn  µ  îcghitronghîp ®ång.   v®         C h ¬ n g  III q u y Ò n  v µ  n g h Ü a  v ô  c ñ a n g ê i Vi Ö t N a m  ® Þ n h  c   ë  n í c n g o µ i ® è i v íi h µ  ë  ® î c m u a  t¹i Ö t N a m  n  Vi §i Ò u 8.  Êp  Êy  C Gi chøng  Ën  Òn  ë  ÷u  µ    µ  Òn  ö  ông  nh quy s h nh ë v quy s d ®Êt  ë Ng êiViÖt Nam   nh      ícngoµisau    µn  Êtthñ tôc mua  µ  ,     ®Þ cën     khiho t       nh ë   ® îc ñy    ban  ©n  ©n  Ön,  Ën, thÞ    µnh  è  éc  nh d huy qu   x∙,th ph thu tØnh  (sau  y   ®© gäichung  µñy    l   ban  ©n  ©n  Êp  Ön)  Êp  Êy  nh d c huy c Gi chøng  Ën  Òn  ë  nh quy s h÷u  µ    µ  Òn  ö  ông  t  . Ng êi ®Ò   Þ   Êp  Êy  nh ë v quy sd ®Ê ë     ngh c Gi chøng  Ën  nh ph¶inép    cho  ¬  c quan  Êp  Êy  c Gi chøng  Ën    Êy têsau: nh c¸cgi     1. §¬n    Þ  Êp  Êy    ®Ò ngh c Gi chøng  Ën  Òn  ë  ÷u  µ    µ  Òn  nh quy s h nh ë v quy sö  ông  t  . d ®Ê ë 2.  îp  ng  H ®å mua  b¸n  µ    ã  nh ë c chøng  Ën  ña  nh c c«ng chøng  µ  íc nh n   hoÆc   chøng  ùc cña  ¬  th   c quan  µ  íccã  Èm  Òn. nh n   th quy 3.Biªnlai ép  Õ  µ  Ö  Ý.      n thu v l ph
  4. 4 4. B¶n    sao  ã  c chøng  Ën  ña  nh c c«ng  chøng  µ  íc hoÆc   nh n   chøng  ùc th   cña  ¬  c quan  µ  íc cã  Èm   Òn    Êy  ê quy  nh  ¹  Òu  NghÞ   nh n   th quy c¸c gi t   ®Þ ti§i 5  ®Þnh  µy.§èivíi Êy tê kh«ng  éc danh  ôc  îcc«ng  n      gi     thu   m ®  chøng,chøng  ùc   th   th× nép    b¶n  sao  ng  nh ph¶imang    b¶n  èc    ¬  g ®Ó c quan  Êp  Êy  c Gi chøng  Ën nh ®èi chiÕu.   §i Ò u  9. Tr¸ch  Öm   Ëp  å  s¬,  êi gian cÊp  Êy chøng nhËn  nhi lh th   Gi quyÒn  ë  ÷u  µ    µ  Òn  ö  ông  t  s h nh ë v quy sd ®Ê ë 1. Ng êi ViÖt Nam   nh      íc ngoµi thuéc  Ön  îc mua   µ          ®Þ cën     di ®   nh ë theo  quy  nh  ¹  ®Þ ti NghÞ   nh  µy  ù m ×nh  øng    µm    ñ tôc hoÆc   ã  Ó  ®Þ n t  ® ra l c¸c th     c th tho¶  Ën  íibªn  nhµ    thu v   b¸n  ë hoÆc   êi® îcñy  Òn  îp ph¸p  idiÖn    ng     quy h  ®¹   cho m × nh  µm    ñ tôc ®Ó   îccÊp  Êy  l c¸c th     ®  Gi chøng  Ën  Òn  ë  ÷u  µ    µ  nh quy s h nh ë v quyÒn  ö  ông  t  .ViÖc  y  Òn  sd ®Ê ë   ñ quy ph¶ithÓ  Ön    hi b»ng   v¨n b¶n. 2. GiÊy    chøng  Ën  Òn  ë  ÷u  µ    µ  Òn  ö  ông  t    Êp  nh quy s h nh ë v quy sd ®Ê ë c cho  êiViÖt Nam   nh      ícngoµisau    ng     ®Þ cën     khimua   µ    nh ë theo  quy  nh  ¹  ®Þ ti NghÞ   nh  µy  ö  ông  ®Þ n sd theo  É u   Êy  m Gi chøng  Ën  Òn  ë  ÷u  µ    µ  nh quy s h nh ë v quyÒn  ö  ông  t    Êp  sd ®Ê ë c cho  êiViÖtNam. ng     3. Thêi gian  Êp  Êy      c Gi chøng  Ën  Ë m   Êt  µ 60  µy, kÓ   õ ngµy  nh ch nh l   ng   t   ngêi®Ò   Þ  Êp  Êy    ngh c Gi chøng  Ën  ép    å  ¬  îp lÖ  nh n ®ñ h s h   theo  quy  nh  ¹  ®Þ ti §iÒu  NghÞ   nh  µy  8  ®Þ n cho  y  ñ ban  ©n  ©n  Êp  Ön. nh d c huy   §i Ò u 10. Quy Òn   î cña  êi ViÖt    l i ng   Nam   nh      íc ngoµi ®èi  íi ®Þ cën     v  nhµ    îcmua  ¹ ViÖtNam ë®   t  i   Ng êiViÖtNam   nh      ícngoµi,sau        ®Þ cën     khimua  µ    µ  îccÊp  Êy  nh ë v ®   Gi chøng  Ën  Òn  ë  ÷u  µ    µ  Òn  ö  ông  t    nh quy s h nh ë v quy sd ®Ê ë theo quy  nh   ®Þ cña  ph¸p luËt, ã    Òn        c¸cquy nh sau: c 1.§îcsö  ông        d ®Ó ë cho  b¶n  ©n  µ    µnh    th v c¸cth viªntrong gia®×nh.    2.§îcb¸n,tÆng       cho    chøc,c¸nh©n  c¸ctæ     trong níchoÆc     i t ng lµ    c¸c®è  î     ngêi ViÖt Nam   nh      íc ngoµi thuéc  Ön  îc mua   µ        ®Þ cën     di ®   nh ë quy  nh  ¹ ®Þ t i §iÒu  NghÞ   nh  µy. 5  ®Þ n 3.Th Õ   Êp    ch theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËtViÖtNam.      4.Thõa  Õ     k theo quy  nh    ®Þ sau  y  ®© : a) §èivíi chøc,c¸ nh©n       tæ     trong níchoÆc   êiViÖt Nam   nh      íc    ng     ®Þ cë n   ngoµithuéc diÖn  îcmua  µ        ®  nh ë quy  nh  ¹ §iÒu  NghÞ   nh  µy  îch­ ®Þ ti  5  ®Þ n ®  ëng  õa kÕ  theo quy  nh  ¹ Bé  Ët D © n   ù; th       ®Þ t   Lu   i s b) §èivíi êinícngoµihoÆc   êiViÖt Nam   nh      ícngoµikh«ng       ng       ng     ®Þ cën     thuéc  Ön  îc quy  nh  ¹  Òu  NghÞ   nh  µy  Õu  Ën  õa  Õ   ×  di ®   ®Þ ti§i 5  ®Þ nn nh th k th chØ  îchëng  Ò     Þcña  Çn  õa kÕ   . ®  v gi¸tr   ph th   ®ã §i Ò u 11.  Ngh Üa   ô  ña  êi ViÖt Nam   nh   ë  íc ngoµi cã  ë  v c ng     ®Þ c n   s h÷u  µ    ¹ ViÖtNam nh ë t  i   Ng êiViÖtNam   nh      ícngoµi,sau        ®Þ cën     khimua  µ    µ  îccÊp  Êy  nh ë v ®   Gi chøng  Ën  Òn  ë  ÷u  µ    µ  Òn  ö  ông  t    nh quy s h nh ë v quy sd ®Ê ë theo quy  nh   ®Þ cña  NghÞ   nh  µy,cã  Üa  ô: ®Þ n   ngh v
  5. 5 1.Thùc  Ön      hi c¸cquy  nh  ¹ NghÞ   nh  µy. ®Þ t  i ®Þ n 2.Kª    khai, ¨ng  ý  µ  ,®Êt     ® k nh ë   ë theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËtViÖtNam.      3. Thùc  Ön    hi quy  nh  Ò   ®Þ v qu¶n  ý, ö  ông  µ  ,®Êt  ; söa  ÷a,c¶i l  d s nh ë   ë  ch     t¹onhµ  ;mua    µ      ë  b¸n nh ë theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËtViÖtNam.      4. Thùc  Ön  y        hi ®Ç ®ñ c¸c quy  nh  Ò     ó,qu¶n  ýtrËttù ®«  Þ;c¸c ®Þ v c tr   l       th     nghÜa  ô  µichÝnh, thuÕ  µ    v t    v c¸c quy  nh  ®Þ kh¸c cã  ªnquan    li   theo  quy  nh   ®Þ cña  ph¸p luËtViÖtNam.      5. Ng êiViÖt Nam   nh      íc ngoµicã  µ    ∙        ®Þ cën     nh ë ® mua   theo quy  nh   ®Þ cña NghÞ   nh  µy  ã  Ó  y  Òn  ®Þ n c th ñ quy qu¶n  ýnhµ    l  ë cho  chøc, c¸ nh©n  tæ     trong  íc hoÆc   i  îng  éc  Ön  n  ®è t thu di quy  nh   ¹  Òu  NghÞ   nh   µy  ®Þ t i§i 5  ®Þ n qu¶n  ý.ViÖc  y  l  ñ quyÒn  qu¶n  ý ph¶i thÓ  Ön  l    hi b»ng  v¨n b¶n  µ  ã  v c chøng  nhËn  ña  c c«ng  chøng  µ  íc hoÆc   nh n   chøng  ùc  ña  ¬  th c c quan  µ  íc cã  nh n   thÈm  Òn. quy C h ¬ n g  IV x ö  l ý vi p h ¹ m §i Ò u      ¹m    ®Þnh  Ò   12. Vi ph c¸cquy  v mua  µ  nh ë Ng êiViÖt Nam   nh      ícngoµithuéc diÖn  îcmua   µ          ®Þ cën       ®  nh ®Ó ë theo  quy  nh  ¹  Òu  NghÞ   nh  µy  Õu  ®Þ ti§i 5  ®Þ nn mua  µ        íiquy  nh  ¹  nh ®Ó ë tr¸v   i ®Þ ti NghÞ   nh  µy  × kh«ng  îccÊp  Êy  ®Þ n th   ®  Gi chøng  Ën  Òn  ë  ÷u  µ    µ  nh quy s h nh ë v quyÒn  ö  ông  t  , kh«ng  îc hëng    Òn  ña  ñ  ë  ÷u  µ    µ  sd ®Ê ë   ®  c¸c quy c ch s h nh ë v kh«ng  îcth ng  óhoÆc   ¹m  ót¹ nhµ    . ®   ê tr   t tr     i ë ®ã §i Ò u      ¹m    ®Þnh  Ò     µ  13. Vi ph c¸cquy  v b¸n nh ë Bªn b¸n  µ    nh ë cho  êi ViÖt Nam   nh      íc ngoµi ph¶i b¸n  ®óng  ng     ®Þ cën         ®èi îng  t quy  nh  ¹  Òu    ã    iÒu  Ön  ®Þ ti §i 5, c ®ñ ® ki quy  nh   ¹  Òu  NghÞ   ®Þ t i§i 6  ®Þnh  µy.Trong  êng  îp b¸n  µ  n  tr h   nh kh«ng  ¶m   ® b¶o quy  nh  ¹ NghÞ   nh   ®Þ ti  ®Þ nµy  Én  íngêimua  µ  d t  i   nh kh«ng  îccÊp  Êy  ®  Gi chøng  Ën  Òn  ë  ÷u  µ  nh quy s h nh ë  µ  Òn  ö  ông  t    × bªn  nhµ  ã  Üa  ô  µn    µn  é    v quy sd ®Ê ë th   b¸n  c ngh v ho tr¶to b chi phÝ  ∙  Ën  ® nh cho  mua  µ.Trêng  îp bªn    µ  bªn  nh   h   b¸n nh kh«ng  µn      Ý  ho tr¶chiph ®∙  Ën  nh cho  bªn mua   b¸n  µ  do  nh kh«ng  ng  ®ó quy  nh  ¹  ®Þ tiNghÞ   nh  µy  ®Þ n th× bªn    mua  ã  Òn    Çu  µ    ö  ýtheo ph¸p luËt. c quy yªu c To ¸n x l       §i Ò u  .Vi ph¹m  Ò   ö  ông  µ  ,®Êt  14     vsd nh ë   ë Ng êiViÖt Nam   nh      ícngoµi® îcc«ng  Ën  Òn  ë  ÷u  µ        ®Þ cë n      nh quy s h nh ë vµ  Òn  ö  ông  t    ¹  Öt Nam   Õu  quy sd ®Ê ë t i Vi   n kh«ng  Êp  µnh    Üa  ô  ch h c¸c ngh v quy  nh  ¹  Òu  NghÞ   nh  µy  µ    ®Þ ti§i 11  ®Þ n v c¸c quy  nh  Ò   ö  ông  µ  , ®Þ vsd nh ë   ®Êt    ë theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  ËtViÖt Nam   lu     hoÆc   î dông  Öc  l i vi mua     b¸n nhµ    ×  ôc  ch    î th×  ïytheo  ëv m ®Ý thu l   t   i møc       ¹m  Ï bÞ   ö  ýtheo    ®é viph s   x l   quy ®Þnh  ña  c ph¸p luËtViÖtNam.     
  6. 6 §i Ò u      ¹m  Ò   15. Vi ph v qu¶n  ýnhµ  l  Ng êi lî dông     i chøc  ô, quyÒn  ¹n    ¹m    v  h vi ph c¸c quy  nh  Ò   Êp  Êy  ®Þ vc Gi chøng  Ën  Òn  ë  ÷u  µ    µ  Òn  ö  ông  t    µ  nh quy s h nh ë v quy sd ®Ê ë v qu¶n  ýnhµ    l  ë theo  quy  nh  ¹  ®Þ tiNghÞ   nh  µy  µ    ®Þ n v c¸c quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  ËtViÖt Nam   lu     vÒ  qu¶n  ýnhµ    ×    vµo  l  ë th c¨n cø  møc      ¹m  ÏbÞ   ö  ýtheo  ®é viph s   x l   quy  nh   ®Þ cña  ph¸p luËt.   C h ¬ n g  V §i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h  h §i Ò u    16. Tr¸chnhiÖm  ña    é, ngµnh  ã  ªnquan   c c¸cB   c li   1.Bé  ©y  ùng  ã   X d c tr¸chnhiÖ m    quy  nh  É u   îp ®ång  ®Þ m h  mua  nhµ    b¸n  ë vµ  É u   n    Þ  Êp  Êy  m ®¬ ®Ò ngh c Gi chøng  Ën  Òn  ë  ÷u  µ    µ  Òn   nh quy s h nh ë v quy sö  ông  t    dông  i  íingêi ViÖt Nam   nh      íc ngoµi;cã  d ®Ê ë ¸p  ®è v       ®Þ cën     tr¸ch   nhiÖ m   íng  Én, kiÓm     µ    Õt  ÷ng  ã  h d   trav gi¶iquy nh kh kh¨n,víng  ¾ c   ña  y    m cñ ban  ©n  ©n   nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng    ùc  Ön  ¬ khi th hi NghÞ   ®Þnh  µy; tæng  îp,kiÕn  Þ   ñ íng  Ýnh  ñ    Õt  ÷ng  Ên  n  h  ngh Th t Ch ph gi¶iquy nh v ®Ò   îtqu¸ thÈm  Òn. v    quy 2. C¸c  é,  µnh  ã  ªnquan  cø    B ng c li   c¨n  chøc  n¨ng,nhiÖ m   ô, quyÒn  ¹n   v  h  cña  ×nh   Þu  m ch tr¸ch nhiÖ m   íng  Én,  Óm     Öc    µnh    h d ki tra vi thih NghÞ   nh   ®Þ nµy. §i Ò u  .Tr¸chnhiÖm  ña  y  17     c ñ ban  ©n  ©n nh d Uû   ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  ã    ph tr     ¬ c tr¸chnhiÖ m     : 1. ChØ   o  ùc hiÖn  Öc    ®¹ th   vi b¸n  µ    µ  Êp  Êy  nh ë v c gi chøng  Ën  Òn  nh quy së  ÷u  µ    µ  Òn  ö  ông  t    h nh ë v quy sd ®Ê ë cho  êimua  µ  ng   nh theo  quy  nh  ña  ®Þ c NghÞ   nh  µy. ®Þ n  2.   B¸o    ×nh  ×nh  ùc hiÖn  µ  ÷ng  Ên      c¸o t h th   v nh v ®Ò ph¸tsinh vîtqu¸ thÈm        quyÒn  trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn         NghÞ   nh  µy    é  ©y  ùng  ®Þ n ®Ó B X d tæng  îp h  tr×nh Thñ íng Ch Ýnh  ñ    t  ph xem  Ðt,gi¶i x     Õt. quy §i Ò u 18. NghÞ   nh  µy  ã  Öu  ùc thihµnh    ®Þ n c hi l     sau  ngµy, kÓ   õ 15    t  ngµy  ý. k §i Ò u 19. C¸c  é   ëng, Thñ  ëng  ¬    B tr   tr c quan  ngang  é,  ñ  ëng  ¬  B Th tr c quan  éc Ch Ýnh  ñ,Chñ   Þch  y  thu   ph   t ñ ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh,thµnh  è  ùc   ph tr   thuéc Trung  ng  Þu    ¬ ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih NghÞ   nh  µy. ®Þ n

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản