Nghị quyết 03/2009/NQ-HĐND

Chia sẻ: Mai Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
65
lượt xem
5
download

Nghị quyết 03/2009/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết 03/2009/NQ-HĐND về mức thu lệ phí bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk do Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết 03/2009/NQ-HĐND

  1. H I NG NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T T NH KL K NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 03/2009/NQ-H ND Buôn Ma Thu t, ngày 10 tháng 7 năm 2009 NGHN QUY T V M C THU L PHÍ B N SAO T S G C, CH NG TH C B N SAO T B N CHÍNH, CH NG TH C CH KÝ TRÊN NA BÀN T NH KL K H I NG NHÂN DÂN T NH KL K KHOÁ VII - KỲ H P TH 12 Căn c Lu t T ch c H ND và UBND ư c Qu c h i nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t c a H ND và UBND năm 2004; Căn c Pháp l nh phí và l phí s 38/2001/PL-UBTVQH 10, ngày 28/8/2001; Căn c Thông tư Liên t ch s 92/2008/TTLT-BTC-BTP, ngày 17/10/2008 c a liên B Tài chính và B Tư pháp hư ng d n v m c thu, ch thu, n p, qu n lý và s d ng l phí c p b n sao, l phí ch ng th c; Xét T trình s 35/TTr-UBND, ngày 04/6/2009 c a UBND t nh v ngh ban hành m c thu Phí b o v môi trư ng i v i khai thác khoáng s n; Phí b o v môi trư ng i v i ch t th i r n; L phí c p b n sao t s g c, ch ng th c b n sao t b n chính, ch ng th c ch ký trên a bàn t nh k L k; Báo cáo th m tra s 29/BC-H ND, ngày 06/7/2009 c a Ban Kinh t và Ngân sách c a H i ng nhân dân t nh và ý ki n c a i bi u H i ng nhân dân t i kỳ h p, QUY T NGHN: i u 1. H i ng nhân dân t nh tán thành, thông qua m c thu L phí c p b n sao t s g c, l phí ch ng th c b n sao t b n chính, ch ng th c ch ký trên a bàn t nh k L k, như sau: 1. Ph m vi áp d ng: a) i tư ng n p l phí là cá nhân, t ch c Vi t Nam ho c cá nhân, t ch c nư c ngoài yêu c u c p b n sao t s g c, ch ng th c b n sao t b n chính, ch ng th c ch ký. b) Cơ quan, t ch c ư c thu l phí c p b n sao, l phí ch ng th c là cơ quan, t ch c có thNm quy n c p b n sao t s g c. - ThNm quy n và trách nhi m ch ng th c b n sao t b n chính, ch ng th c ch ký là: phòng Tư pháp huy n, th xã, thành ph , y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n.
  2. - Các cơ quan t ch c ang qu n lý s g c có thNm quy n và trách nhi m c p b n sao t s g c. 2. M c thu l phí c p b n sao, l phí ch ng th c như sau: a) C p b n sao t s g c: 3.000 ng/b n; b) Ch ng th c b n sao t b n chính: 2.000 ng/trang; t trang th 3 (ba) tr lên thì m i trang thu 1.000 ng/trang, t i a thu không quá 80.000 ng/b n. c) Ch ng th c ch ký: 5.000 ng/trư ng h p. 3. T l trích l i: a) i v i phòng Tư pháp các huy n, th xã, thành ph ư c trích l i 30%, s còn l i 70% n p vào Ngân sách Nhà nư c theo quy nh. b) i v i y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n ư c trích l i 40%, s còn l i 60% n p vào Ngân sách Nhà nư c theo quy nh. c) i v i cơ quan, t ch c ang qu n lý s g c có thNm quy n và trách nhi m c p b n sao t s g c ư c trích l i 30%, s còn l i 70% n p Ngân sách Nhà nư c theo quy nh. T l % trích l i cho ơn v tr c ti p thu l phí trang tr i chi phí cho vi c thu l phí theo ch quy nh. 4. Các n i dung khác không quy nh t i Ngh quy t này v c p b n sao t s g c, ch ng th c b n sao t b n chính, ch ng th c ch ký th c hi n theo Thông tư Liên t ch s 92/TTLT-BTC-BTP, ngày 17/10/2008 c a B Tài chính và B Tư pháp hư ng d n v m c thu, ch thu, n p, qu n lý và s d ng l phí c p b n sao, l phí ch ng th c. i u 2. H i ng nhân dân t nh giao cho y ban nhân dân t nh tri n khai th c hi n và báo cáo k t qu t i các kỳ h p H i ng nhân dân t nh. Giao cho Thư ng tr c H i ng nhân dân, các Ban c a H i ng nhân dân và i bi u H i ng nhân dân t nh ph i h p giám sát vi c tri n khai th c hi n Ngh quy t này. i u 3. Ngh quy t này có hi u l c thi hành sau 10 ngày, k t ngày H i ng nhân dân t nh thông qua. Ngh quy t này ã ư c H i ng nhân dân t nh k L k khoá VII, kỳ h p th 12 thông qua ngày 10 tháng 7 năm 2009./. CH TNCH Nơi nh n: - Như i u 2; - y ban Thư ng v Qu c h i; - Chính ph ;
  3. - V pháp ch - B Tài chính; - C c Ki m tra văn b n - B Tư pháp; - Thư ng tr c T nh y; Niê Thu t - oàn BQH t nh; - UBMTTQVN t nh; - H ND các huy n, thành ph , th xã; - S : Tài chính, Tư pháp; - ài PTTH t nh, Báo k L k; - Công báo t nh; - Lưu: VT, Phòng Ct H ND.
Đồng bộ tài khoản