intTypePromotion=1

Nghị quyết 09/2003/NQ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
83
lượt xem
8
download

Nghị quyết 09/2003/NQ-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết 09/2003/NQ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 16/2000/NQ-CP ngày 18/10/2000 của Chính phủ về việc tinh giản biên chế trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết 09/2003/NQ-CP của Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Ngh Þ  quy Õt c ñ a ch Ý n h  p h ñ  S è  09/2003/N Q­C P  n g µ y   28 th¸ng 7 n¨ m   2003  V Ò   ö a ® æ i, b æ  su n g  N g h Þ  q u y Õ t s è   s 16/2000/N Q­C P   n g µ y 18  th¸ng 10 n¨ m   2000 c ñ a C h Ý n h  p h ñ  v Ò  vi Ö c tinh gi¶n biªn ch Õ   trong c¸c c ¬  q u a n  h µ n h   h Ý n h, ® ¬ n  v Þ   ù  n g hi Ö p c s Thùc  Ön  Õt  Ën  è  KL/TW   µy  th¸ng 7  hi K lu s 15­ ng 26    n¨m  2002  ña  éi  cH nghÞ   Çn  l thø  Ban  Êp   µnh  6  Ch h Trung  ng  ¬ §¶ng  kho¸ IX  Ò   Õp  ôc thùc    v ti t   hiÖn NghÞ   Õt  quy Trung  ng  Kho¸    ¬ 3  VII,NghÞ   Õt  quy Trung  ng  vµ  ¬ 3  NghÞ   quyÕt  Trung  ng  Kho¸    Ò   ¬ 7  VIIIv c«ng    chøc  µ  t¸ctæ  v c¸n  é; c¨n  NghÞ   b  cø  quyÕt  è  ngµy  th¸ng 5  s 07  30    n¨m  2003  ña  c phiªn häp  Ýnh  ñ  êng  ú    Ch ph th k th¸ng 5    n¨m  2003  Ýnh  ñ  ∙  èng  Êt  öa  æi, bæ   Ch ph ® th nh s ®   sung  ét  è    m s gi¶i ph¸p,chÝnh    s¸ch vµ  Õp  ôc thùc hiÖn      ti t     tinhgi¶n biªnchÕ      trong c¸c c¬      quan  hµnh  Ýnh,®¬n  Þ  ù  ch   v s nghiÖp  ∙  îcquy  nh  ¹NghÞ   Õt sè  ® ®   ®Þ t   i quy   16/2000/NQ­ CP   µy  th¸ng 10  ng 18    n¨m  2000 cña  Ýnh  ñ  Ò   Öc    Ch ph v vi tinh gi¶n  biªn chÕ     trong c¸c c¬      quan  µnh  Ýnh, ®¬n  Þ  ù  h ch   v s nghiÖp  theo    éidung  ô  Ó   c¸c n   c th sau  y: ®© I. é t s è  gi¶i h¸p v µ  c h Ý n h  s¸ch tinh gi¶n biªn c h Õ  M  p 1. TiÕp  ôc thùc hiÖn  Ýnh    t    ch s¸ch tinhgi¶n biªn chÕ         trong c¸c c¬      quan  hµnh  Ýnh, ®¬n  Þ   ù  ch   v s nghiÖp  theo NghÞ   Õt  è  quy s 16/2000/NQ­   µy CP ng 18  th¸ng10    n¨m  2000  ña  Ýnh  ñ  Ò   Öc    c Ch ph v vi tinhgi¶n biªnchÕ      trong c¸cc¬     quan  µnh  Ýnh,®¬n  Þ  ù  h ch   v s nghiÖp  n   Õt  ®Õ h n¨m  2005. 2. Bæ     sung  i t ng t       Õ   ®è  î   inhgi¶n biªnch theo  Þ   Õt  è  Ngh quy s 16/2000/NQ­   CP ngµy  th¸ng 10  18    n¨m  2000  ña  Ýnh  ñ  i  íic¸n  é, c«ng  c Ch ph ®è v   b  chøc, viªn    chøc  µm  Öc  ùc tiÕp  l vi tr   trong    n   Þ   ù  c¸c ®¬ v s nghiÖp  éc    µnh    thu c¸c ng gi¸o dôc, ®µo  ¹o,y  Õ, nghiªn cøu    t  t     khoa  äc, v¨n  ãa  h   h th«ng    Ó  tin,th thao  µ  sù  v  nghiÖp  kh¸c.  Trong  n¨m 2003, thùc  Ön      hi tinh gi¶n biªn chÕ   i  íisè    ®è v   gi¸o viªn c¸c      tØnh  Òn  óivµ  ©y  mi n   T Nguyªn.Tõ    n¨m 2004    ông  ¸p d chung  i víi   i t ng ®è     ®è  î   c¸c nªu  ¹ ®iÓ m   µy. t  i n 3. TrîcÊp    Öc  i víi êith«iviÖc  tinhgi¶n biªnchÕ      th«ivi ®è     ng     do       theo  Þ   Ngh quyÕt  è  s 16/2000/NQ­  ngµy  th¸ng 10  CP 18    n¨m  2000  ña  Ýnh  ñ  ùc c Ch ph th   hiÖn theo quy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n    Òu  NghÞ   nh  è  2 §i 6  ®Þ s 03/2003/N§­   µy  CP ng 15 th¸ng01    n¨m  2003  ña  Ýnh  ñ  Ò   Öc  iÒu  c Ch ph v vi ® chØnh  Òn l ng,trî Êp  ti  ¬     c x∙héivµ  æi  íim ét  ícc¬  Õ     ® m  b   ch qu¶n  ýtiÒn l ng. l   ¬ 4. C¸c  é, ngµnh,Uû     B    ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung    ph tr     ­ ¬ng  Õp tôcthùc hiÖn    ti       tinhgi¶n biªnchÕ:    a)  ©y   ùng  µ  X d v ban  µnh  ¬  Õ   h c ch qu¶n  ý phï hîp  i  íi®¬n   Þ   ù  l    ®è v   vs nghiÖp  theo nguyªn t¾c      giao quyÒn  ùchñ  ¾n  íi   t  g v   Òn  ¹n vµ  quy h   tr¸chnhiÖ m     trong thùc hiÖn      chøc  n¨ng,nhiÖm   ô,kÕ   ¹ch,tµichÝnh, nh©n  ù  µ  Êt   v   ho      s v ch   l ng phôc  ô  ña  õng ®¬n  Þ; î  vc t   v
  2. 2 b)  Èy  ¹nh  ùc hiÖn    éi ho¸ c¸c ho¹t®éng  ù  §m th   x∙ h         s nghiÖp      µnh  ë c¸c th phè, ®«   Þ, khu    th   c«ng  nghiÖp  Ëp  t trung,n¬i cã  iÒu  Ön    ® ki kinh tÕ      éi   ­ x∙ h   ph¸ttr Ón theo   i   NghÞ   Õt  è  quy s 90/CP  µy  th¸ng 8  ng 21    n¨m 1997  ña  Ýnh   c Ch phñ  Ò   ¬ng  íng vµ  ñ  ¬ng    éihãa    ¹t®éng    ôc,y  Õ,v¨n v ph h   ch tr x∙ h   c¸c ho   gi¸od   t     hãa  µ  v NghÞ   nh  è  ®Þ s 73/1999/N§­   µy  th¸ng 8  CP ng 19    n¨m 1999  ña  Ýnh  c Ch phñ  Ò   Ýnh  v ch s¸ch khuyÕn  Ých    éihãa  i víi ¹t®éng    kh x∙h   ®è       ho trong lÜnh  ùc    v gi¸odôc,y  Õ,v¨n hãa,thÓ     t       thao. 5.  è   S c¸n  é, c«ng  b  chøc, viªn chøc  éc  i  îng     thu ®è t gi¶m  Õu   n gi¶m    do s ¾p  Õp  chøc,kh ¾c  ôc  ång  Ðo  x tæ    ph ch ch chøc  n¨ng,nhiÖ m   ô  ×    v th chØ   tiªu biªn chÕ   Ï gi¶m  i  ¬ng    s  ®t øng;  cho  Ðp   Ón  ông  ÷ng  êi ®ñ     ph tuy d nh ng   tiªu chuÈn  µo  v thay  Õ  è  th s gi¶m  yÕu  do  søc  Î,yÕu  Ð m   Ò   kho   k v chuyªn  m«n,  nghiÖp  ô    ©ng  v ®Ó n cao  Êt l ng vµ  ch  î   b¶o  ¶m   è îng ®éi ngò    é, c«ng  ® sl     c¸n b   chøc,viªnchøc  ¸p     ® øng    Çu, nhiÖ m  ô  îcgiao. yªu c   v®  II. æ  c h ø c  th ù c hi Ö n  T 1. C¸c  é   ëng, Thñ  ëng  ¬    B tr   tr c quan ngang  é, Thñ  ëng  ¬  B  tr c quan  éc thu   ChÝnh  ñ, Chñ   Þch  û   ph   t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung    ph tr     ­ ¬ng  chøc  ¸nh    Õt  tæ  ® gi¸k qu¶  ùc hiÖn  Þ   Õt  è  th   Ngh quy s 16/2000/NQ­   µy  CP ng 18 th¸ng 10    n¨m  2000  ña  Ýnh  ñ  µ  c Ch ph v b¸o    Êp  y  c¸o c ñ §¶ng  ïng  Êp  Õt  c ck qu¶  µ  Õ   ¹ch  Õp  ôc thùc  Ön  Öc    v k ho ti t   hi vi tinh gi¶n    Õ   biªn ch theo  quy  nh   ®Þ cña NghÞ   Õt nµy. quy   2. Bé   ëng  é   µi chÝnh  Þu    tr BT  ch tr¸chnhiÖ m   è  Ý kÕ   ¹ch  ©n    b tr   ho ng s¸ch  nhµ  ícvµ  ñ  ×,phèihîp víiBé   éi vô  íng dÉn  ñ tôc cÊp  n   ch tr        N  h   th     ph¸t,      chi,tr¶, quyÕt to¸nkinh phÝ    ùc hiÖn       ®Ó th   NghÞ   Õt nµy. quy   3. Bé   ëng  é   éi vô  ã    tr B N   c tr¸chnhiÖm   ñ  ×,phèihîp víiBé   µi chÝnh    ch tr        T  híng dÉn  ùc hiÖn    th   NghÞ   Õt  µy;phèihîp víi quy n        V¨n  phßng  Ýnh  ñ  Ch ph theo  dâi,®«n  c, kiÓm     Öc  ùc hiÖn    ®è   travi th   NghÞ   Õt;®Þnh  ú  µng  quy   kh n¨m    b¸o c¸o Thñ íng ChÝnh  ñ.   t  ph 4. ¸ dông  Ýnh   p  ch s¸ch    tinh gi¶n    Õ   biªn ch quy  nh  ¹  ®Þ tiNghÞ   Õt  è  quy s 16/2000/NQ­CP   µ  v NghÞ   Õt  µy  i  íic¸c chøc  quy n ®è v     danh  µ thµnh    éi l  viªnH   ®ång  qu¶n  Þ,Tæng   tr   gi¸m  c,  ã   ®è Ph Tæng   gi¸m  c, Gi¸m  c,  ã   ®è   ®è Ph Gi¸m  ®èc, K Õ     ëng,thµnh      to¸ntr   viªnBan  Ó m     Ki so¸ttrong diÖn    ph¶is ¾p  Õp  tæ    x do  chøc  ¹doanh  l i nghiÖp  µ  íc. nh n   Nguån kinh  Ý     Õt  Ýnh  ph gi¶iquy ch s¸ch  i  íic¸c chøc  ®è v     danh nªu    trªn cña doanh nghiÖp nhµ   íc thùc hiÖn theo  n quy  nh   ¹ NghÞ   nh   è  ®Þ ti ®Þ s 41/2002/N§­   µy  th¸ng4  CP ng 11    n¨m 2002  ña  Ýnh  ñ  Ò   Ýnh  c Ch ph v ch s¸ch ®èi    víi   ng      s ¾p  Õp  ¹doanh    ®é d«id do  lao x l  i nghiÖp  µ  íc. nh n  NghÞ   Õt  µy  ã  Öu  ùc thihµnh  quy n c hi l     sau  ngµy, kÓ   õ ngµy  ¨ng  15    t  ® C«ng b¸o.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2