intTypePromotion=1

Nghị quyết 15/2003/QH11 của Quốc hội về việc miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
226
lượt xem
19
download

Nghị quyết 15/2003/QH11 của Quốc hội về việc miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết 15/2003/QH11 của Quốc hội về việc miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết 15/2003/QH11 của Quốc hội về việc miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA NghÞ quyÕt cña Quèc héi sè 15/2003/QH11 ngµy 17 th¸ng 6 n¨m 2003 vÒ viÖc miÔn, gi¶m thuÕ sö dông ®Êt n«ng nghiÖp quèc héi níc céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam C¨n cø vµo HiÕn ph¸p níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam n¨m 1992 ®· ®îc söa ®æi, bæ sung theo NghÞ quyÕt sè 51/2001/QH10 ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2001 cña Quèc héi kho¸ X, kú häp thø 10; C¨n cø vµo LuËt thuÕ sö dông ®Êt n«ng nghiÖp; Sau khi xem xÐt Tê tr×nh sè 482 CP/KTTH ngµy 18 th¸ng 4 n¨m 2003 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc miÔn thuÕ sö dông ®Êt n«ng nghiÖp tõ n¨m 2003; B¸o c¸o thÈm tra sè 307/UBKTNS ngµy 14 th¸ng 5 n¨m 2003 cña Uû ban kinh tÕ vµ ng©n s¸ch cña Quèc héi vµ ý kiÕn cña c¸c vÞ ®¹i biÓu Quèc héi; quyÕt nghÞ : §iÒu 1 1. MiÔn thuÕ sö dông ®Êt n«ng nghiÖp trong h¹n møc theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt cho tõng vïng ®èi víi hé n«ng d©n, hé n«ng trêng viªn, x· viªn hîp t¸c x· s¶n xuÊt n«ng nghiÖp nhËn ®Êt giao kho¸n cña doanh nghiÖp, hîp t¸c x· ®Ó s¶n xuÊt n«ng nghiÖp. MiÔn thuÕ sö dông ®Êt n«ng nghiÖp trong h¹n møc ®èi víi hé x· viªn gãp ruéng ®Êt ®Ó thµnh lËp hîp t¸c x· s¶n xuÊt n«ng nghiÖp theo quy ®Þnh cña LuËt hîp t¸c x·. MiÔn thuÕ sö dông ®Êt n«ng nghiÖp ®èi víi toµn bé diÖn tÝch ®Êt cña hé nghÌo, hé s¶n xuÊt n«ng nghiÖp ë x· ®Æc biÖt khã kh¨n theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ. 2. Gi¶m 50% sè thuÕ sö dông ®Êt n«ng nghiÖp ghi thu hµng n¨m ®èi víi diÖn tÝch ®Êt s¶n xuÊt n«ng nghiÖp cña ®èi tîng kh«ng thuéc diÖn ®îc miÔn thuÕ quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy vµ diÖn tÝch ®Êt s¶n xuÊt n«ng nghiÖp vît h¹n møc theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ®èi víi hé n«ng d©n, hé n«ng trêng viªn vµ hé s¶n xuÊt n«ng nghiÖp kh¸c. §iÒu 2 ViÖc miÔn, gi¶m thuÕ sö dông ®Êt n«ng nghiÖp quy ®Þnh t¹i §iÒu 1 cña NghÞ quyÕt nµy ®îc thùc hiÖn tõ n¨m thuÕ 2003 ®Õn n¨m thuÕ 2010.
  2. 2 §iÒu 3 ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt vµ híng dÉn thi hµnh NghÞ quyÕt nµy. NghÞ quyÕt nµy ®· ®îc Quèc héi níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam kho¸ XI, kú häp thø 3 th«ng qua ngµy 17 th¸ng 6 n¨m 2003.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2