Nghị quyết 370/2003/NQ-UBTVQH11

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
65
lượt xem
3
download

Nghị quyết 370/2003/NQ-UBTVQH11

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết 370/2003/NQ-UBTVQH11 về việc thành lập Ban Dân nguyện do Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết 370/2003/NQ-UBTVQH11

  1. U BAN THƯ NG V QU C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T H I NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 370/2003/NQ-UBTVQH11 Hà N i, ngày 17 tháng 3 năm 2003 NGHN QUY T V VI C THÀNH L P BAN DÂN NGUY N Y BAN THƯ NG V QU C H I ph c v U ban thư ng v Qu c h i th c hi n các nhi m v , quy n h n v công tác dân nguy n theo quy nh c a pháp lu t; Căn c vào Lu t t ch c Qu c h i; Xét ngh c a Ch nhi m Văn phòng Qu c h i t i T trình s 1453a/VPQH ngày 01 tháng 10 năm 2002 v vi c thành l p Ban dân nguy n; QUY T NGHN: i u 1. Thành l p Ban dân nguy n. Ban dân nguy n là cơ quan chuyên môn tr c thu c U ban thư ng v Qu c h i, có trách nhi m giúp U ban thư ng v Qu c h i v công tác dân nguy n. i u 2. Ban dân nguy n có nh ng nhi m v và quy n h n sau ây: 1. Ti p công dân và t ch c vi c ti p công dân n Qu c h i, U ban thư ng v Qu c h i; ph i h p v i các cơ quan h u quan, các oàn i bi u Qu c h i ti p công dân n ki n ngh , khi u n i, t cáo v i Qu c h i và các cơ quan c a Qu c h i trong các kỳ h p Qu c h i; 2. Ti p nh n, x lý, theo dõi, ôn c vi c gi i quy t ki n ngh , khi u n i, t cáo c a công dân g i n Qu c h i, U ban thư ng v Qu c h i; giúp U ban thư ng v Qu c h i giám sát vi c thi hành pháp lu t v khi u n i, t cáo; 3. Giúp U ban thư ng v Qu c h i ph i h p v i U ban trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam t ng h p ý ki n, ki n ngh c a c tri thông qua ho t ng ti p xúc c tri c a i bi u Qu c h i. T ng h p báo cáo v i U ban thư ng v Qu c h i k t qu vi c gi i quy t các ý ki n, ki n ngh c a c tri g i n Qu c h i, k t qu th c hi n nh ng v n mà ngư i b ch t v n ã h a xem xét, gi i quy t; 4. T ng h p tình hình ơn thư và k t qu giám sát vi c gi i quy t ki n ngh , khi u n i, t cáo, nh kỳ báo cáo U ban thư ng v Qu c h i theo Quy ch ho t ng c a U ban thư ng v Qu c h i và N i quy kỳ h p Qu c h i;
  2. 5. Giúp U ban thư ng v Qu c h i hư ng d n i bi u Qu c h i và oàn i bi u Qu c h i th c hi n công tác dân nguy n; nghiên c u, xu t v i U ban thư ng v Qu c h i nh ng v n liên quan n ch trương, chính sách, pháp lu t c a ng và Nhà nư c thông qua công tác dân nguy n; 6. Th c hi n nh ng nhi m v khác do U ban thư ng v Qu c h i giao. i u 3. Ban dân nguy n có Trư ng ban, các Phó Trư ng ban và V giúp vi c là V dân nguy n. T ch c và nhi m v c a V dân nguy n do Trư ng Ban dân nguy n ph i h p v i Ch nhi m Văn phòng Qu c h i quy nh. i u 4. Trư ng ban, các Phó Trư ng Ban dân nguy n do U ban thư ng v Qu c h i b nhi m, mi n nhi m, cách ch c. Trư ng ban là ngư i ch u trách nhi m trư c U ban thư ng v Qu c h i v công tác c a Ban. Trư ng Ban dân nguy n có nh ng nhi m v và quy n h n sau ây: 1. T ch c và i u hành ho t ng c a Ban theo ch c năng và nhi m v ư c giao; 2. Ch u s ch o c a U ban thư ng v Qu c h i, Ch t ch Qu c h i; gi m i liên h v i Thư ng tr c H i ng dân t c, Thư ng tr c các U ban c a Qu c h i, Văn phòng Qu c h i, oàn i bi u Qu c h i và các cơ quan khác trong công tác dân nguy n; 3. Thay m t Ban trong quan h v i các cơ quan, t ch c h u quan; 4. Th c hi n các nhi m v khác do U ban thư ng v Qu c h i giao. Các Phó Trư ng ban giúp Trư ng ban th c hi n nhi m v theo s phân công c a Trư ng ban. Khi Trư ng ban v ng m t thì m t Phó Trư ng ban ư c Trư ng ban u quy n th c hi n nhi m v , quy n h n c a Trư ng ban. i u 5. Ban dân nguy n có con d u theo quy nh c a Nhà nư c. Kinh phí c a Ban là m t kho n trong kinh phí ho t ng c a Qu c h i; cơ s v t ch t và các i u ki n ho t ng c a Ban do Văn phòng Qu c h i b o m. i u 6. Trư ng Ban dân nguy n, Ch nhi m Văn phòng Qu c h i ch u trách nhi m thi hành Ngh quy t này. Nguy n Văn An ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản