intTypePromotion=1

Nghị quyết 60/1998/NQ-UBTVQH10 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
97
lượt xem
2
download

Nghị quyết 60/1998/NQ-UBTVQH10 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết 60/1998/NQ-UBTVQH10 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở doanh nghiệp nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết 60/1998/NQ-UBTVQH10 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Ngh Þ  quy Õt  c ñ a  û  ba n   ê n g  v ô   u è c  h éi  è  60/1998/N Q­U B T V Q H 1 0   U th Q s n g µ y  20 th¸ng 8 n¨ m  1998 v Ò   Ö c ba n   µ n h  q u y  ch Õ   vi h th ù c hi Ö n  d © n  c h ñ  ë  d o a n h  n g hi Ö p  n h µ  n íc U û   a n  thê n g  v ô   u è c  h éi b Q n íc C é n g   o µ  x∙  éi ch ñ   g h Ü a  Vi Ö t N a m h h n § Ó   ùc  Ön  ¬ng  © m   ©n  Õt,d©n   µn, d©n   µm,  ©n   Óm   th hi ph ch "d bi   b  l d ki tra",    ph¸thuy      µm  ñ  ña  vaitrßl ch c c«ng  ©n, viªnchøc    nh    ë doanh nghiÖp  µ  nh níc,gãp  Çn  ¹o®éng  ùcph¸ttr Óns¶n  Êt,kinh doanh,b¶o  ¶m   µihoµ    ph t  l   i   xu       ® h  lîÝch  ña  µ   íc,cña    i c Nh n   doanh  nghiÖp  µ  ña  v c c«ng  ©n, viªnchøc    nh    ë doanh  nghiÖp  µ  íc; nh n   C¨n  vµo  Õn  cø  Hi ph¸p  íc Céng  µ    éi chñ  n  ho x∙ h   nghÜa  Öt Nam     Vi   n¨m 1992;   C¨n  vµo  Òu  LuËt ban  µnh    cø  §i 56    h v¨n b¶n  quy  ¹m  ph ph¸p luËt;     Trªn c¬  ë  ê  ×nh cña  Ýnh  ñ  è    s T tr   Ch ph s 931/CP­ CCHC   µy  th¸ng 8  ng 10    n¨m 1998  µ    Õn  ña  êng  ùcUû   v ý ki c Th tr   ban kinh tÕ  µ  ©n    v ng s¸ch cña  èc    Qu héi;   QUYÕT   GHÞ N §i Ò u 1 Giao  Ýnh  ñ  Ch ph ban  µnh  h Quy  Õ   ùc hiÖn  ©n  ñ    ch th   d ch ë doanh  nghiÖp  nhµ  ícgå m   ÷ng  éidung  n  nh n  sau  y:  ®© 1. Nh÷ng  Öc    vi trong doanh nghiÖp  µ  íc ph¶i c«ng  nh n     khai ®Õ n     c«ng  nh©n, viªnchøc;    2. Nh÷ng  Öc    vi c«ng  ©n,    nh viªn chøc trong doanh nghiÖp  µ  íc ® îc nh n     tham      Õn; giaý ki 3. Nh÷ng  Öc    vi c«ng  ©n,    nh viªn chøc trong doanh nghiÖp  µ  íc ® îc nh n     quyÒn  Õt ®Þnh; quy     4. Quy Òn  gi¸m s¸t, Óm  tra ña c«ng d©n, viªn  ki  c  chøc trong doanh  nghiÖp  µ  íc. nh n Néi dung Quy  Õ   ch ph¶i thÓ  Ön  îc tr¸chnhiÖ m   ña    o    hi ®     c l∙nh ®¹ doanh  nghiÖp  i  íiviÖc  ®è v   b¶o  ¶m   Òn  µm  ñ  ña  ® quy l ch c c«ng  ©n,   nh viªn chøc  µ  v tr¸chnhiÖ m  ña    c c«ng  ©n, viªnchøc  i víi Öc    iÓndoanh  nh    ®è     vi ph¸ttr   nghiÖp. §i Ò u 2: Ch Ýnh  ñ  ã  ph c tr¸chnhiÖm  chøc  ùc hiÖn    tæ  th   NghÞ   Õt nµy. quy  
  2. 2 C¨n  vµo  cø  NghÞ   Õt  µy  µ  quy n v Quy  Õ   ChÝnh  ñ  ch do  ph ban  µnh  Ò   h v viÖc  ùc  Ön  ©n   ñ    th hi d ch ë doanh  nghiÖp  µ  íc,tæ  nh n   chøc  Ýnh  Þ,tæ  ch tr   chøc  Ýnh  Þ­   éix©y  ùng  µ  ch tr  x∙h   d v ban  µnh  h Quy  Õ   ùc hiÖn  Òn  ©n   ch th   quy d chñ      ë c¸cdoanh nghiÖp  éc h Ö   èng  chøc  ña  ×nh. thu   th tæ  cm
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2