Nghị quyết liên tịch 01/2003/NQLT-BYT-CTĐ

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
62
lượt xem
8
download

Nghị quyết liên tịch 01/2003/NQLT-BYT-CTĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết liên tịch 01/2003/NQLT-BYT-CTĐ về việc phối hợp thực hiện các định hướng chiến lược về chăm sóc sức khoẻ nhân dân đến năm 2020 do Bộ Y tế và Hội Chữ thập đỏ Việt Nam ban hành, để sửa đổi, bổ sung Nghị quyết liên tịch số 01/1999/NQLT-BYT-CTĐ ngày 5/8/1999 giữa Bộ Y tế và Hội chữ thập đỏ Việt Nam về việc phối hợp thực hiện các định hướng chiến lược về chăm sóc sức khoẻ nhân dân đến năm 2020...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết liên tịch 01/2003/NQLT-BYT-CTĐ

  1. B Y T - H I CH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM TH P VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ****** ******** 01/2003/NQLT-BYT-CT Hà N i, ngày 03 tháng 04 năm 2003 NGHN QUY T LIÊN TNCH S A I, B SUNG NGHN QUY T LIÊN TNCH S 01/1999/NQLT-BYT-CT NGÀY 05/8/1999 GI A B Y T VÀ H I CH TH P VI T NAM V VI C PH I H P TH C HI N CÁC NNH HƯ NG CHI N LƯ C V CHĂM SÓC S C KHO NHÂN DÂN N NĂM 2020 Sau 3 năm th c hi n Ngh quy t liên t ch s 01/1999/NQLT-BYT-CT ngày 05/8/1999 gi a B Y t và H i ch th p Vi t Nam v vi c ph i h p th c hi n các nh hư ng chi n lư c v chăm sóc s c kho nhân dân t nay n năm 2000 và 2020 m t s ho t ng trong chăm sóc và b o v s c kho nhân dân ã ư c tăng cư ng, có hi u qu rõ r t c bi t là công tác v n ng hi n máu nhân o, chăm lo n b a ăn c a b nh nhân nghèo, khám ch a b nh nhân o.... th c hi n t t Quy t nh s 43/2000/Q -TTg ngày 07/4/2000 v vi c v n ng và khuy n khích nhân dân hi n máu tình nguy n, Quy t nh s 198/2001/Q -TTg ngày 28/12/2001 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t Chương trình an toàn truy n máu và ti p t c th c hi n Ngh quy t liên t ch s 01/1999/NQLT-BYT-CT gi a B Y t và H i Ch th p , B Y t và Trung ương H i Ch th p th ng nh t s a i, b sung m t s i m c a Ngh quy t liên t ch s 01/1999/NQLT-BYT-CT ngày 05/8/1999 như sau: I. S A I, B SUNG I M 5 PH N II V VI C PH I H P V N NG HI N MÁU NHÂN O NHƯ SAU: 1. H i Ch th p : Ch u trách nhi m ch trì ph i h p v i các ban, ngành, oàn th v n ng nhân dân tham gia phong trào hi n máu tình nguy n: - Tuyên truy n sâu r ng ý nghĩa cao p c a vi c hi n máu nhân o c u ngư i. - Ph i h p v i ngành y t t ch c các i m hi n máu nhân oc nh và lưu ng thu n ti n cho nhân dân tham gia hi n máu nhân o. - Ph i h p ch t ch v i ngành y t và các Ban, ngành, oàn th t ch c các t hi n máu nhân o nh m t ng bư c áp ng nhu c u v máu. - Trung tâm hi n máu nhân o c a H i Ch th p Vi t Nam (n u có) c n th c hi n theo úng quy nh chuyên môn k thu t ( i u l an toàn truy n máu) c a B Y t . - Hàng năm ti n hành ánh giá tuyên dương, khen thư ng các t p th , cá nhân có thành tích xu t s c trong phong trào hi n máu nhân o. 2. Ngành y t : Ch u trách nhi m v chuyên môn, k thu t l y máu và s n xu t ch phNm máu, lưu gi và m b o s d ng an toàn truy n máu; h tr Trung tâm hi n máu nhân o c a Ch th p v chuyên môn, k thu t.
  2. - L p k ho ch v nhu c u máu c a các cơ s y t H i Ch th p lên k ho ch t ch c v n ng. - Ph i h p v i Ch th p t ch c các t hi n máu nhân o. - Khám s c kho tuy n ch n ngư i hi n máu trư c khi l y máu, thông báo cho H i Ch th p cùng c p danh sách ngư i không tiêu chuNn hi n máu. - Ti n hành thu gom máu. - Sàng l c các b nh nhi m trùng. - S n xu t và b o qu n máu, ch phNm máu. - T ch c phân ph i máu cho cơ s khám ch a b nh. 3. Tri n khai th c hi n: Thành l p Ban ch o c p t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i chung là t nh) g m các thành viên như sau: - Phó Ch t ch U ban nhân dân t nh - Trư ng ban - Ch t ch H i ch th p - Phó trư ng ban thư ng tr c. - Giám c S Y t - Phó trư ng ban - Ch t ch H i liên hi p Thanh niên - Phó trư ng ban. U viên Ban ch o là i di n các ban, ngành c a t nh như sau: - Ban Tuyên giáo; - M t tr n T qu c. - H i liên hi p Ph n . - H i nông dân. - S Văn hoá - Thông tin. - S Tài chính. - Liên oàn Lao ng. - i bi u tôn giáo.... 4. T ch c th c hi n: Chi phí tuyên truy n v n ng do ngành y t chuy n tr c ti p cho Ch th p tính theo ơn v máu do Ch th p v n ng ư c. M c chi phí cho tuyên truy n v n ng th c hi n theo quy nh c a B Y t t i Thông tư s 01/2003/TT-BYT ngày 12/3/2003 hư ng d n b sung i m a m c 1 ph n II Thông tư s 22/2001/TT-BYT ngày 15/11/2001 v m c chi phí cho m t ơn v máu t tiêu chuNn. Ngành y t ký h p ng trách nhi m v i H i Ch th p t nh. H i Ch th p t nh ph i h p v i S Y t t nh xu t v i Ch t ch U ban nhân dân t nh thành l p, c ng c , ki n toàn Ban ch o hi n máu tình nguy n c p t nh, ng th i xu t ch c năng nhi m v cho t ng thành viên. II. B SUNG I M 6 PH N II NHƯ SAU: T ch c và ho t ng h tr b a ăn tình thương vì ngư i b nh nghèo t i b nh vi n.
  3. B a ăn tình thương vì ngư i b nh nghèo t i b nh vi n ã ư c th c hi n trong nhi u năm qua v i nhi u hình th c như cung c p nư c u ng, cháo, súp, cơm.... cho ngư i b nh nghèo. B a ăn tình thương ã góp ph n giúp ngư i b nh nghèo chóng bình ph c tr v v i gia ình và c ng ng. 1. Quan i m và nguyên t c t ch c: B Y t , H i Ch th p Vi t Nam khuy n khích các t ch c xã h i, các t ch c t thi n, cá nhân tham gia chăm lo b a ăn tình thương vì ngư i nghèo t i b nh vi n (sau ây ư c g i là b a ăn tình thương). Thành l p Ban ch o b a ăn tình thương cho các b nh vi n t i các a bàn t nh th ng nh t qu n lý công tác chăm lo b a ăn tình thương g m các thành ph n như sau: - Ch t ch H i Ch th p t nh: Trư ng ban. - Lãnh o S Y t : Phó trư ng ban - Các thành viên liên quan: U viên. T i m i b nh vi n thành l p T qu n lý b p ăn tình thương g m thành ph n như sau: - Lãnh o b nh vi n: Ch o chung. - Ch t ch H i ho c Chi H i trư ng H i Ch th p b nh vi n. - Cán b ph trách dinh dư ng c a b nh vi n (n u có). - Cán b tài chính b nh vi n. - i di n ngư i tình nguy n và các thành viên liên quan. 2. Nhi m v : a. Ban ch o b a ăn tình thương cho các b nh vi n: - Thành l p t qu n lý b p ăn tình thương b nh vi n. - Quy nh các i u ki n cho cá nhân, t p th ng h b a ăn tình thương. - Xây d ng n i dung công vi c, phân công trách nhi m c th cho t ng thành viên. - Giám sát v sinh an toàn th c phNm (ngu n th c phNm, ngu n nư c s ch....), vi c s d ng tài s n quyên góp như ti n, th c phNm... vào úng m c ích và theo úng quy nh hi n hành. - T ch c v n ng quyên góp. b. T qu n lý b p ăn tình thương: T ch c b a ăn tình thương ph c v úng i tư ng. III. I U KHO N CU I CÙNG 1. Ngh quy t này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ký ban hành và thay th i m 5 Ph n II c a Ngh quy t liên t ch s 01/1999/NQLT-BYT-CT ngày 05/8/1999. 2. D a vào Ngh quy t liên t ch này c a B Y t - H i Ch th p Vi t Nam, Ban ch o b a ăn tình thương t nh, Ban t ch c b a ăn tình thương b nh vi n c n có chương trình c th tri n khai ho t ng phù h p v i a phương. 3. Ban ch o hi n máu tình nguy n, Ban ch o b a ăn tình thương các c p có trách nhi m ch o, giám sát các ơn v có liên quan th c hi n vi c qu n lý và s d ng các ngu n kinh phí và hàng hoá ư c ti p nh n ph c v cho công tác hi n máu tình nguy n, b a ăn tình thương theo úng quy nh pháp lu t.
  4. 4. Ban chăm sóc s c kho - H i Ch th p Vi t Nam và V i u tr - B Y t có trách nhi m t ch c, ch o, giám sát, ôn c th c hi n. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c Trung ương H i Ch th p Vi t Nam và B Y t cùng nhau bàn b c và gi i quy t. 5. nh kỳ báo cáo k t qu th c hi n v B Y t (V i u tr ) và Trung ương H i Ch th p Vi t Nam (Ban Chăm sóc s c kho ). 6. Hàng năm B Y t , H i Ch th p Vi t Nam s t ch c h p ki m i m vi c th c hi n Ngh quy t liên t ch s 01/1999/NQLT-BYT-CT ngày 05/8/1999 và Ngh quy t này. Nguy n Tr ng Nhân Tr n Th Trung Chi n ( ã ký) ( ã ký)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản