Nghị quyết liên tịch số 01/2008/NQLT-BLĐTBXH-BCA-BVHTTDL-UBTƯMTTQVN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
468
lượt xem
41
download

Nghị quyết liên tịch số 01/2008/NQLT-BLĐTBXH-BCA-BVHTTDL-UBTƯMTTQVN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết liên tịch số 01/2008/NQLT-BLĐTBXH-BCA-BVHTTDL-UBTƯMTTQVN về việc ban hành "Các tiêu chí phân loại, chấm điểm đánh giá và biểu thống kê báo cáo về công tác xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm" do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội - Bộ Công an - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết liên tịch số 01/2008/NQLT-BLĐTBXH-BCA-BVHTTDL-UBTƯMTTQVN

 1. B LAO Đ NG-THƯƠNG BINH VÀ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM XÃ H I - B CÔNG AN - B VĂN Đ c l p - T do - H nh phúc HOÁ, TH THAO VÀ DU L CH – ---------- UBTƯMTTQVN ----- S : 01/2008/NQLT-BLĐTBXH-BCA- Hà N i, ngày 28 tháng 8 năm 2008 BVHTTDL-UBTƯMTTQVN NGH QUY T LIÊN T CH V VI C BAN HÀNH "CÁC TIÊU CHÍ PHÂN LO I, CH M ĐI M ĐÁNH GIÁ VÀ BI U TH NG KÊ BÁO CÁO V CÔNG TÁC XÂY D NG XÃ, PHƯ NG, TH TR N LÀNH M NH KHÔNG CÓ T N N MA TUÝ, M I DÂM" B LAO Đ NG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I - B CÔNG AN - B VĂN HOÁ, TH THAO VÀ DU L CH - U BAN TRUNG ƯƠNG M T TR N T QU C VI T NAM Căn c ch c năng, nhi m v , quy n h n c a B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i; B Công an; B Văn hoá, Th thao và Du l ch; U ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam; Đ nâng cao ch t lư ng qu n lý nhà nư c v công tác phòng, ch ng t n n ma tuý, m i dâm xã, phư ng, th tr n; Theo đ ngh c a C c trư ng C c Phòng, ch ng t n n xã h i B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i; V trư ng V Pháp ch B Công an; C c trư ng C c Văn hoá cơ s B Văn hoá, Th thao và Du l ch; Trư ng ban Phong trào ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam, QUY T NGH Đi u 1. Ban hành kèm theo Ngh quy t liên t ch này "Các tiêu chí phân lo i, ch m đi m đánh giá và bi u th ng kê báo cáo v công tác xây d ng xã, phư ng, th tr n lành m nh không có t n n ma tuý, m i dâm". Đi u 2. Ngh quy t liên t ch này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo và thay th "Các tiêu chí phân lo i, ch m đi m đánh giá và bi u th ng kê báo cáo v công tác xây d ng xã, phư ng, th tr n lành m nh không có t n n ma tuý, m i dâm" ban hành kèm theo Ngh quy t liên t ch s 01/2005/NQLT-BLĐTBXH-BCA-BVHTT-UBTƯMTTQVN ngày 17/11/2005 c a B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i, B Công an, B Văn hoá - Thông tin (nay là B Văn hoá, Th thao và Du l ch) và U ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam. Đi u 3. 1. Th trư ng các cơ quan thu c ngành Lao đ ng - Thương binh và Xã h i; Công an; Văn hoá, Th thao và Du l ch; U ban M t tr n T qu c Vi t Nam ch u trách nhi m thi hành Ngh quy t liên t ch này. 2. Đ ngh U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương trong ph m vi ch c năng, nhi m v c a mình ph i h p v i B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i; B Công an; B Văn hoá, Th thao và Du l ch; U ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam trong vi c t ch c tri n khai th c hi n Ngh quy t liên t ch này./. KT. B TRƯ NG KT. B TRƯ NG B CÔNG AN B LAO Đ NG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I TH TRƯ NG TH TRƯ NG
 2. Thư ng tư ng Lê Th Ti m Lê B ch H ng KT. B TRƯ NG TM. BAN THƯ NG TR C U BAN B VĂN HOÁ, TH THAO TRUNG ƯƠNG M T TR N VÀ DU L CH T QU C VI T NAM TH TRƯ NG U VIÊN Huỳnh Vĩnh ái Hà Th Liên CÁC TIÊU CHÍ PHÂN LO I, CH M ĐI M ĐÁNH GIÁ VÀ BI U TH NG KÊ BÁO CÁO V CÔNG TÁC XÂY D NG XÃ, PHƯ NG, TH TR N LÀNH M NH KHÔNG CÓ T N N MA TUÝ, M I DÂM (Ban hành kèm theo Ngh quy t liên t ch s 01/2008/NQLT-BLĐTBXH-BCA-BVHTTDL- UBTƯMTTQVN ngày 28/8/2008) PHÂN NHÓM T NH, THÀNH PH TR C THU C TRUNG ƯƠNG Chia thành 4 nhóm: Nhóm I: là nhóm t nh, thành ph đ c bi t tr ng đi m, g m nh ng t nh, thành ph có t l ngư i nghi n ma tuý và ngư i bán dâm so v i dân s trong t nh chi m 0,6% tr lên. Nhóm II: là nhóm t nh, thành ph tr ng đi m g m nh ng t nh, thành ph có t l ngư i nghi n ma tuý và ngư i bán dâm so v i dân s trong t nh chi m t 0,1% - dư i 0,6% có khu đô th , khu du l ch t p trung nhi u t n n ma tuý, m i dâm. Nhóm III: là nhóm t nh, thành ph có nhi u t n n ma tuý, m i dâm g m nh ng t nh có t l ngư i nghi n ma tuý và ngư i bán dâm so v i dân s trong t nh chi m t 0,05 % - dư i 0,1%. Nhóm IV: là nhóm t nh, thành ph ít t n n ma tuý, m i dâm, g m nh ng t nh, thành ph có t l ngư i nghi n ma tuý và ngư i bán dâm so v i dân s trong t nh chi m t dư i 0,05% tr xu ng. Bi u 1 - 08 Nhóm I Nhóm II Nhóm III Nhóm IV 1. Lai Châu 1. Yên Bái 16. Hà Nam 1. Hà Giang 1. Hà Tĩnh 2. Đi n Biên 2. Cao B ng 17. Thái Bình 2. Vĩnh Phúc 2. Qu ng Bình 3. Sơn La 3. L ng Sơn 18. Ngh An 3. Ninh Bình 3. Qu ng Tr 4. Lào Cai 4. Tuyên Quang 19. Đà N ng 4. Thanh Hoá 4. Th a Thiên - Hu 5. Thái Nguyên 5. B c C n 20. Khánh Hoà 5. Ninh Thu n 5. Qu ng Nam 6. Hà N i 6. Hoà Bình 21. Lâm Đ ng 6. Đ c Nông 6. Qu ng Ngãi 7. TP H Chí 7. Phú Th 22. Bà R a - Vũng 7. Đ ng Nai 7. Bình Đ nh Minh Tàu 8. B c Ninh 23. Bình Dương 8. Sóc Trăng 8. Phú Yên 9. B c Giang 24. Bình Phư c 9. Vĩnh Long 9. Gia Lai 10. Hà Tây 25. Tây Ninh 10. Kiên Giang 10. Kon Tum 11. H i Dương 26. Long An 11. Cà Mau 11. Đ c L c
 3. 12. Hưng Yên 27. C n Thơ 12. Đ ng Tháp 13. H i Phòng 28. An Giang 13. Ti n Giang 14. Qu ng Ninh 29. B c Liêu 14. Bình Thu n 15. Nam Đ nh 15. H u Giang 16. Trà Vinh 17. B n Tre * Ghi chú: vì ngư i nghi n ma tuý, ngư i bán dâm và dân s trong t ng t nh, thành ph không c đ nh, cho nên Bi u 1 - 08 s đi u ch nh l i 03 năm m t l n. TIÊU CHÍ PHÂN LO I XÃ, PHƯ NG, TH TR N V TH C TR NG T N N MA TUÝ Bi u 2 - 08 Lo i xã, T nh, thành ph T nh, thành ph T nh, thành ph T nh, thành ph phư ng, nhóm I* nhóm II* nhóm III* nhóm IV* th tr n Tr ng Có 100 ngư i Có 60 ngư i Có 40 ngư i Có 20 ngư i đi m nghi n** tr lên nghi n** tr lên nghi n** tr lên nghi n** tr lên ho c có 5 t đi m ho c có 4 t đi m ho c có 3 t đi m ho c có 2 t đi m TNMT tr lên TNMT tr lên TNMT tr lên TNMT tr lên Có TNMT Có dư i 100 Có dư i 60 ngư i Có dư i 40 ngư i Có dư i 20 ngư i ngư i nghi n ho c nghi n ho c có t nghi n ho c có 1 nghi n ho c có 1 có t 1 đ n 4 t 1 đ n 3 t đi m t đi m TNMT t đi m TNMT đi m TNMT TNMT Không có - Không có ngư i nghi n ma tuý TNMT - Không có t đi m TNMT. Ghi chú bi u 2 - 08: * Theo phân nhóm t nh, thành ph t i bi u 1 - 08. ** Bao g m c ngư i nghi n ma tuý t m trú t i xã, phư ng, th tr n. TNMT: t n n ma tuý. TIÊU CHÍ PHÂN LO I XÃ, PHƯ NG, TH TR N V TH C TR NG T N N M I DÂM Bi u 3 - 08 Lo i xã, - Thành ph - Th xã thu c t nh, thành Vùng nông thôn, phư ng, ph nhóm III và IV* mi n núi - Th xã thu c t nh, thành th tr n ph nhóm I và II* - Th tr n Tr ng đi m Có 5 ngư i bán dâm tr lên** Có 3 ngư i bán dâm tr Có 2 ngư i bán dâm ho c có 1 t đi m m i dâm lên** ho c có 3 đ a đi m, cơ tr lên** ho c có 2 đ a công c ng tr lên ho c có 3 cơ s kinh doanh d ch v tr lên đi m, cơ s kinh s kinh doanh d ch v tr lên đã b phát hi n có ho t đ ng doanh d ch v tr lên b phát hi n có ho t đ ng m i m i dâm. đã b phát hi n có ho t dâm. đ ng m i dâm Có TNMD Có ít hơn 5 ngư i bán dâm Có ít hơn 3 ngư i bán dâm Có ít hơn 2 ngư i bán ho c có ít hơn 3 cơ s kinh ho c có ít hơn 3 đ a đi m, dâm ho c có ít hơn 2 doanh d ch v b phát hi n có cơ s kinh doanh d ch v đã đ a đi m, cơ s kinh ho t đ ng m i dâm. b phát hi n có ho t đ ng doanh d ch v đã b m i dâm. phát hi n có ho t
 4. đ ng m i dâm. Không có - Không có ngư i bán dâm, TNMD - Không có t đi m, cơ s kinh doanh d ch v b phát hi n ho t đ ng m i dâm Ghi chú bi u 3 - 08: * Theo phân nhóm t nh, thành ph t i bi u 1 - 08. ** Bao g m c ngư i bán dâm t m trú t i xã, phư ng, th tr n. TNMD: t n n m i dâm TIÊU CHÍ CH M ĐI M ĐÁNH GIÁ M C CHUY N HOÁ C A XÃ, PHƯ NG, TH TR N V PHÒNG, CH NG T N N MA TUÝ, M I DÂM (g m 6 n i dung, 15 tiêu chí) Bi u 4-08 Đi m Mã s Tiêu chí đánh giá t i đa N i dung 1. Ho t đ ng ch đ o c a c p U đ ng, chính quy n, các ban, 6 ngành, đoàn th 1.1- Ban hành các văn b n ch đ o và xây d ng chương trình, k ho ch hành 4 đ ng v công tác phòng, ch ng t n n ma tuý, m i dâm (đ c bi t là k ho ch phòng ng a) và quan tâm ch đ o vi c th c hi n. 1.2- Đ nh kỳ t ch c ki m tra, giám sát, giao ban, sơ k t, t ng k t, báo cáo, khen 2 thư ng, k lu t v công tác phòng, ch ng t n n ma tuý, m i dâm. N i dung 2. Tri n khai công tác thông tin - giáo d c - truy n thông 8 2.1 Tri n khai th c hi n tr ng tâm đ ng b chương trình, k ho ch và t ch c 4 giáo d c, truy n thông v phòng, ch ng t n n ma tuý, m i dâm đ n t ng gia đình. 2.2 Thông tin - giáo d c - truy n thông b ng nh ng bi n pháp và hình th c phù 4 h p, t o đư c s đ ng tình, ng h trong nhân dân. N i dung 3. Ho t đ ng qu n lý đ a bàn 7 3.1 Ki m tra, giám sát, qu n lý đ a bàn theo quy đ nh t i Lu t Phòng, ch ng ma 3 tuý, Pháp l nh Phòng, ch ng m i dâm, quy đ nh v qu n lý nhân kh u, h kh u, h p đ ng lao đ ng và th ng kê, phân lo i, l p h sơ qu n lý, theo dõi s bi n đ ng c a các đ i tư ng. 3.2 Đ ra và th c hi n bi n pháp gi i quy t k p th i và phù h p v i t ng lo i đ i 4 tư ng. N i dung 4. X lý vi ph m 6 4.1 Phát hi n k p th i và x lý theo quy đ nh c a pháp lu t các v vi ph m thu c 4 th m quy n c p xã; thông báo trong xã, phư ng, th tr n v các v vi c đã x lý. 4.2 L p biên b n và chuy n c p có th m quy n x lý, các v vi ph m vư t th m 2 quy n x lý c a c p xã; theo dõi vi c x lý và ki n ngh k p th i khi vi c x lý chưa theo đúng quy đ nh c a pháp lu t. N i dung 5. Công tác ch a tr , giáo d c, d y ngh , t o vi c làm cho ngư i 13
 5. bán dâm, ngư i nghi n ma tuý 5.1 Tri n khai các ho t đ ng ch a tr , ph c h i t i c ng đ ng theo Ngh đ nh s 56/2002/NĐ-CP: 5.1.a Tích c c v n đ ng cai nghi n và t ch c cai nghi n cho ngư i nghi n ma 2 tuý, v n đ ng ngư i bán dâm hoàn lương. 5.1.b Phát hi n k p th i các đ i tư ng tái ph m, tái nghi n và có bi n pháp gi i 1 quy t ngay. 5.2 Th c hi n đúng Ngh đ nh s 135/2004/NĐ-CP và Ngh đ nh s 146/2003/NĐ- CP: 5.2.a L p h sơ đ ngh đưa đ i tư ng vào Cơ s ch a b nh. 1 5.2.b Ti p nh n và t ch c qu n lý, giúp đ , giáo d c, gi i quy t vi c làm t i c ng 2 đ ng đ i v i ngư i cai nghiên ma tuý, ngư i bán dâm t Trung tâm Ch a b nh - Giáo d c - Lao đ ng xã h i tr v 5.3 Th c hi n qu n lý, giáo d c, giúp đ đ i tư ng t i c ng đ ng theo Ngh đ nh 4 s 163/2003/NĐ-CP. 5.4 V n đ ng, phát huy vai trò c a gia đình trong vi c qu n lý, giáo d c đ i 3 tư ng; ph i h p v i gia đình, c ng đ ng giúp đ i tư ng n đ nh cu c s ng, hoà nh p c ng đ ng. N i dung 6. K t qu c th 60 6.1 100% đ ng viên, cán b , nhân dân; 100% cơ s s n xu t, kinh doanh d ch v 15 d b l i d ng đ ho t đ ng m i dâm và s d ng ma tuý; 100% cơ quan, trư ng h c trên đ a bàn xã, phư ng, th tr n đư c tuyên truy n, h c t p và có văn b n ký cam k t v phòng, ch ng TNMT, MD. 6.2 Huy đ ng kinh phí chương trình kinh t - xã h i, đóng góp c a nhân dân 3 6.3 Chuy n bi n tình hình t n n ma tuý, m i dâm (tính c ngư i nơi khác đ n t m trú): 6.3.a- Đ i v i xã, phư ng, th tr n tr ng đi m 42 V t n n ma tuý Đi m V t n n m i dâm Đi m ít nh t có 40% s ngư i 4 Có 100% s ngư i bán 4 nghi n ma tuý có h sơ dâm có h sơ qu n lý qu n lý đư c ch a tr , đư c ch a tr , ph c h i. ph c h i Gi m ít nh t 50% s t 4 Gi m ít nh t 50% s t 4 đi m TNMT. đi m TNMD. Không phát sinh đ i tư ng 4 Không phát sinh đ i tư ng 4 ho c t đi m TNMT m i. ho c t đi m TNMD m i ít nh t có 60% s ngư i 4 ít nh t có 80% s ngư i 4 cai nghi n trong kỳ báo bán dâm đư c ch a tr , cáo không tái nghi n t 6 ph c h i không tái ph m. tháng tr lên Giúp đ , t o đi u ki n đ 5 Giúp đ , t o đi u ki n đ 5 40% s ngư i sau cai 40% s ngư i bán dâm nghi n có vi c làm, n đ nh hoàn lương có vi c làm, n cu c s ng đ nh cu c s ng
 6. 6.3.b Đ i v i xã, phư ng, th tr n có t n n ma tuý, m i dâm: 42 V t n n ma tuý Đi m V t n n m i dâm Đi m ít nh t có 60% s ngư i 4 Có 100% s ngư i bán 4 nghi n ma tuý có h sơ dâm có h sơ qu n lý qu n lý đư c ch a tr , đư c ch a tr , ph c h i. ph c h i Gi m ít nh t 70% s t 4 Gi m ít nh t 70% s t 4 đi m TNMT. đi m TNMD. Không phát sinh đ i tư ng 4 Không phát sinh đ i tư ng 4 ho c t đi m TNMT m i. ho c t đi m TNMD m i ít nh t có 80% s ngư i 4 ít nh t có 90% s ngư i 4 cai nghi n trong kỳ báo bán dâm đư c ch a tr , cáo không tái nghi n t 6 ph c h i không tái ph m. tháng tr lên Giúp đ , t o đi u ki n đ 5 Giúp đ , t o đi u ki n đ 5 50% s ngư i sau cai 50% s ngư i bán dâm nghi n có vi c làm, n đ nh hoàn lương có vi c làm, n cu c s ng. đ nh cu c s ng 6.3.c Đ i v i xã, phư ng, th tr n không có t n n ma tuý, m i dâm: 42 V t n n ma tuý Đi m V t n n m i dâm Đi m Không có t đi m TNMT, 15 Không có t đi m TNMD, 15 ngư i nghi n ma tuý ngư i bán dâm. Giúp đ , t o đi u ki n đ 6 Giúp đ , t o đi u ki n đ 6 70% s ngư i sau cai 70% s ngư i bán dâm nghi n ho c ngư i có hoàn lương ho c ngư i có nguy cơ cao có vi c làm, nguy cơ cao m c TNMD n đ nh cu c s ng. có vi c làm n đ nh cu c s ng. T ng s đi m t i đa: 100 Ghi chú: - C ng đi m: Đ i v i nh ng xã, phư ng, th tr n duy trì không có ngư i nghi n ma tuý, ngư i bán dâm, t đi m TNMT, TNMD, tuỳ theo m c đ ho t đ ng tích c c đư c c ng vào k t qu t ch m đi m nhi u nh t là 20 đi m; Đ i v i nh ng xã, phư ng, th tr n duy trì không có đ i tư ng, t đi m TNMT ho c TNMD, tùy theo m c đ ho t đ ng tích c c đư c c ng vào k t qu t ch m đi m nhi u nh t là 6 đi m. - Tr đi m: Tr 30 đi m đ i v i nh ng xã, phư ng, th tr n tăng s t đi m TNMT, TNMD ho c s ngư i nghi n ma tuý, ngư i bán dâm tăng 10% tr lên so v i s c a kỳ báo cáo trư c. - TNMT: t n n ma tuý; TNMD: t n n m i dâm. CÁC M C CHUY N HOÁ Bi u 5 M c chuy n Tiêu chu n Đi m t i đa hoá M c1 Xã, phư ng, th tr n không có t n n ma tuý, m i dâm 90 đi m tr lên M c 1.a Xã, phư ng, th tr n duy trì không có t n n ma tuý, m i dâm: t kỳ trư c đ n kỳ này không có t đi m, ngư i
 7. nghi n ma tuý, ngư i bán dâm. M c 1.b Xã, phư ng, th tr n chuy n hoá không còn t n n ma tuý, m i dâm: trư c đây có t n n ma tuý, m i dâm, nay chuy n hoá không còn t đi m, ngư i nghi n ma tuý, ngư i bán dâm. M c2 Xã phư ng, th tr n chuy n hoá m nh 80 đi m tr lên M c3 Xã, phư ng, th tr n có chuy n hoá 50 đ n 79 đi m M c4 Xã phư ng, th tr n chưa chuy n hoá 49 đi m tr xu ng T nh, thành ph : .......................... BIÊN B N T PHÂN LO I, CH M ĐI M ĐÁNH GIÁ M C CHUY N HOÁ C A XÃ, PHƯ NG, TH TR N V Huy n (qu n): .............................. CÔNG TÁC XÂY D NG XÃ, PHƯ NG, TH TR N Xã (phư ng, th tr n): ................. LÀNH M NH KHÔNG CÓ T N N MA TUÝ, M I DÂM NĂM.......... Hôm nay, ngày......tháng........năm......., t i đ a đi m......................................................... Thành ph n tham gia phân lo i, ch m đi m g m: ............................................................ 1/ Phân lo i: T ng s ngư i nghi n ma tuý (bao g m Th ng nh t k t qu t phân lo i: c s ngư i t m trú): ...................................... - Là xã (phư ng, th tr n).............. v t T ng s ngư i m i dâm (bao g m c s ngư i t m n n ma tuý trú): ......................................................................... - Là xã (phư ng, th tr n).................... T ng s t đi m t n n ma tuý:................................ v t n n m i dâm T ng s t đi m t n n m i dâm:............................. 2/ Ch m đi m đánh giá m c chuy n hoá: Mã Công vi c c th đã th c hi n Th i gian Đi m t i đa Đi m t ch m s th c hi n theo NQLT c a xã, phư ng, (ghi ng n g n theo các tiêu chí c a bi u 4 01/2008 th tr n - 08 và trình t th i gian th c hi n) I N i dung 1: .................................... .................................... II N i dung 2: .................................... Chú ý: Nhân b n trang này tuỳ theo s trang c a biên b n.
 8. Mã Công vi c c th đã th c hi n Th i gian Đi m t i đa Đi m t ch m s th c hi n theo NQLT c a xã, phư ng, (ghi ng n g n theo các tiêu chí c a bi u 01/2008 th tr n 4 - 08 và trình t th i gian th c hi n) T ng s đi m: Th ng nh t k t qu t ch m đi m đánh giá s chuy n hoá: Đ t m c .......................... Thư ký TM. UBND c p xã (Ký và ghi rõ h tên) (Ghi rõ h tên, ký, đóng d u) Đánh giá c a cơ quan ch c năng c p huy n v k t qu t phân lo i, ch m đi m c a xã, phư ng, th tr n: ......................................................................... ........, ngày ...... tháng ...... năm ............ ......................................................................... Đ I DI N ĐOÀN KI M TRA ......................................................................... (Ký tên, ghi rõ h tên và ch c danh) ......................................................................... Đơn v báo cáo: Đơn v nh n báo cáo: Xã (phư ng, th tr n): ............................. Cơ quan Lao đ ng - Thương binh và Xã h i qu n (huy n): .............................................. Ngày báo cáo: ngày 5 tháng 12 hàng năm T nh, thành ph : ............................................ BI U TH NG KÊ BÁO CÁO V CÔNG TÁC XÂY D NG XÃ, PHƯ NG, TH TR N LÀNH M NH KHÔNG CÓ T N N MA TUÝ, M I DÂM NĂM .......... Bi u XP - 08 Đơn S c a kỳ Mã S trong N i dung v báo cáo s kỳ báo cáo tính trư c A B C 1 2 1 T ng s ngư i bán dâm (bao g m c s ngư i t m ngư i trú) 2 S ngư i nghi v n ho t đ ng bán dâm nt
 9. 3 T ng s ngư i nghi n ma tuý (bao g m c s nt ngư i t m trú) 3a Trong đó, s ngư i nghi n là n nt 4 S ngư i bán dâm đư c ch a tr , ph c h i ( nt Trung tâm, c ng đ ng) 4a Trong đó, s ngư i bán dâm đư c ch a tr , ph c nt h i không tái ph m 5 S ngư i nghi n ma tuý đã cai nghi n* nt 5a Trong đó, s ngư i cai nghi n c ng đ ng nt 5b Trong đó, s ngư i cai nghi n trong kỳ báo cáo nt không tái nghi n 6 S ngư i nghi n ma tuý, ngư i bán dâm áp d ng nt Ngh đ nh s 163/2003/NĐ-CP 7 T ng s đi m, t đi m t n n ma tuý T đi m 8 T ng s đi m, t đi m t n n m i dâm nt 8a Trong đó, s đi m, t đi m nghi v n ho t đ ng m i nt dâm 9 T l h gia đình ký cam k t không vi ph m quy % đ nh v phòng, ch ng t n n ma tuý, m i dâm 10 T l cơ quan, trư ng h c, cơ s s n xu t, cơ s % kinh doanh ký cam k t không vi ph m quy đ nh phòng, ch ng t n n ma tuý, m i dâm 11 T ng s ngư i sau khi ch a tr , ph c h i đư c giúp ngư i t o vi c làm 12 T ng s ngư i sau ch a tr đư c vay v n, h tr nt v n đ t t o vi c làm 13 T ng s ti n h tr và cho vay đ đ i tư ng t t o đ ng vi c làm 14 Kinh phí chương trình kinh t - xã h i, đóng góp c a đ ng nhân dân xây d ng xã phư ng th tr n lành m nh. * Ngư i đư c c p gi y ch ng nh n đã cai nghi n ma tuý ho c ch ng nh n đã ch p hành xong quy t đ nh đưa vào Trung tâm Ch a b nh - Giáo d c - Lao đ ng xã h i. Kỳ báo cáo hi n t i Kỳ báo cáo trư c ...., ngày ... tháng ... năm... K t qu T n n ma T n n T n n T n n TM. UBND c p xã tuý m i dâm ma tuý m i dâm (Ghi rõ h tên, ký, đóng d u) Phân lo i Đ tm c chuy n hoá Đơn v báo cáo: Đơn v nh n báo cáo:
 10. UBND huy n (qu n) ..................................... S Lao đ ng - TBXH (chi c c PCTNXH) Ngày báo cáo: ngày 15 tháng 12 hàng năm T nh, thành ph : ............................................ BI U TH NG KÊ BÁO CÁO K T QU CHUY N HOÁ V CÔNG TÁC XÂY D NG XÃ, PHƯ NG, TH TR N LÀNH M NH KHÔNG CÓ T N N MA TUÝ, M I DÂM NĂM...... Bi u HQ1-08 S S c a Đơn Mã trong kỳ báo N i dung v s kỳ báo cáo tính cáo trư c A B C 1 2 1 T ng s ngư i bán dâm (bao g m c s ngư i t m trú) ngư i 2 S ngư i nghi v n ho t đ ng bán dâm nt 3 T ng s ngư i nghi n ma tuý (bao g m c s ngư i t m trú) nt 3a Trong đó, s ngư i nghi n ma tuý là n nt 3b Trong đó, s ngư i tái nghi n ma tuý nt Di bi n S X, P, TT gi m t 50% tr lên X, P, đ ng v TT s ngư i S X, P, TT gi m dư i 50% nt m i dâm S X, P, TT tăng t 10% tr lên nt S X, P, TT tăng dư i 10% nt 4 Di bi n S X, P, TT gi m t 75% tr lên nt đ ng v S X, P, TT gi m t 30 - dư i 75% nt s ngư i nghi n S X, P, TT gi m dư i 30% nt ma tuý S X, P, TT tăng t 10% tr lên nt S X, P, TT tăng dư i 10% nt S X, P, TT gi m t 50% tr lên nt T S X, P, TT gi m dư i 50% nt đi m t n n S X, P, TT tăng t đi m t n n m i nt m i dâm Chuy n bi n v dâm S t đi m nghi v n ho t đ ng t n n T 5 s t m i dâm đi m đi m trên đ a bàn T S X, P, TT gi m t 70% tr lên X, P, đi m t TT n n ma S X P, TT gi m dư i 70% nt tuý S X, P, TT tăng t đi m t n n ma nt tuý 6 T ng s đ i tư ng sau khi ch a tr , ph c h i đư c giúp t o ngư i
 11. vi c làm 7 T ng s đ i tư ng đư c vay v n, h tr v n đ t t o vi c nt làm 8 T ng s ti n h tr và cho vay đ đ i tư ng t t o vi c làm đ ng * X, P, TT: Xã, Phư ng, th tr n. ............, ngày ..... tháng ...... năm ....... T ng s xã, phư ng, th tr n.............. TM. UBND c p huy n (Ghi rõ h tên, ký, đóng d u) Đơn v báo cáo: Đơn v nh n báo cáo: UBND huy n (qu n, th xã, thành ph thu c t nh): S Lao đ ng - Thương binh và Xã h i ................... T nh, thành ph : .......................................... Ngày báo cáo: ngày 15 tháng 12 hàng năm BI U TH NG KÊ BÁO CÁO K T QU PHÂN LO I, ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC XÂY D NG XÃ, PHƯ NG, TH TR N LÀNH M NH KHÔNG CÓ T N N MA TUÝ, M I DÂM NĂM............... Bi u HQ2-08 Xã, Xã, phư ng, th tr n đ t k t qu phân lo i * phư ng, Tr ng đi m v Tr ng đi m v th tr n TNMT TNMD đăng ký ch tiêu Lành Tr ng Tên xã, m nh đi m v S xây d ng phư ng, th không TNMT TT m iđ t tr n có TNMT tr ng Không Không tiêu Có Có và đi m v có có chu n TNMD TNMT TNMD TNMD TNMD TNMT không có TNMT, MD A B 1 2 3 4 5 6 7 T ng c ng ... ... ... ... ... ... ... ti p theo S Tên xã, Xã, phư ng, th tr n đ t Xã, phư ng, th tr n đ t m c chuy n hoá TT phư ng, k t qu phân lo i * theo k t qu ch m đi m * th tr n Có Có Có Lành m nh Chuy n Có Chưa TNMD TNMT TNMT không có hoá chuy n chuy n Không Không Có TNMT, MD (m c m nh hoá hoá có có (m c (m c
 12. TNMT TNMD TNMD 1) (m c 2) 3) 4) Duy Chuy n trì hoá (m c (m c 1a) 1b) A B 8 9 10 11 12 13 14 15 T ng c ng ... ... ... ... ... ... ... ... ....., ngày ......tháng........năm ...... TM. UBND c p huy n (Ghi rõ h tên, ký, đóng d u) Ghi chú: - Phân lo i xã, phư ng, th tr n theo Bi u 2 - 08 và Bi u 3 - 08. - Đánh giá m c chuy n hóa c a xã, phư ng, th tr n theo Bi u 5. - Đánh d u "X" vào các c t là k t qu th c hi n ch tiêu, t phân lo i, ch m đi m c a xã, phư ng, th tr n có tên ghi c t B. Ch ghi s li u c th dòng "T ng c ng" - TNMT, MD: t n n ma tuý, m i dâm; TNMT: t n n ma tuý; TNMD: t n n m i dâm. Đơn v báo cáo: Đơn v nh n báo cáo: S Lao đ ng - Thương binh và Xã h i t nh, B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i thành ph ........................... Ngày báo cáo: ngày 20 tháng 12 hàng năm BI U TH NG KÊ BÁO CÁO K T QU CHUY N HOÁ V CÔNG TÁC XÂY D NG XÃ, PHƯ NG, TH TR N LÀNH M NH KHÔNG CÓ T N N MA TUÝ, M I DÂM NĂM...... Bi u TP1-08 S S c a Đơn S trong kỳ báo N i dung v TT kỳ báo cáo tính cáo trư c A B C 1 2 1 T ng s ngư i bán dâm (bao g m c s ngư i t m trú) ngư i 2 S ngư i nghi v n ho t đ ng bán dâm nt 3 T ng s ngư i nghi n ma tuý (bao g m c s ngư i t m trú) nt
 13. 3a Trong đó, s ngư i nghi n ma tuý là n nt 3b Trong đó, s ngư i tái nghi n ma tuý nt Di bi n S X, P, TT gi m t 50% tr lên X, P, đ ng v TT s ngư i m i dâm S X, P, TT gi m dư i 50% nt S X, P, TT tăng t 10% tr lên nt S X, P, TT tăng dư i 10% nt 4 Di bi n S X, P, TT gi m t 75% tr lên nt đ ng v s ngư i S X, P, TT gi m t 30 - dư i 75% nt nghi n S X, P, TT gi m dư i 30% nt ma tuý S X, P, TT tăng t 10% tr lên nt S X, P, TT tăng dư i 10% nt S X, P, TT gi m t 50% tr lên nt T S X, P, TT gi m dư i 50% nt đi m t n n S X, P, TT tăng t đi m t n n m i nt m i dâm Chuy n bi n v dâm S t đi m nghi v n ho t đ ng t n n T 5 s t m i dâm đi m đi m trên đ a bàn T S X, P, TT gi m t 70% tr lên X, P, đi m t TT n n ma S X P, TT gi m dư i 70% nt tuý S X, P, TT tăng t đi m t n n ma nt tuý 6 T ng s đ i tư ng sau khi ch a tr , ph c h i đư c giúp t o ngư i vi c làm 7 T ng s đ i tư ng đư c vay v n, h tr v n đ t t o vi c nt làm 8 T ng s ti n h tr và cho vay đ đ i tư ng t t o vi c làm đ ng * X, P, TT: Xã, Phư ng, th tr n. ...., ngày ..... tháng ...... năm .... Giám đ c (Ghi rõ h tên, ký, đóng d u) Đơn v báo cáo: Đơn v nh n báo cáo: S Lao đ ng - Thương binh và Xã h i t nh, B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i thành ph ........................... Ngày báo cáo: ngày 20 tháng 12 hàng năm
 14. BI U TH NG KÊ BÁO CÁO K T QU PHÂN LO I, ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC XÂY D NG XÃ, PHƯ NG, TH TR N LÀNH M NH KHÔNG CÓ T N N MA TUÝ, M I DÂM NĂM............... Bi u TP2-08 S Tên huy n S xã, Xã, phư ng, th tr n đ t k t qu phân lo i * TT (qu n, th xã, phư ng, Lành Tr ng Tr ng đi m v Tr ng đi m v thành ph th tr n m nh đi m v TNMT TNMD thu c t nh) đăng ký ch tiêu không TNMT Có Không Có Không xây d ng có TNMT tr ng TNMD có TNMT có m iđ t và TNMD đi m v TNMD TNMT tiêu TNMD chu n không có TNMT, MD A B 1 2 3 4 5 6 7 T ng c ng ... ... ... ... ... ... ... ti p theo S xã, phư ng, th tr n S xã, phư ng, th tr n đ t m c chuy n hoá đ t k t qu phân lo i * theo k t qu ch m đi m * Lành m nh không có TNMT, T ng s Tên xã, Có Có S Có MD Chuy n Có Chưa xã, phư ng, TNMD TNMT TT phư ng, th tr n Không Không TNMT (m c 1) hoá chuy n chuy n Có m nh hoá hoá th tr n có có TNMD Duy trì Chuy n (m c 2) (m c 3) (m c 4) TNMT TNMD (m c hoá (m c 1a) 1b) A B 8 9 10 11 12 13 14 15 16 T ng ... ... ... ... ... ... ... ... .... c ng ....., ngày ......tháng........năm ...... Giám đ c (Ghi rõ h tên, ký, đóng d u) * Ghi chú:
 15. - Phân lo i xã, phư ng, th tr n theo Bi u 2 - 08 và Bi u 3 - 08. - Đánh giá m c chuy n hóa c a xã, phư ng, th tr n theo Bi u 5. - TNMT, MD: t n n ma tuý. m i dâm; TNMT: t n n ma tuý; TNMD: t n n m i dâm. HƯ NG D N ÁP D NG H TH NG BI U PHÂN LO I, CH M ĐI M ĐÁNH GIÁ VÀ TH NG KÊ BÁO CÁO V CÔNG TÁC XÂY D NG XÃ, PHƯ NG, TH TR N LÀNH M NH KHÔNG CÓ T N N MA TUÝ, M I DÂM A/ NH NG ĐI M M I C A CÁC TIÊU CHÍ VÀ H TH NG BI U S Lo i bi u H th ng bi u cũ H th ng bi u m i TT 1 Bi u 1- Phân nhóm t nh, Phân nhóm t nh, thành ph Phân nhóm t nh, thành ph thành ph tr c thu c Trung căn c vào s ngư i nghi n căn c vào t l gi a ngư i ương. ma tuý, ngư i bán dâm c a nghi n ma tuý và ngư i bán t nh thành ph . dâm/t ng s dân c a t nh, thành ph . 2 Bi u 4- Tiêu chí ch m đi m Tiêu chí ch m đi m không Tiêu chí ch m đi m tách đánh giá m c chuy n hoá tách riêng t n n ma tuý và riêng t n n ma tuý và t c a xã, phư ng, th tr n v t n n m i dâm, không có n n m i dâm, có s phù phòng, ch ng t n n ma s phù h p gi a Bi u 4 v i h p gi a Bi u 4 v i Bi u 2 tuý, m i dâm. Bi u 2 và Bi u 3. và Bi u 3. 4 Bi u XP- bi u th ng kê báo - Có tiêu chí 5a, 5b, 5c - B tiêu chí 5a, 5b, 5c. cáo v công tác xây d ng th ng kê đ i tư ng không - Báo cáo k t qu t phân xã, phư ng, th tr n lành tái nghi n theo 3 m c th i lo i và ch m đi m có so m nh không có t n n ma gian. sánh v i kỳ báo cáo trư c. tuý, m i dâm dành cho c p - Báo cáo k t qu t phân xã. lo i và ch m đi m nhưng không so sánh v i kỳ báo cáo trư c. 5 Bi u HQ1, HQ2- Bi u th ng - Th ng kê 6 lo i xã, - Th ng kê 9 lo i xã, kê báo cáo k t qu phân phư ng, th tr n. phư ng, th tr n. lo i, đánh giá công tác xây - Không th ng kê xã, - Th ng kê xã, phư ng, th d ng xã, phư ng, th tr n phư ng, th tr n đăng ký, tr n đăng ký và th c hi n lành m nh không có t n n th c hi n ch tiêu xây d ng ch tiêu xây d ng m i xã, ma tuý, m i dâm dành cho m i xã, phư ng, th tr n phư ng, th tr n lành m nh c p huy n, qu n, th xã, không có t n n ma tuý, m i không có t n n ma tuý, m i thành ph tr c thu c t nh. dâm. dâm. 6 Bi u TP1, TP2- Dành cho nt nt S Lao đ ng - Thương binh và Xã h i, tương t bi u HQ1, HQ2. 7 Biên b n t phân lo i, ch m Không có Có đi m c a xã, phư ng, th tr n. 8 Kí hi u c a các bi u. Ký hi u c a bi u có thêm "08" là bi u đư c s a đ i
 16. năm 2008. B/ HƯ NG D N S D NG I. NH NG ĐI M C N TH NG NH T 1. T đi m t n n ma tuý, m i dâm: là nh ng nơi di n ra t n n ma tuý, m i dâm. 2. Chuy n hoá: là s chuy n bi n tình hình t n n ma tuý, m i dâm và hi u qu công tác phòng, ch ng c a xã, phư ng, th tr n. 3- C ng đi m khi ch m đi m theo Bi u 4 - 08: a/ Xã, phư ng, th tr n duy trì không có t n n ma tuý, m i dâm (TNMT, MD): do không có ngư i, t đi m TNMT, MD nên xã, phư ng, th tr n thu c lo i này có th không có đi m c a các n i dung 4, 5 và m t s tiêu chí thu c n i dung 6. Vì v y, tuỳ theo m c đ tích c c trong ho t đ ng phòng ng a t n n ma tuý, m i dâm, có th c ng thêm nhi u nh t là 20 đi m vào t ng s đi m c a xã, phư ng, th tr n đ có th đ t 90 đi m là m c đ t tiêu chu n không có TNMT, MD. b/ Xã, phư ng, th tr n duy trì không có t n n ma tuý (TNMT) ho c t n n m i dâm (TNMD): Do không có ngư i, đi m, t đi m TNMT ho c TNMD nên xã, phư ng, th tr n thu c lo i này có th không có đi m c a m t s tiêu chí thu c n i dung 6. Vì v y, tuỳ theo m c đ tích c c trong ho t đ ng phòng ng a, có th c ng thêm nhi u nh t là 06 đi m vào t ng s đi m c a xã phư ng, th tr n đ đ t 80 đi m là m c đ t tiêu chu n không có TNMT ho c TNMD. 4- Tr đi m khi ch m đi m theo Bi u 4 - 08: Xã, phư ng, th tr n n u đ phát sinh m i đi m, t đi m TNMT, MD ho c tăng s ngư i nghi n ma tuý, ngư i bán dâm 10% tr lên so v i s cũ thì b tr 30 đi m trong t ng s đi m t ch m đ đ ng m c "chưa chuy n hoá", ho c "có chuy n hoá". II- TRÌNH T PHÂN LO I, CH M ĐI M: Bư c 1.- Thu th p thông tin, s li u: Vi c phân lo i, ch m đi m đánh giá s chuy n hoá c a xã, phư ng, th tr n ph i căn c vào th c tr ng TNMT, MD và tình hình tri n khai các ho t đ ng can thi p nên xã, phư ng, th tr n c n thư ng xuyên thu th p và lưu tr vào h sơ các thông tin, s li u và di n bi n tình hình liên quan đ n TNMT, MD trên đ a bàn. C th h sơ lưu tr g m 4 lo i: 1. S c p nh t ghi chép s li u, tư li u v th c tr ng TNMT, MD, ý ki n c a nhân dân. 2. Văn b n ch đ o k ho ch, chương trình, s giao ban v công tác phòng, ch ng TNMT, MD c a xã, phư ng, th tr n; văn b n ch đ o c a c p trên. 3. H sơ x lý vi ph m; danh sách, h sơ c a đ i tư ng TNMT, c a đ i tư ng TNMD. 4. Báo cáo đánh giá công tác phòng ch ng TNMT, MD c a chính quy n, ban, ngành, đoàn th c a xã, phư ng, th tr n; báo cáo năm v công tác xây d ng xã, phư ng, th tr n lành m nh c a xã, phư ng, th tr n kèm theo bi u th ng kê XP - 08 và biên b n t phân lo i, ch m đi m c a năm đó. Bư c 2 - Phân lo i xã, phư ng, th tr n theo tiêu chí t i Bi u 2 - 08 và Bi u 3 - 08: 1. Xác đ nh xem t nh, thành ph mình thu c nhóm nào trong Bi u 1 - 08 thì đ i chi u sang c t c a Bi u 2 - 08, Bi u 3 - 08 và phân lo i xã, phư ng, th tr n mình theo tiêu chí thu c c t đó. 2. Căn c vào m t trong 2 s li u: s t đi m TNMT, MD ho c s ngư i nghi n ma tuý, ngư i bán dâm c a xã, phư ng, th tr n mình, xác đ nh xem xã, phư ng, th tr n mình thu c hàng ngang nào trong c t thì đ i chi u ra c t đ u tiên s xác đ nh đư c xã, phư ng, th tr n mình thu c lo i nào.
 17. 3. Ghi k t qu phân lo i vào biên b n và Bi u XP - 08. Ví d : phư ng Đ c Hoà thu c t nh Hà Nam có 50 ngư i nghi n ma tuý, 5 t đi m MT. Phân lo i như sau: t i Bi u 1-08, t nh Hà Nam thu c nhóm II nên phân lo i phư ng Đ c Hoà theo tiêu chí t i c t T nh, thành ph nhóm II c a Bi u 2 - 08. Theo Bi u 2-08, n u đ i chi u sang c t đ u tiên, phư ng Đ c Hoà có 50 ngư i nghi n ma tuý thì thu c lo i "có t n n ma tuý", nhưng phư ng có t i 5 t đi m TNMT nên thu c lo i "tr ng đi m". K t lu n: phư ng Đ c Hoà thu c lo i "tr ng đi m" v TNMT. Bư c 3. - Ch m đi m đánh giá s chuy n hoá c a xã, phư ng, th tr n: Nguyên t c ch m đi m: n i dung nào làm nhi u, k t qu t t cho nhi u đi m, làm ít, k t qu không t t cho ít đi m. Không làm, không cho đi m; t ng s đi m c a xã phư ng, th tr n không đư c vư t quá đi m t i đa (100 đi m). 1. Ghi biên b n theo m u biên b n ban hành kèm theo Ngh quy t này: Căn c vào h sơ lưu tr v tình hình TNMT, MD và các ho t đ ng phòng, ch ng c a xã, phư ng, th tr n trong c năm, ghi các ho t đ ng phòng, ch ng TNMT, MD mà xã, phư ng, th tr n đã ti n hành trong năm vào c t "Công vi c c th đã th c hi n" theo trình t 5 n i dung c a Bi u 4-08 và trình t th i gian ti n hành. 2. Cho đi m các ho t đ ng c a xã, phư ng, th tr n theo t ng tiêu chí c a Bi u 4-08. C ng đi m c a xã, phư ng, th tr n, ghi vào m c "T ng s đi m" c a biên b n (trang cu i). 3. Đ i chi u đi m c a xã, phư ng, th tr n v i các m c chuy n hoá quy đ nh t i Bi u 5 đ xác đ nh m c chuy n hoá c a xã, phư ng, th tr n. 4. Ghi k t qu ch m đi m (m c chuy n hoá đã xác đ nh) vào biên b n và Bi u XP-08. III. HƯ NG D N TH NG KÊ S LI U VÀO BI U BÁO CÁO: 1/ Bi u XP-08, TP1-08, HQ1-08: th ng kê s li u c a kỳ báo cáo hi n t i vào c t 1 và s li u c a kỳ báo cáo trư c (năm trư c) vào c t 2 đ so sánh, đánh giá s tăng, gi m tình hình TNMT, MD. Bi u TP2-08 và HQ2-08 ch th ng kê s li u c a kỳ báo cáo hi n t i. 2/ Cách th ng kê s li u: Bi u HQ2-08: không ghi s li u c th mà ch đánh d u "X" vào các c t phù h p v i k t qu th c hi n ch tiêu, t phân lo i, ch m đi m c a xã, phư ng, th tr n có tên ghi c t B. Sau đó, ghi s "T ng c ng" c a t ng c t vào hàng cu i c a bi u. S li u c a hàng "t ng c ng" trong bi u HQ2- 08 s đư c t ng h p vào bi u TP2-08 c a S Lao đ ng - Thương binh và Xã h i. Các bi u còn l i: th ng kê s li u bình thư ng. 3/ Ki m tra l i s li u c a bi u TP2-08 và HQ2-08: T ng c ng c t 3 + 4 + 5 = t ng s xã, phư ng, th tr n tr ng đi m v TNMT. T ng c ng c t 3 + 6 + 7 = t ng s xã, phư ng, th tr n tr ng đi m v TNMD. T ng c ng c t 2 = t ng c ng c t 11 + 12 = t ng s xã, phư ng, th tr n lành m nh. Bi u TP-08: T ng c ng c t 2+3+...+ 10 = t ng s xã, phư ng, th tr n trong toàn t nh, TP. Bi u HQ - 08: T ng c ng c t 2+3+...+ 10 = t ng s xã, phư ng, th tr n trong toàn huy n, qu n th xã thành ph tr c thu c t nh. IV. KI M TRA, TH M Đ NH VÀ KHEN THƯ NG K T QU CHUY N HOÁ C A XÃ, PHƯ NG, TH TR N - Hàng năm, cơ quan ch c năng c p huy n t ch c ki m tra, th m đ nh k t qu t phân lo i ch m đi m c a nh ng xã, phư ng, th tr n đ t 80 đi m tr lên đ đ ngh t ng b ng khen, gi y khen đ i v i nh ng xã, phư ng, th tr n đư c công nh n đ t tiêu chu n không có TNMT, MD;
 18. không có TNMT ho c không có TNMD; chuy n hoá m nh theo quy đ nh t i m c 5 c a Ngh quy t liên t ch 01. - Liên ngành c p t nh ph i h p, đ xu t v i U ban nhân dân và H i đ ng nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ban hành quy ch th c hi n trên đ a bàn t nh v khen thư ng xã phư ng, th tr n đ t tiêu chu n đư c t ng b ng khen, gi y khen theo quy đ nh t i m c 6.2 c a NQLT 01./.
Đồng bộ tài khoản