Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP về việc đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa và thể dục, thể thao do Chính Phủ ban hành

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
87
lượt xem
12
download

Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP về việc đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa và thể dục, thể thao do Chính Phủ ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'nghị quyết số 05/2005/nq-cp về việc đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa và thể dục, thể thao do chính phủ ban hành', văn bản luật, quyền dân sự phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP về việc đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa và thể dục, thể thao do Chính Phủ ban hành

 1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 05/2005/NQ-CP Hà N i ,ngày 18 tháng 4 năm 2005 NGHN QUY T C A CHÍNH PH S 05/2005/NQ-CP NGÀY 18 THÁNG 4 NĂM 2005 V Y M NH XÃ H I HOÁ CÁC HO T NG GIÁO D C, Y T , VĂN HOÁ VÀ TH D C TH THAO Th c hi n ch trương xã h i hoá các lĩnh v c ho t ng xã h i theo tinh th n c a Ngh quy t i h i toàn qu c l n th VIII c a ng, Chính ph ã ban hành Ngh quy t s 90/CP ngày 21 tháng 8 năm 1997 v phương hư ng và ch trương xã h i hoá các ho t ng giáo d c, y t , văn hoá (dư i ây g i t t là Ngh quy t 90) và Ngh nh s 73/1999/N -CP ngày 19 tháng 8 năm 1999 v chính sách khuy n khích xã h i hoá i v i các ho t ng trong lĩnh v c giáo d c, y t , văn hoá, th thao (dư i ây g i t t là Ngh nh 73). T i phiên h p thư ng kỳ tháng 9 năm 2004, Chính ph ã ánh giá tình hình th c hi n Ngh quy t 90 và Ngh nh 73 và quy t nh ban hành Ngh quy t v Ny m nh và nâng cao ch t lư ng xã h i hoá trong các lĩnh v c nói trên th ng nh t hơn n a v nh n th c và ch trương, có cơ ch , chính sách c th , có gi i pháp và bư c i thích h p n năm 2010. I. TÌNH HÌNH TH C HI N XÃ H I HOÁ CÁC HO T NG GIÁO D C, Y T , VĂN HOÁ VÀ TH D C TH THAO Qua 7 năm tri n khai th c hi n Ngh quy t 90 và 5 năm th c hi n Ngh nh 73, công tác xã h i hoá các ho t ng giáo d c, y t , văn hoá và th d c th thao ã thu ư c nh ng k t qu quan tr ng: ti m năng và ngu n l c to l n c a xã h i bư c u ư c phát huy; khu v c ngoài công l p phát tri n v i nh ng lo i hình và các phương th c ho t ng m i, a d ng, phong phú; khu v c công l p ã có nhi u i m i trong cơ ch th trư ng nh hư ng xã h i ch nghĩa. Tuy nhiên, trong quá trình th c hi n xã h i hoá ã b c l nh ng m t h n ch , b t c p. H n ch l n nh t là t c xã h i hoá còn ch m so v i ti m năng và ch tiêu nh hư ng c a Ngh quy t 90; m c phát tri n xã h i hoá không ng u gi a các vùng mi n và c gi a các t nh, thành ph , a phương có i u ki n kinh t - xã h i như nhau. Công tác qu n lý còn b t c p c trong đ nh hư ng phát tri n, quy ho ch và ch đ o th c hi n. Vi c tri n khai th c hi n còn ch m và nhi u lúng túng. Qu n lý nhà nư c v a gò bó, v a buông l ng; cơ ch chính sách chưa c th , rõ ràng, thi u ng b , còn chưa phù h p v i cơ ch th trư ng nh hư ng xã h i ch nghĩa.
 2. Các l c lư ng xã h i chưa ư c t ch c và ph i h p t t ch ng, tích c c tham gia vào quá trình xã h i hoá. Khi thu nh p xã h i tăng lên, nhi u gia ình ã t túc v các nhu c u giáo d c, y t ... (như du h c t túc, khám ch a b nh các cơ s tư nhân) thì Nhà nư c v n s d ng chính sách bao c p qua ch phí th p cho t t c m i ngư i, t Nhà nư c luôn trong tình tr ng h n h p v ngân sách, không i u ki n chăm lo t t hơn cho các i tư ng chính sách, cho ngư i nghèo, vùng nghèo, vùng khó khăn, ng th i cũng không t p trung ư c cho nh ng m c tiêu ưu tiên. Trong các lĩnh v c giáo d c, y t , văn hoá, th thao, các cơ s công l p chi m t tr ng l n v n áp d ng cơ ch qu n lý như các cơ quan hành chính nên ã không phát huy ư c tính năng ng, t ch và trách nhi m. Các cơ s ngoài công l p chưa nhi u, cơ s v t ch t còn ơn sơ, nghèo nàn, i ngũ cán b còn thi u và y u. Ch t lư ng và hi u qu ho t ng chưa cao, còn có nh ng bi u hi n tiêu c c, th m chí có nh ng cơ s ã vi ph m pháp lu t. Nguyên nhân c a nh ng h n ch trư c h t là do nh n th c còn chưa y , xem xã h i hoá ch là bi n pháp huy ng s óng góp c a nhân dân trong i u ki n ngân sách nhà nư c h n h p. Tư tư ng và thói quen bao c p v n còn khá n ng n . Trong chính sách xã h i hoá, chưa quy nh rành m ch v s h u c a các cơ s ngoài công l p (bán công, dân l p); chưa phân nh rõ s khác bi t gi a các ho t ng có b n ch t l i nhu n và phi l i nhu n trong các cơ s giáo d c, y t , văn hoá, th d c th thao, gi a phúc l i cho ngư i dân và vi c bao c p cho các cơ s công l p. Th c t òi h i ph i ti p t c hoàn thi n cơ ch chính sách, gi i pháp v a b o m nh hư ng phát tri n, v a khuy n khích, Ny m nh và nâng cao ch t lư ng xã h i hoá các ho t ng giáo d c, y t , văn hoá và th d c th thao. II. QUAN I M VÀ NNH HƯ NG CHUNG 1. Th c hi n xã h i hoá nh m hai m c tiêu l n: th nh t là phát huy ti m năng trí tu và v t ch t trong nhân dân, huy ng toàn xã h i chăm lo s nghi p giáo d c, y t , văn hoá, th d c th thao; th hai là t o i u ki n toàn xã h i, c bi t là các i tư ng chính sách, ngư i nghèo ư c th hư ng thành qu giáo d c, y t , văn hoá, th d c th thao m c ngày càng cao. 2. Nhà nư c ti p t c i m i cơ ch qu n lý, Ny m nh vi c hoàn thi n chính sách; tăng ngu n l c u tư, ng th i i m i m c tiêu, phương th c, cơ c u và ngu n v n u tư; t p trung cho các m c tiêu ưu tiên, các chương trình qu c gia phát tri n giáo d c, y t , văn hoá, th d c th thao; h tr các vùng sâu, vùng xa, vùng ng bào dân t c ít ngư i; ưu ãi các i tư ng chính sách và tr giúp ngư i nghèo trên cơ s i m i ch mi n, gi m phí theo hư ng công khai, h p lý và c p tr c ti p t i i tư ng th hư ng. 3. Chuy n các cơ s công l p ang ho t ng theo cơ ch s nghi p mang n ng tính hành chính bao c p sang cơ ch t ch cung ng d ch v công ích không bao c p tràn lan và không nh m l i nhu n (g i t t là cơ ch cung ng d ch v ): có y quy n t ch v t ch c và qu n lý; th c hi n úng m c tiêu và nhi m v ; h ch toán y chi
 3. phí, cân i thu chi...; thư ng xuyên nâng cao hi u qu và ch t lư ng d ch v , s n phNm; b o m quy n l i và cơ h i ti p c n bình ng c a ngư i th hư ng. i m i ch thu phí i ôi v i vi c th c hi n t t chính sách ưu ãi các i tư ng chính sách và tr giúp ngư i nghèo. M c phí quy nh theo nguyên t c trang tr i các chi phí c n thi t, có tích lu u tư phát tri n và xoá b m i kho n thu khác. Ngư i th hư ng có quy n l a ch n cơ s cung ng d ch v phù h p v i t ng lĩnh v c. 4. Phát tri n m nh các cơ s ngoài công l p v i hai lo i hình: dân l p và tư nhân. Quy n s h u c a các cơ s ngoài công l p ư c xác nh theo B lu t Dân s . Ti n t i không duy trì lo i hình bán công. M i cơ s ngoài công l p u có th ho t ng theo cơ ch phi l i nhu n ho c theo cơ ch l i nhu n. Theo cơ ch phi l i nhu n thì ngoài ph n ư c dùng b o m l i ích h p lý c a các nhà u tư, ph n tham gia th c hi n các chính sách xã h i c a ng và Nhà nư c, tr giúp ngư i nghèo, l i nhu n ch y u ư c dùng u tư phát tri n. Theo cơ ch l i nhu n thì l i nhu n có th ư c chia cho các cá nhân và ph i ch u thu . Nhà nư c khuy n khích phát tri n các cơ s phi l i nhu n. Ti n hành chuy n m t s cơ s thu c lo i hình công l p sang lo i hình ngoài công l p t p th ho c cá nhân qu n lý và hoàn tr v n cho Nhà nư c. Khuy n khích u tư trong và ngoài nư c b ng nhi u hình th c phù h p v i quy ho ch phát tri n, yêu c u và c i m c a t ng lĩnh v c. Các nhà đ u tư đư c b o đ m l i ích h p pháp v v t ch t và tinh th n. 5. Nhà nư c tăng cư ng ho t ng thanh tra, ki m tra vi c th c hi n lu t pháp; phát huy vai trò c a các oàn th , t ch c qu n chúng, c bi t là các h i ngh nghi p trong vi c giám sát các ho t ng d ch v . Nhà nư c t o môi trư ng phát tri n, môi trư ng c nh tranh lành m nh, bình ng theo lu t pháp thúc Ny các cơ s công l p và ngoài công l p phát tri n c v quy mô và ch t lư ng, xây d ng các cơ s t trình tiên ti n trong khu v c và trên th gi i. III. NNH HƯ NG PHÁT TRI N XÃ H I HOÁ TRONG CÁC LĨNH V C GIÁO D C, Y T , VĂN HOÁ VÀ TH D C TH THAO 1. Giáo d c - ào t o a) Nhà nư c ti p t c tăng t l chi ngân sách cho giáo d c - ào t o. B o m kinh phí cho giáo d c ph c p; t p trung u tư cho các nhi m v tr ng i m, các chương trình m c tiêu qu c gia; ào t o nhân l c cho các ngành, ngh mũi nh n, tr ng i m, khó huy ng ngu n l c t xã h i; ưu tiên u tư cho nh ng vùng khó khăn, vùng ng bào dân t c ít ngư i. Nhà nư c có cơ ch , chính sách ào t o v s lư ng và b o m ch t lư ng giáo viên, cán b qu n lý giáo d c và các nhân viên khác, c bi t là các vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn; ti p t c th c hi n các cơ ch chính sách khuy n khích, thu hút h c sinh, sinh viên gi i làm giáo viên, gi ng viên, g n ào t o v i s d ng.
 4. b) Huy ng ngu n l c c a các ngành, các c p, các t ch c kinh t - xã h i và cá nhân phát tri n giáo d c - ào t o. Tăng cư ng quan h c a nhà trư ng v i gia ình và xã h i; huy ng trí tu , ngu n l c c a toàn ngành, toàn xã h i vào vi c i m i n i dung, chương trình, th c hi n giáo d c toàn di n. Ban hành cơ ch chính sách c th khuy n khích và quy nh trách nhi m các ngành, a phương, các t ch c kinh t - xã h i và ngư i s d ng lao ng tham gia xây d ng trư ng, h tr kinh phí cho ngư i h c, thu hút nhân l c ã ư c ào t o và giám sát các ho t ng giáo d c. c) i m i cơ b n ch h c phí: ngoài ph n h tr c a Nhà nư c theo kh năng ngân sách, h c phí c n b o m trang tr i chi phí c n thi t cho gi ng d y, h c t p và có tích lu u tư phát tri n nhà trư ng; bư c u bù p chi phí thư ng xuyên. Xoá b m i kho n thu khác ngoài h c phí. Nhà nư c có chính sách tr c p h c phí ho c h c b ng cho h c sinh giáo d c ph c p, cho ngư i h c là i tư ng chính sách, nh ng ngư i vùng khó khăn, nh ng ngư i nghèo và nh ng ngư i h c xu t s c, không phân bi t h c trư ng công l p hay ngoài công l p. d) Khuy n khích thành l p các cơ s giáo d c, ào t o và d y ngh ngoài công l p; chuy n m t s cơ s công l p sang lo i hình ngoài công l p. H n ch m thêm các cơ s công l p nh ng vùng kinh t phát tri n. Không duy trì các cơ s bán công, các l p bán công trong trư ng công. Khuy n khích vi c h p tác, liên k t ào t o v i các cơ s ào t o có ch t lư ng cao c a nư c ngoài; khuy n khích m các các cơ s giáo d c ào t o có ch t lư ng cao, có uy tín b ng 100% v n u tư nư c ngoài; khuy n khích các nhà khoa h c, giáo d c có trình cao nư c ngoài, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài tham gia gi ng d y t i Vi t Nam. ) C ng c , phát tri n và nâng cao ch t lư ng các cơ s giáo d c t xa, trung tâm giáo d c thư ng xuyên, trung tâm h c t p c ng ng áp ng nhu c u h c t p thư ng xuyên c a m i ngư i, m i nơi, m i trình và m i l a tu i. e) Ch tiêu nh hư ng n năm 2010: Chuy n ph n l n các cơ s ào t o và d y ngh công l p và m t ph n các cơ s giáo d c không m nh n nhi m v giáo d c ph c p sang ho t ng theo cơ ch cung ng d ch v . Chuy n t t c các cơ s bán công sang lo i hình dân l p ho c tư th c. T l h c sinh nhà tr ngoài công l p chi m 80%, m u giáo 70%, trung h c ph thông 40%, trung h c chuyên nghi p 30%, các cơ s d y ngh 60%, i h c, cao ng kho ng 40%. 2. Y t a) Nhà nư c ti p t c tăng u tư cho y t , trong ó b o m ngân sách cho y t công c ng, chăm sóc s c kho cơ b n cho các i tư ng chính sách, ngư i nghèo và tr em dư i 6 tu i. Ưu tiên u tư cho h th ng y t d phòng, y t cơ s , c bi t là vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, các b nh vi n nhi, khoa nhi, các chuyên khoa ít có kh năng thu hút u tư. Tri n khai đ án đào t o bác sĩ, dư c sĩ đ i h c cho vùng
 5. núi phía B c, mi n Trung, Tây Nguyên và đ ng b ng sông C u Long. ưu tiên đ u tư phát tri n ngu n nguyên li u dư c và s n xu t thu c trong nư c. b) Tăng cư ng các ho t ng chăm sóc và b o v s c kho nhân dân. V n ng m i ngư i tham gia chăm sóc và b o v s c kho cho b n thân, gia ình và c ng ng. Khuy n khích các cá nhân, t ch c trong nư c và nư c ngoài ho t ng t thi n, cung c p, h tr các thi t b y t và h tr khám ch a b nh. c) Ny nhanh ti n phát tri n và nâng cao ch t lư ng b o hi m y t ; c ng c và m r ng b o hi m y t b t bu c theo hư ng a d ng hoá các lo i hình b o hi m y t áp ng nhu c u c a nhân dân; phát tri n m nh b o hi m y t c ng ng d a ch y u vào s óng góp c a ngư i tham gia b o hi m, có s tr giúp c a Nhà nư c và các ngu n tài tr khác; khuy n khích các lo i hình b o hi m y t t nguy n. M r ng di n các cơ s y t ăng ký khám ch a b nh theo b o hi m y t . T ng bư c th c hi n ngư i đóng b o hi m y t t l a ch n cơ s khám ch a b nh phù h p. Nhà nư c quy đ nh ch đ thanh toán b o hi m y t , đ ng th i có chính sách ưu đãi đ i v i các đ i tư ng chính sách, tr em dư i 6 tu i, tr giúp ngư i nghèo, đ ng bào dân t c ít ngư i, vùng khó khăn. d) i m i ch vi n phí trên cơ s t ng bư c tính úng, tính các chi phí tr c ti p ph c v b nh nhân. T ng bư c chuy n i vi c c p kinh phí ho t ng thư ng xuyên cho các cơ s khám ch a b nh sang c p tr c ti p cho i tư ng th hư ng d ch v y t do Nhà nư c cung c p thông qua hình th c b o hi m y t . ) Khuy n khích m b nh vi n, phòng khám tư nhân, bác sĩ gia ình. e) Ngăn ch n, xoá b c quy n trong xu t nh p khNu, s n xu t và cung ng thu c ch a b nh. g) Ch tiêu nh hư ng n năm 2010: Th c hi n b o hi m y t toàn dân. Chuy n h u h t các b nh vi n công l p sang ho t ng theo cơ ch cung ng d ch v ; hoàn thành vi c chuy n các cơ s y t bán công sang dân l p ho c tư nhân. Các t nh, thành ph có đi u ki n kinh t phát tri n đ u có b nh vi n ngoài công l p. 3. Văn hoá a) Tăng cư ng qu n lý nhà nư c các ho t ng văn hoá. Tăng đ u tư cho văn hoá, trong đó ưu tiên các vùng nghèo, mi n núi, biên gi i, h i đ o, vùng sâu, vùng xa và b o t n, tôn t o, phát huy các di s n văn hoá v t th và phi v t th . Duy trì và phát tri n dư i hình th c công l p óng vai trò ch ch t trong s nghi p phát tri n văn hoá i v i m t s oàn ngh thu t truy n th ng và tiêu bi u, các b o tàng, ban qu n lý di tích, thư vi n qu c gia, thư vi n t nh, thành ph , qu n huy n, các
 6. i thông tin, chi u bóng lưu ng, các trư ng ào t o ngh thu t nh cao, ào t o cán b văn hoá ngh thu t u ngành, cán b văn hoá ngh thu t dân t c thi u s .... b) Có chính sách thu hút m i ngu n l c, thành ph n kinh t , các t ng l p nhân dân tham gia các ho t ng và sáng t o văn hoá nh m cung c p, ph bi n và t o ra nhi u s n phNm, tác phNm, công trình văn hoá có ch t lư ng, dân t c và hi n i không ng ng nâng cao m c hư ng th văn hoá c a nhân dân. Khuy n khích khôi ph c và phát tri n các lo i hình văn hoá ngh thu t truy n th ng, các trò chơi dân gian c a các dân t c Vi t Nam. c) Có bư c i thích h p trong vi c xã h i hoá m t s ho t ng văn hoá chuyên ngành cho t ng lo i hình, vùng, mi n, c bi t là t p trung phát tri n m nh các vùng kinh t phát tri n bao g m: ho t ng ngh thu t, ào t o văn hoá ngh thu t, i n nh, xu t b n - in - phát hành, b o t n di s n văn hoá, m thu t - nhi p nh, thư vi n, d ch v b o h quy n tác gi . Khuy n khích phát tri n các b o tàng tư nhân. d) T ng bư c chuy n sang lo i hình ngoài công l p các oàn ngh thu t, các trư ng ào t o văn hóa - ngh thu t trung c p. Khuy n khích m t s khoa ho c ngành ào t o không chuyên sâu, có tính ph thông, qu n chúng c a các trư ng văn hoá ngh thu t công l p tách ra thành l p các cơ s văn hoá ngh thu t ngoài công l p. Khuy n khích các ơn v , t ch c ngoài công l p ph i h p v i các t ch c công l p xây d ng i s ng văn hoá cơ s theo nh hư ng c a nhà nư c; xây d ng các thi t ch văn hoá thông tin cơ s xã, phư ng, th tr n, thôn, làng, p, b n, cơ quan, ơn v theo nguyên t c t t ch c, t qu n lý và ch u s qu n lý nhà nư c c a cơ quan có thNm quy n. ) Ch tiêu nh hư ng n năm 2010: Chuy n toàn b s cơ s công l p hi n có thu c ngành văn hoá sang ho t ng theo cơ ch cung ng d ch v . 4. Th d c, th thao a) Nhà nư c tăng u tư cho phát tri n th d c th thao, trong ó t p trung cho các môn th thao thành tích cao, xây d ng m t s trung tâm th thao qu c gia và vùng t trình , tiêu chuNn t ch c thi u qu c t ; phát hi n, b i dư ng các tài năng th d c th thao; h tr th thao qu n chúng. b) Tuyên truy n, v n ng và t ch c ngày càng có nhi u ngư i t p luy n th d c th thao, góp ph n nâng cao t m vóc và th ch t con ngư i Vi t Nam, áp ng nhu c u ngày càng cao c a nhân dân v ho t ng th d c th thao; phát hi n, b i dư ng các tài năng th d c th thao c a t nư c. c) T ng bư c t o l p và phát tri n th trư ng d ch v th d c th thao. Khuy n khích phát tri n các cơ s th d c th thao ngoài công l p, các t ch c xã h i v th d c th thao. Khuy n khích chuyên nghi p hoá th thao thành tích cao trong nh ng lĩnh v c thích h p. Ny m nh h p tác qu c t v th d c th thao. d) Ch tiêu nh hư ng n năm 2010:
 7. Hoàn thành vi c chuy n các cơ s th d c th thao công l p sang ho t ng theo cơ ch cung ng d ch v ; chuy n m t s cơ s công l p có i u ki n sang lo i hình ngoài công l p. Các cơ s th d c th thao ngoài công l p chi m kho ng 80 - 85% t ng s cơ s trong toàn qu c. Xây d ng hi p h i, liên oàn c p qu c gia v i t t c các môn th thao; 80% s môn th thao có hi p h i ho c liên oàn c p t nh. Vi t Nam có đ i di n qu c gia trong h u h t các t ch c th thao c a khu v c, châu l c và th gi i. IV. CÁC GI I PHÁP VÀ CƠ CH CHÍNH SÁCH L N 1. Ny m nh công tác tuyên truy n, nghiên c u lý lu n, nâng cao nh n th c v xã h i hoá Tuyên truy n sâu r ng ch trương, chính sách v xã h i hoá các c p y ng, chính quy n các c p, các ơn v công l p, ngoài công l p và nhân dân có nh n th c úng, y , th c hi n có hi u qu ch trương xã h i hoá trong các lĩnh v c giáo d c, y t , văn hoá, th d c th thao. Tăng cư ng công tác nghiên c u lý lu n, làm rõ các v n v s h u, v tính ch t ho t ng l i nhu n và ho t ng phi l i nhu n, v trách nhi m xã h i c a các t ch c, v hình th c xã h i hoá trong m i lĩnh v c, t ó ti p t c hoàn thi n cơ ch , chính sách. Phát ng các phong trào thi ua, xây d ng và nhân r ng các i n hình xã h i hoá trong t ng lĩnh v c. 2. Ti p t c i m i chính sách và cơ ch qu n lý a) Hoàn thi n các quy ch Hoàn thi n các quy nh v mô hình, quy ch ho t ng c a các ơn v ngoài công l p theo hư ng: quy nh rõ trách nhi m, m c tiêu ho t ng, n i dung, ch t lư ng d ch v , s n phNm, ch s h u và cơ ch ho t ng; quy nh ch tài chính và trách nhi m th c hi n chính sách và nghĩa v xã h i c a các t ch c ho t ng theo cơ ch phi l i nhu n và áp d ng cơ ch doanh nghi p i v i các cơ s ho t ng theo cơ ch l i nhu n. Hoàn thi n ho c ban hành m i quy ch ho t ng c a các lo i qu ; th ch hoá vai trò và ch c năng c a các t ch c xã h i, các doanh nghi p tham gia vào quá trình xã h i hoá. Đơn gi n các th t c hành chính trong vi c thành l p các cơ s ngoài công l p trên cơ s quy đ nh ch t ch , hư ng d n chi ti t đi u ki n thành l p, đi u ki n hành ngh và cơ ch h u ki m. Quy nh i u ki n, th t c chuy n t lo i hình công l p sang các lo i hình ngoài công l p. S a i Ngh nh 73 v cơ ch chính sách khuy n khích xã h i hoá; rà soát, s a i các quy nh, quy ch ã ban hành trong lĩnh v c giáo d c, y t , văn hoá, th d c th
 8. thao, ng th i nghiên c u m r ng cho các lĩnh v c khoa h c công ngh , môi trư ng và các lĩnh v c xã h i khác. b) Chuy n cơ ch ho t ng c a các cơ s công l p sang cơ ch cung ng d ch v . S a i Ngh nh s 10/2002/N -CP v cơ ch tài chính i v i các ơn v s nghi p công l p có thu chuy n sang ho t ng theo cơ ch cung ng d ch v nh m t o i u ki n phát tri n, nâng cao ch t lư ng s n phNm, d ch v và tăng hi u qu u tư c a nhà nư c cho phúc l i xã h i. Ho t ng tài chính c a cơ s ho t ng theo cơ ch cung ng d ch v ph i ư c công khai và ư c ki m toán. Chênh l ch thu chi ph i ch y u ư c dùng u tư phát tri n cơ s . c) i m i cơ ch s d ng ngân sách nhà nư c trong các lĩnh v c giáo d c, y t , văn hoá, th d c th thao Nghiên c u xây d ng và t ng bư c th c hi n chính sách u th u cung c p d ch v do nhà nư c t hàng; khuy n khích các cơ s thu c m i thành ph n kinh t tham gia. Nghiên c u chuy n vi c c p ph n kinh phí nhà nư c h tr cho ngư i hư ng th thông qua các cơ s công l p sang c p tr c ti p cho ngư i hư ng th phù h p v i t ng lĩnh v c; t ng bư c t o i u ki n ngư i hư ng th l a ch n cơ s d ch v không phân bi t công l p hay ngoài công l p; t ng bư c chuy n vi c th c hi n chính sách xã h i hi n ang giao cho các cơ s công l p sang cho chính quy n a phương các c p. Nhà nư c h tr ban u có th i h n cho các cơ s công l p chuy n sang lo i hình ngoài công l p; h tr khuy n khích các cơ s ngoài công l p ăng ký ho t ng theo cơ ch phi l i nhu n. Các cơ s ngoài công l p ư c tham gia bình ng trong vi c nh n th u các d ch v do nhà nư c t hàng. Thí đi m vi c Nhà nư c cho các cơ s ngoài công l p (nh t là các vùng khó khăn, vùng kém phát tri n) thuê dài h n cơ s h t ng. d) Chính sách thu Có chính sách ưu ãi i v i các cơ s ngoài công l p, c bi t là v i các cơ s ho t ng theo cơ ch phi l i nhu n. ) Chính sách huy ng v n và tín d ng Ban hành quy nh v vi c các cơ s công l p h p tác, liên k t v i a phương, doanh nghi p, cá nhân trong vi c xây d ng cơ s v t ch t, các cơ s ngoài công l p huy ng v n u tư phát tri n cơ s v t ch t và hoàn tr theo tho thu n. Ban hành chính sách b o m l i ích chính áng, h p pháp v v t ch t và tinh th n, v quy n s h u và th a k i v i ph n v n góp và l i t c c a các cá nhân, t p th thu c các thành ph n kinh t , các t ng l p xã h i tham gia xã h i hoá và chính sách ưu ãi tín d ng t Qu h tr phát tri n c a Nhà nư c.
 9. Ti p t c phát tri n các lo i qu khám, ch a b nh cho ngư i nghèo, qu phát tri n văn hoá, qu khuy n h c, qu h tr h c ngh v.v... trên nguyên t c: công khai, minh b ch và qu n lý theo quy nh c a pháp lu t. e) Chính sách t ai Các đ a phương c n đi u ch nh quy ho ch đ t đai dành qu đ t ưu tiên cho vi c xây d ng các cơ s giáo d c, y t , văn hoá, th d c th thao công l p và ngoài công l p. Th c hi n vi c mi n ti n s d ng t, thuê t i v i các cơ s ngoài công l p ho t ng theo cơ ch phi l i nhu n. Công khai, đơn gi n hoá th t c giao đ t, cho thuê đ t. X lý kiên quy t, d t i m tình tr ng l n chi m, s d ng t sai m c ích. g) Chính sách nhân l c Th c hi n chính sách bình ng gi a khu v c công l p và ngoài công l p v thi ua khen thư ng, v công nh n các danh hi u nhà nư c, v ào t o, b i dư ng cán b , v ti p nh n, thuyên chuy n cán b t khu v c công l p sang ngoài công l p và ngư c l i.T ng bư c xoá b khái ni m ''biên ch '' trong các cơ s công l p, chuy n d n sang ch ''h p ng'' lao ng dài h n. Ban hành chính sách i v i cán b hành ngh và cán b , viên ch c nhà nư c tham gia hành ngh trong các cơ s ngoài công l p; quy nh trách nhi m c a cơ s ngoài công l p b o m ch t lư ng và s lư ng cán b cơ h u, cán b kiêm nhi m phù h p v i quy mô và ngành ngh , b o m ch b o hi m xã h i, b o hi m y t , ch ào t o, b i dư ng nâng cao trình chuyên môn cho cán b , viên ch c. Ban hành chính sách ào t o l i, tr hoá i ngũ trong giai o n chuy n i lo i hình ho c chuy n i cơ ch ho t ng c a các cơ s công l p, chính sách ào t o và h tr c a Nhà nư c trong vi c ào t o, b i dư ng cán b c a các cơ s ngoài công l p, chính sách h tr các cơ s ngoài công l p t ào t o, phát tri n nhân l c, k c vi c ào t o nư c ngoài và thu hút nhân tài, chuyên gia, nhà qu n lý nư c ngoài n làm vi c. h) i m i cơ ch qu n lý nhà nư c Nhà nư c qu n lý th ng nh t i v i các cơ s công l p và ngoài công l p; t o i u ki n thu n l i các cơ s ó cùng phát tri n n nh, lâu dài; b o m l i ích c a t ng cá nhân, t p th và c a toàn xã h i; phân c p qu n lý, g n quy n h n v i trách nhi m c a t ng c p, c a t p th và cá nhân ngư i ng u các cơ quan hành chính nhà nư c các c p; g n phân c p nhi m v v i phân c p qu n lý v tài chính, t ch c nhân s và b o m các i u ki n v t ch t khác. Tách b ch qu n lý nhà nư c kh i vi c đi u hành công vi c thư ng xuyên c a cơ s . M t m t trao cho cơ s y quy n t ch và trách nhi m; m t khác b o m quy n s h u và vai trò c a i di n ch s h u trong các cơ s công l p và ngoài công l p.
 10. Hoàn thi n vi c phân c p qu n lý, tăng quy n ch đ ng và trách nhi m c a các đ a phương. Các a phuơng căn c vào cơ ch , chính sách chung, quy t nh cơ ch , chính sách c th cho a phương, xây d ng quy ho ch phát tri n xã h i hóa i v i t ng lĩnh v c giáo d c, y t , văn hóa, th d c th thao trên t ng a bàn. C p qu n, huy n có quy n c p phép thành l p các cơ s do qu n, huy n qu n lý. Ny m nh công tác thanh tra, ki m tra. Quy nh ch và trách nhi m thanh tra, ki m tra, x lý vi ph m c a các c p, ng th i, phát huy dân ch cơ s giám sát công vi c qu n lý c a các c p. Phát huy vai trò giám sát c a các H i ngh nghi p v ch t lư ng ho t ng c a các cơ s , tư cách hành ngh c a các cá nhân. Khen thư ng k p th i các cá nhân, cơ quan, t ch c làm t t công tác xã h i hoá. 3. Xây d ng quy ho ch phát tri n xã h i hoá Xây d ng quy ho ch chuy n i các cơ s công l p có i u ki n phù h p v i yêu c u, m c tiêu xã h i hoá sang ho t ng theo cơ ch cung ng d ch v ho c sang lo i hình ngoài công l p v i các bư c i thích h p; nh rõ ch tiêu, các gi i pháp, l trình chuy n i c a t ng ngành, t ng lĩnh v c, t ng a phương trong giai o n 2005 - 2010. Ph bi n r ng rãi d báo phát tri n m ng lư i các cơ s , nhu c u huy ng ngu n l c th c hi n quy ho ch thu hút các nhà u tư trong và ngoài nư c. Ny m nh ho t ng h p tác qu c t , huy ng u tư tr c ti p c a nư c ngoài trong các lĩnh v c thích h p. V. T CH C TH C HI N 1. Các B , ngành B Giáo d c và ào t o, B Lao ng - Thương binh và Xã h i, B Y t , B Văn hoá - Thông tin, U ban Th d c Th thao căn c vào các nh hư ng nêu trên, hoàn ch nh và phê duy t án xã h i hoá c a ngành làm cơ s cho vi c phát tri n xã h i hoá v i các bư c i thích h p, trong k ho ch phát tri n kinh t - xã h i năm 2005 và giai o n 2006 - 2010; ch o các a phương xây d ng và th c hi n quy ho ch và k ho ch phát tri n xã h i hoá. B Giáo d c và ào t o ch trì, ph i h p v i B Lao ng - Thương binh và Xã h i xây d ng án h c phí; B Y t xây d ng án vi n phí trình Th tư ng Chính ph trong quý II năm 2005. B Tài chính ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan: + Trình Chính ph s a i Ngh nh s 73/1999/N -CP v cơ ch chính sách khuy n khích xã h i hoá trong lĩnh v c giáo d c, y t , văn hoá, th d c th thao và Ngh nh s 10/2002/N -CP c a Chính ph ngày 16 tháng 01 năm 2002 v ch tài chính áp d ng cho các ơn v s nghi p có thu khi chuy n sang ho t ng theo cơ ch cung ng d ch v trong năm 2005.
 11. + Nghiên c u làm rõ nh ng v n v s h u, tính ch t l i nhu n và phi l i nhu n, trách nhi m c a các cơ s và hình th c xã h i hoá trong t ng lĩnh v c, ki n ngh các cơ ch , chính sách phù h p trong năm 2005. + Nghiên c u xây d ng chính sách u th u cung c p d ch v do Nhà nư c t hàng. Nghiên c u phương th c th c hi n vi c chuy n ph n kinh phí Nhà nư c h tr cho ngư i hư ng th thông qua các cơ s công l p sang c p tr c ti p cho ngư i hư ng th . B Tài nguyên và Môi trư ng ch trì, ph i h p v i B Xây d ng hư ng d n l p quy ho ch, k ho ch ho c rà soát, i u ch nh, b sung và giám sát vi c th c hi n quy ho ch, k ho ch s d ng t t i các a phương, t i các xã, phư ng, th tr n, thôn, b n nh m b o m qu t áp ng nhu c u xây trư ng h c, b nh vi n, các thi t ch văn hóa, th d c th thao ; ph i h p v i B Tài chính hư ng d n v ch phí s d ng t và chuy n như ng quy n s d ng t phù h p v i Lu t t ai hi n hành, phù h p v i t ng lo i hình cơ s d ch v và khi chuy n i lo i hình. B Xây d ng ch trì cùng v i B Tài chính xây d ng cơ ch thí i m vi c Nhà nư c xây d ng cơ s h t ng cho các ơn v ngoài công l p thuê dài h n. B N i v ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan nghiên c u trình Th tư ng ban hành các mô hình, cơ c u t ch c, cơ ch t ch và trách nhi m c a các cơ s ho t ng theo cơ ch cung ng d ch v ; ch chính sách xã h i phù h p v i các ch trương xã h i hoá và hư ng d n vi c chuy n i cơ s công l p sang lo i hình dân l p ho c tư th c. B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan nghiên c u trình Chính ph ho c Th tư ng Chính ph ban hành chính sách u tư ho c h tr c a Nhà nư c cho các cơ s ngoài công l p trong các lĩnh v c văn hóa, y t , giáo d c, th d c th thao, c bi t là các cơ s ho t ng theo cơ ch phi l i nhu n. B Bưu chính, Vi n thông ph i h p v i các B , ngành liên quan xây d ng chính sách thúc Ny ng d ng công ngh thông tin ph c v xã h i hoá các ho t ng giáo d c, y t , văn hoá, th d c th thao. Các B : Giáo d c và ào t o, Lao ng - Thương binh và Xã h i, Y t , Văn hoá - Thông tin, U ban Th d c Th thao và các B , ngành liên quan thư ng xuyên thanh tra, ki m tra vi c th c thi pháp lu t, quy nh c a nhà nư c v n i dung, ch t lư ng ho t ng, v tài chính, k p th i x lý nghiêm các trư ng h p sai ph m ngăn ch n nh ng hành vi tiêu c c, gian l n, làm trái quy nh, c nh tranh thi u lành m nh trong quá trình xã h i hoá. Ny m nh công tác nghiên c u lý lu n, tuyên truy n sâu r ng v m c ích, n i dung, phương th c, chính sách và các gi i pháp phát tri n xã h i hoá. 2. Các a phương U ban nhân dân các c p ch o các cơ quan ch c năng xây d ng quy ho ch, k ho ch và t ch c phát tri n xã h i hoá phù h p v i ch trương chính sách c a Nhà nư c, v i thNm quy n và i u ki n c a a phương.
 12. Ch o các ngành ch c năng, huy ng các ngu n l c t i a phương tri n khai th c hi n quy ho ch; thư ng xuyên giám sát vi c th c thi pháp lu t, các quy nh c a nhà nư c, k p th i ch n ch nh nh ng l ch l c, tiêu c c, x lý nghiêm các trư ng h p sai ph m. nh kỳ t ng k t rút kinh nghi m, k p th i bi u dương nh ng i n hình t t. K p th i xu t v i Chính ph các cơ ch chính sách c n ư c i u ch nh ho c b sung, các gi i pháp m i, các mô hình t t c n ư c nhân r ng. 3. Các cơ s công l p và ngoài công l p có trách nhi m nghiêm ch nh th c hi n các ch trương, chính sách, quy nh c a nhà nư c, không ng ng nâng cao ch t lư ng d ch v , s n phNm, cao trách nhi m, tuân th các m c tiêu ho t ng c a cơ s ã ư c quy nh trong i u l . 4. ngh U ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam, T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam, Trung ương H i Liên hi p Ph n Vi t Nam, H i Nông dân Vi t Nam, H i C u chi n binh Vi t Nam, các H i xã h i - ngh nghi p có liên quan, các cơ quan thông tin i chúng tuyên truy n sâu r ng, v n ng và t ch c qu n chúng cùng tham gia th c hi n công tác xã h i hoá các ho t ng giáo d c, y t , văn hoá và th d c th thao. 5. Các B : Giáo d c và ào t o, Lao ng - Thương binh và Xã h i, Văn hóa - Thông tin, Y t , U ban Th d c Th thao và U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m ch o tri n khai th c hi n Ngh quy t này theo ch c năng, thNm quy n. nh kỳ sáu tháng và hàng năm có báo cáo trình Chính ph v k t qu th c hi n. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản