Nghị quyết số 05/2007/NQ-HĐND

Chia sẻ: Tuan Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
51
lượt xem
2
download

Nghị quyết số 05/2007/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 05/2007/NQ-HĐND về việc nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của thành phố Hà Nội năm 2008 do Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 05/2007/NQ-HĐND

  1. H I NG NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA THÀNH PH HÀ N I VI T NAM ***** c l p - T do - H nh phúc ******* S : 05/2007/NQ-H ND Hà N i, ngày 06 tháng 12 năm 2007 NGHN QUY T V NHI M V KINH T - XÃ H I, AN NINH QU C PHÒNG C A THÀNH PH HÀ N I NĂM 2008 H I NG NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I KHOÁ XIII H P TH MƯ I M T (T ngày 04 n ngày 06/12/2007) Căn c lu t t ch c H ND và UBND năm 2003; Căn c các báo cáo, t trình do UBND, Toà án nhân dân, Vi n ki m sát nhân dân Thành ph trình t i kỳ h p; Căn c ý ki n c a U ban MTTQ Thành ph , ý ki n c tri, báo cáo th m tra c a các ban H ND, th o lu n c a các i bi u H ND Thành ph . QUY T NGHN: i u 1. Tán thành ánh giá tình hình th c hi n nhi m v năm 2007 và thông qua k ho ch phát tri n kinh t - xã h i, an ninh qu c phòng năm 2008 như báo cáo c a UBND Thành ph trình. H ND nh n m nh m t s v n sau: 1. M c tiêu t ng quát năm 2008 Ph n u t c tăng trư ng kinh t cao, ch t lư ng, hi u qu , b n v ng g n v i c i thi n i s ng c a nhân dân, góp ph n cùng c nư c ph n u vư t ngư ng “nư c ang phát tri n có thu nh p th p” trong năm 2008. T o chuy n bi n m nh trong các lĩnh v c văn hóa, giáo d c — ào t o, khoa h c — công ngh , y t , th d c th thao. Nâng cao ch t lư ng ngu n nhân l c và xây d ng ngư i Hà N i thanh l ch, văn minh, ng th i chú tr ng gi i quy t nh ng v n dân sinh b c xúc, c i thi n ch t lư ng môi trư ng. Tăng cư ng c ng c qu c phòng, gi v ng an ninh chính tr , n nh tr t t an toàn xã h i. Ny nhanh ti n th c hi n các công trình tr ng i m, công trình k t c u h t ng ô th . Tích c c tri n khai Chương trình k ni m 1000 năm Thăng Long — Hà N i. 2. Các ch tiêu ch y u T c tăng trư ng GDP tăng 12,5% - 13%; Giá tr tăng thêm c a các ngành: d ch v tăng 11,2 — 11,7%; công nghi p và xây d ng tăng 15 — 15,5%, nông lâm th y s n tăng 1,0 — 1,5%;
  2. Kim ng ch xu t khNu tăng 20%; T ng v n u tư xã h i tăng 22 — 25%; Thu ngân sách trên a bàn tăng 19,1%; T l sinh trong năm dư i 15,9% T l thanh niên trong tu i t chuNn ph c p b c THPT trên 80%; T l h c sinh ti u h c ư c h c 2 bu i/ngày t 94%; S lao ng ư c t o vi c làm m i: 90.000 ngư i; T l th t nghi p thành th dư i 5,7%; Gi m t l h nghèo còn dư i 1,6%; T l xã, phư ng t chuNn qu c gia v y t cơ s n h t năm 2008 là 100%; Gi m t l tr em dư i 5 tu i suy dinh dư ng xu ng dư i 10,8%; C p nư c s ch ô th : trên 140 lít/ngư i/ngày êm; t l dân nông thôn ư c s d ng nư c m b o v sinh t 95%; T l th t thu, th t thoát nư c s ch dư i 30%; Di n tích nhà xây m i 1.500.000 m2; Lư ng hành khách i l i b ng xe buýt: 400 tri u lư t ngư i; T l rác th i ô th ư c thu gom và v n chuy n trong ngày t 99%. 3. Nhi m v và gi i pháp ch y u 3.1 i m i m nh m trong ch o, i u hành và y m nh c i cách hành chính. Ti p t c th c hi n có hi u qu Ngh quy t i h i ng toàn qu c l n th X, i h i l n th XIV ng b Thành ph , các ch trương, chính sách, gi i pháp c a Trung ương v k ho ch năm 2008; 9 chương trình công tác l n và 5 nhi m v tr ng tâm c a Thành ph theo phương châm “Năng ng, sáng t o, k cương, văn minh, thanh l ch”. T ch c, s p x p l i b máy chính quy n các c p, th c hi n t t công tác qu n lý nhà nư c sau phân c p. Ti p t c th c hi n c i cách hành chính, t p trung vào c i cách th t c hành chính theo hư ng ơn gi n, thu n ti n, công khai, minh b ch. T ch c rà soát, x lý k p th i nh ng vư ng m c trong các lĩnh v c liên quan n doanh nghi p và ngư i dân. T p trung ch o th c hi n và tăng cư ng ki m tra, giám sát, x lý theo pháp lu t, m b o th c hi n hi u qu phân c p kinh t - xã h i theo Ngh quy t 08/2006/NQ — H ND c a H ND Thành ph . M r ng mô hình “m t c a liên thông” trong gi i quy t th t c hành chính. Ny m nh ng d ng công ngh thông tin trong ho t ng qu n lý, i u hành; ti n t i xây d ng Chính ph i n t . Ch nh s a và b sung các cơ
  3. ch , chính sách theo hư ng thông thoáng, phù h p v i các lu t, ngh nh m i ban hành và yêu c u c a h i nh p kinh t qu c t , t o chuy n bi n m nh hơn trong vi c c i thi n môi trư ng u tư, s n xu t kinh doanh. 3.2. Huy ng và s d ng có hi u qu các ngu n l c trong và ngoài nư c. Phát tri n các lo i hình s n xu t doanh nghi p thu c m i thành ph n kinh t ; khuy n khích u tư phát tri n s n xu t, kinh doanh dư i các hình th c u tư a d ng (BT, BOT, BTO…). Thành l p Trung tâm xúc ti n u tư c a Thành ph . Ny m nh công tác xã h i hoá trong các lĩnh v c: d ch v ô th (v sinh môi trư ng, c p nư c, giao thông công c ng…), văn hoá, y t , giáo d c, TDTT…Th c hi n có hi u qu u th u các d án có s d ng t trên a bàn. X lý tri t các trư ng h p s d ng t sai m c ích ho c hoang hoá không s d ng. T p trung ngân sách u tư phát tri n h t ng k thu t khung ô th và h t ng xã h i theo quy ho ch, gi i quy t nh ng v n b c xúc dân sinh, chuy n d ch cơ c u kinh t và tri n khai các d án ph c v k ni m 1000 năm Thăng Long và u tư cho h t ng kinh t - xã h i khu v c ngo i thành. 3.3. y nhanh t c tăng trư ng kinh t , phát tri n hài hoà kinh t - xã h i — môi trư ng . T p trung u tư và nâng cao ch t lư ng phát tri n các ngành có th m nh, l i th , có hàm lư ng khoa h c, công ngh cao, các lo i hình d ch v trình cao: du l ch, thương m i, bưu chính vi n thông, tài chính — ngân sách, khoa h c công ngh , ào t o, y t , v n t i công c ng, các lo i d ch v ô th khác. Ny nhanh ti n xây d ng các trung tâm thương m i k t h p ch truy n th ng t i C a Nam, Hàng Da, ch Hôm - c Viên, ch Mơ… Tăng cư ng công tác qu n lý th trư ng, b o v quy n s h u trí tu , s h u công nghi p; h tr xây d ng và ăng ký thương hi u; ngăn ch n hàng nh p l u, hàng gi , hàng không m b o an toàn v sinh. Thu hút các ngu n v n u tư phát tri n h t ng du l ch, trư c h t là các i m du l ch, di tích văn hoá l ch s g n li n v i l k ni m 1.000 năm Thăng Long — Hà N i. Ph n u lư ng khách du l ch năm 2008 tăng 16%, doanh thu du l ch tăng 18%. Phát tri n nông nghi p k t h p ch t ch v i m c tiêu phát tri n ô th , môi trư ng b n v ng. Ti p t c phát tri n các vùng tr ng hoa, cây c nh, rau an toàn hi u qu cao. m b o qu n lý t t công tác thú y, b o v th c v t, v sinh an toàn th c phNm. Khuy n khích t p trung ru ng t, tăng quy mô s n xu t, áp d ng khoa h c k thu t tiên ti n vào s n xu t, kinh doanh. 3.4. y nhanh ti n tri n khai Chương trình t ng th k ni m 1.000 năm Thăng Long — Hà N i. T p trung Ny nhanh ti n xây d ng các công trình k ni m 1.000 năm Thăng Long — Hà N i: Thành c Hà N i, Di tích khu thành C các t nh, thành ph Ny m nh tri n khai các ho t ng hư ng t i 1000 năm Thăng Long — Hà N i. B o t n, tôn t o, xây d ng, m i và phát huy tác d ng các giá tr văn hoá (v t th và phi v t th ) tiêu bi u c a Th ô. Phát ng toàn dân và các t ch c oàn th tri n khai các ho t ng thi t th c k ni m 1.000 năm Thăng Long. Duy trì, nâng cao ch t lư ng và phát tri n r ng rãi phong trào xây d ng gia ình văn hóa, t dân ph văn hoá, khu dân cư văn hoá, làng văn hoá, cơ quan, ơn v văn hoá. 3.5. Phát tri n m nh các lĩnh v c văn hoá — xã h i, nâng cao ch t lư ng ngu n nhân l c . Ti p t c th c hi n các bi n pháp kh c ph c tiêu c c trong thi c và b nh thành tích g n v i Ny nhanh vi c th c hi n tiêu chuNn hoá i ngũ nhà giáo, cán b
  4. qu n lý giáo d c — ào t o. Tăng cư ng u tư cơ s v t ch t ph c v h c sinh THCS h c 2 bu i/ngày và tăng s trư ng t chuNn qu c gia. Ny nhanh ti n xây d ng trư ng Hà N i — Amsterdam và 2 c m trư ng d y ngh . Ph n u gi i quy t vi c làm m i cho 90.000 lao ng, gi m t l th t nghi p khu v c thành th xu ng còn dư i 5,7%. Tăng cư ng xã h i hóa, thu hút ngu n v n u tư tr c ti p nư c ngoài cho lĩnh v c giáo d c — ào t o và khoa h c — công ngh . Nâng cao ch t lư ng, hi u qu và c i thi n các d ch v y t . Tăng cư ng ki m soát và x lý nghiêm các vi ph m v v sinh an toàn th c phNm; th c hi n t t Chương trình m c tiêu v y t và phòng ch ng HIV/AIDS. Tăng cư ng ào t o v n ng viên tr có ch t lư ng chuNn b l c lư ng tham gia i h i th thao Olimpic 16 (năm 2008). Gi i quy t có hi u qu các v n xã h i b c xúc v môi trư ng, nư c s ch, chi u sáng, vi c làm, nhà . X lý nghiêm nh m ngăn ch n và t ng bư c Ny lùi các t n n xã h i, như m i dâm, ma tuý, tai n n giao thông… 3.6. Nâng cao ch t lư ng và y nhanh ti n công tác quy ho ch. T p trung u tư các công trình h t ng khung c a Thành ph . Hoàn thành xây d ng và trình phê duy t Chi n lư c phát tri n kinh t - xã h i n năm 2020, t m nhìn 2030; i u ch nh Quy ho ch chung xây d ng Hà N i g n v i các Quy ho ch Vùng. Tăng cư ng qu n lý ki n trúc ô th , th c hi n thi t k ô th trong các quy ho ch chi ti t c a các tr c ư ng quan tr ng, các khu ô th . T p trung quy t li t Ny nhanh ti n xây d ng các d án tr ng i m và công trình h t ng khung c a Thành ph . Ph i h p v i B Giao thông v n t i Ny nhanh th c hi n tuy n ư ng vành ai 3; m r ng hoàn thi n ư ng Láng — Hòa L c ( o n qua Hà N i); ư ng 32 o n Nam Thăng Long - C u Di n; m r ng hoàn thi n ư ng Ngô Gia T , nút giao thông Văn i n…; hoàn thành xây d ng c u Vĩnh Tuy (quí II/2008); tri n khai chuNn b u tư d án xây d ng c u Nh t Tân. Ny nhanh u tư xây d ng các tuy n ư ng giao thông quan tr ng: vành ai 1, tuy n ư ng 5 kéo dài…Tri n khai xây d ng tuy n ư ng s t thí i m Nh n — Ga Hà N i, chuNn b u tư tuy n ư ng s t ô th o n T Liêm/Nam Thăng Long - Thư ng ình (tuy n 2). Xây m i kho ng 1,5 tri u m2 nhà . T ch c tháo d , xây d ng l i các nhà thu c di n c bi t nguy hi m; kh i công xây d ng l i các khu t p th Nguy n Công Tr , Kim Liên, Thư ng ình… 3.7. Nâng cao hi u qu công tác qu n lý ô th , quan tâm c i thi n ch t lư ng môi trư ng. Tích c c tri n khai các gi i pháp nh m ki m ch và gi m tai n n, ùn t c giao thông. i u ch nh gi làm vi c c a các cơ quan, trư ng h c, th i gian v sinh, thu gom rác trên ư ng ph ; Tăng cư ng công tác qu n lý hè, ư ng. T ch c phân lu ng, phân tuy n, phân làn giao thông phù h p; xây d ng thêm các c u vư t cho ngư i i b . B sung l c lư ng c nh sát giao thông, tri n khai l p t b sung h th ng camera giám sát, èn tín hi u m ngư c t i m t s nút giao thông. Ph n u v n chuy n hành khách b ng xe buýt trên 400 tri u lư t ngư i. Tăng cư ng ki m tra, k p th i phát hi n, x lý tri t các vi ph m quy ho ch, ki n trúc và tr t t xây d ng, l n chi m t công, s d ng t sai m c ích. Tri n khai h ng m các tuy n cáp i n l c, thông tin thí i m trên 5 tuy n ph chính. Ph i h p v i cán b , ngành Trung ương nghiên c u bi n pháp dãn m t s b nh vi n, trư ng i
  5. h c ra kh i n i ô. Ti p t c th c hi n xã h i hoá công tác v sinh môi trư ng, m b o thu gom, v n chuy n trên 99% rác th i sinh ho t trên a bàn. Tri n khai D án thoát nư c nh m c i t o môi trư ng Hà N i - d án II; C i t o nhà máy nư c ông Anh. Tăng thêm t ng công su t c p nư c kho ng 40.000 m3/ng . Khai thác có hi u qu ngu n nư c t nhà máy nư c m t sông à; gi m t l th t thoát, th t thu nư c s ch xu ng dư i 30%. 3.8. Th c hi n nghiêm túc công tác phòng ch ng tham nhũng, th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí và gi i quy t ơn thu khi u n i, t cáo . Th c hi n ng b Ngh quy t 04/NQ-TƯ, Chương trình hành ng c a Chính ph v phòng ch ng lãng phí, ch ng tham nhũng, c bi t trong 4 lĩnh v c tr ng tâm: u tư XDCB, qu n lý s d ng t ai, qu n lý thu chi ngân sách và qu n lý tài s n công. Tri n khai th c hi n Ch th s 20 — CT/TU ngày 31/8/2007 c a Thành u Hà N i v tăng cư ng trách nhi m c a các c p, các ngành trong công tác và gi i quy t khi u n i, t cáo trên a bàn Thành ph Hà N i. 3.9. M r ng h p tác và quan h i ngo i; c ng c , nâng cao ti m l c qu c phòng và an ninh Tăng cư ng h p tác v i các t nh, thành ph trong vùng Kinh t tr ng i m B c B và “hai hành lang, m t vành ai kinh t ”. Phát huy s c m nh i oàn k t toàn dân và h th ng chính tr , xây d ng th tr n an ninh nhân dân g n v i th tr n qu c phòng toàn dân. Ch ng tri n khai các chương trình, k ho ch u tranh phòng ch ng kh ng b , phá ho i, t i ph m và t n n xã h i, m b o gi v ng tr t t k cương, an toàn xã h i Th ô. Tăng cư ng giáo d c qu c phòng, nâng cao nh n th c v chi n lư c b o v t qu c trong tình hình m i. K t h p ch t ch kinh t v i qu c phòng. Xây d ng Hà N i thành khu v c phòng th v ng ch c. Th c hi n t t chính sách h u phương quân i. i u 2: a. Thông qua k ho ch s d ng t c a Thành ph năm 2008 là 1.636 ha, trong ó t 338 ha, t chuyên dùng 995 ha, t d tr phát tri n 300 ha, t nghĩa trang, nghĩa a 3 ha. b. Thông qua n i dung T trình UBND Thành ph v phương th c bán và giá bán nhà riêng l có kh năng sinh l i cao có v trí m t ư ng, m t ph trên a bàn Thành ph Hà N i c th như sau: - Tiêu chí xác nh nhà riêng l có v trí m t ư ng, m t ph có kh năng sinh l i cao: là nhà m t t ng, m t h ho c nhà nhi u t ng, m t h , có ít nh t m t m t ti p giáp v i ư ng, ph ư c H ND Thành ph t tên n th i i m bán nhà. Trư ng h p trong m t bi n s nhà có nhi u ngôi nhà thì nhà riêng l nói trên là ngôi nhà có v trí ti p giáp và có m t chính hư ng ra m t ư ng, ph . - Phương th c bán: + i tư ng ư c mua: Là nh ng ngư i ang thuê nhà thu c s h u Nhà nư c, ngư i ư c các cơ quan t qu n phân ph i nhà trư c ngày 27/11/1992; ngư i ã nh n chuy n như ng h p ng thuê nhà thu c s h u nhà nư c (nhưng chưa làm th t c ký l i h p ng) thu c các trư ng h p trên.
  6. + Ti n bán nhà bao g m ti n nhà và ti n s d ng t: ti n nhà tính theo c p h ng và t l ch t lư ng còn l i; ti n s d ng t tính 40%. + Ch mi n gi m: th c hi n theo úng quy nh c a Nhà nư c. + Phương th c thanh toán: Tr ti n mua nhà 1 l n ho c tr nhi u l n (không quá 10 năm). N u tr ti n 1 l n thì ư c gi m 10% ti n nhà, n u tr trong 1 năm thì ư c gi m 2% trên s ti n nhà ph i tr và gi m 20% ti n s d ng t. N u tr ti n nhi u l n, thanh toán l n u không dư i 20%, các l n ti p theo không dư i 8% trên s ti n mua nhà; tr ti n nhi u l n không ư c tính gi m. + V th t c h sơ: Theo quy nh c a UBND Thành ph . Quy nh trên áp d ng cho t t các trư ng h p bán nhà riêng l có kh năng sinh l i cao m t ư ng, m t ph chưa bán n th i i m Ngh quy t có hi u l c, không h i t i v i các trư ng h p ã bán. - Giá bán: giao UBND Thành ph rà soát các quy nh và tình hình th c ti n th ng nh t c th v i Thư ng tr c H ND quy t nh. Giao UBND Thành ph t ng h p, phân lo i, ánh giá k th c tr ng nhà bi t th thu c s h u Nhà nư c trên a bàn, xây d ng án qu n lý, trình kỳ h p th 12 H ND Thành ph . c. Thông qua Chương trình m c tiêu th c hi n trong giai o n 2008-2010 vi c ch nh trang Thành ph và tăng cư ng tr t t ô th hư ng t i k ni m 1000 năm Thăng Long — Hà N i. Giao UBND Thành ph xây d ng k ho ch và án c th tri n khai m b o thi t th c, hi u qu . i u 3. Giao UBND Thành ph t ch c th c hi n th ng l i các m c tiêu, ch tiêu, nhi m v năm 2008. H ND, Thư ng tr c, các ban, i bi u H ND và y ban MTTQ Thành ph giám sát vi c th c hi n Ngh quy t này. H i ng nhân dân Thành ph kêu g i các t ng l p nhân dân Th ô, các l c lư ng vũ trang, các c p, các ngành, MTTQ và các oàn th n l c ph n u thi ua hoàn thành th ng l i nhi m v kinh t - xã h i, an ninh qu c phòng năm 2008, thi t th c hư ng t i k ni m 1.000 năm Thăng Long — Hà N i. Ngh quy t này ư c H ND Thành ph Hà N i Khoá XIII, kỳ h p th 11 thông qua./. CH TNCH Nơi nh n: - U ban thư ng v qu c h i - Chính ph ; - Ban công tác B; - Văn phòng QH, Văn phòng Chính ph - Các B , Ngành Trung ương; Ngô Th Doãn Thanh - oàn BQH Hà N i - Thư ng tr c Thành u
  7. - TT,H ND, UBND TP, UBMTTQ TP - Các s , ban, ngành, oàn th Thành ph ; - TT H ND, UBND các qu n, huy n; - Các v i bi u H ND TP - Các cơ quan thông t n báo chí; - VP H ND, VP UBND, VP BQH HN; - Lưu
Đồng bộ tài khoản