Nghị quyết số 05/2009/NQ-HĐND

Chia sẻ: Mai Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
56
lượt xem
5
download

Nghị quyết số 05/2009/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 05/2009/NQ-HĐND về việc miễn thu lệ phí hộ tịch đối với người Lào theo Quyết định số 206/QĐ-TTg ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ do Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa VII kỳ họp thứ 16 ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 05/2009/NQ-HĐND

  1. H I NG NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 05/2009/NQ-H ND TP. H Chí Minh, ngày 09 tháng 7 năm 2009 NGHN QUY T V VI C MI N THU L PHÍ H TNCH I V I NGƯ I LÀO THEO QUY T NNH S 206/Q -TTG NGÀY 12 THÁNG 02 NĂM 2009 C A TH TƯ NG CHÍNH PH H I NG NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH KHÓA VII KỲ H P TH 16 (T ngày 07 n ngày 09 tháng 7 năm 2009) Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh quy t s 25/2008/NQ-QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008 c a Qu c h i nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam v vi c kéo dài nhi m kỳ ho t ng 2004 - 2009 c a H i ng nhân dân và y ban nhân dân các c p; Căn c Pháp l nh Phí và l phí s 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28 tháng 8 năm 2001; Căn c Ngh nh s 24/2006/N -CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 c a Chính ph v vi c s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 57/2002/N -CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh Phí và l phí; Căn c Thông tư s 97/2006/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2006 c a B Tài chính hư ng d n v phí và l phí thu c th m quy n quy t nh c a H i ng nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Căn c Quy t nh s 206/Q -TTg ngày 12 tháng 02 năm 2009 c a Th tư ng Chính ph v vi c mi n l phí qu c t ch, l phí h t ch i v i ngư i Lào di cư sang Vi t Nam ã ư c c p phép cư trú n nh và có nguy n v ng xin nh p qu c t ch Vi t Nam; Xét T trình s 3240/TTr-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2009 c a y ban nhân dân thành ph v vi c mi n thu l phí h t ch i v i ngư i Lào theo Quy t nh s 206/Q -TTg ngày 12 tháng 02 năm 2009 c a Th tư ng Chính ph ; Báo cáo th m tra s 193/BC-PC ngày 06 tháng 7 năm 2009 c a Ban Pháp ch và ý ki n c a i bi u H i ng nhân dân thành ph , QUY T NGHN: i u 1. Thông qua n i dung T trình s 3240/TTr-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2009 c a y ban nhân dân thành ph v vi c mi n thu l phí h t ch i v i ngư i Lào theo Quy t nh s 206/Q -TTg ngày 12 tháng 02 năm 2009 c a Th tư ng Chính ph . C th : mi n thu l phí h t ch i v i ngư i Lào di cư sang Vi t Nam ã ư c c p phép cư trú n nh trư c ngày 01 tháng 01 năm 2009 và có nguy n v ng xin nh p
  2. qu c t ch Vi t Nam khi có yêu c u gi i quy t các công vi c v h t ch trên a bàn thành ph . Th i gian th c hi n: T ngày 01 tháng 8 năm 2009. i u 2. Giao y ban nhân dân thành ph t ch c th c hi n Ngh quy t này. Ngh quy t ã ư c H i ng nhân dân thành ph H Chí Minh khóa VII, kỳ h p th 16 thông qua ngày 09 tháng 7 năm 2009./. CH TNCH Ph m Phương Th o
Đồng bộ tài khoản