Nghị quyết Số: 115/2009/NQ-HĐND

Chia sẻ: In Oneyear | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
54
lượt xem
1
download

Nghị quyết Số: 115/2009/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

NGHỊ QUYẾT VỀ PHÂN BỔ CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2010 VÀ SỐ BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH TỈNH CHO NGÂN SÁCH HUYỆN, THÀNH PHỐ TÂN AN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LONG AN KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ 22

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết Số: 115/2009/NQ-HĐND

  1. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT TỈNH LONG AN NAM ------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 115/2009/NQ-HĐND Tân An, ngày 07 tháng 12 năm 2009. NGHỊ QUYẾT VỀ PHÂN BỔ CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2010 VÀ SỐ BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH TỈNH CHO NGÂN SÁCH HUYỆN, THÀNH PHỐ TÂN AN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LONG AN KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ 22 Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002; Căn cứ Nghị quyết số 15/2006/NQ-HĐND ngày 27/10/2006 của HĐND tỉnh về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách Nhà nước năm 2007 cho ngân sách các cấp; Nghị quyết số 16/2006/NQ-HĐND ngày 27/10/2006 của HĐND tỉnh về việc thông qua các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi đầu tư phát triển bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2007-2010; Nghị quyết số 20/2006/NQ-HĐND ngày 07/12/2006 của HĐND tỉnh về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách địa phương năm 2007 và giai đoạn 2007-2010 trên địa bàn tỉnh Long An; Sau khi xem xét Tờ trình số 3901/TTr-UBND ngày 10/11/2009 của UBND tỉnh về phương án phân bổ chi ngân sách địa phương năm 2010 và số bổ sung từ ngân sách tỉnh cho ngân sách huyện, thành phố Tân An; Báo cáo thẩm tra của Ban
  2. Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh. QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất phương án phân bổ chi ngân sách địa phương năm 2010 và số bổ sung từ ngân sách tỉnh cho ngân sách huyện, thành phố Tân An, như sau: 1. Tổng chi ngân sách địa phương năm 2010 là : 3.228.238 triệu đồng (kèm theo phụ lục số 1). Trong đó: - Tổng số chi ngân sách cấp tỉnh: 1.695.686 triệu đồng; - Tổng số chi ngân sách cấp huyện: 1.256.472 triệu đồng; - Tổng số chi ngân sách cấp xã: 276.080 triệu đồng. 2. Số bổ sung từ ngân sách tỉnh cho ngân sách các huyện, thành phố Tân An là: 734.691 triệu đồng (kèm theo phụ lục số 2). 3. Phân bổ dự toán NSNN tỉnh Long An năm 2010 cho các cơ quan, đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh (kèm theo phụ lục số 3). Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Uỷ ban nhân dân tỉnh: 1. Giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách cho các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và từng huyện, thành phố Tân An trước ngày 10 tháng 12 năm 2009, tổ chức công khai dự toán ngân sách theo đúng quy định hiện hành.
  3. 2. Chỉ đạo các sở, ngành và các địa phương khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải; tập trung vốn bố trí cho các công trình chuyển tiếp, công trình trọng điểm; đầu tư có hiệu quả và hoàn thành đúng theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt; cân đối vốn trong nguồn XDCB, nguồn vốn từ khai thác quỹ đất, để bố trí trả nợ vay và thanh toán các khối lượng đã hoàn thành; rà soát, đình chỉ các dự án đầu tư kém hiệu quả; hạn chế nợ mới phát sinh. 3. Khi thực hiện các chủ trương, chế độ, chính sách phát sinh tăng chi ngân sách, UBND tỉnh phải thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trước khi triển khai thực hiện và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất. Nguồn cải cách tiền lương thực hiện theo quy định của Chính phủ, nếu nguồn này lớn hơn nhu cầu chi theo quy định thì được chuyển sang năm sau để tạo nguồn, không được sử dụng vào mục đích khác. Đối với dự phòng NSNN, UBND tỉnh sử dụng đúng quy định của Luật NSNN, định kỳ báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện. 4. UBND các cấp , thủ trưởng các đơn vị sử dụng ngân sách phải quản lý chặt chẽ NSNN; có giải pháp cụ thể về chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kịp thời biểu dương, khen thưởng những nơi làm tốt và xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm trong quản lý, điều hành ngân sách. Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Uỷ ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện. Điều 4. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Thường trực, các Ban, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và Hội đồng nhân dân các cấp theo chức năng nhiệm vụ chủ động phối hợp, tăng cường giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Long An khóa VII, kỳ họp thứ 22 thông qua ngày 04 tháng 12 năm 2009./.
  4. CHỦ TỊCH Nơi nhận: - UB Thường vụ Quốc hội (b/c); - Chính phủ (b/c); - VP.Quốc hội; - VP.Chính phủ (TP.HCM); - TT.TU (b/c); Đỗ Hữu Lâm - UBND tỉnh; - UBMTTQ tỉnh; - Đại biểu QH đơn vị tỉnh LA; - Đại biểu HĐND tỉnh khoá VII; - Thủ trưởng các sở ngành, đoàn thể cấp tỉnh; - TT.HĐND, UBND huyện, thành phố; - VP. UBND tỉnh; - Lãnh đạo và chuyên viên VP. ĐĐBQH&HĐND tỉnh; - Lưu.
Đồng bộ tài khoản