Nghị quyết số 12/2008/NQ-HĐND về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố năm 2009 do Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
74
lượt xem
3
download

Nghị quyết số 12/2008/NQ-HĐND về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố năm 2009 do Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 12/2008/NQ-HĐND về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố năm 2009 do Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 12/2008/NQ-HĐND về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố năm 2009 do Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  1. H I NG NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ MINH c l p - T do - H nh phúc ------- --------- S : 12/2008/NQ-H ND TP. H Chí Minh, ngày 05 tháng 12 năm 2008 NGHN QUY T V CHƯƠNG TRÌNH HO T NG GIÁM SÁT C A H I NG NHÂN DÂN THÀNH PH NĂM 2009 H I NG NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH KHÓA VII, KỲ H P TH 14 Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Xét T trình s 319/TTr-H ND ngày 27 tháng 11 năm 2008 c a Thư ng tr c H i ng nhân dân thành ph v d ki n chương trình ho t ng giám sát c a H i ng nhân dân thành ph năm 2009 và ý ki n c a i bi u H i ng nhân dân thành ph , QUY T NGHN: i u 1. H i ng nhân dân thành ph th ng nh t t ch c các ho t ng giám sát trong năm 2009 các n i dung: 1. Giám sát vi c t ch c th c hi n u tư xây d ng cơ b n ngu n v n ngân sách; 2. Giám sát vi c vi c quy ho ch và qu n lý quy ho ch; 3. Giám sát vi c qu n lý môi trư ng; 4. Giám sát vi c th c hi n chương trình nhà tái nh cư, nhà cho công nhân lao ng; 5. Giám sát vi c t ch c th c hi n n p s ng văn minh ô th ; 6. Giám sát vi c qu n lý nhà nư c v ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm; 7. Giám sát vi c th c hi n công tác gi i quy t khi u n i - t cáo; 8. Giám sát v ho t ng phòng ch ng t i ph m và vi ph m pháp lu t; ho t ng phòng ch ng t n n xã h i. i u 2. Giao Thư ng tr c H i ng nhân dân thành ph t ch c th c hi n chương trình giám sát; phân công, i u hòa, ph i h p ho t ng giám sát c a các Ban c a H i ng nhân dân thành ph , các T i bi u H i ng nhân dân thành ph ; tùy tình hình, Thư ng tr c H i ng nhân dân thành ph t ch c ch t v n gi a 2 kỳ h p; t ch c h i ngh chuyên v các n i dung do i bi u H i ng nhân dân thành ph và c tri quan tâm, tăng cư ng s d ng h p lý các công c tham v n ý ki n nhân dân trong quá trình t ch c th c hi n ch c năng giám sát, t o i u ki n các Ban H i ng nhân dân thành ph tăng cư ng t ch c nghiên c u, m i chuyên gia tư v n các n i dung giám sát. i u 3. i bi u H i ng nhân dân thành ph dành th i gian thích h p tham gia các ho t ng giám sát do Thư ng tr c và các Ban c a H i ng nhân dân thành ph t ch c; tăng cư ng th i gian ti p xúc c tri; k p th i ph n ánh và theo dõi ôn c các cơ quan, ơn v gi i quy t các ki n ngh và phúc áp v i c tri theo lu t nh.
  2. i u 4. Các cơ quan, t ch c có liên quan trên a bàn thành ph ư c i u ch nh theo Lu t T ch c H i ng nhân dân - y ban nhân dân có trách nhi m h p tác ch t ch trong ho t ng giám sát; báo cáo và cung c p k p th i nh ng thông tin, tài li u c n thi t theo yêu c u c a Thư ng tr c, các Ban c a H i ng nhân dân thành ph . i u 5. T i kỳ h p gi a năm, Thư ng tr c H i ng nhân dân thành ph báo cáo sơ k t tình hình th c hi n và t i kỳ h p cu i năm báo cáo ánh giá th c hi n chương trình giám sát c a H i ng nhân dân thành ph năm 2009. Ngh quy t này ã ư c H i ng nhân dân thành ph H Chí Minh khóa VII, kỳ h p th 14 thông qua ngày 03 tháng 12 năm 2008./. CH TNCH Nơi nh n: - y ban Thư ng v Qu c h i; - Chính ph ; - Các y ban c a Qu c h i; - Thư ng v Thành y; Ph m Phương Th o - Thư ng tr c H ND TP; - Thư ng tr c UBND TP; - y ban M t tr n T qu c Vi t Nam TP và các t ch c thành viên; - Ban Công tác i bi u, Ban Dân nguy n c a y ban Thư ng v Qu c h i; - C c Ki m tra văn b n B Tư pháp; - oàn i bi u Qu c h i TP.HCM (23b); - i bi u H ND thành ph ; - Th trư ng các s , ban, ngành TP; - Thư ng tr c H ND - UBND các qu n, huy n; - Văn phòng Thành y; - VPH -UB: CPVP, các Phòng CV, TTCB; - Lưu:VT, THH H.
Đồng bộ tài khoản