Nghị quyết Số: 122/2009/NQ-HĐND

Chia sẻ: In Oneyear | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
56
lượt xem
1
download

Nghị quyết Số: 122/2009/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

NGHỊ QUYẾT VỀ MỨC CHI HỖ TRỢ CHO TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LONG AN KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ 22

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết Số: 122/2009/NQ-HĐND

  1. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT TỈNH LONG AN NAM ------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 122/2009/NQ-HĐND Tân An, ngày 07 tháng 12 năm 2009 NGHỊ QUYẾT VỀ MỨC CHI HỖ TRỢ CHO TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LONG AN KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ 22 Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND tỉnh Long An ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật NSNN ngày 16/12/2002 và Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước; Căn cứ Pháp lệnh về tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở ngày 25/12/1998 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và khoản 2 Điều 5 Nghị định 160/1999/NĐ ngày 18/10/1999 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh về tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở; Sau khi xem xét tờ trình số 3900/TTr-UBND ngày 10/11/2009 của UBND tỉnh về nâng mức chi hỗ trợ cho tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở; báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND và ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh. QUYẾT NGHỊ:
  2. Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất mức chi hỗ trợ cho tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở như sau: STT Nội dung chi Mức chi (đồng) 1 Chi hỗ trợ cho kiện toàn tổ chức một tổ hoà giải ở 200.000 cơ sở 2 Chi hoạt động phí cho mỗi vụ hòa giải 100.000 3 Chi khuyến khích cho mỗi vụ hòa giải thành 100.000 - Nguồn kinh phí bảo đảm chi cho tổ chức và hoạt động động hòa giải ở cơ sở do ngân sách cấp xã, phường, thị trấn bảo đảm. - Thời gian thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2010. Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện. Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Thường trực, các Ban và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện nghị quyết này. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 31/2005/NQ-HĐND ngày 29/9/2005 của HĐND tỉnh. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Long An khóa VII, kỳ họp thứ 22 thông qua ngày 04/12/2009./. CHỦ TỊCH Nơi nhận: - UB Thường vụ Quốc hội (b/c); - Chính phủ (b/c);
  3. - VP.Quốc hội; - VP.Chính phủ (TP.HCM); Đỗ Hữu Lâm - TT.TU (b/c); - UBND tỉnh; - UBMTTQ tỉnh; - Đại biểu QH đơn vị tỉnh LA; - Đại biểu HĐND tỉnh khoá VII; - Thủ trưởng các sở ngành, đoàn thể cấp tỉnh; - TT.HĐND, UBND huyện, thành phố; - VP. UBND tỉnh; - Lãnh đạo và chuyên viên VP. ĐĐBQH&HĐND tỉnh; - Lưu.
Đồng bộ tài khoản