Nghị Quyết Số: 160/2009/NQ-HĐND

Chia sẻ: Danh Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
54
lượt xem
2
download

Nghị Quyết Số: 160/2009/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

NGHỊ QUYẾT VỀ CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ ĐƯỢC LUÂN CHUYỂN, ĐIỀU ĐỘNG; CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP THU HÚT ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LÀM CÔNG TÁC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ CHẾ ĐỘ DINH DƯỠNG ĐẶC THÙ ĐỐI VỚI VẬN ĐỘNG VIÊN, HUẤN LUYỆN VIÊN THỂ THAO THÀNH TÍCH CAO CỦA TỈNH ĐỒNG NAI HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ 18

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị Quyết Số: 160/2009/NQ-HĐND

  1. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT TỈNH ĐỒNG NAI NAM ------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 160/2009/NQ-HĐND Biên Hòa, ngày 10 tháng 12 năm 2009 NGHỊ QUYẾT VỀ CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ ĐƯỢC LUÂN CHUYỂN, ĐIỀU ĐỘNG; CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP THU HÚT ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LÀM CÔNG TÁC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ CHẾ ĐỘ DINH DƯỠNG ĐẶC THÙ ĐỐI VỚI VẬN ĐỘNG VIÊN, HUẤN LUYỆN VIÊN THỂ THAO THÀNH TÍCH CAO CỦA TỈNH ĐỒNG NAI HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ 18 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 03/12/2004; Căn cứ Luật Công nghệ thông tin được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006; Căn cứ Luật Cán bộ, công chức được Quốc hội thông qua ngày 13/11/ 2008; Căn cứ Luật Thể dục thể thao đã được Quốc hội thông qua ngày 12/12/2006; Căn cứ Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 25/01/2002 của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý; Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của cơ quan Nhà nước; Căn cứ Quyết định số 67/2008/QĐ-TTg ngày 26/5/2008 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao; Căn cứ Quyết định số 48/2009/QĐ-TTg ngày 31/3/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan Nhà nước giai đoạn 2009 - 2010; Căn cứ Thông tư số 26/2009/TT-BTTTT ngày 31/7/2009 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về việc cung cấp thông tin và đảm bảo khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử của các cơ quan Nhà nước; Thực hiện Chương trình hành động số 27-CTr/TU ngày 03/5/2002 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh;
  2. Thực hiện Kế hoạch số 82/KH/TU ngày 04/7/2003 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện NQ số 11-NQ/TW; Thực hiện Công văn số 1509-CV/TU ngày 06/3/2007 của Tỉnh ủy Đồng Nai về việc chỉ đạo thực hiện chương trình cải cách thủ tục hành chính; Xét Tờ trình số 9949/TTr-UBND ngày 04/12/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai về chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý được luân chuyển, điều động trên địa bàn tỉnh; Tờ trình số 9345/TTr-UBND ngày 13/11/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai về chế độ trợ cấp thu hút đối với cán bộ, công chức làm công tác công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Tờ trình số 9751/TTr-UBND ngày 27/11/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao của tỉnh Đồng Nai; nội dung báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế, Ban Kinh tế và Ngân sách, Ban Văn hóa - Xã hội của Hội đồng nhân dân tỉnh và tổng hợp ý kiến thảo luận của các Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại tổ và tại kỳ họp, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Nhất trí thông qua Tờ trình số 9949/TTr-UBND ngày 04/12/2009 của UBND tỉnh về chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý được luân chuyển, điều động trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (kèm theo Tờ trình 9949/TTr- UBND). Điều 2. Nhất trí thông qua Tờ trình số 9345/TTr-UBND ngày 13/11/2009 của UBND tỉnh về chế độ trợ cấp thu hút đối với cán bộ, công chức làm công tác công nghệ thông tin tỉnh Đồng Nai (kèm theo Tờ trình 9345/TTr-UBND). Điều 3. Nhất trí thông qua Tờ trình số 9751/TTr-UBND ngày 27/11/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao của tỉnh Đồng Nai (kèm theo Tờ trình 9751/TTr-UBND). Điều 4. Tổ chức thực hiện - Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này trên địa bàn tỉnh, định kỳ hàng năm đánh giá kết quả thực hiện và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh. - Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này theo luật định. Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.
  3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa VII, kỳ họp thứ 18 thông qua./. CHỦ TỊCH Trần Đình Thành
Đồng bộ tài khoản