Nghị quyết số 18/2008/NQ-HĐND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
58
lượt xem
4
download

Nghị quyết số 18/2008/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 18/2008/NQ-HĐND do Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận khoá VIII kỳ họp thứ 15 ban hành để sửa đổi, bổ sung một số điều quy định tại Nghị quyết số 13/2007/NQ-HĐND ngày 17 tháng 12 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 18/2008/NQ-HĐND

  1. H I NG NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T T NH NINH THU N NAM ------- c l p – T do – H nh phúc ---------- S : 18/2008/NQ-H ND Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 10 tháng 12 năm 2008 NGHN QUY T V VI C S A I, B SUNG M T S I U QUY NNH T I NGHN QUY T S 13/2007/NQ-H ND NGÀY 17 THÁNG 12 NĂM 2007 C A H I NG NHÂN DÂN T NH BAN HÀNH QUY NNH V B I THƯ NG, H TR VÀ TÁI NNH CƯ KHI NHÀ NƯ C THU H I T TRÊN NA BÀN T NH NINH THU N H I NG NHÂN DÂN T NH NINH THU N KHOÁ VIII KỲ H P TH 15 Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân năm 2003; Căn c Lu t t ai năm 2003; Căn c Ngh nh s 91/2006/N -CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t c a H i ng nhân dân, y ban nhân dân; Căn c Ngh nh s 181/2004/N -CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 c a Chính ph v thi hành Lu t t ai; Căn c Ngh nh s 197/2004/N -CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 c a Chính ph v b i thư ng, h tr và tái nh cư khi Nhà nư c thu h i t; Thông tư s 116/2004/TT- BTC ngày 07 tháng 12 năm 2004 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n Ngh nh s 197/2004/N -CP và Thông tư s 69/2006/TT-BTC ngày 02 tháng 8 năm 2006 c a B Tài chính s a i, b sung Thông tư 116/TT-BTC c a B Tài chính hư ng d n th c hi n Ngh nh s 197/2004/N -CP c a Chính ph ; Căn c Ngh nh s 17/2006/N -CP ngày 27 tháng 01 năm 2006 c a Chính ph v s a i, b sung m t s i u c a các Ngh nh hư ng d n thi hành Lu t t ai và Ngh nh s 187/2004/N -CP v vi c chuy n công ty Nhà nư c thành công ty c ph n; Căn c Ngh nh s 84/2007/N -CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 c a Chính ph quy nh b sung v vi c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t, thu h i t, th c hi n quy n s d ng t, trình t , th t c b i thư ng, h tr , tái nh cư khi nhà nư c thu h i t và gi i quy t khi u n i v t ai; Thông tư liên t ch s 14/2008/TTLT/BTC- BTNMT ngày 31 tháng 01 năm 2008 c a B Tài chính và B Tài nguyên và Môi trư ng hư ng d n th c hi n m t s i u c a Ngh nh s 84/2007/N -CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 c a Chính ph ; Căn c Ngh quy t s 13/2007/NQ-H ND ngày 17 tháng 12 năm 2007 c a H i ng nhân dân t nh v vi c ban hành quy nh v b i thư ng, h tr và tái nh cư khi Nhà nư c thu h i t trên a bàn t nh Ninh Thu n; Quy t nh s 363/2007/Q -UBND ngày 28 tháng 12 năm 2007 c a y ban nhân dân t nh ban hành Quy nh v b i thư ng, h tr và tái nh cư khi Nhà nư c thu h i t trên a bàn t nh Ninh Thu n;
  2. Xét T trình s 112/TTr-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2008 c a y ban nhân dân t nh v vi c s a i, b sung m t s i u quy nh t i Ngh quy t s 13/2007/NQ- H ND ngày 17 tháng 12 năm 2007 c a H i ng nhân dân t nh ban hành Quy nh v b i thư ng, h tr và tái nh cư khi Nhà nư c thu h i t trên a bàn t nh Ninh Thu n; Sau khi nghe báo cáo thNm tra c a Ban Kinh t và Ngân sách và ý ki n c a i bi u H i ng nhân dân t nh, QUY T NGHN: i u 1. S a i, b sung m t s i u quy nh t i Ngh quy t s 13/2007/NQ-H ND ngày 17 tháng 12 năm 2007 c a H i ng nhân dân t nh ban hành quy nh v b i thư ng, h tr và tái nh cư khi Nhà nư c thu h i t trên a bàn t nh Ninh Thu n như sau: 1. S a i, b sung kho n 2, i u 10 (B i thư ng, h tr iv i t nông nghi p c a h gia ình cá nhân): “2. t nông nghi p xen k trong khu dân cư, t vư n, ao li n k v i t trong khu dân cư, t nông nghi p trong a gi i hành chính phư ng, ngoài vi c ư c b i thư ng theo giá t nông nghi p cùng m c ích s d ng, còn ư c h tr b ng ti n; m c h tr b ng 40% giá t li n k . Giá t li n k ư c xác nh như sau: - Tính t mép ư ng giao thông trong ph m vi n 50 mét: giá t tính h tr cho t nông nghi p b ng giá t quy nh t i ư ng ó; - Tính t mép ư ng giao thông t trên 50 mét: giá t tính h tr cho t nông nghi p b ng 50% m c h tr trong ph m vi 50 mét. Giá t li n k áp d ng b ng giá t t i th i i m y ban nhân dân t nh công b vào ngày 01 tháng 01 hàng năm. i v i th a t nông nghi p xen k trong khu dân cư, t vư n, ao trong cùng th a t có nhà thu c khu dân cư, t nông nghi p trong a gi i hành chính phư ng b thu h i mà có ranh gi i ti p giáp v i nhi u th a t có giá khác nhau thì giá t tính ti n h tr là giá bình quân c a các th a t li n k ; trư ng h p các th a t li n k không ph i là t thì giá t làm căn c tính ti n h tr là giá t c a th a t có nhà g n nh t ho c giá t bình quân c a các th a t có nhà g n nh t;” 2. S a i i m 2.3, kho n 2, i u 24 (X lý các trư ng h p b i thư ng, h tr c th v nhà, công trình): “2.3 Nhà, công trình khác ư c xây d ng trư c ngày 01 tháng 7 năm 2004 trên t không i u ki n ư c b i thư ng theo quy nh t i i u 8 c a Quy nh này ho c xây d ng trên t nông nghi p mà khi xây d ng vi ph m quy ho ch, k ho ch s d ng t ã ư c công b và c m m c ho c vi ph m hành lang b o v công trình ã ư c c m m c thì không ư c b i thư ng, h tr ; trư ng h p t ch c, h gia ình, cá
  3. nhân t nguy n tháo d , di d i thì ư c c p có thNm quy n xem xét h tr chi phí tháo d , di d i t i a không quá 30% giá tr thi t h i v nhà , công trình khác”. 3. B sung i u 26 (B i thư ng v di chuy n m m ): “- i v i m mai táng dư i 1 (m t) năm (theo gi y ch ng t ho c xác nh n c a y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n nơi có t b thu h i) ngoài ti n ã ư c b i thư ng thì ư c h tr thêm 1.500.000 ng/m (m t tri u năm trăm nghìn ng); - i v i m mai táng t 1 (m t) năm n 2 (hai) năm (theo gi y ch ng t ho c xác nh n c a y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n nơi có t b thu h i) ngoài ti n ã ư c b i thư ng thì ư c h tr thêm 1.000.000 ng/m (m t tri u ng); - i v i m mai táng t trên 02 năm n 03 năm (theo gi y ch ng t ho c xác nh n c a y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n nơi có t b thu h i) ngoài ti n ã ư c b i thư ng thì ư c h tr thêm 500.000 ng/m (năm trăm nghìn ng)”. 4. S a i kho n 3, i u 31 (H tr di chuy n): “3. Ngư i b thu h i t , không còn ch khác; trong th i gian ch t o l p ch m i (b trí vào khu tái nh cư), ư c b trí nhà t m không ph i tr ti n thuê nhà trong th i gian không quá 6 (sáu) tháng ho c h tr ti n thuê nhà v i m c 3.000.000 ng/m t h /6 tháng (k t ngày giao t tái nh cư). Trư c khi giao t tái nh cư, cơ quan ư c giao nhi m v tái nh cư ph i có thông báo b ng văn b n cho t ng h v th i gian b trí t tái nh cư, a i m và th i gian b trí nhà t m ho c các h t lo ch t m làm cơ s cho vi c tính h tr ti n thuê nhà ”. 5. S a i kho n 1, i u 32 (H tr n nh i s ng và n nh s n xu t): “1. H gia ình, cá nhân tr c ti p s n xu t nông nghi p khi Nhà nư c thu h i trên 30% di n tích t nông nghi p và di n tích thu h i t 300m2 tr lên ư c h tr n nh i s ng trong th i gian 3 (ba) tháng n u không ph i di chuy n ch và trong th i gian 6 tháng n u ph i di chuy n ch ; trư ng h p ph i di chuy n n các a bàn có i u ki n kinh t - xã h i khó khăn ho c có i u ki n kinh t - xã h i c bi t khó khăn thì th i gian h tr là 12 tháng. M c h tr b ng ti n cho 1 nhân khNu/1 tháng tương ương 30 kg g o, m c giá theo thông báo giá g o thư ng c a S Tài chính t i th i i m áp giá”. 6. S a i, b sung kho n 1 và kho n 3, i u 36 (H tr khác): a) S a i kho n 1, i u 36: “1. H tr giá b i thư ng t nông nghi p thu n ( t nông nghi p không xen k trong khu dân cư, t vư n ao không li n k v i t trong khu dân cư) cho ngư i b thu h i t thu c d án n m d c sát tuy n ư ng giao thông chính, tuy n kênh chính; d án li n k v i khu công nghi p, khu thương m i, khu du l ch, khu ô th m i không ph i t nông nghi p thu c quy nh t i i u 43 Ngh nh 84/2007/N -CP, c th như sau:
  4. Ngư i có t nông nghi p b thu h i ngoài vi c b i thư ng giá t nông nghi p còn ư c h tr 10% giá t li n k , giá t li n k xác nh như sau: - Tính t mép ư ng giao thông, mép ngoài tuy n kênh chính, ranh gi i khu công nghi p, khu thương m i, khu du l ch, khu ô th m i trong ph m vi n 50 mét: giá t tính h tr cho t nông nghi p b ng giá t quy nh t i khu v c ó; - Tính t mép ư ng giao thông, mép ngoài tuy n kênh chính, ranh gi i khu công nghi p, khu thương m i, khu du l ch, khu ô th m i t trên 50 mét: giá t tính h tr b ng 50% m c h tr trong ph m vi 50 mét. ơn giá b i thư ng và h tr cho 1m2 t nông nghi p không ư c cao hơn ơn giá t li n k trong cùng d án” b) S a i kho n 3, i u 36: “3. Ngư i b thu h i t th c hi n bàn giao m t b ng úng quy nh (trong th i h n 20 (hai mươi) ngày, k t ngày quy nh chi tr ti n b i thư ng ghi trong thông báo c a t ch c làm nhi m v b i thư ng, h tr và tái nh cư g i cho ngư i b thu h i t theo phương án ã ư c xét duy t) thì ư c khen thư ng như sau: 3.1 Có giá tr b i thư ng, h tr t 50.000.000 ng (năm mươi tri u ng) tr lên: - Thư ng 2.000.000 ng (hai tri u ng) i v i trư ng h p di chuy n và bàn giao m t b ng úng quy nh. - Thư ng 2.500.000 ng (hai tri u, năm trăm nghìn ng) i v i trư ng h p di chuy n và bàn giao trư c ngày quy nh trong ph m vi 15 (mư i lăm) ngày. - Thư ng 3.000.000 ng (ba tri u ng) i v i trư ng h p di chuy n và bàn giao m t b ng trư c ngày quy nh t 16 (mư i sáu) ngày tr lên. 3.2 Có giá tr b i thư ng, h tr t 5.000.000 ng (năm tri u ng) n dư i 50.000.000 ng (năm mươi tri u ng): m c thư ng b ng 75% m c thư ng quy nh t i i m 3.1. 3.3 Th i gian t i a các t ch c làm nhi m v b i thư ng, gi i phóng m t b ng t g i t trình n H i ng thNm nh ngh xét khen thư ng cho t ng d án là 60 (sáu mươi) ngày k t ngày t ch c làm nhi m v b i thư ng, gi i phóng m t b ng chi tr xong ti n b i thư ng, h tr cho ngư i b thu h i t. Quá th i h n nêu trên các t ch c làm nhi m v b i thư ng, gi i phóng m t b ng ch u trách nhi m chi tr ti n khen thư ng t ngu n kinh phí 2% chi phí t ch c th c hi n b i thư ng, h tr và tái nh cư cho các h dân b thu h i t i u ki n khen thư ng. H sơ kèm theo t trình ngh xét khen thư ng ph i có b n cam k t th i h n bàn giao m t b ng c a các h có t thu h i (t i th i i m nh n ti n b i thư ng, h tr ) và biên b n bàn giao m t b ng gi a ngư i có t thu h i, t ch c làm nhi m v b i thư ng, gi i phóng m t b ng và các ngành ch c năng có liên quan.
  5. Không xét khen thư ng i v i nh ng trư ng h p s d ng t l n chi m, xây nhà trên t l n chi m, t không i u ki n b i thư ng, xây nhà trái phép. 3.4 i v i các d án u tư không thu c ngu n v n ngân sách Nhà nư c và các d án u tư không do công ty Nhà nư c làm ch u tư, ch d án (ngư i ư c Nhà nư c giao t) có yêu c u Ny nhanh ti n gi i phóng m t b ng trư c th i gian quy nh, ch d án có th thư ng b ng ti n cho t ch c ư c giao nhi m v b i thư ng, h tr , tái nh cư và các h b thu h i t; m c thư ng do ch u tư d án tho thu n và ưa vào phương án b i thư ng, h tr , tái nh cư trình c p có thNm quy n phê duy t.” 7. S a i, b sung kho n 1, i u 43 ( i tư ng và th t c tái nh cư): “1. i tư ng: h gia ình b gi i to nhà và thu h i h t t ho c di n tích t còn l i t 60m2 tr xu ng ho c không i u ki n c p gi y phép xây d ng nhà thì ư c b trí tái nh cư b ng m t trong các hình th c: giao nhà ho c giao t ho c h tr b ng ti n t lo ch m i; h cùng chung trong ngôi nhà b gi i to không thu c i tư ng b i thư ng, n u có nhu c u v nhà thì ư c xét bán nhà trong khu tái nh cư, n u qu nhà tái nh cư không áp ng ư c thì xem xét giao t có thu ti n làm nhà .” i u 2. y ban nhân dân t nh căn c nhi m v , quy n h n tri n khai th c hi n Ngh quy t theo quy nh pháp lu t. Ngh quy t này ư c H i ng nhân dân t nh Ninh Thu n khoá VIII, kỳ h p th 15 thông qua ngày 05 tháng 12 năm 2008 và có hi u l c thi hành t ngày 01 tháng 01 năm 2009./. CH TNCH Trương Xuân Thìn
Đồng bộ tài khoản