Nghị quyết số 19/1998/NQ-QH10

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
50
lượt xem
5
download

Nghị quyết số 19/1998/NQ-QH10

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 19/1998/NQ-QH10 về chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khoá X và chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 1999 do Quốc hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 19/1998/NQ-QH10

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. QU C H I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 19/1998/NQ-QH10 Hà N i, ngày 02 tháng 12 năm 1998 NGH QUY T V CHƯƠNG TRÌNH XÂY D NG LU T, PHÁP L NH NHI M KỲ QU C H I KHOÁ X VÀ CHƯƠNG TRÌNH XÂY D NG LU T, PHÁP L NH NĂM 1999 QU C H I NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c vào Đi u 84 c a Hi n pháp nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t nam năm 1992, Đi u 62 và Đi u 63 c a Lu t t ch c Qu c h i, Đi u 22 c a Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t ; Sau khi xem xét T trình s 128 /UBTVQH10 ngày 22 tháng 10 năm 1998 c a U ban thư ng v Qu c h i v d ki n Chương trình xây d ng lu t, pháp l nh nhi m kỳ Qu c h i khoá X và ý ki n c a các v đ i bi u Qu c h i, QUY T NGH Đi u 1: Thông qua Chương trình xây d ng lu t, pháp l nh nhi m kỳ Qu c h i khoá X g m 127 d án lu t, pháp l nh, trong đó có 52 d án lu t, 52 d án pháp l nh thu c Chương trình chính th c, 23 d án lu t thu c Chương trình chu n b (Có Danh m c s 1 kèm theo). Đi u 2:Thông qua Chương trình xây d ng lu t, pháp l nh năm 1999 g m 10 d án lu t và 19 d án pháp l nh (Có Danh m c s 2 kèm theo). Đi u 3: Giao U ban thư ng v Qu c h i ch đ o vi c tri n khai th c hi n Chương trình xây d ng lu t, pháp l nh nhi m kỳ Qu c h i khoá X, Chương trình xây d ng lu t, pháp l nh năm 1999; trình Qu c h i Chương trình xây d ng lu t, pháp l nh hàng năm t i kỳ h p cu i năm c a năm trư c. Trong trư ng h p th t c n thi t, U ban thư ng v Qu c h i có th đi u ch nh, b sung Chương trình xây d ng lu t, pháp l nh và k p th i báo cáo Qu c h i. Đi u 4: 1- Cơ quan, t ch c trình d án lu t, pháp l nh đã đư c quy t đ nh trong Chương trình xây d ng lu t, pháp l nh nhi m kỳ Qu c h i khoá X, Chương trình xây d ng lu t, pháp l nh năm 1999 có trách nhi m ph i h p v i các cơ quan h u quan b o đ m ti n đ , ch t lư ng c a các d án lu t, pháp l nh. 2- H i đ ng dân t c, các U ban c a Qu c h i có trách nhi m ph i h p ch t ch v i cơ quan so n th o trong vi c th c hi n ch c năng, nhi m v c a mình, góp ph n nâng cao ch t lư ng c a các d án lu t, d án pháp l nh trình Qu c h i, U ban thư ng v
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Qu c h i. U ban pháp lu t c a Qu c h i có trách nhi m ph i h p v i H i đ ng dân t c, các U ban khác c a Qu c h i b o đ m tính h p hi n, h p pháp và tính th ng nh t c a h th ng pháp lu t. 3- U ban thư ng v Qu c h i ch đ o vi c nghiên c u trình Qu c h i c i ti n phương th c t ch c kỳ h p Qu c h i, c i ti n vi c th o lu n, thông qua các d án lu t t i kỳ h p b o đ m ch t lư ng, hi u qu và ti t ki m. Ngh quy t này đã đư c Qu c h i nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam khoá X, kỳ h p th tư thông qua ngày 02 tháng 12 năm 1998. Danh m c s 1: CÁC D ÁN LU T, PHÁP L NH THU C CHƯƠNG TRÌNH XÂY D NG LU T, PHÁP L NH NHI M KỲ QU C H I KHOÁ X (Kèm theo Ngh quy t s 19/1998/QH10) T ng s d án thu c Chương trình xây d ng lu t, pháp l nh nhi m kỳ Qu c h i khoá X là 127 d án, g m 75 d án lu t, 52 d án pháp l nh. Trong đó: - S d án thu c Chương trình chính th c là 104 d án, g m 52 d án lu t, 52 d án pháp l nh (đã thông qua 11 lu t, 8 pháp l nh; còn l i 41 d án lu t, 44 d án pháp l nh). - S d án thu c Chương trình chu n b là 23 d án lu t. A- CHƯƠNG TRÌNH CHÍNH TH C I. V LĨNH V C KINH T : 30 VĂN B N T NG S 15 D ÁN LU T, 15 D ÁN PHÁP L NH (trong đó đã thông qua 7 lu t, 2 pháp l nh) Các d án lu t : 1. Lu t ngân hàng Nhà nư c Vi t nam (đã thông qua); 2. Lu t các t ch c tín d ng (đã thông qua); 3. Lu t s a đ i, b sung m t s đi u c a Lu t thu xu t kh u, thu nh p kh u (đã thông qua); 3. Lu t thu tiêu th đ c bi t (đã thông qua); 5. Lu t s a đ i, b sung m t s đi u c a Lu t ngân sách nhà nư c (đã thông qua); 6. Lu t khuy n khích đ u tư trong nư c (s a đ i) (đã thông qua); 7. Lu t s a đ i, b sung m t s đi u c a Lu t đ t đai (đã thông qua);
  3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 8. Lu t doanh nghi p nhà nư c (s a đ i); 9. Lu t doanh nghi p; 10. Lu t thu s d ng đ t; 11. Lu t k toán; 12. Lu t th ng kê; 13. Lu t phá s n doanh nghi p (s a đ i); 14. Lu t kinh doanh b o hi m; 15. Lu t s a đ i, b sung m t s đi u c a Lu t d u khí. Các d án pháp l nh: 1. Pháp l nh th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí (đã thông qua); 2. Pháp l nh thu tài nguyên (s a đ i) (đã thông qua); 3. Pháp l nh h p đ ng kinh t (s a đ i); 4. Pháp l nh du l ch; 5. Pháp l nh tr ng tài thương m i; 6. Pháp l nh ki m toán nhà nư c; 7. Pháp l nh phí và l phí; 8. Pháp l nh v đ u th u; 9. Pháp l nh qu n lý d tr qu c gia; 10. Pháp l nh thương phi u; 11. Pháp l nh ch đ đãi ng t i hu qu c, ch đ đãi ng qu c gia và quy n t v , kh c ph c b t h p lý trong thương m i qu c t c a nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam; 12. Pháp l nh v giá; 13. Pháp l nh th c ph m; 14. Pháp l nh b o v quy n l i ngư i tiêu dùng; 15. Pháp l nh qu n lý ngo i h i.
  4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. II. V LĨNH V C VĂN HOÁ, XÃ H I, GIÁO D C, KHOA H C, CÔNG NGH , MÔI TRƯ NG: 27 VĂN B N T NG S 14 D ÁN LU T, 13 PHÁP L NH (trong đó đã thông qua 2 lu t, 1 pháp l nh) Các d án lu t: 1. Lu t tài nguyên nư c (đã thông qua); 2. Lu t giáo d c (đã thông qua); 3. Lu t khoa h c và công ngh ; 4. Lu t hôn nhân và gia đình (s a đ i); 5. Lu t khen thư ng; 6. Lu t báo chí (s a đ i); 7. Lu t phòng, ch ng ma tuý; 8. Lu t b o hi m xã h i; 9. Lu t s a đ i b sung m t s đi u c a B lu t lao đ ng; 10. Lu t thanh niên; 11. Lu t dân t c; 12. Lu t xây d ng; 13. Lu t giao thông đư ng b ; 14. Lu t b o v di s n văn hoá dân t c. Các d án pháp l nh: 1. Pháp l nh v ngư i tàn t t (đã thông qua); 2. Pháp l nh nghĩa v lao đ ng công ích (s a đ i); 3. Pháp l nh thư vi n; 4. Pháp l nh b o v tài li u lưu tr qu c gia (s a đ i); 5. Pháp l nh v tôn giáo; 6. Pháp l nh chăm sóc ngư i cao tu i;
  5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 7. Pháp l nh phòng ch ng t n n m i dâm; 8. Pháp l nh v ho t đ ng th d c, th thao; 9. Pháp l nh qu ng cáo; 10. Pháp l nh đo lư ng (s a đ i); 11. Pháp l nh ch t lư ng hàng hoá (s a đ i); 12. Pháp l nh xây d ng th đô; 13. Pháp l nh dân s . III. V LĨNH V C QU C PHÒNG, AN NINH, TR T T , AN TOÀN XÃ H I, Đ I NGO I: 17 VĂN B N T NG S 6 D ÁN LU T, 11 D ÁN PHÁP L NH (trong đó đã thông qua 2 pháp l nh) Các d án lu t: 1. Lu t phòng cháy, ch a cháy; 2. Lu t v sĩ quan quân đ i nhân dân Vi t Nam (s a đ i); 3. Lu t an ninh qu c gia; 4. Lu t công an nhân dân Vi t Nam; 5. Lu t biên gi i qu c gia; 6. Lu t v các vùng bi n Vi t Nam. Các d án pháp l nh: 1. Pháp l nh l c lư ng c nh sát bi n Vi t Nam (đã thông qua); 2. Pháp l nh v ký k t và th c hi n đi u ư c qu c t (đã thông qua); 3. Pháp l nh công an xã; 4. Pháp l nh v tình tr ng kh n c p; 5. Pháp l nh cơ y u; 6. Pháp l nh b o v bí m t nhà nư c (s a đ i); 7. Pháp l nh nh p c nh, xu t c nh, cư trú, đi l i c a ngư i nư c ngoài t i Vi t Nam (s a đ i);
  6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 8. Pháp l nh v h chi u và th th c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam; 9. Pháp l nh đ ng viên công nghi p; 10. Pháp l nh b o v công trình, m c tiêu tr ng đi m v an ninh qu c gia; 11. Pháp l nh v công tác c nh v . IV. V LĨNH V C T CH C B MÁY NHÀ NƯ C, HÀNH CHÍNH, HÌNH S , DÂN S , TƯ PHÁP 30 VĂN B N T NG S 17 D ÁN LU T, 13 D ÁN PHÁP L NH (trong đó đã thông qua 2 lu t, 3 pháp l nh) Các d án lu t: 1. Lu t qu c t ch (đã thông qua); 2. Lu t khi u n i, t cáo (đã thông qua); 3. Lu t t ch c H i đ ng nhân dân và U ban nhân dân (s a đ i); 4. Lu t b u c đ i bi u H i đ ng nhân dân (s a đ i); 5. B lu t hình s (s a đ i); 6. B lu t t t ng hình s (s a đ i); 7. Lu t M t tr n T qu c Vi t Nam; 8. B lu t t t ng dân s ; 9. Lu t t ch c Qu c h i (s a đ i); 10. Lu t t ch c Chính ph (s a đ i); 11. Lu t t ch c Toà án nhân dân (s a đ i); 12. Lu t t ch c Vi n ki m sát nhân dân (s a đ i); 13. Lu t v ho t đ ng giám sát c a Qu c h i; 14. Lu t thanh tra; 15. Lu t h i quan; 16. Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t c a H i đ ng nhân dân và U ban nhân dân; 17. Lu t thi hành án.
  7. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Các d án pháp l nh: 1. Pháp l nh ch ng tham nhũng (đã thông qua); 2. Pháp l nh cán b , công ch c (đã thông qua); 3. Ngh quy t v giao d ch dân s v nhà thu c s h u tư nhân đư c xác l p trư c ngày 01-7-1991(đã thông qua); 4. Pháp l nh t ch c và ho t đ ng hoà gi i cơ s ; 5. Pháp l nh v t ch c giám sát c a nhân dân; 6. Pháp l nh s a đ i, b sung m t s đi u c a Pháp l nh th t c gi i quy t các v án hành chính; 7. Pháp l nh t ch c lu t sư (s a đ i); 8. Pháp l nh x lý vi ph m hành chính (s a đ i); 9. Pháp l nh giám đ nh tư pháp; 10. Pháp l nh công ch ng nhà nư c; 11. Pháp l nh th t c b t gi tàu bi n; 12. Pháp l nh t ch c đi u tra hình s (s a đ i); 13. Pháp l nh s a đ i, b sung m t s đi u Pháp l nh thi hành án dân s . B- CHƯƠNG TRÌNH CHU N B (T ng s 23 d án lu t) 1. Lu t đ u tư nư c ngoài t i Vi t Nam (s a đ i); 2. Lu t c nh tranh và ch ng đ c quy n; 3. Lu t s a đ i, b sung m t s đi u c a Lu t b o v và phát tri n r ng; 4. Lu t qu c phòng; 5. Lu t b o v , chăm sóc và giáo d c tr em (s a đ i); 6. Lu t v khu công nghi p; 7. Lu t v ngu n l i thu s n; 8. Lu t l p h i; 9. Lu t b o v s c kho nhân dân (s a đ i);
  8. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 10. Lu t giao thông đư ng s t ; 11. Lu t giao thông đư ng thu n i đ a; 12. Lu t thu tài s n; 13. Lu t v ch ng khoán và th trư ng ch ng khoán; 14. Lu t cư trú; 15. Lu t dư c; 16. Lu t v th th c trưng mua, trưng d ng tài s n c a cá nhân, t ch c; 17. Lu t x lý vi ph m hành chính; 18. Lu t đi n; 19. Lu t bưu chính vi n thông; 20. Lu t thu thu nh p cá nhân; 21. Lu t s a đ i, b sung m t s đi u c a Lu t hàng không dân d ng Vi t Nam; 22. Lu t s a đ i, b sung m t s đi u c a B lu t hàng h i Vi t Nam; 23. Lu t s a đ i, b sung m t s đi u c a B lu t dân s . Danh m c s 2: CÁC D ÁN LU T, PHÁP L NH THU C CHƯƠNG TRÌNH XÂY D NG LU T, PHÁP L NH NĂM 1999 (Kèm theo Ngh quy t s 19/1998/QH10) I. CÁC D ÁN LU T T i kỳ h p th 5 (tháng 4 năm 1999) a) Thông qua: B lu t hình s (s a đ i); Lu t doanh nghi p; Lu t báo chí (s a đ i); Lu t M t tr n T qu c Vi t Nam; Lu t t ch c H i đ ng nhân dân và U ban nhân dân (s a đ i);
  9. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Lu t b u c đ i bi u H i đ ng nhân dân (s a đ i). b) Cho ý ki n : 1. Lu t khoa h c và công ngh ; 2. B lu t t t ng hình s (s a đ i); 3. Lu t v sĩ quan quân đ i nhân dân Vi t Nam (s a đ i). T i kỳ h p th 6 (tháng 10 năm 1999) a) Thông qua : 1. Lu t hôn nhân và gia đình (s a đ i); 2. Lu t khoa h c và công ngh ; 3. Lu t doanh nghi p nhà nư c (s a đ i); 4. Lu t v sĩ quan quân đ i nhân dân Vi t Nam (s a đ i). b) Cho ý ki n : 1. B lu t t t ng dân s ; 2. Lu t h i quan. II- CÁC D ÁN PHÁP L NH 1. Pháp l nh thương phi u; 2. Pháp l nh v đ u th u; 3. Pháp l nh v tình tr ng kh n c p; 4. Pháp l nh b o v bí m t nhà nư c (s a đ i); 5. Pháp l nh xây d ng th đô; 6. Pháp l nh b o v tài li u lưu tr qu c gia (s a đ i); 7. Pháp l nh nghĩa v lao đ ng công ích (s a đ i); 8. Pháp l nh x lý vi ph m hành chính (s a đ i); 9. Pháp l nh công an xã; 10. Pháp l nh t ch c lu t sư (s a đ i);
  10. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 11. Pháp l nh h p đ ng kinh t (s a đ i); 12. Pháp l nh cơ y u; 13. Pháp l nh du l ch; 14. Pháp l nh b o v quy n l i ngư i tiêu dùng; 15. Pháp l nh ki m toán nhà nư c; 16. Pháp l nh đo lư ng (s a đ i); 17. Pháp l nh phí và l phí; 18. Pháp l nh ch t lư ng hàng hoá ( s a đ i); 19. Pháp l nh nh p c nh, xu t c nh, cư trú, đi l i c a ngư i nư c ngoài t i Vi t Nam (s a đ i). Nông Đ c M nh (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản