Nghị quyết Số: 20/2009/NQ-HĐND CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU

Chia sẻ: Meo Meo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
85
lượt xem
2
download

Nghị quyết Số: 20/2009/NQ-HĐND CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC PHỤ CẤP ĐỐI VỚI LỰC LƯỢNG BẢO VỆ DÂN PHỐ TẠI CÁC PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRONG TỈNH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 17

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết Số: 20/2009/NQ-HĐND CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU

  1. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT TỈNH BẠC LIÊU NAM ------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 20/2009/NQ-HĐND Bạc Liêu, ngày 10 tháng 12 năm 2009 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC PHỤ CẤP ĐỐI VỚI LỰC LƯỢNG BẢO VỆ DÂN PHỐ TẠI CÁC PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRONG TỈNH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 17 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước; Căn cứ Nghị định số 38/2006/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ về bảo vệ dân phố; Căn cứ Thông tư liên tịch số 02/2007/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC ngày 03 tháng 3 năm 2007 của liên Bộ Công an, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 38/2006/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ về bảo vệ dân phố; Xét Tờ trình số 131/TTr-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc quy định mức phụ cấp đối với lực lượng bảo vệ dân phố tại
  2. các phường, thị trấn trong tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế của Hội đồng nhân dân và ý kiến đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Thống nhất thông qua mức phụ cấp đối với lực lượng bảo vệ dân phố tại phường, thị trấn trong tỉnh, cụ thể như sau: 1. Mức phụ cấp cho các chức danh bảo vệ dân phố: Phụ cấp hàng tháng cho các chức danh bảo vệ dân phố được tính bằng hệ số trên mức lương tối thiểu. a) Trưởng ban Bảo vệ dân phố phường, thị trấn: 0,8; b) Phó ban Bảo vệ dân phố phường, thị trấn: 0,7; c) Tổ trưởng Tổ Bảo vệ dân phố của khóm, ấp thuộc phường, thị trấn: 0,65; d) Tổ phó Tổ Bảo vệ dân phố của khóm, ấp thuộc phường, thị trấn: 0,55; đ) Tổ viên Tổ Bảo vệ dân phố của khóm, ấp thuộc phường, thị trấn: 0,5. Trường hợp bảo vệ dân phố giữ nhiều chức danh khác nhau trong Ban, tổ Bảo vệ dân phố thì mức phụ cấp sẽ được hưởng theo chức danh cao nhất. 2. Về nguồn kinh phí: Kinh phí chi trả phụ cấp hàng tháng cho các chức danh bảo vệ dân phố được đảm bảo từ các nguồn sau: a) Ngân sách phường, thị trấn theo phân cấp ngân sách; b) Quỹ quốc phòng an ninh của phường, thị trấn; c) Do các tổ chức, cá nhân ủng hộ.
  3. Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu quyết định mức hỗ trợ từ ngân sách để chi trả chế độ phụ cấp cho lực lượng bảo vệ dân phố tại các phường, thị trấn trong tỉnh. Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát thực hiện nghị quyết theo quy định của pháp luật. Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày thông qua. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu khóa VII, kỳ họp thứ 17 thông qua./. CHỦ TỊCH Nguyễn Văn Út

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản